Groene rivier Haaften

advertisement
LO CATI E
Groene rivier Haaften
Gemeente Neerijnen
Uitgangssituatie
Op dit moment wordt het gebied ten noorden van Haaften voornamelijk gebruikt als glastuinbouw- en landbouwgebied. Er is ook een
bestemmingsplan in procedure dat voorziet in woningbouw. Ten westen van Haaften ligt het bedrijventerrein Kerkewaard.
Opgave/Aanleiding
Een groene rivier om Haaften is één van de twee mogelijkheden om een zeer grote verlaging van de waterstand te realiseren in
Waalweelde-West. Deze maatregel is alleen in het blauwe alternatief opgenomen, waardoor er hieronder geen andere alternatieven
worden benoemd.
•
•
basis: handhaven uitgangssituatie.
blauw: met een focus op een focus op hoogwaterveiligheid
Vervolg
In de eerste helft van 2013 kiest de stuurgroep van WaalWeelde West welk alternatief (of delen daarvan) het beste past bij elke
uiterwaard. Dit wordt het voorkeursalternatief genoemd en geldt voor het hele gebied WaalWeelde West. Het is een mix van alle
verschillende alternatieven door elkaar; basis, blauw, groen en rood.
De alternatieven worden nu eerst verder onderzocht in 2012. Dat is nodig om een goed onderbouwde keuze te maken. Het onderzoek richt zich op:
-
-
-
de effecten van de alternatieven op het milieu, vastgelegd in een milieueffectrapportage
de financiële haalbaarheid van de alternatieven
de opmerkingen van bestuurders, volksvertegenwoordigers, burgers, bedrijven en belangengroepen op de alternatieven
U kunt ook reageren op de alternatieven als u dat wilt. Dat kan digitaal via het reactieformulier op de website. Ook kunt u uw mening
kwijt tijdens een van de bijeenkomsten over de structuurvisie in juni 2012. Het voorkeursalternatief dat in 2013 wordt gekozen zal nog steeds heel grof zijn en moet nog verder worden uitgewerkt en onderzocht. Ook kan iedereen die dat wenst in 2013 en 2014 een zienswijze op het plan indienen. In 2014 besluiten de gemeenteraden
van Neerijnen, Zaltbommel, Maasdriel en Lingewaal en Provinciale Staten van Gelderland tenslotte over de structuurvisie.
1
Structuurvisie
website
WaalWeelde
West
--
http://www.waalweelde.nl/
--
versie
1
--
18
april
2012
LO CATI E
Groene rivier Haaften
Gemeente Neerijnen
Een groene rivier is een nieuwe rivierloop buiten het
bestaande winterbed, die met een bepaalde frequentie
deel uitmaakt van het bergende en watervoerende
gedeelte van een rivier en begrensd is door twee
(geleide)dijken of hogere gronden. Een groene rivier is
boven- en benedenstrooms verbonden met de uiterwaarden door een in- en uitlaatconstructie. Het water
dat via de groene rivier afgevoerd wordt, stroomt onder
vrij verval omdat de omleiding benedenstrooms weer
aantakt en afwatert op dezelfde of een andere riviertak.
Beide geleidedijken langs de groene rivier zijn dusdanig uitgevoerd dat zij tot de primaire waterkeringen
gerekend moeten worden, wat erop neerkomt dat ze
een beschermingsniveau van minimaal 1/1250 per
jaar hebben. Een groene rivier moet water afvoeren.
De hoogte van de drempel of het moment van inzetten van een inlaatwerk, de breedte van de groene
rivier en het verhang bepalen met welke frequentie en
hoeveel water de groene rivier afvoert. Dit is bepalend
of de ruimtelijke ontwikkeling kan voortborduren op het
‘huidige grondgebruik’ of dat het gebied zo frequent
onder water staat dat ‘natuur’ de dragende functie
wordt. Om Haaften wordt een groene rivier aangelegd.
Het water dat via de groene rivier afgevoerd wordt, takt
aan op een nevengeul die in de Crobsche Waard wordt
aangelegd. Beide geleidedijken langs de groene rivier
zijn zo uitgevoerd dat zij tot de primaire waterkeringen
gerekend moeten worden. Haaften ligt door de aanleg
van de groene rivier op een eiland. Het bedrijventerrein Haaften waar de Van Uden Group gevestigd is,
moet door de realisatie van de groene rivier gesaneerd
worden.
Basis alternatief
Handhaven uitgangssituatie
Blauw alternatief
Focus op hoogwaterveiligheid
Waalweelde doelen: Dit alternatief draagt bij aan hoogwaterveiligheid.
Overwegingen: In Waalweelde-West kan op twee
plekken een zeer grote waterstandsverlaging worden
gerealiseerd door een groene rivier te creëren. Haaften
is één van deze plekken.
De aanleg van een groene rivier is een ingrijpende
maatregel en er moet rekening worden gehouden met
een bestemmingsplan dat in procedure is voor woningbouw ten noorden van Haaften.
2
Structuurvisie
website
WaalWeelde
West
--
http://www.waalweelde.nl/
--
versie
1
--
18
april
2012
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards