Handleiding thermostaat EasyTimer 232A/AF/F (TH232-AF

advertisement
Handleiding thermostaat EasyTimer 232A/AF/F (TH232-AF-230-OEM/U)
De EasyTimer is een eenvoudig programmeerbare thermostaat, inzetbaar voor verschillende doeleinden. De
thermostaat is ontwikkeld voor elektrische verwarming en kan ingezet worden voor zowel vloerverwarming als
ruimteverwarming.
Lees de gehele handleiding voor je begint
De installatie dient uitgevoerd te worden door een deskundig persoon.
Bij het installeren van de thermostaat dient de afgeschakeld te worden.
De lokaal geldende normen dienen opgevolgd te worden.
De installatie dient voorzien te zijn van een 30mA aardlek en een automaat of zekering
Plaats de thermostaat 1,2 tot 1,5 meter boven de vloer
Zorg dat de bovenste delen van de thermostaat (opening voor lucht) vrij blijven
Pas op voor tocht en invloed van andere warmtebronnen.
Bij elektrische plintverwarming,luchtverhitters en ventilatorconvectoren dient de thermostaat te worden
geïnstalleerd recht tegen over het verwarmingssysteem en op een binnenmuur. Vermijd locaties met tocht
(boven aan de trap, bij een ventilatieopening), stilstaande lucht (achter een deur), in direct zonlicht of bij
verborgen schoorstenen en warmteafvoerbuizen.
Over de thermostaat
Deze thermostaat heeft zowel een mechanisch relais als een triac en heeft dus een veel langere levensduur
dan een thermostaat waarin alleen een mechanisch relais wordt gebruikt.
Hiermee zijn de volgende temperatuurregelingen mogelijk:
A-modus: regelt de ruimtetemperatuur (kamertemperatuur) en geeft dit weer in het display.
F-modus: regelt de vloertemperatuur en geeft deze weer in het display. Dit gebeurt via een externe
sensor (standaardmodus).
AF-modus: regelt de ruimtetemperatuur (kamertemperatuur) en geeft deze weer in het display. De externe
vloersensor begrensd de vloertemperatuur op de ingestelde waarde.
In de verpakking treft u aan:
• Thermostaat, vloersensor
• Sensor
• Wandplaat
Bedieningsknoppen
Day and Time setting =
Schedule programming =
Clear =
Mode selection/exit =
Temperature presets =
On/Off button =
Temperature adjustment =
Dag- en tijdinstelling
Programmering ingeven
Wissen
Modus selecteren / Afsluiten
Standaard temp instellingen
Aan-uitknop*
Instelpunt aanpassen**
*Met deze knop kunt u de verwarming uitschakelen (bijv. in de zomer). De thermostaat staat wel
onder spanning en blijft gewoon de tijd en temperatuur aangeven.
** Om de temperatuur instelling aan te passen wordt op de ▼▲ knoppen gedrukt totdat de gewenste
temperatuur wordt weergegeven.
Display
Appears..=
Manual mode =
Automatic mode=
Heating intensity=
Periods=
Time =
Day=
Temperature=
Preset…=
Control ..=
Verschijnt als insteltemperatuur
wordt weergegeven
Handmatige modus
Automatische modus
verwarmingsintensiteit
Perioden
Tijd
Dag
Temperatuur
Aanduidingen voor temp instellingen
Modusindicator (A, AF of F)
Stand-byknop (verwarming uitgeschakeld)
Temperatuur Instelling
De thermostaat geeft normaliter de feitelijke (gemeten) temperatuur weer. Als u de insteltemperatuur wilt
weergeven, druk dan eenmaal op een van de ▼▲ knoppen. Gedurende 5 seconden wordt de
insteltemperatuur weergegeven.
Back light
Het scherm is gedurende 12 seconden verlicht als er op een knop wordt gedrukt.
Aansluiten thermostaat
1. Schakel de spanning af
2. Verwijder de voorplaat door de schroef los te draaien (kan niet volledig worden verwijderd)
3.
Zorg er voor dat de grondplaat de inbouwdoos volledig afdekt, voordat je de thermostaat aansluit. Is dat
niet het geval, gebruik dan de wandplaat.
4. Sluit de kabels aan
5. Duw de draden in de elektrische doos en bevestig de grondplaat aan wandcontactdoos. De gebruikte
schroefkop mag niet groter zijn dan 2 mm.
6. Plaats de voorplaat weer terug.
7. Controleer alle bedrading en schakel de voeding van het verwarmingssysteem weer in.
De bedrading aansluiten
Voeding:
Klem 1 & 5
Belasting:
Klem 2 & 4 (zie opmerking 1)
Hulpdraad:
klem 3 (zie opmerking 2)
Vloersensor:
klem 6 & 7 (geen polariteit) (zie opmerking 3)
Opmerking 1:
als er tussen de thermostaat en de belasting een relais wordt
gebruikt, plaats dan een snubber bij de aansluitklem van de
relaisspoel om de juiste werking van de thermostaat te
garanderen.
Opmerking 2:
deze aansluiting is alleen op bepaalde modellen vereist.
Opmerking 3:
de sensorkabel dient middels een eigen buis naar de vloer te worden geleid. Voor de juiste werking van de
thermostaat moet de vloersensor tussen twee verwarmingsdraden worden geplaatst die een
maximumtemperatuur van 80° C hebben.
De vloersensorkabel dient niet over of in de buurt van een verwarmingsdraad te worden geleid.
Opmerking 4:
Zorg ervoor dat de kabels stevig aan de klemmen vastzitten. Pas een minimale torsie van 0,5 Nm toe als u de
schroeven aandraait.
Opmerking 5:
De bedradingklemmen zijn geschikt voor draden met een doorsnede van 0,33 tot 3,1mm2.
Opstarten
Schakel de spanning weer in. Bij het opstarten bevindt de thermostaat zich in de handmatige modus
en wordt de feitelijke (gemeten) temperatuur weergegeven. De standaard insteltemperatuur is 28 °C.
Configuratie
1. Houd de knop Clear gedurende 3 seconden ingedrukt. De huidige bedieningsmodus wordt weergegeven
(ctl).
2. Druk op ▼▲ knoppen om een keuze te maken tussen A, AF en F.
Opmerking: Als u voor de modus A of F hebt gekozen, ga dan naar stap 7.
Als u voor de modus AF hebt gekozen, dan regelt de thermostaat de ruimtetemperatuur terwijl de
vloertemperatuur binnen bepaalde grenzen wordt gehouden. Als de vloertemperatuur te laag of te hoog is,
schakelt de thermostaat de verwarming aan of uit om de vloertemperatuur ongeacht de ruimtetemperatuur
binnen de grenzen te houden. De ondergrens en de bovengrens voor de vloertemperatuur zijn in de fabriek
ingesteld op respectievelijk 5 °C en 28 °C. U kunt de grenswaarden desgewenst wijzigen met de volgende
stap:
3.
4.
5.
6.
7.
Druk kort op de knop Clear. De ondergrens wordt weergegeven (FL:LO).
Druk op de knop ▼▲ om de ondergrens in te stellen.
Druk kort op de knop Clear. De bovengrens wordt weergegeven (FL:HI).
Druk op de knop ▼▲ om de bovengrens in te stellen.
Druk op de knop Mode/Return om de wijzigingen op te slaan en de procedure af te sluiten.
Opmerking: Als gedurende 60 seconden niet op een knop wordt gedrukt, slaat de thermostaat de wijzigingen
op en keert de normale weergave terug.
Andere configuraties
De standaardinstellingen zijn:
Temperatuuraanduiding
Tijdsaanduiding
Instelling voor vroeg starten
°C
24H
On
1. Houd de knop Pgm gedurende 3 seconden ingedrukt. De huidige temperatuureenheid wordt weergegeven
(unit).
2. Druk op ▼▲ knoppen om tussen °C en °F te kiezen.
3. Druk kort op de knop Pgm. De huidige tijdnotatie wordt weergegeven(Hr).
4. Druk op ▼▲ knoppen om tussen 24H en 12H te kiezen.
5. Druk kort op de knop Pgm. De huidige instelling voor ´earlz start´ wordt weergegeven (ES).
6. Druk op ▼▲ knoppen om tussen OFF en ON te kiezen.
7. Druk op de knop Mode/Return om de wijzigingen op te slaan en de procedure af te sluiten.
Opmerking: ´early start´ kan alleen in de modus Automatisch worden gebruikt. Als deze functie is
ingesteld op On, berekent de thermostaat de optimale tijd om de verwarming in te schakelen om de
gewenste temperatuur op de ingestelde tijd te bereiken. De thermostaat beoordeelt de begintijd elke
dag op basis van de resultaten van de dag ervoor.
De dag en tijd instellen
1. Druk op de knop Hour om het uur in te stellen
2. Druk op de knop Min om de minuten in te stellen
3. Druk op de knop Day om de dag in te stellen
4. Druk op Mode/Return om de wijzigingen op te slaan en de procedure af te sluiten.
Zomertijd
Als de functie DLS (Daylight Saving = zomertijd) is ingesteld op US schakelt de thermostaat op de
tweede zondag van maart over op zomertijd en op de eerste zondag van november weer terug naar
standaardtijd. Als de functie DLS is ingesteld op Eu schakelt de thermostaat op de laatste zondag van
maart over op zomertijd en op de laatste zondag van oktober weer terug naar standaardtijd.
Opmerking:
De functie DLS staat op OFF (uit = de standaardinstelling) als de klok zijn instelling kwijtraakt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Druk op de knop Day (3 seconden) tot DLS op het scherm wordt weergegeven.
Druk op ▼▲ knoppen om tussen US, EU en OFF te kiezen.
Druk kort op de knop Day. De jaarinstelling wordt weergegeven.
Druk op de knop ▼▲ knoppen om het huidige jaar in te stellen.
Druk kort op de knop Day. De maandinstelling wordt weergegeven.
Druk op de knop ▼▲ knoppen om de huidige maand in te stellen.
Druk kort op de knop Day. De datuminstelling wordt weergegeven.
Druk op de knop ▼▲ knoppen om de huidige datum in te stellen.
Druk op Mode/Return om de wijzigingen op te slaan en de procedure af te sluiten.
Temperaturen Instellingen
De thermostaat heeft 2 standaard temperatuur instellingen:
Comfort-temperatuur
Verlagings-temperatuur
Als je een vaste temperatuurinstelling wilt gebruiken, druk dan op de gewenste knop. Het desbetreffende
pictogram wordt dan weergegeven.
De volgende tabel toont het beoogde gebruik en de standaardwaarde van elk van de temperatuurinstellingen.
Pictogram
Beoogd gebruik
Comfort – bij
aanwezigheid
Verlaging – bij
afwezigheid of ’s nachts
A/AF modus
O
21 C
F modus
O
28 C
16,5 OC
20 OC
Een temperatuurinstelling opslaan:
1. Stel de gewenste temperatuur in met de ▼▲ knoppen
2. Houd de desbetreffende temperatuur instelknop ingedrukt tot het bijbehorende pictogram wordt
weergegeven.
Bedieningsmodus
De thermostaat heeft 2 bedieningsmodi: Automatische modus en handmatige modus.
Voor de automatische modus zijn in- en uitschakelmomenten voorgeprogrammeerd. Zie hiervoor
onderstaande tabel.
Periode
Temp
instelling
Toepassing
Start tijd
Comfort
Wakker worden
Ma
6:00 uur
Di
6:00 uur
Wo
6:00 uur
Do
6:00 uur
Vr
6:00 uur
Za
6:00 uur
Zo
6:00 uur
Verlaging
Uit huis
8:30 uur
8:30 uur
8:30 uur
8:30 uur
8:30 uur
--:--
--:--
Comfort
Wakker worden
16:00 uur
16:00 uur
16:00 uur
16:00 uur
16:00 uur
--:--
--:--
Verlaging
´s nachts
23:00 uur
23:00 uur
23:00 uur
23:00 uur
23:00 uur
23:00 uur
23:00 uur
Het schema aanpassen
Je kunt de thermostaat programmeren om elke dag 2 of 4 perioden te gebruiken.
Een voorbeeld: je kunt 4 perioden gedurende werkdagen gebruiken en 2 perioden gedurende de weekenden.
Als je 2 perioden wilt gebruiken, kies dan perioden “1 en 4” of perioden “2 en 3”. ´early start´ werkt niet als je
perioden “1 en 2” of perioden “3 en 4” kiest.
1. Druk op Pgm. Periode 1 van maandag wordt weergegeven.
2. Als je een andere dag wilt selecteren, druk dan herhaaldelijk op Day tot de gewenste dag wordt
weergegeven.
Opmerking: Als je alle 7 dagen wilt selecteren, houd de knop Day dan gedurende 3 seconden ingedrukt.
Deze functie is nuttig als je elke dag hetzelfde programma wilt. Als alle 7 dagen zijn geselecteerd, wordt de
begintijd van de weergegeven periode op alle 7 dagen toegepast.
Als je een andere periode wilt selecteren, druk dan herhaaldelijk op Pgm tot de gewenste periode wordt
weergegeven.
3. Druk op Hour en Min om de begintijd van de periode in te stellen.
Opmerking: Druk op Clear als u de periode wilt overslaan. De thermostaat geeft --:-- weer om aan te geven
dat de periode niet wordt gebruikt. Als u een andere periode wilt programmeren, ga dan terug naar stap
4. Druk op Mode/Return om de procedure af te sluiten
Opmerking: Als gedurende 60 seconden niet op een knop wordt gedrukt, slaat de thermostaat de
wijzigingen op en keert de normale weergave terug.
Gebruik van automatische modus
Gebruik de automatische modus als u wilt dat de thermostaat het geprogrammeerde schema
volgt.
Het schema heeft 4 tijdsperioden en gebruikt 2 standaard temperatuurinstellingen. De
thermostaat
schakelt in perioden 1 en 3 over naar de Comfort-temperatuur en in perioden 2 en 4 naar de
Verlagings-temperatuur. In de volgende tabel staat het beoogde gebruik van elke tijdsperiode.
Tijdelijk opheffen
Je kunt de temperatuur van de huidige periode opheffen door op de ▼▲ knoppen,
drukken.
De nieuwe insteltemperatuur wordt gebruikt tot het begin van de volgende periode.
Het klokpictogram
knoppen te
knippert terwijl de instelling wordt opgeheven.
Als u het opheffen wilt annuleren, dient u op de knop Mode/Return te drukken.
Handmatige modus
In de handmatige modus wordt het geprogrammeerde schema niet gebruikt. Gebruik deze modus
als
u de temperatuur handmatig wilt instellen of altijd dezelfde temperatuur wilt gebruiken.
De handmatige modus gebruiken:
1. Druk op de knop Mode om
weer te geven.
2.
Stel de temperatuur in met de ▼▲ knoppen of selecteer een van de standaard
temperatuurinstellingen door op de knop
of
te drukken.
Foutberichten
LO: de gemeten temperatuur is lager dan 0 ºC
HI: de gemeten temperatuur is hoger dan 70 ºC
Er: de in de thermostaat ingebouwde sensor is defect. Vervang de thermostaat
E1: het circuit van de vloersensor is onderbroken. Controleer de verbindingen bij de sensor.
E2: het circuit van de vloersensor is kortgesloten. Vervang de sensor.
Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.
Technische specificaties
Spanning:
230 VAC, 50 Hz
Maximale belasting:
15 A (3.450 Watt)
Instelbereik van de kamertemperatuur (A/AF-modellen):
5 ºC tot 30 ºC
Instelbereik van de vloertemperatuur (F-model)
5 ºC tot 40 ºC
Instelbereik van de vloertemperatuurbegrenzingen (AF-model)
5 ºC tot 40 ºC
Bereik van temperatuurweergave
5 ºC tot 70 ºC
Bedrijfstemperatuur
0 ºC tot 50 ºC
Opslagtemperatuur
-20 ºC tot 50 ºC
Lengte van verwarmingscyclus:
15 minuten
Software:
klasse A
Automatische actie:
Type 1B en 1Y
Beschermingsklasse: IP20
Conformiteit:
EN60730-1/EN50081-1/EN50082-2
Bescherming:
klasse 2
Afmetingen:
83x79x13 mm
Stroomonderbreking:
alle programma’s en temperatuurinstellingen worden bij een stroomonderbreking opgeslagen. De klok moet
opnieuw worden geprogrammeerd als de stroomuitval langer dan 4 uur duurt. Als de stroomtoevoer
terugkeert, keert de thermostaat terug naar de bedrijfsmodus voorafgaande aan de stroomonderbreking.
Wegwerpen en recycle
Batterijen en oude elektrische producten mogen niet bij het huishoudafval worden gegooid. Zorg dat
deze gerecycled worden als dit mogelijk is. Volg hiervoor de lokale richtlijnen.
Download