maatschappelijk verantwoord ondernemen sectorbeleid – energie

advertisement
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
SECTORBELEID – ENERGIE OP BASIS VAN STEENKOOL
Inhoudstafel
Inleiding
2
1. Doelstelling
3
2. Toepassingsgebied
3
2.1 Geographisch
3
2.2 Sectoren
3
2.3 De betrokken activiteiten van BNP Paribas
3
3. Regels en normen van het beleid
4
3.1 Criteria voor projecten rond elektriciteitscentrales op
steenkool
4
3.2 Criteria voor ondernemingen uit de
elektriciteitsproductiesector op basis van steenkool
5
3.2.1 Verplichte criteria
5
3.2.2 Evaluatiecriteria
5
3.2.3 Specifiek geval van nieuwe relatieopeningen
6
4. Implementatiemechanismen op groepsniveau
6
5. Communicatie en follow-up van het beleid
7
6. Wettelijke vermeldingen
7
7. Bijlagen
8
7.1 Glossarium
8
Page 1 / 10
Inleiding
Als onderdeel van haar inzet voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen heeft BNP Paribas, een consistent beleid ontwikkeld
voor
haar
financiële
producten
en
diensten
voor
de
energiesector op basis van steenkool.
Steenkool speelt een grote rol in de wereldwijde energiemix.
Volgens
het
Internationaal
Energieagentschap
(IEA)
is
steenkool
in
2014
goed
voor
41%
van
de
wereldwijde
elektriciteitsvoorraad en is het momenteel na petroleum de
belangrijkste bron van elektriciteit ter wereld1.
Steenkool kan bijdragen tot de economische ontwikkeling van
bepaalde landen door de lage kosten die ermee gepaard gaan en
doordat het betrouwbare toegang biedt tot elektriciteit en hen
onafhankelijk maakt op het gebied van energie. Volgens het
scenario 2 °C van het IEA zal steenkool in 2025 nog ¼ van de
wereldwijde elektriciteitsproductie uitmaken.
BNP Paribas erkent ook dat energie op basis van steenkool heel
wat koolstofdioxide (CO2) uitstoot en zo een belangrijke
bijdrage levert tot de klimaatswijziging. Volgens het IEA zijn
de kolencentrales verantwoordelijk voor respectievelijk 73%
van de CO2-uitstoot bij energieopwekking en 30 % van de totale
energiegerelateerde CO2-uitstoot2.
Men moet bijgevolg een evenwicht vinden tussen de stijgende
behoefte aan elektriciteit en economische ontwikkeling, en de
behoefte om de CO2-uitstoot uit menselijke activiteiten te
reduceren, wat van cruciaal belang is om de klimaatswijziging
onder controle te houden.
BNP
Paribas
is
zich
bewust
van
de
verschillende
verantwoordelijkheden van de landen inzake de noodzakelijke
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen BNP Paribas
heeft beslist om geen nieuwe projecten rond steenkoolcentrales
meer
te
financieren
en
om
enkel
elektriciteitsproductiebedrijven te begeleiden die actief
meewerken aan de energietransitie in hun land
Bovendien vindt BNP Paribas het essentieel dat elk bedrijf dat
minstens een deel van zijn energie op basis van steenkool
produceert voldoet aan essentiële vereisten inzake gezondheid,
1
http://www.iea.org/aboutus/faqs/coal/
De elektriciteitsproductiesector is goed voor 42% van de totale energie-gerelateerde CO2-uitstoot ter wereld (World
Energy Outlook 2016).
2
Page 2 / 10
veiligheid en bescherming van het milieu voor toekomstige
generaties.
Dit sectorbeleid stelt ook consistente
wereldwijde activiteiten van de bank.
regels
op
voor
de
1. Doelstelling
Dit beleid definieert een aantal regels en procedures met
betrekking tot de financiële producten en diensten die de
entiteiten van BNP Paribas aanbieden. Ze zijn bedoeld om de
sociale en ecologische kwesties die spelen bij energie op
basis van steenkool aan te pakken en om richtlijnen op te
stellen voor verantwoord ondernemen.
2. Toepassingsgebied
2.1 Geographisch
Wereldwijd.
2.2 Sectoren
Dit beleid omvat:
-
Kolencentraleprojecten: constructie, inclusief uitbreiding
en verbetering van een kolencentrale (KC). Andere
projecten gekoppeld aan de energiesector op basis van
steenkool vallen niet binnen dat beleid.
-
Ondernemingen uit de elektriciteitsproductiesector op
basis van steenkool: nutsbedrijven die actief zijn in de
elektriciteitsproductiesector, die een KC bezitten of
beheren en waarbij energie uit steenkool goed is voor
tenminste 30% van hun totale geïnstalleerde energieopwekkingsvermogen (in MW).
Page 3 / 10
2.3 De betrokken activiteiten van BNP Paribas
Entiteiten van BNP Paribas Group: dit beleid is van toepassing
op alle bedrijfslijnen, -takken, dochterondernemingen en
joint-ventures waarvan BNP Paribas het operationeel beheer
waarneemt. Wanneer BNP Paribas nieuwe joint-ventures opricht
waarin het een minderheidsaandeel heeft, streeft het ernaar om
zijn normen op te nemen in het contract van de joint-venture.
Financiële producten & diensten: Dit beleid is van toepassing
op
alle
financieringsactiviteiten
en
op
alle
adviesactiviteiten van BNP Paribas (krediet- en schuldmarkten,
eigen vermogen, waarborgen en adviesactiviteiten enz.). Het
omvat alle nieuwe KC-projecten en KC-ondernemingen. Wat de
financieringscontracten met KC-ondernemingen betreft die ouder
zijn dan dit beleid, zullen de regels en normen die hieronder
worden uiteengezet, worden toegepast alsof die contracten
werden herzien.
Vermogensbeheer: dit beleid is van toepassing op alle
entiteiten van BNP Paribas die hun eigen activa en de activa
van derden beheren, met uitzondering van aan de index
gekoppelde
producten.
Externe
vermogensbeheerders
worden
actief gemonitord en aangemoedigd om gelijkaardige normen te
implementeren.
3 Regels en normen van het beleid
De
energiesector
op
basis
van
steenkool
is
streng
gereglementeerd zowel op nationaal als internationaal niveau,
vooral wat de luchtuitstoot betreft. BNP Paribas eist dat de
KC-ondernemingen voldoen aan de wetten en toepasselijke regels
alsook aan de internationale normen goedgekeurd door de landen
waarin ze werkzaam zijn. Dit beleid stelt ook bijkomende
criteria vast die de KC-ondernemingen moeten respecteren.
Die criteria werden opgesteld om de belangrijkste kwesties uit
de inleiding aan te pakken. Die criteria worden opgedeeld in
twee categorieën: verplichte criteria en beoordelingscriteria.
De verplichte criteria moeten worden gezien als absolute
voorwaarden waaraan zonder uitzondering moet worden voldaan
alvorens BNP Paribas financiële diensten en producten aan de
ondernemingen van deze sector levert. Naast deze verplichte
criteria werden er beoordelingscriteria vastgesteld om de
analyse uit te werken die BNP Paribas uitvoert. Op basis van
de resultaten van dat bijkomend zorgvuldig onderzoek, behoudt
Page 4 / 10
BNP Paribas zich het recht voor om bijkomende vereisten te
stellen of betrokkenheid te weigeren, zelfs als men aan de
verplichte criteria voldoet.
3.1
Criteria
voor
projecten
elektriciteitscentrales op steenkool
rond
BNP Paribas zal geen financiële producten en diensten
verschaffen voor projecten rond elektriciteitscentrales op
steenkool, ongeacht het land van vestiging.
Met de CCS-technologie, die op grote schaal wordt uitgerold,
zou de CO2 in kolencentraleprojecten aanzienlijk kunnen worden
verminderd. Als de Groep zou worden benaderd voor een
kolencentraleproject waar de koolstofdioxide met de CCStechnologie wordt afgevangen en opgeslagen, wordt het project
geanalyseerd rekening houdend met milieu- en maatschappelijke
criteria.
3.2 Criteria voor ondernemingen uit de
elektriciteitsproductiesector op basis van steenkool
3.2.1 Verplichte criteria
BNP Paribas zal financiële producten en diensten verschaffen
aan of alleen maar investeren in ondernemingen uit de
elektriciteitsproductiesector op basis van steenkool die aan
de volgende vereisten voldoen:

De onderneming heeft een diversificatie strategie die
zich vertaalt in een vermindering van het gedeelte
steenkool
in
zijn
totale
mix
van
3
elektriciteitsproductie . Deze diversificatie strategie
dient minstens even ambitieus te zijn dan het nationaal
engagement ter limitering van de GES uitstoot in het
land waar het grootste deel van de activiteit plaats
vindt. Dit criterium wordt jaarlijks herzien.
3
In sommige landen verplicht de overheid een energiestrategie aan staatsondernemingen. Voor deze bedrijven zal BNP Paribas toch
maatregelen eisen om de CO² intensiteit te verminderen.
Page 5 / 10

De onderneming geeft zijn vroegere prestaties inzake
veiligheid vrij (werkongevallen, dodelijke ongevallen…)

De onderneming onthult of kan op aanvraag alle
relevante
informatie
geven
inzake
milieugegevens:
uitstoot van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxides (NOx),
stofdeeltjes, koolstofdioxide (CO2) in de lucht, het
waterverbruik, alsook de hoeveelheid geproduceerde as
en de verwijderingsmethodes.
3.2.2. Evaluatiecriteria
BNP Paribas zal ook een analyse uitvoeren van ondernemingen
uit de elektriciteitsproductiesector op basis van steenkool,
op basis van de onderstaande beoordelingscriteria:

De onderneming maakt niet het onderwerp uit
weerkerende
kritiek
op
hun
milieu-,
sociaal
beheerbeleid en op materiële kwesties 4, of neemt
nodige maatregelen om op eventuele kritieken
reageren.

De
onderneming
heeft
een
veiligheidsen
gezondheidsbeleid
voor
haar
loontrekkenden
(risicobeperkingsmaatregelen, opleidingsprogramma's).

De onderneming heeft een procedure ingevoerd voor het
informeren en raadplegen van gemeenschappen die zijn
getroffen
door
de
ontwikkeling
van
nieuwe
elektriciteitscentraleprojecten.

De onderneming heeft een overtuigende lijst van
prestaties
in
het
verleden
voor
veiligheids-,
ecologische en sociale kwesties.
van
en
de
te
Het aanvaardingsbeleid van BNP Paribas voor vaste klanten
vormt de basis van elk engagement.
BNP Paribas vraagt van ondernemingen uit de
elektriciteitsproductiesector op basis van steenkool om, voor
elke transactie, een transparante houding te hebben met
4
Bijvoorbeeld zijn betrokkenheid bij ernstige incidenten en controversies betreffende overtredingen van welke regelgeving van de UN
Global Compact Principles: http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html
Page 6 / 10
betrekking tot zijn activiteiten, groepsstructuur en
aandeelhouders tot het laatste controleniveau.
3.2.3 Specifiek geval van nieuwe relatieopeningen
Vanaf de publicatiedatum van dit beleid gaat BNP Paribas geen
relaties meer aan met ondernemingen waarvan de omzet voor meer
dan 50% betrekking heeft op steenkool. Bovendien moet elke
onderneming die klant wordt de criteria van dit beleid zoals
bepaald in 3.2.1 en 3.2.2 naleven.
4. Implementatiemechanismen op groepsniveau
De resultaten van de evaluatie volgens het onderhavige beleid
zullen elementen bieden voor de besluitvorming door BNP
Paribas. Als en wanneer dat nodig is, zal een ad-hoc senior
managementcomité die resultaten onderzoeken. BNP Paribas mag,
als dat nodig is, bijkomend zorgvuldig onderzoek vragen
alvorens een beslissing te nemen over de aanvaardbaarheid van
de transactie.
Er wordt voorzien in operationele hulpmiddelen en workshops
voor bewustzijn om ervoor te zorgen dat het personeel van de
Groep‟ dit SVB-sectorbeleid kan implementeren.
Vermogensbeheer en diensten
De entiteiten van BNP Paribas die activa beheren zullen alle
relevante vereisten van dit beleid op progressieve wijze
implementeren. De overgang is inderdaad nodig als gevolg van
het feit dat bestaande en potentiële beleggers moeten worden
geïnformeerd over het bestaan en de gevolgen van dit beleid.
5. Communicatie en follow-up van het beleid
De belanghebbenden van BNP Paribas zullen worden geïnformeerd
over het bestaan en de inhoud van dit beleid. Dat beleid zal
op de website van BNP Paribas‟ worden gepubliceerd. Er zal
verder ook systematisch een kopie worden verschaft aan onze
klanten en potentiële klanten in het kader van het due
Page 7 / 10
diligence-proces of bij de bespreking van elke aanbod voor een
financiële product of dienst na de officiële
bekendmakingsdatum van dit beleid.
BNP Paribas zal dit beleid regelmatig herzien en mag het
wijzigen in het licht van de heersende omstandigheden om
ervoor te zorgen dat het voortdurend overeenstemt met de
nationale en internationale regels en beste praktijken.
BNP
Paribas
verwelkomt
alle
commentaren over dit beleid.
constructieve
feedback
en
6. Wettelijke vermeldingen
Om te voldoen aan de regels en om de principes gedefinieerd in
haar interne procedures en sectorbeleid te implementeren, doet
BNP Paribas haar uiterste best om vooral van ondernemingen uit
de
elektriciteitsproductiesector
op
basis
van
steenkool
informatie te verkrijgen over hun beleid en praktijken inzake
duurzame ontwikkeling. BNP Paribas baseert haar beleid op de
informatie die het verkrijgt van de maatschappijen van deze
sector en van haar partners.. Het is echter afhankelijk van de
kwaliteit, de nauwkeurigheid en het actuele karakter van de
informatie.
Page 8 / 10
7. Bijlagen
7.1 Glossarium
De volgende definities zijn van toepassing in dit beleid.
OOK : Opvang en Opslag van Koolstof is een proces dat bestaat
uit de scheiding van CO2, het transport ervan naar een
opslaglocatie
en
de
langdurige
isolatie
ervan
uit
de
atmosfeer. Hoewel OOK een veelbelovende technologie en een
belangrijke manier is om de klimaatswijziging in de toekomst
in te perken, zal het waarschijnlijk niet van toepassing op
commerciële basis zijn vóór 2020, hoewel de meningen daarover
verschillen bij de belanghebbenden. Op het ogenblik van
publicatie
van
dit
beleid,
zijn
er
drie
belangrijke
technologieën beschikbaar:
 De opvang vóór verbranding van CO2 houdt in dat de
steenkool voorafgaandelijk in gas wordt omgezet met het
oog op de productie van waterstof en koolstofdioxide
welke opgevangen en opgeslagen worden na de scheiding van
de twee gassen.
 Bij het opvangen van CO2 na verbranding wordt de CO2 uit
de uitlaatgassen gehaald met behulp van een chemisch
oplosmiddel
dat
reageert
met
CO2.
Het
gereinigde
uitlaatgas wordt vrijgelaten in de atmosfeer, terwijl het
opgevangen
CO2
wordt
getransporteerd
naar
een
opslagplaats.
 Oxyfuelverbranding houdt in dat een fossiele brandstof
wordt verbrand in bijna zuivere zuurstof in plaats van in
lucht. Dat produceert een stikstofvrij uitlaatgas, dat
voornamelijk
bestaat
uit
waterdamp
en
een
hoge
concentratie aan koolstofdioxide. Dat maakt het makkelijk
om het uitlaatgas nog verder te concentreren tot een
bijna pure stroom van CO2.
CO2-intensiteit: dit is de verhouding tussen de uitstoot van
koolstofdioxide (CO2) van een centrale en de hoeveelheid
gegenereerde elektriciteit door diezelfde centrale gedurende
een gegeven periode (doorgaans een jaar). Die verhouding wordt
bijvoorbeeld uitgedrukt in gCO2/kWh.
Page 9 / 10
Page 10 / 10
Download