Stand van zaken energiebeleid

advertisement
Stand van zaken energiebeleid
Themadag ondergrond
Edwin Zijlstra
Roermond, 20 december 2016
Even voorstellen
•
•
•
•
Warmte
Infrastructuur
(Regionale) energievisies
Energiebesparing bedrijven
Inhoud presentatie
 Inrichting energievoorziening
 Energiebeleid
 Nationaal
 Provinciaal
 Provinciaal warmteplan
 Rol bodemenergie
Inrichting energievoorziening
Hoe het was…
Bron: TKI EnerGO
Inrichting energievoorziening
… hoe het wordt:
Bron: TKI EnerGO
Nationaal energiebeleid
Nationaal energiebeleid
# geothermie: 15
# aardwarmte: 1
# WKO: 1
# bodemenergie: 0
Provinciaal energiebeleid
2015
2016
2017
Provinciaal energiebeleid
Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014)


Vastgesteld in december 2014
Hoofdstuk 5 Een duurzame economische structuur
 § 5.5 Energie en duurzaamheid
 Ambitie, opgave en provinciale rol
 Aanpak wind

Hoofdstuk 8 Ondergrond




§ 8.3 Energie uit de ondergrond
Ambitie, opgave en provinciale rol
Aanpak bodemenergie
Aanpak geothermie
Provinciaal energiebeleid
Coalitieakkoord 2015-2019

Hoofdstuk 7: Energie van Limburg





Energiebesparing
Energie opwekken en uitwisselen
Kleinschalige en haalbare energieopslag
Stabiel en innovatief netwerk voor duurzame energie
en warmte
Hoofdstuk 8: Limburg leefbaar en groen
 Land- en tuinbouw
 Ruimtelijke kwaliteit, landschaps- en natuurwaarden
 Woningvoorraad
Provinciaal energiebeleid
Aanvalsplan asbest & energie


Vastgesteld in februari 2016
Focus:
 Regionale POL-uitwerking energie
 Warmteplan
 Beleidskader geothermie
Provinciaal energiebeleid
Actieprogramma 2017
Met energie naar Limburg zonder asbest

Acties met relatie bodemenergie:





Showcase Mijnwater
Showcase Greenport Venlo - Freshpark
Uitwerken kansrijke clusters warmte
Inventariseren knelpunten geothermie
Inzet op pilot ultradiepe geothermie
Provinciaal warmteplan
Doelen conform IPO-afspraak:
 inzicht geven in vraag en aanbod
 kansrijke clusters en/of projecten benoemen
 partijen verbinden
 scherpte aanbrengen in de rollen van
stakeholders
 anderen in beweging brengen door middel van
het tonen van initiatief.
Analysefase
Procesfase
13
Provinciaal warmteplan

Inzicht in vraag en aanbod
Provinciaal warmteplan
 Visie:





2050: aardgasvrije gebouwde omgeving
Aardgas wel nog voor proceswarmte
LT warmtenetten
Elektrificatie
Besparing
 Concrete projecten
Provinciaal warmteplan
 Inzet op vier sporen:
 Kansrijke clusters
 Inzet versnellingsteams
 Methodiek RVO.nl
 Niet-kansrijke clusters
 Pilot kleinschalige energie-/warmteopslag
 Besparing
 Flankerende werkzaamheden
Rol bodemenergie

Potentie bodemenergie:
 Geothermie: 7,3% (warmte), / 5,0% (energie totaal)
 WKO (open en gesloten): 22,4% (warmte) / 15,2% (energie totaal)
Warmtebron
Potentie in PJ
Noord Limburg
Midden Limburg
Zuid Limburg
Limburg totaal
Zon-thermisch
1,64
1,55
3,24
6,44
Geothermie
4,73
0,34
0,81
5,88
Open
2,92
3,32
1,47
7,71
Gesloten
3,84
2,73
3,62
10,19
Subtotaal
6,76
6,05
5,09
17,90
Teelt
0,30
0,27
0,24
0,81
Mest
0,94
0,77
0,23
1,94
Reststromen
0,30
0,24
0,53
1,07
Subtotaal
1,54
1,28
1,00
3,82
Restwarmte
0,69
5,80
39,37
45,87
Totaal
15,4
15,0
49,5
79,9
WKO
Biomassa
20
Vragen? En nu pauze!
Download