PowerPoint-presentatie

advertisement
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Studeren met steun voor
studenten met psychische
problemen
I. Herkennen van psychische
problemen bij studenten
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Programma Workshop
•
•
•
•
•
•
•
•
Welkom en kennismaking
Doelstelling workshop
Omvang psychische problemen
Vroegtijdig reageren op signalen; waarom
eigenlijk?
Reageren op studenten met psychische
problemen
Pauze
Oefeningen
Evaluatie en afsluiting
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Doelstelling Workshop
Onderwijskundig personeel:
• bekend maken met, en
• herkennen van psychische
problemen bij studenten, en
• wat te doen?
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Bespreek met uw buurman
het volgende:
•
In de pauze komen een paar
studenten naar u toe. Ze uiten hun
zorgen naar u over een medestudente
die steeds meer afvalt en ook tijdens
de lunchpauze nauwelijks mee-eet. Ze
ziet er steeds slechter uit.
1. Wat gaat u doen?
2. Wat denkt u dat er aan de hand is?
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Wat kan er aan de hand zijn?
• De studente heeft last van chronische
gastritis
(Een ontstekingsproces van het maagslijmvlies gekenmerkt door
o.a. het volgende symptomen: een vol gevoel, geen eetlust)
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Signaleren
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Een ander voorbeeld: Student Jan
•
•
•
•
•
•
Is onrustiger dan eerder het geval was
Gaat al snel na de les weg
Zit regelmatig te staren
Heeft zijn hoofd er niet bij
Is energiek, maar ziet er moe uit
Heeft nu hele andere kleding aan dan
zijn onverzorgde uiterlijk eerder
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Jan
Jan is verliefd !!
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Carla
• Zit er de laatste tijd stilletjes bij
• Neemt minder initiatief dan ze
eerder deed
• Ziet er vermoeider uit
• Heeft haar hoofd er niet bij
• Gaat contact uit de weg
• Heeft nu hele andere kleding aan dan
haar verzorgde uiterlijk eerder
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Carla is somber
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Omvang studenten met
psychische problemen
• 6% van de studenten in het HBO en
WO (18.000-22.000)*
• 4% geeft aan extra ondersteuning
nodig te hebben om de studie vol te
houden
* Verwey-Jonker instituut, 2001
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Waarom aandacht voor studenten
met psychische problemen?
• Jong volwassenheid heeft een hoger
risico om psychische problemen te
krijgen?
• De meeste psychische aandoeningen
ontstaan tussen 17 – 25 jaar
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Factoren die de geestelijke gezondheid
van studenten beïnvloeden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ouderlijk huis verlaten
Voor zichzelf zorgen
Hoge verwachtingen / hoge eisen
Gebrek aan sturing / eigen
verantwoordelijkheid
Sociale contacten / sociaal isolement
Seksuele relaties / identiteit
Financiële problemen
Drugs en alcohol
Gebrek aan slaap
Er met niemand over praten
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Herkennen van signalen 1
• Slechte concentratie
• Afname in de kwaliteit van het werk
• Achterdocht - dat tot ongepast gedrag
of tot agressie kan leiden
• Depressiviteit
• Angst, spanning, gebrek aan motivatie
• Irritatie, agitatie of gebrek aan emotie
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Herkennen van signalen 2
• Terugtrekken van of opvallende verandering
in het contact met studiegenoten
• Verminderde aanwezigheid of een veranderd
patroon van aanwezigheid
• Praten of schrijven over dingen die
onbegrijpelijk zijn of ongewoon zijn
• Wanen of hallucinaties – die zich kunnen
voordoen als ongerichtheid, “afwezig zijn” of
gebrek aan betrokkenheid
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Herkennen van signalen 3
Bij het beoordelen van het gedrag moet
de context van het gedrag in
ogenschouw worden genomen.
Algemene uitingen geven aan dat er “iets
aan de hand is“, maar er zijn meerdere
factoren naast psychische aspecten die
de oorzaak kunnen zijn.
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Herkennen van signalen 4
Ondanks dat er andere oorzaken kunnen
zijn, kunnen de genoemde uitingen een
teken zijn van een psychische ziekte;
het is daarbij belangrijk om niet te
lichtvaardig conclusies te trekken.
Als je er onzeker over bent adviseer dan
toch om hulp te zoeken.
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Omgaan met de student met
psychische problemen 1
• Vertrouwelijk gesprek aangaan over uw
observaties
• U kunt de eerste zijn die zich realiseert
dat er iets niet in orde is
• Niet in aanwezigheid van anderen =>
stigmatisering, achterdocht, afname
zelfwaardering
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Omgaan met de student met
psychische problemen 2
• Uit uw bezorgdheid; laat de diagnose en
behandeling over aan anderen
• Achterhaal of de student kennis heeft van
beschikbare hulpverlenings- en
ondersteuningsmogelijkheden
• Als het gedrag van de student
onacceptabel is in de klas, bespreek dit
dan privé met de student =>
• Het is uw verantwoordelijkheid dat andere
studenten niet de dupe worden van
ongepast gedrag
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Verwijzen 1
Wanneer verwijs ik een student met
psychische problemen?
• Als de communicatie verstoord raakt
• Wanneer je je bezorgd maakt over de
veiligheid van de student
• Als de problemen je deskundigheid en/of
tijdsinvestering te boven gaan
• Je je ongemakkelijk voelt met een bepaald
onderwerp
• Je over-betrokken raakt bij de problemen
van de student
• Je onzeker bent over wat te doen
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Verwijzen 2
Naar wie verwijs ik een student met
psychische problemen?
• Decaan
• Studentpsycholoog
• Huisarts
• GGz-instelling
• Steunpunt “Studie & Handicap”
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Stelling
De stageplaats moet weten
van de psychische
problemen van de student
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Pauze
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Casus
Hand out
Oefening
Nabespreking
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Achtergrondinformatie
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Publicaties 1
Brochures over:
• Succesvol studeren met ADHD
• Succesvol studeren met borderline
• Succesvol studeren met een
stemmingsstoornis
• Succesvol studeren met een eetstoornis
• Succesvol studeren met schizofrenie
• Succesvol studeren met psychiatrische
problematiek. Ervaringen van studenten
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Publicaties 2
Brochures over:
• Openheid geven
• Omgaan met stress
• Om ondersteuning vragen
• Om aanpassingen vragen
• Feedback geven
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Publicaties 3
www.begeleidleren.nl
www.handicap-studie.nl
www.nfgv.nl
www.ggzgroningen.nl
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Evaluatie en afsluiting
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Tot Slot
Stoplicht op rood, oranje
of groen, er is op dit
gebied van alles te doen!
Hanzehogeschool Groningen & GGz Groningen
Download