Visie van bewoners - Dorpsraad Middelaar en Plasmolen

advertisement
Visie van bewoners op ontwikkeling van Plasmolen
1. Huidige stand toerisme en recreatie
 Toerisme en Plasmolen horen bij elkaar.
 Geen bezwaar bij bewoners tegen toerisme, mits
o Leefbaarheid niet wordt aangetast
o Overlast beperkt blijft
o Het niet ten koste gaat van natuur, bos of milieu
 Afgelopen 25 jaar is het toerisme fors toegenomen
 Inmiddels zijn er ca. 15 horeca gelegenheden in Plasmolen en 2 in Middelaar.
 Op warme weekeinden en hoogtetijdagen ( slechts enkelen per jaar) is de fysieke
capaciteit van de horeca in Plasmolen onvoldoende voor het aanbod. Op deze dagen is het
letterlijk “stampvol” in Plasmolen. De rest van het jaar is de horeca capaciteit onderbezet.
 Ook de watersport heeft de grenzen van de draagkracht van de Mookerplas bereikt. In het
hoogseizoen zijn alle ligplaatsen al bezet en leidt de drukte op de Plas soms al tot
gevaarlijke situaties en is schadelijke voor flora en fauna van de Plas. En in voor- hoogen naseizoen leiden de activiteiten bij de haven al tot zeer frequente geluidsoverlast. (o.a.
het afspuiten van boten met een waterfrees)
 Het grote aantal bezoekers op warme weekenden, hoogtijdagen (ook evenemmenten) leidt
op sommige plaatsen in Plasmolen tot overlast, met name geluid, vervuiling, verkeer,
parkeren en milieuschade.
 Ook op Mookerplas is regelmatig sprake van te veel boten op een te kleine oppervlakte,
met overlast en gevaarlijke stituaties als gevolg.
 Verblijfsrecreatie in Plasmolen leidt in het algemeen niet tot overlast.
 Bewoners profiteren op geen enkele wijze van het toerisme. In tegendeel, te veel toerisme
kan leiden tot afname van leefgenot en economische planschade.
 Het huidige redelijke evenwicht tussen toerisme en leefbaarheid is in grote lijnen
aanvaardbaar voor de meeste bewoners. Meer toerisme in Plasmolen leidt met zekerheid
tot verstoring van dit evenwicht.
2. Onze visie op ontwikkeling van toerisme en recreatie.
 Uitbreiding van toeristische activiteiten is in het algemeen ongewenst gezien de te hoge
druk op de leefomgeving en natuur die nu al bestaat in het hoogseizoen.
 Het toerisme op dit moment richt zich voornamelijk op de volgende doelgroepen : de
watersporters, strandbezoekers, verblijfsrecreanten en horecabezoekers. Deze bezoekers
zijn vanzelfsprekend van groot belang voor het toerisme en recreatie in Plasmolen, met
name in het zomer en vakantie seizoen.
 Om het toerisme ook buiten het hoogseizoen te versterken is het interessant en nodig om
zich naast bovengenoemde groepen ook te richten op een doelgroep die qua interesse
aansluit bij de bewoners van Plasmolen. D.w.z. recreanten die hier komen voor rust,
natuur en kunst, in combinatie met wandelen en fietsen. Vaak is dit de wat oudere
recreant, die niet meer afhankelijk is van schoolvakanties en ook buiten het hoogseizoen
van Plasmolen wil genieten en die hier niet komen voor luidruchtige evenementen.
 Uitbreiding van de verblijfsrecreatie, voorzover fysiek mogelijk en met instemming van
de omwonenden, is aanvaardbaar. Dit is een rustige vorm van recreatie die een aanwinst
voor Plasmolen kan zijn en ook voor de horeca en watersport en die ook niet leidt tot
parkeerproblemen. Ook uitbreiding van verblijfsrecreatie naar andere locaties rondom de
Mookerplas of in Middelaar zou interessant kunnen zijn.
1









Meer vormen van natuur, kunst en cultuur recreatieactiviteiten achten wij daarom zeer
wenselijk en passen zeer goed bij de boven genoemde doelgroep van oudere recreanten.
Gedacht kan worden aan kunstroutes exposities,, cultuur-historische wandelroutes,
kunstfestivals en natuur excursies.
Het is voor de ondernemers profijtelijker om het toerisme meer te spreiden over de
seizoenen, dan de capaciteit alléén voor enkele piekmomenten in het jaar uit te breiden.
Die extra capaciteit zou ook dan buiten het hoogseizoen ongebruikt blijven. Door zich
meer te richten op bovengenoemde doelgroep van oudere recreanten zal het aantal
bezoekers buiten het hoogseizoen ook toenemen.
Met ca. 15 horeca gelegenheden in Plasmolen, is het aanbod al zeer (mogelijk zelfs te)
groot. De prioriteit zou gegeven moeten worden aan het herstellen van de twee
ongebruikte horeca gelegenheden (en vergunningen), nl. voormalig Hotel Plasmolen en
het Chinese Restaurant aan de Rijksweg.
Om de concurrentie met andere recreatie voorzieningen in de omgeving aan te kunnen,
moet in Plasmolen kwaliteit en diversiteit versterkt worden en juist niet de kwantiteit.
Plasmolen moet geidentificeerd kunnen worden met een uniek en kwalitatief hoogwaardig
toeristisch aanbod en niet met massatoerisme. Meer kwaliteit en diversiteit kan de horeca
en verblijfsrecreatie helpen de bezetting buiten het hoogseizoen te verbeteren, door o.a. de
groep van oudere recreanten die niet aan seizoenen gebonden is.
Gezien de huige drukte op de Plas is het onwenselijk om de watersportvoorzieningen
verder uit te breiden. De laatste uitbouw van El Dorade jachthaven heeft eigenlijk de grens
van de draagcapaciteit al overschreden.
Ook de bouw van een derde grote botenloods op het El Dorado terrein levert geen enkel
voordeel voor de bewoners of de andere ondernemers op, in tegendeel het verslechtert het
leefklimaat, de uitstraling en aanzicht van Plasmolen en maakt het onmogelijk om het
terrein van El Dorado waarop de loods is gepland, te gebruiken voor overloop
parkeergelegenheid of evenementen. ( zie ook onze zienswijze op het concept Masterplan,
Mei 2016, in Bijlage 1). Bovendien is het voor het voortbestaan van El Dorado niet strikt
noodzakelijk om boten op te slaan vlak bij de jachthaven. Een opslagloods kan ook elders
worden neer gezet. (bv industrie terrein Mook of Milsbeek)
Het organiseren van meer evenementen in Plasmolen, teneinde buiten het hoogseizoen
meer bezoekers naar Plasmolen te trekken, achten wij in het algemeen geen goed idee.
Evenementen die niet gepaard gaan met overlast of milieuschade en binnen aanvaardbare
geluid- en tijdnormen blijven (zoals Keramisto), zijn aanvaardbaar. Het huidige voorstel
om die normen in het bestemmingsplan Mookerplas e.o. verder op te rekken, achten wij
zeer onwenselijk.
Al in de huidige situatie is er zeer veel geluidsoverlast van met name Dushi en de camping
van Eldorado. Blijkbaar zonder consequenties. Handhaving lijkt op dit moment
nauwelijks plaats te vinden, maar is hard nodig, zowel in de huidige als toekomstige
situatie.
Uitbreiding en verplaatsing van recreatie en toerisme naar Middelaar steunen wij van
harte en lijkt ons ook ineteressant voor ondernemers in Middelaar. Hoewel in het
bestemmingsplan Plasmolen is aangewezen voor toeristische ontwikkeling, bestaat in
Middelaar ook de behoefte om meer toeristische activiteiten te ontwikkelen en meer
spreiding van deze sector over Plasmolen en Middelaar zal een gunstig effect hebben op
het leefklimaat in Plasmolen en op het toerisme in het algemeen.
3. Parkeer- en verkeersvisie
 Uit een onderzoek van de Gemeente ( 2013) blijkt dat er in het centrum van Plasmolen
nauwelijks een tekort aan parkeerplaatsen is. Alleen op enkele zeer mooie weekenddagen
2








(5 à 10 per jaar) is er een klein parkeertekort voor 30 à 40 auto’s, die dan voornamelijk
langs de Muldershofweg en de Riethorsterweg geparkeerd worden.
Dit tekort kan zeer goed worden opgevangen door
1. Het Muldershofplein effectiever in te richten. (kan ca. 20 à 25 extra parkeerplaatsen
opleveren)
2. Maximale parkeertijd of betaald parkeren in te stellen voor Plasmolen
3. langs de zuidelijke rand van het plein, tegen het RGV bos aan, ca. 30 à 40 extra
parkeer plaatsen aan te leggen. ( strook land tuseen Muldershofweg en RGV hek). Zie
ook Bijlage 3
4. Op het parkeerterrein bij jachthaven de Driessen
5. Tijdelijke overloop op het parkeer/opslag terrein van El Dorado (geschat op ca 30 à 50
plaatsen). Zie ook Bijlage 2
6. Tijdelijke overloop op open weilanden langs de Riethorsterweg . Bijlage 2
Bij evenementen op het Muldershofplein, kan het overloop parkeer terrein van
Natuurmonumenten aan de Zevenbergseweg worden gebruikt (zoals ook bij evenementen
op de Mookerplas gebeurt.). Eventueel kan er dan een pendelbusje rijden tussen deze
parkeerplaats en het evenement. Zie ook Bijlage 2.
Bewoners wijzen het parkeren in het RGV bos (zgn “bosparkeren”), zoals voorgesteld in
concept Masterplan, categorisch af, zoals al eerder toegelicht in de Zienswijze van mei
2016 (Bijlage 1). Hieraan kan nog worden toegevoegd dat een dergelijke oplossing leidt
tot een onveilige plaats voor bezoekers en omwonenden, of hangplek voor jongeren,
buiten het zicht van de autoriteiten.
De functieaanduiding “parkeren en sanitaire voorzieningen toegestaan”, die van
toepassing is voor een deel van het RGV bos tussen Muldershofplein en het Dirk
Ockerpad (ref. Bestemmingsplan Mookerplas e.o.2010), achten wij gezien genoemde
zienswijze ongewenst en overbodig.
Omdat het eerste deel van de Muldershofweg zeer smal is en veel gebruikt wordt door
wandelaars en fietsers, pleiten wij er voor om deze weg tussen nr. 9 en het Ockerpad af te
sluiten voor auto’s, tenminste tijdens het voor-, hoog- en naseizoen.
Een eventuele verbinding tussen de Muldershofweg en de Rijksweg, via het terrein van
voormalig Hotel Plasmolen, is gezien voorgaande punt ongewenst en heeft volgens ons
weinig meerwaarde. Een verbinding alléén voor fietsers en wandelaars (en de
hulpdiensten) lijkt ons voldoende.
Een gedeeltelijke herinrichting van de Witteweg, met tweerichtings verkeer ( 30 km
zone), fiets en wandelpaden achten wij zeer noodzakelijk. Het kappen van bomen langs de
Witteweg met als enig doel om voor de automobilist een beter zicht op de Plas te creëren,
achten wij ongewenst. Bomen langs de weg fungeren ook als geluidsscherm en
verminderen de geluidsoverlast.
Het overgrote deel van bewoners is voorstander van de herinrichtsplannen van de
Rijksweg, met een 50 km zone en voldoende veilige oversteekplaatsen. Indien er slechts
één fietspad wordt gemaakt voor beide fietsrichtingen, achten wij het noodzakelijk om
een veilige scheiding tussen de beide fietsrichtingen aan te brengen
4. Inrichting Hart van Plasmolen (Muldershofplein e.o.)
 Plasmolen wordt gekenmerkt door een structurele en planologische tekortkoming: dwz.
dat de horeca in het centrum (Muldershofplein) niet aan de Mookerplas ligt en zelfs geen
zicht heeft op het water. Indien het horecaplein wel aan de plas of water zou liggen, zou
dit een unieke attractie van Plasmolen kunnen worden. Plannen om dit te realiseren (bv
zicht op de Mookerplas creeeren of een haventje op het parkeerplein) stuiten allemaal op
nagenoeg onoverkomelijke planologische en financiele obstakels. Hoewel ook bewoners
3






zulke plannen toejuichen, mits er voor alle partijen acceptable oplossingen voor de
verkeers- en parkeerproblemen gevonden kunnen worden, achten wij dergelijke
stedebouwkundige veranderingen van het Muldershofplein op korte termijn niet haalbaar.
Onze visie over de herinrichting gaat er daarom vanuit dat het parkeerplein noodzakelijk
is voor het in stand houden vanhet toerisme en dus zal moeten blijven bestaan.
Gezien het huidige parkeertekort, achten wij het niet wenselijk om bij de herinrichting van
het Muldershofplein het aantal parkeerplaasten te verminderen.
Aankleding en verfraaiing van het plein achten wij zeer wenselijk, o.a. door het plaatsen
van schaduwbomen (bv platanen)
Door een efficientere indeling van het plein is het mogelijk om het huidige aantal
parkeerplaasten te vergroten. Ook is het wenselijk om parkeerplaasten voor invaliden te
creëren en meer oplaadplaatsen voor electrische auto’s.
Uitbreiding van de bestaande horecaterassen op het Plein is mogelijk, mits dit niet ten
koste gaat van het aantal parkeerplaatsen.
Een goede wandelroute van de Jansberg, via het terrein van het voormalige Hotel
Plasmolen en het RGV bos tussen Muldershofplein en het Dirk Ockerpad, achten wij een
aanwinst voor Plasmolen. Ook kan men hierbij denken aan een kunstroute. Het is in dit
verband ook gewenst om het RGV (Leisurelands) te verzoeken om het bos en de
wandelpaden langs de Mookerplas beter te onderhouden.
Herbouw van een Hotel op het terrein van het voormalige hotel Plasmolen, eventueel
gecombineerd met een Zorghotel, juichen wij toe.
5. Woonvisie voor Plasmolen
 Er is op dit moment geen woningtekort in Plasmolen, dus een actief
woningbouwprogramma achten wij niet noodzakelijk.
 Indien er sprake is van nieuwbouw op reeds bestaande bouwpercelen. (inbreiding) achten
wij, voor het behoud van het karakter van Plasmolen, “vrijstaande woningen”
noodzakelijk. Dit geldt ook voor het terrein van het voormalige Hotel Plasmolen, indien
de optie (zorg)Hotel economisch niet haalbaar blijkt te zijn.
 Het is ongewenst om het bestaande bestemmingsplan te wijzigen ten gunste van
particuliere woningbouw in Plasmolen.
Bijlage 1: Zienswijze op voorontwerp “Masterplan Plasmolen”, mei 2016
Bijlage 2: Alternatieve parkeermogelijkheid bij Evenementen op Muldershofplein.
Bijlage 3: Extra parkeerplaatsen bij herinrichting Muldershofplein.
4
Download