Sociale maatregelen

advertisement
Sociale maatregelen
Gratis elektriciteit
Sociale tarieven
In Vlaanderen had elk gezin tot en met 2015 jaarlijks
recht op een gratis hoeveelheid elektriciteit:
100 kilowattuur per gezin en per gezinslid. Die maatregel
werd afgeschaft op 1 januari 2016.
Het sociaal tarief geldt voor residentiële beschermde
afnemers met een laag inkomen of in een kwetsbare
situatie, zoals bepaald door de programmawet van 27
april 2007. Het sociaal tarief wordt twee keer per jaar
vastgelegd door de federale energieregulator CREG,
telkens voor een periode van zes maanden, en is bij alle
energieleveranciers of distributienetbeheerders hetzelfde.
Elke leverancier of distributienetbeheerder is verplicht het
sociaal tarief toe te kennen aan de rechthebbenden.
De toekenning gebeurt automatisch op basis van de
gegevens die de FOD Economie verzamelt en doorgeeft
aan de betrokken energieleverancier of distributienetbeheerder. Je hoeft in principe geen attest aan te vragen of
voor te leggen.
Je kunt je kosteloos verzetten tegen de verwerking van
je persoonsgegevens voor de automatische toepassing
van het sociaal tarief. Dat kun je doen door een gedateerde en ondertekende brief te sturen naar je energieleverancier of distributienetbeheerder.
Beschermingsmaatregelen bij
niet-betaling van de energiefactuur
Als je je energiefactuur niet betaalt, dan mag je niet zomaar worden afgesloten voor elektriciteit en/of aardgas.
De Vlaamse overheid legt de leveranciers en de netbeheerders een procedure op die ze moeten volgen. De
procedure zorgt ervoor dat:
• je een herinneringsbrief en een ingebrekestelling krijgt
bij wanbetaling van de energiefactuur
• de energieleverancier de voorwaarden bij opzegging
van het leveringscontract respecteert
• we een budgetmeter plaatsen in geval van
wanbetaling
• er een minimale levering van 10 ampère voor
elektriciteit is
• slechts in zeer strikte gevallen afsluiting mogelijk is.
Sociale verplichtingen opgelegd aan de
leveranciers
Er bestaan ook een aantal sociale verplichtingen voor
leveranciers. Zij moeten bijvoorbeeld de gratis hoeveelheid elektriciteit en de sociale tarieven op hun facturen
verrekenen en zorgen voor leesbare facturen.
1
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards