Polyclonal Rabbit Anti-Human CD117, c-kit Codenr. A4502

advertisement
Polyclonal Rabbit
Anti-Human
CD117, c-kit
Codenr. A4502
Beoogd gebruik
Voor diagnostisch gebruik in vitro.
Polyclonal Rabbit Anti-Human CD117, c-kit is bestemd voor gebruik bij immunocytochemie. Het antilichaam labelt de
transmembraantyrosinekinasereceptor CD117/c-kit, gelokaliseerd in de hematopoëtische stamcellen, melanocyten, mestcellen, cellen van
Cajal, kiemcellen, basale huidcellen en ductale epithelia van de borstklier.1 - 5 Het antilichaam kan een nuttig hulpmiddel zijn bij de
identificatie van verschillende kankersoorten die c-kit tot expressie brengen, inclusief mestcelaandoeningen, acute myeloïde leukemie
(AML), kleincellig longcarcinoom (SCLC) en Ewing-sarcoom. Bovendien kan het helpen bij de differentiatie tussen gastro-intestinale
stromatumoren (GIST’s) en andere intra-abdominale mesenchymale tumoren.1 - 4 De differentiële identificatie wordt ondersteund door de
resultaten van een panel antilichamen. De interpretatie dient door een bevoegd patholoog te worden verricht binnen de context van de
klinische geschiedenis van de patiënt en andere diagnostische tests.
Synoniemn
KIT, stamcelfactorreceptor, mestcelgroeifactorreceptor, staalfactorreceptor, p145(c-kit)
Samenvatting en toelichting
De proto-oncogene c-kit, gelokaliseerd op humaan chromosoom 4,6 codeert een transmembraanreceptor
(CD117/c-kit) die tot klasse III van de familie receptortyrosinekinase behoort die de receptor omvat voor de koloniestimulerende factor 1 en
de van de bloedplaatjes afgeleide groeifactorreceptoren type A en B. Het extracellulaire gebied van deze receptoren bestaat uit vijf
immunoglobuline-achtige domeinen en men meent dat de tweede en de derde loop daarvan betrokken zijn bij de ligandbinding. Het
intracytoplasmische tyrosinekinasedomein wordt gesplitst door een lang hydrofiel insert tussen het ATP-bindend gebied en de plaats met
fosfotransferase activiteit. De receptoractivering gaat gepaard met receptordimerisatie, substraatfosforylering en autofosforylering,
receptorinternalisatie, activering van proteïnekinasen en fosfolipasen, en transcriptie van verschillende proto-oncogenen.5 Er is aangetoond
dat de c-kit tyrosinekinasereceptor-pathway over het algemeen belangrijk is bij de tumorgroei en progressie van verschillende
kankersoorten4 en mutaties in het c-kit-gen, wat leidt tot ligand-onafhankelijke fosforylering (activering) van c-kit-tyrosinekinase. Men meent
dat ze een centrale pathogenetische rol spelen bij b.v. gastro-intestinale stromatumoren.7
Geleverd reagens
Door middel van affiniteitschromatografie geïsoleerd antilichaam, gezuiverd via antigeengebonden, geactiveerde thiol AvidGel F
affiniteitschromatografie en geleverd in vloeibare vorm; in 0,05 mol/L Tris/HCl; 0,1 mol/L NaCl; 0,015 mol/L NaN3 (pH 7,2); 1% bovien
serumalbumine.
Eiwitconcentratie g/L: zie het flaconetiket.
Immunogeen
Peptide overeenstemmend met de aminozuren 963 tot 976 op het cytoplasmisch C-terminaal-deel van c-kit1,5
Specificiteit
Bij Western blotting van een extract van de cellijn SY van het kleincellige longcarcinoom, waarbij c-kit mRNA te sterk tot expressie wordt
gebracht, labelt het antilichaam een band van 145 kD die overeenstemt met het c-kit-eiwit. De gelabelde band is vrij breed: van 120 tot
155 kD. Ook een bijkomende band van 100 kD wordt gelabeld.1 Bij een ander onderzoek, waarbij een ander antilichaam op c-kit werd
aangebracht, werd op dezelfde manier een eiwit van 100 kD gelabeld. Deze labeling verdween wanneer het antilichaam werd geïncubeerd
met het synthetische, voor immunisatie gebruikte c-kit peptide-antigeen.6
Bij Western blotting reageerde het antilichaam niet met een extract van de cellijn HS van een adenocarcinoom, waarbij het c-kit-gen niet tot
expressie werd gebracht.1
Vereiste maar niet geleverde materialen
Zie de Algemene instructies voor immunohistochemische kleuring van Dako en/of de instructies van het detectiesysteem.
Voorzorgsmaatregelen
1. Voor professionele gebruikers.
2. Dit product bevat natriumazide (NaN3), een chemische stof die in zuivere vorm zeer giftig is. Hoewel NaN3 bij bepaalde
productconcentraties niet als schadelijk wordt geclassificeerd, kan opgehoopt NaN3 reageren met loden en koperen afvoerbuizen,
waardoor zeer explosieve metaalaziden ontstaan. Bij afvoeren ruim naspoelen met water om ophoping van metaalaziden in de
afvoerbuizen te voorkomen. 9,10
3. Zoals voor alle producten van biologische herkomst geldt, moeten de juiste bewerkingsprocedures worden nageleefd.
4. Draag de juiste beschermende uitrusting om contact met ogen en huid te vermijden.
5. Ongebruikte reagentia dienen te worden verwijderd in overstemming met lokale, provinciale en landelijke richtlijnen.
(107807-002)
304864NL_001 p. 1/3
Opslag
Opslaan bij 2–8 °C. Niet gebruiken na de op het flesje afgedrukte vermelde houdbaarheidsdatum. Als reagentia worden bewaard onder
andere omstandigheden dan gespecificeerd, moeten deze door de gebruiker worden geverifieerd. Er zijn geen waarneembare tekenen die
duiden op instabiliteit van dit product. Daarom moeten positieve en negatieve controles tegelijk met de monsters van patiënten worden
getest. Als onverwachte kleuring wordt waargenomen die niet kan worden verklaard door variatie in laboratoriumprocedures en een
probleem met het antilichaam wordt vermoed, moet contact worden opgenomen met de afdeling technische ondersteuning van Dako.
Specimenbereiding
Paraffinecoupes
Het antilichaam kan worden gebruikt voor het labelen van met paraffine ingebedde weefselcoupes die met formaline zijn gefixeerd. Een
voorbehandeling van de weefsels met heat-induced epitope retrieval wordt aanbevolen. Voor heat-induced epitope retrieval zijn de volgende
oplossingen doeltreffend: Target Retrieval Solution (codenr. S1700) en 0,01 mol/L Trisbuffer; 0,001 mol/L EDTA (pH 9,0). 0,01 mol/L
citraatbuffer (pH 6,0) deed de kleuringsintensiteit dalen. Bovendien bleek Target Retrieval Solution, High pH (codenr. S3308) niet
doeltreffend te zijn. Een voorbehandeling van de weefsels met proteïnase K deed de epitoop afbreken. De weefselcoupes mogen niet
uitdrogen tijdens de behandeling of tijdens de daaropvolgende immunocytochemische kleuringsprocedure.
Kleuringsprocedure
Verdunning
Polyclonal Rabbit Anti-Human CD117, c-kit (codenr. A4502) kan worden gebruikt bij een verdunningsbereik van 1:400 tot 1:600 indien
toegepast op met formaline gefixeerde, met paraffine ingebedde coupes van een gastro-intestinale stromatumor en door gebruik te maken van
een 20 minuten durende heat-induced epitope retrieval in Target Retrieval Solution (codenr. S1700) en een 30 minuten durende incubatie bij
kamertemperatuur met het primaire antilichaam. De optimale omstandigheden kunnen verschillen afhankelijk van het specimen en de
bereidingsmethode en dienen te worden bepaald door het betreffende laboratorium. De aanbevolen negatieve controle is Rabbit
Immunoglobulin Fraction (Solid-Phase Absorbed, codenr. X0936), verdund tot een eiwitconcentratie die identiek is aan de concentratie van
het primair antilichaam.
Visualisatie
LSAB™+ HRP Kit (codenr. K0679) en EnVision™+ HRP Kits (codenr. K4008 en K4010) worden aanbevolen. Volg de procedure die wordt
meegeleverd met de gekozen visualisatiekit.
Automatisering
Het antilichaam is uiterst geschikt voor immunocytochemische kleuring met automatische platforms zoals de Dako Autostainer.
Interpretatie van de kleuring
Het kleurpatroon van de kern voor anti-CD117, c-kit is: membraan en/of cytoplasma.
Eigenschappen
Normale weefsels
Het antilichaam labelt borstepitheel, basale huidcellen (ogenschijnlijk melanocyten), spermatocyten, oöcyten, mestcellen in weefsel,
fibroblastachtige “bone-lining” (botrand) cellen8 en cellen van Cajal van de darm.
1
Abnormale weefsels
Het antilichaam labelde 50/56 seminomen/dysgerminomen, 45/123 kleincellige longcarcinomen, 3/7 onvolgroeide teratomen, 2/11 sereuze
papillaire adenocarcinomen van het ovarium, 2/14 maligne huidmelanomen, 2/18 neuroblastomen, 7/86 plaveiselcelcarcinomen van de long,
1/18 carcinomen van de basale cellen, 9/227 niet-kleincelllige carcinomen van de cervix, 1/35 adenocarcinomen van de long en 1/92
borstcarcinomen.1 Het antilichaam werd ook op 365 sarcomen van weke delen getest. Tumoren die incidenteel een immunoreactiviteit
vertoonden (in de meeste gevallen een focale labeling), waren: 3/5 melanotische schwannomen, 5/20 angiosarcomen, 4/20 metastatische
melanomen, 4/20 Ewing-sarcomen/maligne primitieve perifere neuro-ectodermale tumoren, 2/10 perineuriomen, 2/20 extraskeletale myxoïde
chondrosarcomen. Zelden werden tumorcellen door het antilichaam gelabeld bij: 1/10 “low-grade” fibromyxoïde sarcomen en 1/20 desmoïde
fibromatose. Meer dan 35 opeenvolgende GIST’s bleken c-kit te sterk tot expressie te brengen wanneer er met het antilichaam werd
onderzocht en die resultaten werden bevestigd door immunoblotting. De labeling was typisch diffuus en over het algemeen sterk bij deze
tumoren.3 Het antilichaam labelde ook geactiveerde stamcellen van het beenmerg bij beenmergbiopsies van gevallen met infiltrerende
maligne lymfomen en osteomyelitis. De labeling van geactiveerde stamcellen van het beenmerg was heterogener bij gevallen met
aplastische anemie, myelodysplasie en metastase van prostaat- of borstkanker.8
Er werd geen labeling waargenomen bij 17 grootcellige longcarcinomen, 5 adenosquameuze longcarcinomen, 1 muco-epidermoïd
longcarcinoom, 2 kleincellige carcinomen van de cervix, 9 heldere cel-carcinomen van het ovarium, 4 mucineuze cystadenocarcinomen van
het ovarium, 4 endometriumcarcinomen, 17 kiemceltumoren (exclusief seminomen/dysgerminomen en onvolgroeide teratomen), 355
carcinomen van het maag-darmkanaal, 59 levercarcinomen, 31 pancreascarcinomen, 7 galblaascarcinomen, 16 galwegcarcinomen, 29
niercarcinomen, 49 urineblaascarcinomen, 159 prostaatcarcinomen, 14 bijniercarcinomen, 91 schildkliercarcinomen, 45 huidcarcinomen, 7
ganglioneuromen, 23 feochromocytomen, 12 paragangliomen, 7 medullaire carcinomen van de schildklier, 1 retinoblastoom, 30 carcinoïden,
10 neuro-endocriene longtumoren, 20 neuro-endocriene tumoren van het maag-darmkanaal, 3 Ewing-tumoren en 8 tumoren van de cellen
van de eilandjes in het pancreas.1 Bij tumoren van de weke delen werd er geen labeling waargenomen bij 40 leiomyosarcomen, 25
rabdomyosarcomen, 20 myxofibrosarcomen, 10 myxoïde/rondcellige liposarcomen, 10 gededifferentieerde liposarcomen, 20 solitaire
fibreuze tumoren, 20 synoviale sarcomen, 30 gevallen van dermatofibrosarcoma protuberans, 20 schwannomen, 20 maligne perifere
tumoren van de zenuwschede, 10 heldere cel-sarcomen, 10 ”low-grade” stromasarcomen van het endometrium en 5 sarcomen van de
folliculaire dendritische cellen.3
(107807-002)
304864NL_001 p. 2/3
Referenties
1. Tsuura Y, Hiraki H, Watanabe K, Igarashi S, Shimamura K, Fukuda T, et al. Preferential localization of c-kit product in tissue mast cells,
basal cells of skin, epithelial cells of breast, small cell lung carcinoma and seminoma/dysgerminoma in human: immunohistochemical
study on formalin-fixed, paraffin-embedded tissues. Virchows Arch 1994; 424:135-41
2. van Oosterom AT. Judson I, Verweij J, Stroobants S, di Paola ED, Dimitrijevic S, et al. Safety and efficacy of imatinib (STI571) in
metastatic gastrointestinal stromal tumours: a phase I study. Lancet 2001; 358: 1421-3
3. Hornick JL, Fletcher CDM. Immunohistochemical staining for KIT (CD117) in soft tissue sarcomas is very limited in distribution. Am J
Clin Pathol 2002; 117:188-93
4. Smithey BE, Pappo AS, Hill DA. C-kit expression in pediatric solid tumors: a comparative immuno-histochemical study. Am J Surg
Pathol 2002; 26:486-92
5. Bühring H-J, Ashman LK, Gattei V, Kniep B, Larregina A, Pinto A, et al. CR2.7. Stem-cell factor receptor (p145(c-kit)) summary report
(CD117). In: Schlossman SF, Boumsell L, Gilks W, Harlan JM, Kishimoto T, Morimoto C, et al., editors. Leukocyte typing V. White cell
differentiation antigens. Proceedings of the 5th International Workshop and Conference; 1993 Nov 3-7; Boston, USA. Oxford, New
York, Tokyo: Oxford University Press; 1995. p. 1882-8
6. Yarden Y, Kuang W-J, Yang-Feng T, Coussens L, Munemitsu S, Dull TJ, et al. Human proto-oncogene c-kit: a new cell surface
receptor tyrosine kinase for an unidentified ligand. EMBO J 1987; 6:3341-51
7. Miettinen M, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors – definition, clinical, histological, immunohisto-chemical, and molecular genetic
features and differential diagnosis (review). Virchows Arch 2001; 438:1-12
8. Huss R, Moosmann S. The co-expression of CD117 (c-kit) and osteocalcin in activated bone marrow stem cells in different diseases. Br
J Haematol 2002; 118:305-12
9. Center for Disease Control Manual Guide – Safety Management, No. CDC-22, Atlanta, GA. “Decontamination of laboratory sink drains
to remove azide salts.” April 30, 1976
10. Department of Health, Education and Welfare, National Institute for Occupational Safety and Health, Rockville, MD. “Procedures for the
decontamination of plumbing systems containing copper and/or lead azides.” DHHS (NIOSH) Publ. No. 78–127, Current 13. August 16,
1976
(107807-002)
304864NL_001 p. 3/3
Download