Presentatie Hof van Beroep Luik: "Zorgtraject voor

advertisement
Zorgtraject voor Geïnterneerden
binnen de hervorming :
samenwerkingen en overleg
Zorgtraject voor geïnterneerden van het
CNP Saint-Martin
84, rue Saint-Hubert
5100 Dave
Ronald Clavie, Coördinator van klinische projecten
Angélique Dugauquier, coördinator zorgtraject geïnterneerden
Plan
• TSI Saint-Martin
• Samenwerkingen en overleg
• Enkele voorbeelden
• Voordelen
Het Neuro Psychiatrisch Centrum Saint-Martin
Chiffres 2014
Het Zorgtraject voor
Geïnterneerden van het CNP
Saint-Martin
Project uitgewerkt en ontwikkeld in het kader van een
overeenkomst met FOD Volksgezondheid (2009).
Het Zorgtraject voor Geïnterneerden
van het CNP Saint-Martin
Doelstelling:
«Het ontwikkelen van een deel van het
zorgtraject voor geïnterneerden binnen de
doelgroep volwassenen en dit binnen het
actiegebied Luik, Namen en Luxemburg. »
Het Zorgtraject voor Geïnterneerden van
het CNP Saint-Martin
Objectieven:
De geïnterneerde patiënten begeleiden naar:
• de reguliere zorgstructuren.
• Zoveel als mogelijk, naar hun thuiscontext.
Dynamiek van resocialisatie en re-integratie:
via het verstrekken van begeleiding en een specifiek hulpaanbod;
meer bepaald via een Upgrading van het personeel
Uitwerken van een zorgtraject
Het Zorgtraject voor Geïnterneerden
van het CNP Saint-Martin
Actie Zone: Hof van Beroep Luik (Provincies Namen, Luik,
Luxemburg)
Het Zorgtraject voor Geïnterneerden van
het CNP Saint-Martin
Het Zorgtraject voor Geïnterneerden van
het CNP Saint-Martin
5 zorgorganisaties :
UPML PHILEAS: 20 bedden waarvan 3 crisisbedden
Duur hospitalisatie: max 2 jaar
IHP Psynergie: 5 plaatsen, verspreid over verschillende
huizen (regio Namen en Marche-en-Famenne)
MSP: Minimum 5 plaatsen binnen de 3 MSP
Gemiddelde verblijfsduur: 2 jaar
Outreaching: missies uitgevoerd door het personeel van
het UPML PHILEAS
Project HAPI: 2 plaatsen. Dubbele diagnose: mentale beperking en
psychische stoornissen. Caseload 6 patiënten/jaar
Totaal: 32 bedden/plaatsen minimum
TSI Medium Risk zorgorganisaties in het
kader van de hervorming
Outreaching
FCT 2
IHP Psynergie
FCT 5
UPML
PHILEAS
FCT 4
Project HAPI
FCT 4
MSP
FCT 5
Diversiteit, complementariteit, continuïteit
Doelgroep van het Zorgtraject voor
Geïnterneerden van het CNP Saint-Martin
Statuut:
• Patiënten onder sociale beschermingsmaatregel
• Verschillende statuten: vrijlating op proef, onder artikel 14
« Medium Risk » geplaatst
Diagnoses:
• psychiatrische stoornissen en andere aanverwante stoornissen
(middelenmisbruik, persoonlijkheidsstoornissen, etc.)
• Psychische stoornis en mentale retardatie (dubbele diagnose,
2 bedden)
Mix
Enkele cijfers (2015)
32 plaatsen/bedden minimum
8 patiënten gereintegreerd.
51 opgenomen patiënten
Enkele cijfers (2015)
As 1:
As 2:
Psychose:
Tr. Perso: 18 patiënten
 19 patiënten
Ment. achterstand: 7 patiënten
 + SUB: 13 patiënten
 + andere: 8 patiënten
 + SUB + ander: 1 patiënt
SUB: 2 patiënten
Anderen: 6 patiënten
Anderen + SUB: 3 patiënten
Geen: 1
Enkele cijfers (2015)
69 outreaching missies
192 dagen van crisisopname
46 Nieuwe aanvragen ingediend bij
UPML PHILEAS
65% van de aanvragen krijgen een
antwoord binnen de 3 maanden
Samenwerkingen
en
Overleg
Samenwerkingen en overleg
Essentieel en onmisbaar voor het TSI Saint-Martin
Bijdragen en voordelen:
•
•
•
•
•
•
•
Betere match tussen de wensen/verlangens van de patiënten en het
voorgestelde zorgplan  betere therapietrouw aan de behandeling
Betere communicatie tussen de verschillende actoren van het netwerk
Continuïteit van zorg
optimalisatie van de bestaande middelen
Verminderde duur van de hospitalisaties en/of van de re-integraties
Patiënt in zijn leefmilieu houden
Pas op voor Bottom-up constructie (door «veldwerkers » = hefboom)
"Geïntegreerde" aanpak van klinische situaties
// filosofie van de GGZ hervorming
Samenwerkingen en overleg
Om het eenvoudig te houden…
• Samenwerking: Actie om samen te werken, deel te nemen aan het
werk samen met anderen.
• Overleg: praktijk dat voorafgaat aan een beslissing van een
raadpleging met de betrokken partijen.
Bron: Larousse
Samenwerkingen en overleg
Denis Bourque (2008) « Concertations et partenariat:
entre levier et piège du développement des communautés »
Le développement des communautés ne passe donc pas
par l’ajout de structures, mais par une recomposition de
celles existantes et par un renouvellement des pratiques de
concertation ».
«
« Il
n’existe pas d’acteur social du monde associatif,
communautaire, institutionnel ou même privé qui ne soit
pas en relations avec d’autres. » (p.3)
Différents types de relations: (René et Gervais, 2001)
• Collaboration, Concertation, Partenariat
• Samenwerkingen:
• weinig gestructureerde en geformaliseerde
bindingen tussen twee instellingen/organisaties.
• samenwerking: samenwerkingen vereisen niet
dat de partijen zich associëren en een
gemeenschappelijk doel delen, maar willen
eerder hun bijdrage leveren aan het
verwezenlijken van de missie van de andere
(meestal door informatie uit te wisselen).
• Overleg:
• vorm van samenwerking
• collectief coördinatieproces, gebaseerd op het
ontwikkelen van gestructureerde en duurzame
bindingen tussen autonome sociale actoren, die
het eens zijn om informatie te delen, problemen
of specifieke kwesties te bespreken (per
problematiek of gebied), om zo te komen tot
gemeenschappelijke doelstellingen en acties die
al dan niet kunnen leiden tot partnerschappen.
• Partnerschap: (p.7)
• Formeler dan overleg
• Impliceert een contractuele verbintenis om
verantwoordelijkheden te delen, middelen te bundelen en
taken te verdelen na een onderhandeld akkoord.
Samenwerking
Overleg
Samenwerking maakt overleg mogelijk
Overleg maakt samenwerking mogelijk
Partnerschap
Samenwerkingen en overleg
TSI CNP Saint-Martin
Veelvuldig:
•
•
•
•
•
•
Intern het CNP
Extern het CNP
Op verschillende niveaus (Veld, Directie…)
met verschillende sectoren (Gezondheid, Justitie)
In verschillende domeinen (Functies 1 à 5 van de Hervorming)
met verschillende thematieken: uitwerken TSI, onderzoeksprojecten,
praktijkuitwisseling,…
Altijd patiëntgericht.
En nu, enkele illustraties…
Interne samenwerkingen in het
NPC Saint-Martin
Inter-diensten/zorgeenheden
Inter-organen van de TSI-gezondheidszorgen
Binnen de organen van de TSIgezondheidszorgen (multidisciplinaire teams)
Stabilisatie, autonomie, resocialisatie en re-integratie…
Aval
IHP
5
bedden
MSP
5
bedden
Reguliere
zorgstructuren
MSP, IHP, CT…
SPAD,SSM
Thuiszorg diensten
Plejade
Thuis
ESTIMLg
Outreaching
Outreaching
UPML Project
PHILEAS
20 bedden
C.D.S.
Justitiehuis
Project HAPI
2 bedden
HMSM
Outreaching
Outreaching
ESTIMLg
Psychiatrische annexen
Opwaarts
E.D.S.
24
Intern overleg in het NPC
Saint-Martin
Voorbeelden:
• Overleg tijdens de opname (UPML PHILEAS)
aanwezigheid van de patiënt
- Therapeutische projecten : « ISIS » (2008)
- Overleg na opname (2010)
- Overleg tijdens opname (2014)
in
Intern overleg in het NPC
Saint-Martin
• Overleg tijdens de opname (vervolg) : Om de 6
weken
zorgverlener
Evolutie
opname
Psychiater
Patiënt
Netwerk
Familie/
Verwanten
Bezetting
Intern overleg in het NPC
Saint-Martin
• Overleg na opname (outreaching in aval)
Om de 3 maanden
zorgverleners
Crisis
momenten
Psychiater
voogd
Patiënt
Netwerk
Familie/
Naasten
Bezetting
Externe samenwerkingen van
het NPC Saint-Martin
Een aantal mogelijkheden
• Soortgelijke pilootprojecten (CRP Les Marronniers en CHJ Titeca)
• Diensten die personen opvangen die onder het statuut van sociale
bescherming vallen: andere ziekenhuizen, MSP, IHP, mobiele teams,
etc.
• De annexen en psychiatrische instellingen voor sociale bescherming
• De commissies voor sociale bescherming, de Psychosociale Diensten,
de Justitie assistenten
• De TSI en CSEI coördinatoren
• Het mobiel sociaal netwerk
• De werkgroep Zorgtraject voor geïnterneerden (ZTG)
• …
Externe samenwerkingen van
het NPC Saint-Martin
Voorbeelden
• Jaaroverzicht met het EDS van Paifve
• Jaarlijkse evaluatie van de samenwerkingen met de medewerkers van
justitie
Voordelen:
• Verbeteren van de samenwerkingen in het belang van de patiënt
• Bevordering van goede praktijken
• Alternatieven of andere werkmethoden vinden
in complexe situaties
Externe samenwerkingen van
het NPC Saint-Martin
Voorbeelden:
• Immersie van het personeel:
– België:
• Sector Justitie: AP, EDS, …
• Sector Gezondheid: ziekenhuizen, mobiele teams,…
– Buitenland:
• Project Erasmus + Tuto
http://www.tuto.network/
Voordelen:
• Ontdekken van nieuwe praktijken
• Doorgeven van praktijken
• Kennis nemen van andere realiteiten en arbeidsvoorwaarden
Externe samenwerkingen van
het NPC Saint-Martin
Voorbeelden:
• Gemeenschappelijk onderzoeksproject met de unit HEGOA
van het CHJ Titeca
– Overdrachtsfactoren en contra-overdrachtsfactoren die het
werken met geïnterneerde patiënten bemoeilijken?
Voordelen:
• Overleg tussen de belanghebbenden over
onderzoeksonderwerpen
• Middelen verenigen
• Beschikken over consequente en vergelijkbare criteria
Externe samenwerkingen van
het NPC Saint-Martin
Illustraties: Time-out: De heer A:
Hospitalisatie > 2 jaar
Apragmatisme
Instabiliteit
mentale toestand
Time-out
3
maanden
Ontslag uit
IHP
(4 maand later)
- Opstarten IHP
benaderingen
- Hygiëne ++
- Betere relaties t.o.v.
anderen
Voordelen:
• Re-integratie faciliteren
• Momenten van rust verlenen aan patiënten en
teams
• Uit het kader treden
• Een nieuw inzicht bij brengen
• Een verandering inzetten
• Steunen op de complementariteit en de
solidariteit tussen de teams en ze stimuleren
Externe samenwerkingen van
het NPC Saint-Martin
Voorbeelden
Het ‘Groupe de Travail Circuit de Soins Internes (GTCSI)’
- Initiatief van het : ‘Groupe de l'Inter-Plates-formes de Wallonie, Bruxelles et
de la Communauté Germanophone’
- Opgericht in 2008
- Reflectie over het probleem van de geïnterneerden
- Doel: organiseren van netwerken en zorgcircuits voor geïnterneerden
- Subwerkgroepen: onderzoek, wetgeving, zorgcircuit en Goede Praktijken
Meer inlichtingen?
http://www.ipf-sante-mentale.be/intergroupe-circuits-de-soins-internes.html
Externe samenwerkingen van
het NPC Saint-Martin
Voorbeelden:
Specifieke acties van de subgroep Zorgcircuits en Goede
Praktijken :
• Creëren van een praktijk gericht overleg tussen veldwerkers
•
•
Complexe en chronische situaties
Zich laten inspireren door de praktijk van het WaB-netwerk
(Wallonie-Bruxelles, 2003) http://www.reseauwab.be/
«voor het uitwerken van goede samenwerkingspraktijken
tussen hulpverleners voor middelengebruikers»
Overlegpraktijk aanvankelijk uitgewerkt voor de sector van de verslavingszorg
maar om gezet naar Sociale Bescherming
Theoretische referenties : G. De Leon, Prochaska, Di Clemente
Model
IMPACT
Problematiek
OORZAKEN
Veldwerkers:
Overleg en
zorgtrajecten
Verzadiging
van de AP en
EDS
Kwaliteit van
zorg
Verlies van
autonomie
Lang verblijf
Langdurige
procedures
voor
aanmeldingen
Respect en
waardigheid van de
patiënten
Sector
internering
IMPACT
Problematiek :
Het aantal geïnterneerde patiënten in AP en in EDS
OORZAKEN
Gebrek aan
alternatieve
structuren
Zeldzame
definitieve
vrijlatingen
Gebrek aan
informatie
Complexe
pathologie
Lange
Procedure
Stigmatisering van
de geïnterneerden
Veldwerkers:
Overleg en
zorgtrajecten
Het aantal
patiënten in
A.P.
Opgesloten
en zonder
behandeling
‘flashback’ naar
het parcour van
de
geïnterneerde
Terughoudendheid van de
zorginstellingen
om
geïnterneerden
op te nemen
Langdurige
procedures
voor
aanmeldingen
IMPACT
De geïnterneerde patiënten vrijgelaten op proef
gere-integreerd indien geen nieuwe delicten
OORZAKEN
De wet
De diversiteit
van de
praktijken
Beperkte
“crisis”
diensten
Uitputting van
de zorgteams
Gebrek aan
overleg
Veldwerkers:
Overleg en
zorgtrajecten
• Opbouw van een praktijkoverleg tussen
veldwerkers (Bottom-up benadering)
Principes en Acties
• Het betrekken van veldwerkers
• «Een zekere invloed ontwikkelen op wat we kunnen»
Langdurige
procedures
voor
aanmeldingen
Gebrek aan
overleg
De diversiteit
van de
praktijken
Gebrek aan
informatie
• Overlegvergaderingen (om de twee maanden = uitwerken van zorgpaden
door veldwerkers)
• Uitwerken van «minder strakke» zorgpaden om te kunnen genieten van
institutionele complementariteit
• Oriëntaties vergemakkelijken
Een specifiek doel: overleggen
de huidige situatie
OK
Behandeling
OK
EDS
Een
aanmelding
Een
instelling
Een
instelling
Een TSI
Een TSI
AP
Weigering
Re-oriëntatie
Een specifiek doel: overleggen
de gewenste situatie
OK
Behandeling
OK
EDS
Een
Aanmelding
Een
instelling
Overleg
Een TSI
AP
Weigering
Instellingen
Een specifiek doel: Overleggen
Voordelen:
EDS
OK
AP
Weigering
Overleg
Samenwerkingen en overleg
Uitwisseling
van praktijken/
ervaringen
Onderdompeling
Interinstitutioneel
overleg
Jaarlijkse
evaluaties
Time-out
Ontmoetingen
met partners
Overleg tijdens/na
ziekenhuisopname
…
SWOT analyse: samenwerkingsverbanden/overleg
INTERN
SWOT
TROEVEN
 Soepelheid van de zorgtrajecten
 uitwerking van de zorgtrajecten
op basis van de behoeften van
de patiënten
 Patiënt staat centraal
 Het betrekken van de
veldwerkers
 Preventie van/Anticipatie op de
risicosituaties voor patiënten
 Verbetering van de
doeltreffendheid in crisissituaties
EXTERN
OPPORTUNITEITEN
 Financiering?
 Organisatie van het zorgtraject
voor geïnterneerden
ZWAKKE PUNTEN
 Aanhoudende moeilijkheden
ondanks samenwerkingen en
overleg
 Tijdrovend werk
 Vertrouwen, beroepsgeheim,
geïnformeerde toestemming, enz.
BEDREIGINGEN
 Niet dezelfde middelen voor grote
en kleine organisaties
 Gebrek aan beschikbaarheid van
personeel van kleine organisaties
Bedankt
Download