Sturen in het sociaal domein

advertisement
RAADGEVER
Sturen in het sociaal domein
Als betrokken raadslid bent u altijd op zoek naar informatie die u
helpt om de juiste vragen te stellen. In het sociaal domein is
het afgelopen jaar veel gebeurd, maar hoe kunt u zien wat
de maatschappelijke resultaten van de grote veranderingen
in het sociaal domein zijn?
‘Hoe kan ik als raadslid
zicht krijgen op behaalde
maatschappelijke resultaten?’
De gemeentelijke monitor Sociaal Domein, die VNG/KING samen met
gemeenten heeft ontwikkeld, geeft uw gemeente inzicht in de resultaten in het sociaal domein. Hoeveel kinderen
krijgen jeugdhulp in uw gemeente, welke gezinnen worden ondersteund vanuit de Wmo? En in welke wijken wordt
gebruik gemaakt van meerdere ondersteuningsmogelijkheden vanuit de gemeente?
De monitor wordt 28 januari 2016 voor de tweede keer gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl en geeft inzicht
in onder andere het gemeenteprofiel en het gebruik van voorzieningen op het gebied van de drie wetten Wmo,
Jeugdwet en Participatiewet. In deze tweede uitgave van de monitor krijgt u onder andere een beter beeld van de
stapelingen over drie wetten heen. Hoeveel mensen in uw gemeente maken nu gebruik van meerdere regelingen?
Met de resultaten uit de gemeentelijke monitor Sociaal Domein:
• krijgt u inzicht in maatschappelijke resultaten die u helpen bij uw kaderstellende en controlerende rol als
raadslid;
• kan uw gemeente horizontale beleids- en verantwoordingsinformatie ontsluiten. Doordat de informatie uit
de monitor openbaar toegankelijk is, wordt de transparantie tussen college, raad, inwoners en maatschappelijke partners vergroot;
• vergelijkt u de gegevens van uw eigen gemeente met de resultaten van andere gemeenten en wijken, dit
levert u extra sturingsinformatie op;
• kunt u het gesprek aan gaan met collega’s binnen en buiten uw gemeente. Wat zijn verbeterpunten en op
Februari
2016
welke gebieden kunt u trots zijn?
De monitor als hulpmiddel
Iedere gemeente maakt lokale keuzes. Hierop wilt u sturen. In de gemeentelijke monitor Sociaal Domein staan de
belangrijkste elementen waarover alle gemeenten rapporteren. De monitor geeft geen waardeoordeel over de inzichten. Door de samenwerking met het CBS kunnen gegevens verrijkt worden. Hierdoor krijgt u bijvoorbeeld zicht op de
stapeling, maar ook kunt u data met elkaar combineren via de database van Waarstaatjegemeente.nl. De gegevens
van uw eigen gemeente worden in de monitor aangevuld met gegevens uit andere bronnen. Zo ontstaat een rijker
beeld en komt extra sturingsinformatie beschikbaar. De informatie wordt waar mogelijk ook op wijkniveau getoond.
Via Waarstaatjegemeente.nl wordt de monitor twee keer per jaar gepubliceerd. Stapsgewijs komen er steeds meer
inzichten beschikbaar over bijvoorbeeld cliënttevredenheid en maatschappelijke effecten (outcome). Samen met
gemeenten wordt gewerkt aan de inhoudelijke doorontwikkeling van de monitor, onder andere in zogenoemde pressure cooker-sessies.
Tweede publicatie van de monitor
De eerste uitgave van de gemeentelijke monitor Sociaal Domein (september 2015) was een startmoment. De tweede
versie van de gemeentelijke monitor Sociaal Domein (januari 2016) bestaat uit drie delen:
• inzicht in het gemeenteprofiel, waarbij gegevens gebruikt worden uit centrale databronnen. Deze gegevens
zijn voor alle Nederlandse gemeenten beschikbaar;
• inzicht in het gebruik in het sociaal domein over het eerste half jaar van 2015;
• Inzicht in integraliteit.
In totaal hebben 285 gemeenten gegevens aangeleverd voor de tweede versie van de monitor. Een deel van de aangeleverde bestanden was technisch niet juist, dus kon niet worden meegenomen in de publicatie. Ook kozen sommige
gemeenten ervoor om andere redenen hun cijfers niet te publiceren.
Hergebruik van gegevens
De VNG maakte met het Rijk bestuurlijke afspraken over het hergebruik van de gegevens in de monitor. De informatie wordt door het Rijk gebruikt om op landelijk niveau een beeld te krijgen van het sociaal domein. Voor u betekent
dit, dat u geen dubbele informatie hoeft aan te leveren aan het Rijk als u gegevens aanlevert voor de gemeentelijke
monitor Sociaal Domein.
In het eerste deel van de monitor staat informatie die uit centrale databronnen (o.a. CBS en GGD GHOR Nederland) is
verkregen. De cijfers over de Jeugdwet komen uit de beleidsinformatie jeugd. De cijfers betreffende participatie zijn
verkregen via de BUS/SRG.
Sturingsinformatie op Waarstaatjegemeente.nl
De gemeentelijke monitor Sociaal Domein is ontwikkeld om een beeld te krijgen van de stand van zaken rond het
sociaal domein in uw gemeente. De monitor maakt onderdeel uit van de brede informatie over het sociaal domein op
Waarstaatjegemeente.nl.
Waarstaatjegemeente.nl biedt u, aan de hand van 15 thema’s, inzicht in uw indicatoren op verschillende maatschappelijke terreinen, zoals leefbaarheid, veiligheid en economie. U kunt de gegevens van uw gemeente vergelijken met
landelijke gemiddelden en andere gemeenten. U heeft daarmee één vindplaats voor informatie waarmee u kunt
sturen, besluiten kunt nemen, beleidskeuzes kunt maken en kunt monitoren.
Meer informatie
Meer informatie over de gemeentelijke monitor Sociaal Domein vindt u op http://kinggemeenten.nl/secties/gemeentelijke-monitor-sociaal-domein/gemeentelijke-monitor-sociaal-domein. Of neem contact op met KING via
[email protected] of via 070 373 8191.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
RAADGEVER
Download