doorverwijzing diëtist polikliniek inwendge geneeskunde

advertisement
DOORVERWIJZING VOOR VOEDINGS-/DIEETADVIES NAAR DE DIËTIST VAN DE POLIKLINIEK
INWENDIGE GENEESKUNDE VAN HET VU MEDISCH CENTRUM
In dit document vindt u de verwijscriteria die zijn opgesteld door de dienst diëtetiek en voedingswetenschappen
van het VU medisch centrum in samenwerking met de verwijzers van de poliklinische werkeenheid Inwendige
Geneeskunde.
Allereerst treft u een schematische weergave aan van de diverse ziektebeelden, aandoeningen of symptomen
waarbij een verwijzing naar de diëtist wenselijk kan zijn. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de diëtisten van
het VU medisch centrum en de diëtisten van de eerstelijns gezondheidszorg (thuiszorg en zelfstandig gevestigde
diëtisten). Voor de diëtisten in de eerste lijn bestaat soms een langere wachtlijst. In dat geval is in het schema
aangegeven dat er door de poliklinische werkeenheid Inwendige Geneeskunde één of meerdere
patiënteninformatie brochures meegegeven kunnen worden ter overbrugging van de wachttijd. Brochures kunnen
echter nooit een op de patiënt afgestemd dieetadvies vervangen.
Vervolgens worden de verwijsindicaties specifiek toegelicht. Tot slot is een voorbeeldbrief opgesteld die aan de
patiënten met een consult voor de diëtist van de eerstelijns gezondheidszorg meegegeven kan worden om het
maken van een afspraak aldaar te vergemakkelijken.
Deze informatie zal (ter zijner tijd) ook op de intranetsite van de dienst diëtetiek en voedingswetenschappen te
zien zijn!
DOORVERWIJZING VOOR VOEDINGS-/DIEETADVIES NAAR DE DIETIST VAN DE POLIKLINIEK
INWENDIGE GENEESKUNDE VAN HET VU MEDISCH CENTRUM
Ziektebeeld/ aandoening/ gewenste
interventie*
AIDS/ HIV
Coeliakie
Chyluslekkage
Decubitus
Dermatitis herpetiformis
Diabetes Mellitus
Diagnostische voedingsanamnese
Diarree
- 1malig consult ter ondersteuning van
diagnostiek
Diverticulosis Coli
Dumping syndroom
Eetstoornissen
Galsteenlijden
Gastro-oesofageale reflux
Hypercholesterolemie
Hyperlipidemie
Hypertensie
-essentiële hypertensie
Inflammatoire darmlijden
(Colitis Ulcerosa en morbus Crohn)
Irritable Bowel Syndrome (PDS)
-1malig consult ter ondersteuning van
diagnostiek
Jicht
Lactose-intolerantie/ lactase deficiëntie
- primair
- secundair
Levercirrose/ leverfalen
Nierfunctiestoornissen
Obesitas
Obstipatie
- 1malig consult ter ondersteuning van
diagnostiek
Ondervoeding/ gewichtsverlies
Osteoporose
Pancreatitis
Slaapapneu syndroom met obesitas
Sondevoeding
Stoma
- Colostoma
- Ileostoma
Voedselallergie
*
Diëtist VUmc
Diëtist 1e lijn
Informatiebrochure
X
X
X
X
X
X
X
X
X1
X
X
X
X1
X
X
X
X
X2
X2
X3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X4
X1
X
X5
X
X4
X
X
X
X
X1
X
Zie ook artsenwijzer diëtetiek (http://www.nvdietist.nl/artsenwijzer/nl/index.htm )
‘Top tien voor lekker en gezond’ (Voedingscentrum)
2
‘Hypercholesterolemie’
(Nederlandse Hartstichting)
3
‘Hypertensie’
(Nederlandse Hartstichting)
4
‘Overgewicht’
(Nederlandse Hartstichting)
5
‘Gezond blijven’
(Nederlands Zuivelbureau)
1
X
X
TOELICHTING DOORVERWIJZING VOOR VOEDINGS-/DIEETADVIES NAAR DE DIËTIST VAN DE
POLIKLINIEK INWENDIGE GENEESKUNDE VAN HET VU MEDISCH CENTRUM
AIDS en/of HIV
-
Ongewenst gewichtsverlies of ondervoeding
Bij symptomen (gedurende > 1 week) die de voedselinneming en/of absorptie ernstig verstoren:
Ernstige stomatitis, waarvoor vloeibare voeding noodzakelijk is
Groot verlies van voedingsstoffen ten gevolge van o.a. misselijkheid/ braken/ diarree
Coeliakie en dermatitis herpetiformis
-
Coeliakie of dermatitis herpetiformis de novo, op moment van vaststellen van diagnose/ sterke
verdenking op diagnose
Patiënten met aanhoudende klachten na start glutenvrij dieet (dieetontrouw, gestoorde antistoffen,
vlokatrofie of aangetoonde deficiënties van vitaminen/ mineralen en/of spoorelementen)
Chyluslekkage
-
Na stellen van diagnose/ sterke verdenking op diagnose
Decubitus
-
Na stellen van diagnose/ sterke verdenking op diagnose
Diabetes Mellitus
-
Diabetes Mellitus de novo, type 1 en type 2
Diabetes Mellitus type 1, overgaand op insulinepomp of een ander insulineschema
Diabetes Mellitus type 2, overgaand van tabletten op insuline of een ander insulineschema
Zwangerschapsdiabetes met of zonder medicijnen
Zwangere patiënten met Diabetes Mellitus type 1
Vrouwen met Diabetes Mellitus en een zwangerschapswens
Naar aanleiding van het jaarlijks consult bij arts en diabetesverpleegkundige waarbij er sprake is van:
langer dan 2 jaar niet bij een diëtist geweest
ongewenst toenemend gewicht
ongewenst afnemend gewicht
mogelijke eetproblemen
frequente hypo’s: meer dan 2 keer per week een bloedglucose lager dan 3,8 mmol/L
verhoogd HbA1c: > 8,5 mmol/L
verhoogde lipiden (serum trigliceride > 2,3 mmol/l, totaal cholesterol > 6,5 mmol/l)
hypertensie (diastolische bloeddruk > 95 mm Hg)
overige complicaties bij Diabetes Mellitus (b.v. microalbuminerie, nefropathie, hart- en vaatziekten)
Diagnostische voedingsanamnese
-
Diarree
-
Voor 1-malige analyse voedingsintake ter ondersteuning van medische diagnostiek
- 1malig consult ter ondersteuning van diagnostiek; analyse voedingsintake en advies
Dumping syndroom
-
Na het stellen van de diagnose (vroege of late dumping)
Gastro-oesofageale reflux
-
Na het stellen van de diagnose
Hypertensie
-
Indien essentiële renovasculaire hypertensie; niet reagerend op medicinale therapie (> 3 medicamenten),
’zoutgevoelig’ (met daarbij een diastolische bloeddruk ≥ 90 en/of systolische bloeddruk is ≥ 140 mmHg)
Inflammatoire darmlijden (Colitis Ulcerosa en Morbus Crohn)
-
Ongewenst gewichtsverlies of ondervoeding
Stenosering van dunne of dikke darm
Short bowel syndroom
Toxisch megacolon, proctitis of pancolitis
Irritable Bowel Syndroom (PDS)
-
Alleen bij 2nd opinion en niet reagerend op de reeds ingestelde behandeling ter ondersteuning van
diagnostiek voor 1-malig analyse voedingsintake en advies
Lactose-intolerantie/ lactase deficiëntie
-
Secundair bij bijvoorbeeld coeliakie, morbus Crohn etc.
Levercirrose of leverfalen
-
Gecompliceerde levercirrose of leverfalen:
Ongewenst gewichtsverlies of ondervoeding
Met oesphagusvarices de novo of niet reagerend op behandeling
Met ascites de novo of niet reagerend op behandeling
Met encephalopathie de novo of niet reagerend op behandeling
Verminderde vertering en absorptie van voedingsstoffen
Nierfunctiestoornissen
-
-
-
Zonder nierfunctievervangende therapie:
indien kreatinineklaring < 60 ml/min
indien serum kalium > 5,0 mmol/l
indien serum fosfaat > 1,8 mmol/léééééé
indien natrium en/of vochtbeperking noodzakelijk is
Bij start Hemodialyse of Peritoneaal dialyse
Bij afwijkende laboratoriumwaarden tijdens de nierfunctievervangende therapie:
Serum kalium > 6,0 mmol/l
Serum fosfaat > 1,8 mmol/l
Bij vaststellen diagnose ‘nefrotisch syndroom’
Obstipatie
-
- 1malig consult ter ondersteuning van diagnostiek; voor éénmalig analyse voedingsintake en advies
Ondervoeding en gewichtsverlies
-
> 5 % ongewenst gewichtsverlies binnen 1 maand
> 10 % ongewenst gewichtsverlies binnen 6 maanden
aangetoonde deficiënties van vitaminen/ mineralen en/of spoorelementen
Quetelet Index < 18,5
Symptomen die de voedselinneming, passage en/of absorptie ernstig belemmeren gedurende > 1 week
Pancreatitis
-
Ongewenst gewichtsverlies of ondervoeding
Chronische pancreatitis met exocriene (steatorrhoe) en/of endocriene dysfunctie (DM)
Sondevoeding
-
Poliklinische start sondevoeding via maag- of duodenumsonde en via PEG of PEG-J
Stoma (Colo- of ileostoma)
-
Na aanleggen van ileostoma
Patiënten met regelmatige klachten van verstopping of high-output stoma
Doorverwijzing naar de diëtist van de polikliniek inwendige geneeskunde vindt plaats via een standaard
consultaanvraagformulier. Deze worden door de verpleegkundige post/administratie post verzameld in het
postvak diëtist bij balie.
BEREIKBAARHEID
Inwendige geneeskunde:
Diëtist:
Diabetesteam:
Afspraken:
Diabetesdiëtisten:
Maandag t/m vrijdag via secretariaat dienst diëtetiek en
voedingswetenschappen op telefoonnummer: 020-444 3410
b.g.g. op telefoonnummer: 444 2125 of via tracer *485
Nicolette Wierdsma
Maandag tot en met vrijdag op telefoonnummer: 4440538, of 1 OBI kamer 111
en 113
via Receptie M, telefoonnummer: 4441120.
Mylène Doven, Ageeth Hofsteenge en Anke Leibbrandt
TOELICHTING DOORVERWIJZING VOOR VOEDINGS-/DIEETADVIES NAAR DE DIËTIST VAN
DE 1e LIJN
Bij patiënten met 1 of meer van onderstaande diagnosen graag doorverwijzen naar een diëtist werkzaam in de
extramurale zorg.
Diarree
-
Indien ongecompliceerd, wanneer uitslag van het consult geen bijdrage levert aan de diagnosestelling
Diverticulosis coli
-
Na het stellen van de diagnose
Eetstoornissen
-
Na het stellen van de diagnose
Hypercholesterolemie
-
Indien er bij herhaalde metingen sprake is van een serum totaal cholesterol > 6,5 mmol/l
Hyperlipidemie
-
Indien er bij herhaalde metingen sprake is van een nuchter serum trigliceride > 2,3 mmol/l
Hypertensie
-
Indien er bij herhaalde metingen sprake is van een gemiddelde diastolische bloeddruk > 95 mm Hg
Irritable Bowel Syndroom (PDS)
-
Jicht
-
Bij stellen van diagnose voor advies Richtlijnen Goede Voeding
Bij het vaststellen van de diagnose in combinatie met overgewicht (Quetelet Index > 25)
Lactose-intolerantie/ lactase deficiëntie
-
Bij vaststellen van de diagnose op grond van H2-ademtest
Obesitas (primair en secundair)
-
Indien Quetelet Index > 30 kg/m2
Indien Quetelet Index > 25 in combinatie met 1 of meer risicofactoren op cardiovasculaire ziekten (DM,
hypercholesterolemie, hypertensie, hyperlipidemie etc.)
Osteoporose
-
Bij het vaststellen van de diagnose osteoporose (Tscore < -2,5)
Bij het vaststellen van de diagnose osteopenie (Tscore > -1,0)
Preventief bij langdurig (> 3 maanden) gebruik van hoge doseringen corticosteroïden
Slaapapneu syndroom
-
Bij het vaststellen van de diagnose in combinatie met overgewicht (Quetelet Index > 25)
Voedselallergie
-
Bij vaststellen diagnose enkelvoudige of samengestelde voedselallergie
Voor volgen van een proefdieet en hypoallergene voeding
TOELICHTING DOORVERWIJZING
Doorverwijzing voor de diëtist van de 1e lijn vindt plaats via een standaard consultaanvraagformulier. Deze
worden door de verpleegkundige post/administratie post meegegeven aan de patiënt eventueel met een van de
aanbevolen patiëntenbrochures (zie schema en bijlage) en met een doorverwijzingsbrief voor diëtisten
extramuraal (zie bijlage). De patiënt neemt zelf contact op met een diëtist werkzaam in de thuiszorg of met een
vrijgevestigde diëtist.
N.B. Graag duidelijk op het consultformulier vermelden:
naam verwijzer, adres en evt stempel van VUmc
verzoek om terugrapportage
duidelijke vraagstelling en diagnose
Betreft:
Doorverwijzing diëtist in uw regio/woonplaats
Datum:
Amsterdam, 2003
Geachte heer/mevrouw,
U bent door uw behandelend specialist doorverwezen naar een diëtist in uw regio. Via de website van de
Nederlandse Vereniging van Diëtisten www.nvdietist.nl (kies adreswijzer), kunt u een diëtist bij u in de buurt
vinden die werkzaam is in de thuiszorg of als zelfstandig gevestigde diëtist. Uiteraard kan de gemeentegids of de
Gouden Gids en het telefoonboek u ook op weg helpen.
Hieronder vindt u vast de adressen en telefoonnummers van enkele thuiszorgorganisaties in de regio
Amsterdam. U kunt met de betreffende instantie telefonisch contact opnemen voor het maken van een afspraak.
•
Kennemer Thuiszorg Haarlem
•
Diëtisten Amsterdam Thuiszorg
Postbus 6166
Reigersbos 88
2001 HD Haarlem
1106 AS Amsterdam
Tel: 0900-8806
Tel: 020-5648131
www.kennemer-thuiszorg.nl
www.amsterdamthuiszorg.nl
•
Amstelring, adviesgroep Voeding en dieet
Plaatsen: Aalsmeer, Amstelveen, Zaandam,
Hoofddorp, Kudelstraat, Diemen,
Zwanenburg, Uithoorn, Rijssenhout en
Nieuw Vennep
Tel: 0800-8806
www.amstelring.nl
•
De Omring Thuiszorg
Postbus 142
1620 AC Hoorn
Tel: 0229-206777
www.omring.nl
•
Regionale Thuiszorg Alkmaar
Postbus 67
1800 AB Alkmaar
Tel: 072-5127127
•
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek
Postbus 463
1270 AL Huizen
Tel: 035-6924924
•
Valent RDB
Postbus 2039
2220 BA Katwijk
Tel : 071-4093333
We hopen u met deze informatie vast een eindje op weg geholpen te hebben.
Met vriendelijke groet,
Dienst diëtetiek en voedingswetenschappen/
Afdeling Interne Geneeskunde
VU medisch centrum te Amsterdam
BIJLAGE 2
1.
2.
3.
4.
5.
Aanbevolen patiënten brochures
‘Top Tien voor lekker en Gezond’
‘Hypercholesterolemie’
‘Hypertensie’,
‘Overgewicht’
‘Gezond blijven’
Besteladressen brochures:
Nederlandse Hartstichting
Postbus 300
2501 CH Den Haag
www.hartstichting.nl
Voedingscentrum
Postbus 85700
2508 CK Den Haag
Fax: 070-3068877
www.voedingscentrum.nl
Nederlands Zuivelbureau
Postbus 30
2280 AA Rijswijk
Tel: 070-3953395
www.zuivelonline.nl
Voedingscentrum
Nederlandse Hartstichting
Nederlanse Hartstichting
Nederlandse Hartstichting
Nederlands Zuivelbureau
(gratis)
(gratis)
(gratis)
(gratis)
(gratis)
Indien op de aanvraag staat vermeld dat de patiënt wordt doorverwezen naar
een diëtist in de eerste lijn, dan dienen de volgende folders te worden
meegegeven ter overbrugging van de tijd/ ter voorbereiding op het consult.
Folders
Top 10 voor lekker en gezond
(Voedingscentrum)
Hypercholesterolemie
(Nederlandse Hartstichting)
Ziektebeelden/ aandoeningen
Diarree
Galsteenlijden
Obstipatie
Colostoma
Hypercholesterolemie
Hypertensie
(Nederlandse Hartstichting)
Hypertensie
Overgewicht
(Nederlandse Hartstichting)
Overgewicht
Obesitas
Energiebeperkt dieet
Slaapapneusyndroom
Osteoporose
Gezond Blijven
(Nederlands Zuivelbureau)
Download