Programma van Eisen BAG-applicatie

advertisement
Programma van eisen
Applicatie Adressen en gebouwen
registratie voor de gemeente Sneek
Werkgroep Functioneel ontwerp BAG
G. Hoogeboom
T. Lont
R. S. Dijk
O. Postma
J. Bosma
E. de Jong
Datum: 20 juli 2017
Versie: 1.0
1
INLEIDING
3
1.1
Project BAG bij de gemeente Sneek
3
1.2
Bijzonderheden gemeente Sneek
4
2
UITSLUITINGSCRITERIA
5
3
FUNCTIONELE EISEN AAN DE BAG-APPLICATIE
6
4
NIET FUNCTIONELE EISEN AAN DE BAG-APPLICATIE
10
5
TECHNISCHE EISEN AAN DE BAG-APPLICATIE
12
6
DATA EISEN AAN DE BAG-APPLICATIE
16
7
KOPPELINGEN EN DISTRIBUTIE GEGEVENS
18
8
BEHEER / ONDERHOUD
20
8.1
De beheersorganisatie BAG in Sneek
21
9
EISEN AAN DE LEVERANCIER
23
10
PRIJSOPGAVE
25
11
CONSEQUENTIES
27
11.1
Organisatorische consequenties
27
11.2
Consequenties voor de processen
27
11.3
Consequenties voor (gegevens)beheer
27
11.4
Technische consequenties
27
12. GUNNINGSCRITERIA
29
BIJLAGE 1: BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN
32
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 2/37
1
Inleiding
In overeenstemming met de wettelijke verplichting zal de gemeente Sneek per 2009 de basisregistratie
adressen en gebouwen (BAG) invoeren. De organisatie van de gemeente Sneek bestaat uit +/- 380
medewerkers. De implementatie van de BAG treft vooral de afdelingen Vergunning & Toezicht en Real,
daarnaast zal het een grote impact hebben op de afdelingen Burgerzaken en Belastingen.
Voor de verplichte bijhouding van de BAG is een applicatie benodigd. In dit PvE beschrijven wij de eisen
en wensen ten opzichte van de applicatie, gebaseerd op de lijst van VROM.
Het PvE wordt gebruikt bij de selectie van de meest geschikte BAG-applicatie en ondersteunende diensten
voor de gemeente. Het PvE geeft inzicht in wat de applicatie moet kunnen en waaraan het moet voldoen.
De keuze van de BAG-applicatie zal worden bepaald op basis van de uitsluitingcriteria, eisen en wensen
zoals die worden gekozen en geformuleerd door de gemeente en gunningcriteria.
De gemeente Sneek is voornemens om in maart de gunning voor de applicatie af te ronden en wil per 6
april starten met de implementatie van de BAG applicatie.
1.1
Project BAG bij de gemeente Sneek
Ten behoeve van de BAG implementatie is een projectgroep in het leven geroepen. Deze groep bestaat uit
de projectleider Ron Dijk en vertegenwoordigers van de betrokken afdelingen (direct betrokkenen en
afnemers). De leden van de projectgroep trekken ieder een eigen werkgroep (PvE, Referentiebestand
etc.). Ten bate van de initiële vulling van de BAG is een referentiebestand opgebouwd. Deze zal de
leverancier kunnen gebruiken bij de implementatie van de BAG. Alle contacten over de offerte aanvraag
en de gunning verlopen via de projectleider. In dit document wordt verder uitgeweid over de ICT omgeving
waarin de BAG zal plaatsnemen. De applicatie voor de BAG zal moeten conformeren aan de landelijke
eisen voor de BAG, de NORA en het moet passen binnen de gemeentelijke informatie architectuur.
De hiervoor genoemde keuzes en opname van gemeente specifieke gegevens over de BAG vormen de
basis voor het Programma van Eisen en Wensen. Het Programma van Eisen en Wensen is opgesplitst in
de volgende onderwerpen:








Functioneel;
Niet-functioneel;
Technisch;
Data;
Koppelingen en distributie gegevens;
Beheer en onderhoud;
Leverancier;
Juridisch
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 3/37
1.2
Bijzonderheden gemeente Sneek
fusie
De gemeente Sneek is op dit moment een gemeente van +/- 33.000 inwoners. In 2008 is besloten om te
fuseren met een aantal gemeenten uit de zuidwest-hoek van Friesland. Dit betekent dat de gemeente per
2011 een grootte van +/- 80.000 inwoners zal kennen. Deze fusie heeft natuurlijk grote gevolgen voor het
ambtelijk apparaat en de (hoeveelheid) diensten die wij als gemeente leveren. Ook voor de BAG zal dit
gevolgen hebben. Aan de leverancier wordt gevraagd hiermee rekening te houden.
GBKN
Momenteel verzorgd de stichting GBKN Friesland (onderdeel van stichting LSV GBKN) voor geheel
Friesland, de actualisatie van de basiskaart. De metingen worden uitbesteed aan diverse bureaus. Het
muteren wordt, volgens standaard procedures, door de stichting zelf gedaan. Op deze manier blijft de GBK
van Sneek redelijk up to date. Het is voor de gemeente mogelijk mutaties via internet door te geven (MMS,
Mutatie Melding Systeem).
Rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de gemeente Sneek zelfregistrerend zal
worden en zelf zal zorgen voor de actualisatie van de kaart. Omdat het muteren dan bij de gemeente ligt,
kunnen wijzigingen snel doorgevoerd worden. Iets wat voor de BAG, om bijvoorbeeld de definitieve
geometrie in te voeren, verreist is (procesvoortgang BAG).
Basisbestand
De gemeente Sneek maakt gebruik van een zelfgemaakte toepassing van het ISZF voor het opbouwen
van het referentiebestand. De gegevens zijn opgeslagen in een Oracle database. Er is daarmee sprake
van een vrijwel volledige initiële vulling van de registratie adressen en gebouwen. De conversie van de
gegevens vindt plaats van dit referentiebestand naar de BAG toepassing zoals die wordt aangeboden.
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 4/37
2
Uitsluitingscriteria
Er is een aantal uitsluitingscriteria waaraan de BAG-applicatie moet voldoen. Als er niet aan kan worden
voldaan, dan wordt de offerte verder niet in behandeling genomen. De uitsluitingscriteria zijn:
1. De applicatie conformeert zich aan:
 De Grondslagen versie 4.0 (te vinden op de VROM website via http://bag.vrom.nl)
 Het Processenhandboek versie 1.0 of 1.1 (te vinden op de VROM website via http://bag.vrom.nl)
2. De applicatie moet de conformiteitstoets succesvol hebben doorlopen voor aanvang van de
implementatie volgens de overeen te komen planning. Dit houdt in dat:

Het koppelvlak van de BAG-applicatie op de Landelijke Voorziening is aan de grondslagen
getoetst;
 De BAG-applicatie kan aansluiten op de Landelijke Voorziening van BAG (BAGLV);
 De resultaten van de testgegevens zijn beoordeeld met de referentie-testgegevens voor de
conformiteitstoets uit de BAGLV.
3. De BAG-applicatie is geïnstalleerd voor 13 april en voldoet aan de in de offerte opgenomen
specificaties;
4. De BAG-registratie is in staat om eind april (via een servicebus of direct) te koppelen met
andere binnengemeentelijke applicaties van WOZ, GBA en WKPB.
5. De acceptatietest op de BAG-applicatie wordt succesvol doorlopen en eventuele fouten worden
in de overeengekomen herstelperiode verholpen.
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 5/37
3
Functionele eisen aan de BAG-applicatie
In dit hoofdstuk zijn algemene functionele eisen opgenomen en eisen voor het invoeren, wijzigen en
raadplegen van gegevens. Verder zijn er eisen voor beveiliging, terugmelding en management rapportage
opgenomen.
Functionele Eisen
Eis /
wens
Invoeren en wijzigen van data
1 De applicatie functioneert als bronregistratie. Dit betekent dat als de
gegevens eenmaal geregistreerd zijn in de BAG-applicatie de gegevens als
bron gebruikt worden. De gegevens in de BAG-applicatie kunnen niet
automatisch vanuit een andere applicatie worden aangepast.
2 De applicatie registreert de objecten en de gegevens per object voor de
BAG-gegevens.
3 Ten behoeve van traceerbaarheid moet elke mutatie van elk BAG-gegeven
(geometrische en/of administratieve) worden opgebouwd in de BAG historie.
Hierbij moet het volgende bewaard worden:
de voorgeschreven datum begin geldigheid
het voorgeschreven brondocumentnummer
datum en tijd waarop deze in het systeem is ingevoerd,
de attribuutnaam en/of object en
de oude en de nieuwe waarde van het attribuut en/of object.
4 Ten behoeve van traceerbaarheid moet elke mutatie van elk BAG-gegeven
(geometrische en/of administratieve) worden opgebouwd in de BAG historie.
Hierbij moet het volgende bewaard worden:
de vermelding van de persoon die de wijziging aangebracht heeft.
5 De applicatie staat niet toe dat gegevens die eenmaal ingevoerd zijn in de
BAG daaruit verwijderd worden.
EIS
EIS
EIS
EIS
EIS
6 De applicatie biedt de mogelijkheid tot het registreren van vrije gegevens; dat EIS
kan zijn op attribuut-niveau (bijvoorbeeld straatcode, BOCO-schrijfwijze) of
op objectniveau (bijvoorbeeld lichtmasten, windturbines). Dit impliceert dat de
applicatie ook de mogelijkheid biedt tot het kunnen onderscheiden van de
BAG-gegevens en vrije gegevens
7
Het invoeren of muteren van vrije gegevens leidt niet tot vervuiling van de
BAG (voorbeeld: correcte datum-begin geldigheid en niet de datum waarop
een niet-BAG-gegeven is gemuteerd) en er vindt geen berichtenverkeer
plaats tussen de gemeente en BAG Landelijke Voorziening (BAGLV).
Bij invoer of mutatie van een vrij gegeven wordt in de BAG geen historie
opgebouwd.
8 De applicatie kan relaties leggen tussen de administratieve en de
geometrische gegevens.
PvE BAG, Versie 1.0
EIS
EIS
Pagina 6/37
9 De applicatie biedt de mogelijkheid om via een geometrische ondergrond en
presentatie in één transactie zowel een adresseerbaar object (verblijfsobject,
standplaats, ligplaats) als het administratieve adres in te voeren en deze
beide te koppelen. Dient dit altijd eerst administratief te zijn, of kan dit ook
door een BAG-object eerst geometrisch te definiëren of te muteren.
10 Het is niet mogelijk een (hoofd-)adres in te trekken zonder het bijbehorende
adresseerbaar object in te trekken. Het is niet mogelijk een adresseerbaar
object in te trekken zonder het bijbehorende (hoofd-)adres in te trekken.
EIS
EIS
Het is wel mogelijk een nevenadres in te trekken zonder het adresseerbaar
object in te trekken, zolang het hoofdadres maar de status ‘naamgeving
uitgegeven’ houdt.
11 De applicatie dwingt af, dat de ‘aanduiding hoofdadres verblijfsobject’ van
een verblijfsobject, standplaats of ligplaats nooit gewijzigd kan worden
zonder dat er een brondocument beschikbaar is waarnaar wordt verwezen.
EIS
12 In de administratieve en geometrische BAG-gegevens kan niets gewijzigd
worden zonder dat er een brondocument beschikbaar is waarnaar wordt
verwezen of dat er gelijktijdig een gestandaardiseerd brondocument wordt
aangemaakt.
EIS
13 De applicatie controleert bij invoer van gegevens of de geometrie van een
verblijfsobject gelegen is binnen het pand (of de panden) waar het
verblijfsobject bij hoort.
EIS
14 De applicatie staat toe dat panden een overlappende geometrie hebben.
15 De applicatie heeft een functie om ingrijpende veranderingen aan
woonplaatsgrenzen mogelijk te maken, waarbij panden, verblijfsobjecten
en/of openbare ruimten in een andere woonplaats komen te liggen.
EIS
EIS
16 De applicatie voert consistentiecontroles uit op de geometrie, waarbij getoetst EIS
wordt dat het gehele gemeentelijke grondgebied afgedekt is door
woonplaatsen en dat de woonplaatsgrenzen op elkaar aansluiten.
17 De applicatie ondersteunt zowel de gebeurtenissen uit het
processenhandboek alsmede andere gemeentelijke gebeurtenissen die met
BAG-gegevens te maken hebben. Een voorbeeld gebeurtenis die
ondersteund moet worden is: het intrekken van een bouwvergunning. Deze
zou dan op vergelijkbare manier afgehandeld moeten worden, als het
intrekken van een reguliere vergunning of het verwerken van een
constatering. Hoe wordt dit afgehandeld door de applicatie (wizards, volledig
overlaten aan gebruiker, etc.)?
EIS
18 Repeterende werkzaamheden (voor zowel geometrische als administratieve
gegevens) kunnen in 'bulk' processen worden uitgevoerd. Voorbeeld:
straatnaam met even huisnummers 2-20 opvoeren is één handeling (één
authentiek huisnummerbesluit voor 10 adressen) en niet 10 handelingen.
WENS
19 De applicatie beschikt over een directe alarmeringsfunctie bij foutieve invoer
van gegevens. Bij foutieve invoer is het niet mogelijk om de gegevens op te
slaan.
EIS
20 Zolang een object of mutatie daarop niet definitief is verklaard, kan
aangegeven worden dat er niet tegen de BAG grondslagen gevalideerd hoeft
te worden en er geen berichtenverkeer zal zijn naar de Landelijke
Voorziening. Het object of de mutatie daarop maakt op dat moment nog geen
deel uit van de (lokale) BAG en is in de applicatie als zodanig herkenbaar.
21 Het is mogelijk om pand inclusief verblijfsobject binnen de eigen gemeente in EIS
te voeren dat ligt aan een openbare ruimte van een andere gemeente. Geef
aan hoe dit werkt?
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 7/37
22 De 'datum begin geldigheid' van een object dient te liggen na of op de datum
van dagtekening van het brondocument of van het besluit. Hoe regelt de
applicatie dat deze datum bij het invoeren wordt gecontroleerd?
EIS
23 Als de applicatie toestaat om in een veld (bijvoorbeeld status van een pand)
eigen (‘niet-BAG’ conforme) domeinwaarden te definiëren en te gebruiken,
moet bij het tonen van het veld de applicatie tenminste de ‘officiële’ BAG
domeinwaarde tonen met daarbij de juiste datum begin geldigheid.
EIS
Raadplegen
24 De applicatie biedt de mogelijkheid om te zoeken via verschillende ingangen
(waaronder in ieder geval: per sleutel, adres, x,y-coördinaten, …,
omschrijvingveld) en het zoekresultaat bestaat uit geïntegreerde
geometrische en administratieve gegevens waarin geswitcht kan worden
tussen de geometrie informatie en administratieve gegevens.
WENS
25 Van het geregistreerde object is, zowel in kaart als administratie, direct de
EIS
actuele BAG-status te zien (b.v. vergunning verleend, gevormd en in gebruik)
26 De applicatie is gemeentebreed raadpleegbaar en in het geval van
EIS
samenwerkende gemeenten raadpleegbaar middels een browser (intranet en
internet) (samen)
27 Met betrekking tot printen dient lijstwerk binnen de applicatie zodanig flexibel
te zijn, dat per gebruiker de selecties en instellingen gekozen kunnen
worden.
EIS
Beheren gegevens
28 De administratieve en geometrische gegevens zijn geïntegreerd opgeslagen,
waarbij de geometrische en administratieve gegevens in onderlinge
samenhang kunnen worden beheerd en onderhouden. Hoe is de integriteit
van de administratieve en geometrische gegevens gewaarborgd?
EIS
29 Met de applicatie is het mogelijk de administratieve en geometrische historie
te raadplegen door geautoriseerde gebruikers.
EIS
30 De applicatie is in staat logbestanden te genereren, waardoor eventuele
problemen meer specialistisch geanalyseerd kunnen worden. Geef aan wat
de inhoud is van deze logbestanden?
EIS
31 De applicatie bevat functies om bepaalde processen te kunnen monitoren en
problemen te signaleren (o.a. signaleringen op beeldscherm of via e-mail,
managementrapportages op papier). Wat heeft u voor functies hierbij?
EIS
Beveiligingseisen
32 Binnen het applicatielandschap van de gemeente is het mogelijk om op één
plek aan te melden (aan te loggen) en direct toegang te krijgen tot meerdere
(webbased) applicaties. De BAG-applicatie beschikt over single sign-on
zodat er eenmalig aangelogd (bij gebruik van meerdere modules) de
gebruiker niet nog eens moet aanloggen. Het wachtwoord is niet leesbaar
opgeslagen en is afgeschermd voor anderen.
WENS
33 De applicatie maakt voor authenticatie en autorisaties gebruik van de externe WENS
directory service (active directory).
34 Het is mogelijk om autorisaties te configureren voor een gebruiker of
EIS
gebruikersgroep, waarbij deze rechten heeft om bepaalde functionaliteit
(invoeren, raadplegen, wijzigen, rapportages maken) aan te roepen.
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 8/37
35 Toegangsbeveiliging kan geregeld worden op databaseniveau,
applicatieniveau en bestandsniveau.
EIS
36 Toegangsbeveiliging kan geregeld worden tot op menu- en recordniveau.
EIS
37 Autorisatie dient op documentniveau geregeld te zijn. Brondocumenten
EIS
mogen niet gewijzigd kunnen worden.
38 De autorisatie van de loggegevens zijn zodanig dat ze nooit gewijzigd mogen EIS
worden.
Terugmeldingseisen
39 Er komt automatisch een herinnering voor die objecten die in onderzoek zijn,
maar die niet binnen 6 maanden afgehandeld zijn. Is deze waarde zelf in te
stellen? Kunnen meerdere termijnen worden ingesteld voor herinneringen?
EIS
Management rapportage
40 Gebruikers kunnen zelf selecties samenstellen van administratieve en
geometrische gegevens om maatwerkrapportages te genereren.
EIS
41 Per object dient een historisch overzicht te kunnen worden gegenereerd met
zowel het actieve als de inactieve voorkomens van het object.
EIS
42 De applicatie biedt de mogelijkheid om op een eenvoudige en flexibele wijze WENS
managementinformatie te genereren, in de vorm van rapportages, queries en
overzichten. Wat voor soorten worden ondersteund?
47
EIS
48 De applicatie kan worden gebruikt voor het (lokaal) creëren, raadplegen en
wijzigen van gegevens, ook als de Landelijke Voorziening (tijdelijk) niet
beschikbaar is. Als de Landelijke Voorziening na een tijdelijke uitval opnieuw
beschikbaar is, kan de applicatie de mutaties die in de tussentijd zijn
ingevoerd alsnog doorsturen naar de Landelijke Voorziening.
EIS
49 De applicatie kan teruggekomen foutberichten van de Landelijke Voorziening
(BAGLV) onder de aandacht brengen van de beheerder of afhandelen en na
correctie opnieuw aanbieden aan de BAGLV. Hoe wordt dit geregeld?
EIS
De applicatie moet in staat zijn rapportgegevens te exporteren naar diverse
standaard formaten (waaronder tenminste: ASCII, CSV en XML). Dit is
noodzakelijk om de gegevens aan te kunnen bieden aan rapportgenerator
applicatie (Cognos impromptu (v7)of Cognos BI (v8) .
Algemeen
50 De applicatie is in staat in het kader van regionale samenwerking, om BAGEIS
gegevens van meerdere gemeenten op te nemen in de BAG-applicatie en de
functionaliteit (invoeren, wijzigen en beheren van gegevens) als één geheel
aan te bieden aan de verschillende gemeenten. Hoe gaat dat? Wordt het
opgeslagen in 1 of meerdere gezamenlijke databases. (samen)
51 De applicatie bevat uitgebreide GIS functionaliteit voor GIS specialisten. Hoe
is dit gerealiseerd?
EIS
52 De beheerder kan vanuit diverse functionaliteiten gegevens opvragen,
consistentie checks uitvoeren en queries en rapportages maken.
EIS
53 De applicatie is in staat om diakrieten welke gebruikt worden in de officiële
registratie van woonplaatsnamen en straatnamen goed weer te geven
EIS
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 9/37
4
Niet functionele eisen aan de BAG-applicatie
In dit hoofdstuk zijn eisen opgenomen voor de look & feel van de applicatie en eisen die gelden voor het
gebruik en gebruikersvriendelijkheid van de applicatie.
Niet-Functionele Eisen
Eis / wens
Look and feel
1 De applicatie hanteert in de gebruikers- en beheerinterfaces, de
helpfunctie en de documentatie de termen die gedefinieerd zijn in de
grondslagen van BAG (panden, verblijfsobjecten, standplaatsen,
ligplaatsen, woonplaatsen, nummeraanduidingen en openbare
ruimten).
EIS
2 De applicatie is gebaseerd op de look- and feel van web technologie EIS
voor de eindgebruiker en applicatiebeheerder. Het gaat er hierbij om
dat de applicatie op het intranet als één geheel werkt, wat wil zeggen
dat de schermen, kleuren, navigatie en andere basisfunctie overal
hetzelfde zijn.
3 De schermen (invoer, raadpleeg en beheer) zijn overzichtelijk,
duidelijk, eenvoudig en binnen de gehele applicatie op dezelfde
manier opgezet. Kunt u van de belangrijkste schermen afbeeldingen
en beschrijvingen opnemen in de offerte.
EIS
4 De schermen (invoer, raadpleeg en beheer) kunnen naar eigen
wensen aangepast worden.
WENS
Gebruik en gebruikersvriendelijkheid
5 De applicatie bevat een Nederlandstalige online helpfunctie, met
contextafhankelijke toelichtingen.
EIS
6 De handleiding dient voor eindgebruikers en applicatiebeheerders
eenvoudig, compact en in goed Nederlands opgesteld te zijn.
EIS
7 Invoeren van specifieke typen velden zoals datum, dient door het
gehele pakket op dezelfde manier plaats te vinden.
EIS
8 Elke gebruiker kan zijn voorkeursinstellingen in de applicatie
opslaan, zodat deze bij een volgend gebruik niet opnieuw hoeft aan
te passen.
EIS
9 Eenduidige functietoetsen. Dat wil zeggen dat deze op elke plaats
binnen het pakket op dezelfde wijze gebruikt en gedefinieerd zijn,
b.v. voor- en achteruit bladeren, helpfunctie. Welke functietoetsen
binnen de applicatie zijn gedefinieerd?
EIS
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 10/37
10 Het opvoeren van niet ingemeten geometrie dient ook door niet
specialisten met eenvoudige tekenfunctionaliteit uitgevoerd te
kunnen worden.
EIS
11 Bij iedere foutmelding die gemeld wordt aan de gebruiker moet de
context waarin de fout is opgetreden duidelijk zijn, welke actie niet
uitgevoerd kon worden en hoe met eventueel wie (b.v. helpdesk,
applicatiebeheerder) het probleem kan worden hersteld.
EIS
12 Fouten die optreden naar aanleiding van een gebruikershandeling
moeten op een uniforme manier direct aan de eindgebruiker worden
getoond. De cursor komt op het eerste foutveld van het scherm.
EIS
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 11/37
5
Technische eisen aan de BAG-applicatie
Dit hoofdstuk is opgesplitst in de volgende onderdelen:
 Een deel waarbij informatie over de technische infrastructuur gegeven wordt aan de leverancier,
waarin de BAG-applicatie moet passen;
 Verder zijn er vragen die aan de leverancier gesteld worden om te weten of het aan bepaalde
eisen (beschikbaarheid, performance, schaalbaarheid en herstelbaarheid) voldoet in de omgeving
van de gemeente.
Technische Eisen
Eis /
wens
Infrastructurele eisen
1 De BAG-applicatie ondersteunt een platform dat met
administratieve en/of geometrische gegevens geïntegreerd kan
werken:
Oracle 10g of hoger (Spatial is niet aanwezig, geef aan of dit
noodzakelijk is)
2 De BAG-applicatie (serverzijde) moet kunnen draaien in de ICTinfrastructuur, zoals hieronder globaal is gespecificeerd:
EIS
EIS
• Netwerkomgeving
o 3Com Layer 3 switches met VLAN’s
o NetApp FAS 2050 SAN
o HP DL380 Xeon servers gekoppeld aan SAN d.m.v. Gigabit
ethernet.
o Communicatieprotocollen: tcp/ip, iSCSI, NFS

o
Presentatieserver
Besturingssysteem: Windows 2003 R2 Standard Edition;
o Hardware: Windows servers draaien virtueel onder VMware 3.5
ESX,
Oracle RDBMS onder Oracle VM

Applicatieserver
o Besturingssysteem: Windows 2003 R2 Standard Edition;
o Hardware: Windows servers draaien virtueel onder VMware 3.5
ESX, Oracle RDBMS onder Oracle VM

o
Databaseserver
Besturingssysteem: Oracle Linux onder Oracle VM
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 12/37
o
Hardware: Zie ICT infrastructuur
o
Ondersteunde databases:
Oracle versies: Enterprise 9i (9.2.0.7 – 64bit) en Enterprise 10g
(10.2.0.4 - 64bit) of hoger.
De BAG database wordt in principe ondergebracht in Oracle 10g
(optioneel 9i) en zal moeten kunnen koppelen met andere
gegevensverzamelingen onder Oracle 9i en 10g
Welke andere platforms worden er ondersteund? Kunnen de
servers in een gevirtualiseerde omgeving draaien.
3 De BAG-applicatie (clientzijde) moet kunnen draaien op een
werkplek zoals hieronder globaal is gespecificeerd:

EIS
Besturingssysteem: 
< Workstation: Windows XP Professional NL SP2/3 incl. alle
updates

Hardware: Fujitsu-Siemens Esprimo E series, Core2Duo
processor, 1GB geheugen, 80GB harddisk Schermresolutie
1024x768 of hoger.

Databaseapplicatie: : Oracle client 9.2.0.7 en 10.2.0.4
·
Web Browser: Internet Explorer 7 of hoger (eis), Firefox 3
(wens)
·
Kantoor applicaties: Microsoft Office 2003 standaard editie
geen Access (eis), Open Office versie 3 (wens)
WENS
• Algemeen:
Nadat nieuwe/hogere versies van Oracle RDBMS, Oracle Linux,
Microsoft Office en OpenOffice op de markt komen dient de
leverancier binnen een half jaar zijn programmatuur hiervoor
geschikt te hebben gemaakt en ter beschikking te stellen aan de
gemeente.
4 Geef aan of er andere hardware nodig op de server of client voor
de BAG-applicatie. Voorbeeld hierbij is een dongle waarin de
licentie is opgeslagen. Dongles op virtuele servers zijn niet
mogelijk.
5 Kan de BAG applicatie ook draaien in een server-based omgeving, EIS
bijv. Citrix?
Beschikbaarheidseisen
6 Indien de beschikbaarheid hoog is: 24x7, minus service windows,
dan gelden de volgende eisen:
WENS
o Hoe garandeert u dat de applicatie een beschikbaarheid heeft
van <b.v. 99,9%> ?
o Wat betekent dit voor de infrastructuur <bijv. geclusterde
storagesystemen voor de dataopslag>
o Wat betekent dit voor de hardware <bijv. geclusterde servers
voor continue beschikbaarheid>?
o Wat betekent dit voor de software <bijv. kan de software volledig
redundant uitgevoerd worden>?
o Wat betekent dit voor uitwijk?
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 13/37
Omvang en response eisen
7 Selectie van duizend administratieve objecten dient maximaal 5
seconden te duren.
EIS
8 Selectie van duizend geometrische objecten dient maximaal 5
seconden te duren.
EIS
9 Minimaal 20 concurrent gebruikers dienen de applicatie
tegelijkertijd te kunnen gebruiken zonder dat de responstijd
toeneemt.
10 Zoeken en tonen van administratieve gegevens mag maximaal 1
seconden duren bij 20 gelijktijdige gebruikers en 40.000
geregistreerde objecten.
11 Invoeren van administratieve gegevens mag maximaal 1 seconden
duren bij 20 gelijktijdige gebruikers en 40.000 geregistreerde
objecten.
12 Zoeken en tonen van geometrische gegevens mag maximaal 2
seconden duren bij 20 gelijktijdige gebruikers en 40.000
geregistreerde objecten.
13 Invoeren van geometrische gegevens mag maximaal 1 seconden
duren bij 100 gelijktijdige gebruikers en 40.000 geregistreerde
objecten.
14 Het verwerken van de gegevens vindt plaats op de achtergrond
van de client en/of server en heeft geen gevolgen voor de
responsetijden in de gebruikersinterface van de BAG-applicatie.
EIS
15 De beperking in de hoeveelheid gegevens die verwerkt kan
worden in de BAG-applicatie is niet in de software vastgelegd,
maar afhankelijk van de hardware. De applicatie moet lineair
schalen. (selectie van 1000 objecten mag dus geen maximum
zijn).
16 Ten behoeve van een aankomende herindeling tussen gemeenten
moet de applicatie met meerdere databases eventueel verspreid
over meerdere servers (over meerdere locaties) een performance
aanbieden zoals gespecificeerd in eisen 6 t/m 14. (samen)
EIS
17 Welke hardware eisen stelt de leverancier aan de applicatieserver
voor het draaien van de applicatie voor een acceptabele
performance bij de bovengenoemde ICT-infrastructuur met 20
gelijktijdige gebruikers en 40.000 geregistreerde objecten en
<99,9%> beschikbaarheid:
q Minimaal hoeveel werkgeheugen;
q Minimaal type processor (GHz, single en/of dual core, etc.)
18 Welke eisen stelt de leverancier aan de databaseserver voor het
draaien van de applicatie voor een acceptabele performance bij de
bovengenoemde ICT-infrastructuur met 100 gebruikers en 40.000
te doorzoeken objecten en <99,9%> beschikbaarheid:
WENS
EIS
EIS
EIS
EIS
EIS
WENS
WENS
q Minimaal hoeveel werkgeheugen;
q Minimaal type processor (GHz, single en/of dual core, etc.)
19 Software client eisen: welke eisen stelt de leverancier aan de client WENS
voor het draaien van de applicatie voor een acceptabele
performance bij de bovengenoemde ICT-infrastructuur met 100
gebruikers en 40.000 te doorzoeken objecten en <99,9%>
beschikbaarheid:
q Minimaal hoeveel werkgeheugen;
q Minimaal type processor (GHz, single en/of dual core, etc.)
Architectuur eisen
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 14/37
20 De applicatie is gebaseerd op een SOA architectuur, waarbij
webservices op koppelvlakken beschikbaar zijn om vanuit andere
applicaties o.a. gegevens te extraheren en wijzigen. Geef een
beschrijving van de beschikbare koppelvlakken en webservices.
De gemeente Sneek heeft haar back-office applicaties in een
fysiek gescheiden test- en productieomgeving staan. Wat betekent
dit voor de aan te schaffen BAG applicatie?
EIS
Schaalbaarheid
21 De applicatie is gebouwd volgens de drie lagen architectuur
(presentatie-, verwerking- en data-laag) zoals gehanteerd door
EGEM, waarbij de presentatielaag van de applicatie gebaseerd is
op webtechnologie. Naar keuze van de gemeente (b.v. voor
schaalbaarheid) moeten de drie lagen op gecombineerde of
afzonderlijke servers kunnen worden geïnstalleerd.
22 De applicatie en bijbehorende database is bewezen schaalbaar en
biedt mogelijkheden voor performance-verhoging, fail-over en
loadbalancing. Performance-verhoging kan bereikt worden door
extra hardware resources (meer power in processoren, meer
geheugen en meer opslag) in te zetten.
De leverancier wordt gevraagd de relatie tussen hardware
resources en performance aan te geven (bijv. 2 keer de omvang
van de werkgeheugen heeft gevolgen van 1,5 keer verbeterde
snelheid van zoekopdrachten), en de grenzen aan het toevoegen
van additionele hardware resources ter verhoging van de
performance van de applicatie.
23 Het moet mogelijk zijn om tegelijkertijd onder dezelfde
gebruikersnaam meerdere malen de BAG-applicatie te starten en
te gebruiken. In ieder van de opgestarte BAG-applicaties kunnen
gegevens ingevoerd of geraadpleegd worden.
EIS
EIS
EIS
Herstelbaarheid
24 De data die met behulp van de applicatie wordt beheerd, is via het EIS
back-up en recovery mechanisme te beheren. Mocht er verlies van
data optreden, dan kan via het restore mechanisme de data
hersteld worden. De applicatie dient overweg te kunnen met de
herstelde data.
De gemeente heeft de volgende storage- en back-up systemen
waarmee de backup en recovery van de data geregeld wordt.
Sneek maakt gebruik van Symantec Netbackup en NetApp
snapshot technologie voor backupdoeleinden.
25 Indien de applicatie vastloopt, mag er geen data verloren gaan of
corrupt raken (Automatically save/redo log). Er dienen logfiles
gegenereerd te kunnen worden, zodat achteraf onderzoek gedaan
kan worden.
PvE BAG, Versie 1.0
EIS
Pagina 15/37
6
Data eisen aan de BAG-applicatie
In dit hoofdstuk zijn eisen opgenomen over de datastructuren, initiële vulling en opslag van de databases
en exporteren van gegevens.
Data Eisen
Eis /
wens
Datamodel
1 Het logisch datamodel van de BAG-applicatie dient beschikbaar te worden
gesteld aan de gemeente voor eigen doeleinden. Bij wijziging vindt automatisch
levering van een nieuwe versie plaats.
2 Het datamodel is conform de voorschriften van VROM (Grondslagen).
Dat betekent onder andere dat:
eis
EIS
 een verblijfsobject niet voorkomt zonder bijbehorend pand(en);
 een verblijfsobject gelegen kan zijn in twee (of meer) panden
 een adresseerbaar object (verblijfsobject, ligplaats, standplaats) niet
voorkomt zonder hoofdadres;
 een hoofdadres niet voorkomt zonder adresseerbaar object
(verblijfsobject, ligplaats, standplaats); 
 een adres geen geometrie heeft;
 een nummeraanduiding maar bij één adresseerbaar object hoort;
 de applicatie toelaat dat twee verblijfsobjecten dezelfde combinatie van
openbare ruimtenaam, huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging,
woonplaats hebben;
 het niet mogelijk is een nummeraanduiding te koppelen aan een
openbare ruimte van het type kunstwerk of bestuurlijk gebied;
 het mogelijk is meerdere gebruiksfuncties op te nemen bij één
verblijfsobject; 

alle in de BAG verplichte attributen ook in de applicatie verplicht zijn
 de gedefinieerde domeinen (tenminste) alle in de Grondslagen
beschreven waarden bevatten
 de voorgeschreven veldlengten en toegestane waardenverzameling
overeenkomen met de voorschriften in de Grondslagen (bijvoorbeeld de naam
van een openbare ruimte mag 80 posities zijn en de huisnummertoevoeging
moet een letter (of leeg) zijn en niet bijvoorbeeld een ‘-‘ of een ‘/’) 
3 Het technisch datamodel van de BAG-applicatie dient beschikbaar te worden
gesteld aan de gemeente voor eigen doeleinden.
PvE BAG, Versie 1.0
eis
Pagina 16/37
Initiële vulling
4 Een geautomatiseerde initiële vulling vanuit een extern referentiebestand moet
mogelijk zijn. De reguliere ‘business rules’ en ‘constraints’ volgens de BAG
moeten t.b.v. de initiële vulling uitgeschakeld kunnen worden. Zo mag het
ontbreken van een brondocument geen obstakel zijn voor de initiële vulling. In
deze fase zijn de gegevens vaak nog onvolledig: verblijfsobjecten zonder
panden, adressen zonder verblijfobjecten en andersom. Hoe gaat de applicatie
daarmee om? Zijn er 'werklijsten' van inconsistenties die weggewerkt moeten
worden?
5 Mogelijkheid om checks met business rules en constraints te doen op de hele
database en rapportages erover te maken.
eis
6 In de applicatie zijn de domeinen gedefinieerd volgens de beschrijvingen in de
Catalogi. Andere gegevens die relevant geacht worden, kunnen opgenomen
worden in het niet authentieke deel van de registratie.
eis
eis
Opslag van gegevens
7 Kan er gekozen worden dat het database management systeem (DBMS) niet
meegeleverd wordt met de BAG-applicatie?
wens
8 Hoe worden de administratieve en geometrische (XYZ component) gegevens
opgeslagen, waarbij op basis van het databaseschema integriteit wordt bewaakt?
eis
9 De aangeleverde gegevens vanuit bronbestanden worden geconverteerd met
ETL, datamodel, business rules en constraints en opgenomen in het
gegevensmagazijn. Het proces is onafhankelijk van de soort (administratieve of
geometrische) database en is uitwisselbaar met andere pakketten met gelijke
functionaliteit.
eis
10 In het kader van regionale samenwerking tussen gemeenten moet de BAGapplicatie de mogelijkheid bieden om verschillende gemeenten op te nemen in
één of meer onderliggende databases zodanig dat de betreffende data alleen
door de geautoriseerde gemeente benaderd kunnen worden. (samen).
eis
11 Ten aanzien van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en beveiliging,
moet de applicatie met meerdere databases tegelijkertijd kunnen werken.
(samen).
wens
Exporteren van gegevens
12 Er wordt een vergelijkingstool geleverd waarmee op geautomatiseerde wijze
meerdere bestanden vergeleken kunnen worden en de verschillen aangegeven
kunnen worden. Wat voor soort bestanden kunnen vergeleken worden en hoe
wordt de vergelijking gedaan?
wens
13 Er wordt een tool geleverd die controles uitvoert op het referentiebestand
eis
14 De applicatie beschikt over een aantal standaard export mogelijkheden om de
ingevoerde data naar de volgende formaten te exporteren. (ASCII, Tekstbestand
(kommagescheiden waarden = CSV), XML). Op welke manier kan dit
(geautomatiseerd en/of batchgewijs)? Welke andere exportformaten worden door
de applicatie ondersteund?
eis
15 Conversieloos laden van CAD- en GIS formaten moet mogelijk zijn. Welke
formaten worden ondersteund?
eis
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 17/37
7
Koppelingen en distributie gegevens
In dit hoofdstuk zijn eisen opgenomen over de koppeling met de Landelijke Voorziening, andere
binnengemeentelijke applicaties, andere basisregistraties en generieke applicaties.
Koppelingen en distributie gegevens eisen
Eis /
wens
Koppeling met Landelijke Voorziening
1 De applicatie is in staat om real-time BAG-gegevens aan te bieden aan de BAGLV.
Eis
Koppeling met Basisregistratie systemen
2 Het is mogelijk om te communiceren (via een Enterprise Service Bus) met andere
basisregistratie systemen (RWI, GBA, HR, LUD, GBKN, BRT), waardoor het
mogelijk is tweerichtingsverkeer berichten te sturen.
Eis
Koppeling met gemeentelijke applicaties
3 Het is mogelijk om direct te koppelen (zonder gebruik te maken van de
gegevensmagazijnen of datadistributiesystemen) Koppelingen van de BAG met de
volgende binnengemeentelijke applicaties zijn nodig. Met welke applicaties wordt
een koppeling ondersteund, hoe wordt die koppeling gerealiseerd en welke
berichten verkeerstandaard (Stuf-BG, Stuf-XML, XML, GML, andere standaard)
wordt erbij gebruikt?
Eis
• GBA:
Key2Burgerzaken - Centric + versies>
• Belastingen: GisVG / PBS4all - Centric + versies
• WOZ:
• BWT:
• WKPB:
GISvg / TOG Waarderingshuis - TOG + versies
WABO project, nog te kiezen applicatie
WKPB module - Centric+ versies
4 De BAG-applicatie sluit aan op andere binnengemeentelijke applicaties voor WOZ,
Eis
BWT en GBA, door gebruik te maken van de gegevensmagazijnen en de Enterprise
Service Bus (Mule). Hoe werkt deze oplossing, welke berichten verkeerstandaard
wordt gebruikt (Stuf-BG, Stuf-XML, XML, GML, andere standaard) en wat zijn de
(technische) voorwaarden hierbij?
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 18/37
5 De applicatie gebruikt datadistributie om gegevensuitwisseling van adres- en
Eis
gebouwgegevens en bronbestanden mogelijk te maken en ondersteunt de ESB
Mule. Hoe werkt de distributie van deze service bus met de applicatie en hoe ziet de
architectuur eruit?
6 Wanneer de GIS-component geintegreerd is in de BAG-applicatie. Wat voor GIS
functionaliteit is gerealiseerd en hoe is deze GIS-functionaliteit gerealiseerd?
Wanneer de GIS-component gekoppeld is met de BAG-applicatie (niet in de BAGapplicatie), kan de BAG-applicatie gekoppeld worden met de GIS-applicatie vna
Crotec. Met welke andere GIS-applicatie(s) is het mogelijk te koppelen?
Eis
7 De database is via webservices toegankelijk voor analyse en raadpleeg applicaties.
Welke analyse en raadpleeg applicaties worden er ondersteund en hoe?
Eis
Koppeling met generieke applicaties
8 Het is mogelijk om aan de BAG-applicatie het DMS van Optentext van de gemeente
te koppelen. Alle authentieke brondocumenten en andere documenten worden in
een DMS vastgelegd met een administratieve relatie naar alle relevante objecten in
BAG, zodat ze op te roepen en makkelijk te vinden zijn vanuit de BAG-applicatie.
Hoe is dit voor de applicatie geregeld?
Eis
9 Het is mogelijk om aan de BAG-applicatie een WFM van de gemeente te koppelen.
Welke WFM systemen kunnen gekoppeld worden aan de BAG-applicatie en wat
voor functionaliteit vanuit de procesondersteuning van het WFM systeem kan vanuit
BAG gebruikt worden.
Eis
10 Koppeling van BAG met de volgende CMS applicaties (Vincis) is mogelijk. Welke
CMS systemen kunnen gekoppeld worden aan de BAG-applicatie en wat voor
functionaliteit kan vanuit BAG gebruikt worden.
Eis
11 Koppelingen met de volgende generieke applicaties is mogelijk:
• CRM: Vincis
• DMS: Opentext
• BI tool: Cognos Impromptu / Cognos Business Intelligence
Eis
Koppelingen gaan via het ESB Mule
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 19/37
8
Beheer / onderhoud
In dit hoofdstuk zijn eisen opgenomen over het technisch beheer, functioneel beheer, applicatiebeheer en
onderhoud. Voor de eenduidigheid zullen eerst de begrippen uitgelegd worden.
Onderhoud:
Onderhoud van een applicatie houdt in het oplossen van fouten en implementeren van gewenste
wijzigingen in de applicatie.
Technisch beheer:
Het technisch beheer is verantwoordelijk voor de continuïteit, performance en beschikbaarheid van de ICT
infrastructuur van BAG. Het gaat erom dat BAG correct functioneert in haar omgeving, enkele taken die
hieronder vallen zijn: het installeren van de applicatie en nieuwe releases ervan, uitvoeren van correctief
onderhoud op de applicatie en bijbehorende database(s), problemen oplossen die met het
besturingssysteem, netwerk en hardware te maken hebben, beveiligingsmaatregelen, maken van backups en herstellen van back-ups om gegevens te waarborgen en het analyseren van de performance van
de applicatie.
Functioneel beheer
Functioneel beheer richt zich op het doelmatig functioneren ICT voorzieningen voor BAG in zijn omgeving.
Doelmatig in de zin van het bieden van de juiste ondersteuning en operationeel houden van de
verschillende functionaliteit in de ICT voorzieningen en gemeentelijke processen die daarmee gemoeid
zijn. Enkele taken die hieronder vallen zijn: beheren van gebruikersaccounts en inrichten van schermen.
Applicatiebeheer
Dit betreft het op een verantwoorde manier managen van beheer en onderhoud van applicatieprogrammatuur, beheren van gegevens, gegevensverzamelingen en datamodellen en de bijbehorende
documentatie voor de gehele levensduur van de gemeentelijke processen.
Gebruiker
De gegevensbeheerder in BAG is eigenlijk de gebruiker. Deze persoon voert in, wijzigt en zoekt op
gegevens in BAG.
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 20/37
8.1
De beheersorganisatie BAG in Sneek
Het VNG heeft een aantal argumenten genoemd om het beheer van de BAG in een apart
organisatieonderdeel onder te brengen. Een van de belangrijkste argumenten voor de VNG om komt voort
uit de gedachte dat een gebruiker zich bij de uitvoering van zijn beheerstaken primair zal focussen op díe
aspecten die hij voor zijn eigen doel nodig heeft. Wij erkennen dat er een aantal nieuwe taken op de
gemeente afkomt waarbij het om praktische redenen niet altijd aantrekkelijk is om dat bij een bestaande
afdeling onder te brengen.
Uit de ervaringen bij het GBA blijkt ook dat het beheren van een basisregistratie betekent dat er een zware
administratieve druk op dit beheer wordt gelegd door het Rijk als het gaat om kwaliteitsaudits.
Gelet op de ontwikkelingen die wij verder voorzien richting een geconcentreerd gegevensbeheer van
gemeentebreed te gebruiken informatie, volgen wij het advies van de VNG en plaatsen het beheer van de
BAG als nieuwe taak centraal onder te brengen in de organisatie, binnen de sector Bedrijfsvoering.
Onderstaande schema geeft aan hoe de BAG binnen de gemeente Sneek gepositioneerd wordt.
Authenticatie
en
inschrijving
Beheer
inwinnen
registreren
BAG-toets
V&T
V&T
Bagbeheer Bagbeheer
Bagbeheer
Pand voorlopige geometrie V&T
GIS/REAL
Bagbeheer Bagbeheer
Bagbeheer
Pand definitieve geometrie GIS/REAL
GIS/REAL
Bagbeheer Bagbeheer
Bagbeheer
Verblijfsobject adm. info
V&T
V&T
Bagbeheer Bagbeheer
Bagbeheer
Verblijfsobject geometrie
Bagbeheer
Bagbeheer
Bagbeheer Bagbeheer
Bagbeheer
Openbare ruimte
GIS/REAL
Bagbeheer/
straatnamencommissie Bagbeheer Bagbeheer
Bagbeheer
Nummeraanduiding
V&T
Bagbeheer en/of V&T
Bagbeheer
Pand admin. info
PvE BAG, Versie 1.0
Bagbeheer Bagbeheer
Pagina 21/37
Beheer en onderhoud eisen
Eis /
wens
Applicatie, functioneel en technisch beheer
1
Het applicatiebeheer is zodanig geregeld dat bij het beheren en inrichten
EIS
van de applicatie niet telkens de inbreng van een programmeur van de
leverancier noodzakelijk is.
2
De functioneel beheerder kan in de applicatie zelf (help)teksten en menu
WENS
en/of menustructuren wijzigen en toevoegen
3
De functioneel beheerder kan zelf autorisatiebeheer regelen en op
EIS
eenvoudige wijze autoriseren per onderdeel en per gebruiker regelen
4
De applicatie-, functioneel en technische beheerder moeten voor meerdere EIS
gemeenten beheer kunnen uitvoeren
Onderhoud
5
6
7
Updates voor aanvulling en verbeteringen van fouten van de applicatie
maken deel uit van het onderhoudscontract.
Helpbestanden en documentatie wordt up-to-date gehouden met nieuwe
releases van de applicatie.
De leverancier levert onderhoud van de BAG-applicatie voor een
afgesproken termijn van tenminste 2 jaar na einde levering van een major
release met vooraf afgesproken tarief. Het onderhoud omvat o.a. het
oplossen van fouten en een aantal updates per jaar en verplichte
aanpassingen op basis van wet- en regelgeving
PvE BAG, Versie 1.0
EIS
EIS
EIS
Pagina 22/37
9
Eisen aan de Leverancier
In dit hoofdstuk zijn eisen opgenomen aan de leverancier. Hierbij komt aan de orde garantie en
eindverantwoordelijkheid die de leverancier wil nemen en eisen die gelden voor de dienstverlening van de
leverancier. Verder komen vragen over de visie van de leverancier. Tenslotte wordt gevraagd om
referentiegemeenten waar de applicatie wordt gebruikt.
Leverancier eisen
Eis /
wens
Garanties
1
Leverancier is bereid tot het nemen van de eindverantwoordelijkheid zodat
de planning wordt gehaald voor het converteren van gegevens en
implementeren van de BAG-applicatie.
2
Leverancier garandeert voor een periode van 2 jaar na de
acceptatieperiode de juiste werking van de applicatie inclusief het
bijbehorende berichtenverkeer naar de Landelijke Voorziening (LV).
3
De leverancier levert een releaseplanning op die een heldere omschrijving
geeft van nieuwe functionaliteit en opgeloste fouten, zodat gemeenten
kunnen bepalen of ze een release wel of niet installeren.
4
De leverancier garandeert een adaptief en preventief onderhoud van de
applicatie, waarbij er per jaar ministens 2 releases (één minor en één
major) komen.
5
De leverancier garandeert dat de BAG-applicatie correct is geïnstalleerd op
basis van de eisen van de gemeente
6
De leverancier garandeert het kunnen toevoegen of veranderen van het
datamodel en zorgt ervoor dat de bijbehorende functionaliteit beschikbaar
blijft in latere versies van de applicatie.
7
De leverancier garandeert dat de applicatie werkt en blijft werken volgens
de richtlijnen van VROM (Grondslagen en Processenhandboek)
Dienstovereenkomsten met leveranciers
8
9
10
11
12
13
14
Welke opleiding biedt de leverancier voor de gebruiker, applicatie
beheerder en functionele beheerder, zodat hij met de BAG-applicatie kan
werken en beheren.
De helpdesk is Nederlands, binnen kantoortijden altijd bereikbaar en heeft
een responsetijd van maximaal 24 uur. Wat voor helpdesk kan de
leverancier verzorgen (telefoon, e-mail, fax, intranet, etc.).
De leverancier stelt een releaseplanning beschikbaar, waarbij er een
omschrijving is van nieuwe functionaliteit en opgeloste fouten, zodat de
gemeente zelf kan bepalen wat wel en niet installeren.
De leverancier regelt het applicatie-, functioneel- en technische beheer van
de BAG-applicatie voor een afgesproken termijn van 2 jaar na einde
levering tegen een vooraf afgesproken tarief.
De leverancier regelt het onderhoud van de BAG-applicatie voor een
afgesproken termijn van 2 jaar na einde levering tegen een vooraf
afgesproken tarief. Het onderhoud omvat o.a. het oplossen van fouten en
een aantal updates per jaar.
De leverancier is bereid de noodzakelijke koppelingen van BAG-applicatie
met de andere applicaties te bouwen binnen 6 maanden na acceptatie van
de applicatie.
Leverancier dient de gemeente te ondersteunen bij het inlezen en
verwerken van bestaande data, en dient deze gegevensset te converteren,
eventueel via een conversietool.
PvE BAG, Versie 1.0
Eis
EIS
EIS
EIS
EIS
EIS
EIS
WENS
EIS
EIS
EIS
EIS
EIS
EIS
Pagina 23/37
Leverancier eisen
Eis /
wens
Visie
15
Welke visie heeft u op basisregistraties bij de lokale overheid nu en in de
toekomst. Geef een beschrijving van uw visie waarin aandacht wordt
besteed aan:
• Aansluiting op stelsel van basisregistraties
16
Welke visie heeft u op basisregistraties bij de lokale overheid nu en in de
toekomst. Geef een beschrijving van uw visie waarin aandacht wordt
besteed aan:
• De drie lagenarchitectuur (presentatie-, verwerking- en data-laag) van
EGEM.
17
Welke visie heeft u op basisregistraties bij de lokale overheid nu en in de
toekomst. Geef een beschrijving van uw visie waarin aandacht wordt
besteed aan:
• Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA).
18
Welke visie heeft u op basisregistraties bij de lokale overheid nu en in de
toekomst. Geef een beschrijving van uw visie waarin aandacht wordt
besteed aan:
• Aansluiten van de BAG-applicatie aan binnengemeentelijke afname.
19
Welke visie heeft u op basisregistraties bij de lokale overheid nu en in de
toekomst. Geef een beschrijving van uw visie waarin aandacht wordt
besteed aan:
• De licentiestructuur van de applicatie.
Referenties
WENS
20
wens
Kunt u de namen van minimaal 2 referentiegemeenten geven waar de
applicatie is geïnstalleerd en wordt gebruikt? Indien er geen
referentiegemeenten genoemd kunnen worden, kunt u dan aangeven wat
de mate van ontwikkeling van de applicatie is (bewezen i.p.v. prototype of
ontwerp). Welke ervaring heeft u met eerdere installaties ten behoeve de
inrichting van een basisregistratie adressen en gebouwen in een
productieomgeving?
PvE BAG, Versie 1.0
WENS
WENS
WENS
WENS
Pagina 24/37
10 Prijsopgave
In dit hoofdstuk zijn de investeringen onderkend die gemoeid zijn met het aanschaffen van de BAGapplicatie met de daarbij behorende dienstverlening die de leverancier aanbiedt. Diensten die een
leverancier aanbiedt zijn: installatiekosten, implementatiekosten en onderhoud. Indien er andere diensten
zijn die een leverancier aanbiedt en ze hieronder niet vermeldt staan, kunnen die genoemd worden in de
overige kosten.
Prijsopgave
Eis /
wens
1 Kosten applicatie (eventueel van apart te verkrijgen
modules)
Eis
2 Kosten applicatie, exclusief database
Eis
3 Geef aan waarvan de prijs afhankelijk is:
• Aantal inwoners
• Aantal (gelijktijdige) gebruikers
Eis
• Aantal werkstations
• Aantal servers
• Aantal modules
4 Benodigde koppelvlakken (licenties per koppelvlak)
Prijs (€)
Eis
Implementatie
5 Installatie- en configuratiekosten (ook koppelvlakken)
6 Conversiekosten
7 Kosten voor testen applicatie in omgeving
Eis
Eis
Eis
Beheer en onderhoud
8 Kosten applicatiebeheer (serviceniveau: bereikbaarheid,
reactietijd, binnen/buiten kantooruren)
9 Kosten onderhoud
10 Kosten helpdesk
11 Kosten om koppelingen te integreren
Overige kosten
12 Opleidingskosten
13 Eventuele overige kosten
PvE BAG, Versie 1.0
Eis
Eis
Eis
Eis
Eis
Eis
Pagina 25/37
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 26/37
11 Consequenties
De aanschaf van een BAG-applicatie kan de nodige consequenties opleveren. De meeste daarvan zijn op
basis van de antwoorden op het Programma van Eisen inzichtelijk gemaakt. Onderstaand kunt als
leverancier aangeven of er specifieke consequenties zijn voor een van de onderstaande onderdelen, die
niet of onvoldoende naar voren komen op basis van het Programma van Eisen. De beantwoording van
onderstaande criteria hebben invloed op de puntenwaardering van de Eisen en Wensen van voorgaande
hoofdstukken.
11.1 Organisatorische consequenties
Mogelijke organisatorische consequenties op basis van de eisen.
11.2 Consequenties voor de processen
Mogelijke consequenties op de processen op basis van de eisen.
11.3 Consequenties voor (gegevens)beheer
Indicatie voor gevolgen ten aanzien van beheer.
11.4 Technische consequenties
Voor zover mogelijk een indicatie van gevolgen voor de technische omgeving in onze gemeente.
van toepassing.
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 27/37
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 28/37
12. Gunningscriteria
Beoordeeld zal worden in welke mate een offerte voldoet aan de eisen beschreven in het PvE. Daarom
wordt het Model PvE vertaald in een PvE met gunningcriteria en weegfactoren. Nadat u als leverancier
heeft voldaan aan uitsluitingscriteria zoals die worden verwoord in het Programma van Eisen, wordt met
behulp van de gunningcriteria een vergelijking tussen de verschillende aanbiedingen gemaakt.
De uitgebrachte offertes worden beoordeeld op basis van een aantal gunningcriteria.
De gunningcriteria zijn:
Code Omschrijving
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Prijs
Visie leverancier
Functionele eisen aan de BAG-applicatie
Technische eisen aan de BAG-applicatie
Koppelingen en distributie van gegevens
Data eisen van de BAG-applicatie
Niet-functionele eisen BAG-applicatie
Eisen aan de leverancier (incl. beheer en
onderhoud)
Weging
Totaalwaarde
Eis/Wens
domein
Gunningscore
25%
5%
25%
10%
10%
5%
5%
5%
Totaalscore
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 29/37
Bij ieder van deze gunningscriteria is een weegfactor meegegeven, die de mate van importantie (rangorde)
bepaalt. Die gunningscriteria die de hoogste weegfactor heeft telt het zwaarst mee. De beoordeling vindt
plaats op basis van bovenstaande gunningcriteria met bijbehorende weegfactoren. De leverancier met de
hoogst scorende offerte wordt de opdracht gegund.
Vervolgens kan weer een onderverdeling gemaakt worden van deze gunningcriteria in een aantal
subcriteria.
De volgende onderverdeling wordt gehanteerd:
Prijs

Prijs aanschaf applicatie

H10; eis: 1 t/m 3

Implementatiekosten

H10; eis 4 t/m 6

Kosten beheer en onderhoud (installatie,
helpdesk, koppelvlakken)

H10; eis: 7 t/m 10

Overige kosten

H10; eis: 11, 12
Visie leverancier

Visie op basisregistraties algemeen

H9, eis 15

Basisregistraties in relatie tot het E-gem
3-lagen model

H9, eis 16

Aansluiting op stelsel van
basisregistraties en op
binnengemeentelijke afname

H9; eis 18

Architectuur

H9; eis 17

Licentiestructuur

H9; eis 19
Functionele eisen

Algemene eisen en beheren gegevens


H3; eis 1 t/m 4
H3; eis 19 t/m 24

Invoeren, raadplegen en wijzigen van
data


H3; eis 5 t/m 14
H3; eis 15 t/m 18

Beveiligingseisen

H3; eis 25 t/m 30

Terugmelding

H3; eis 31 t/m 35

Management informatie

H3; eis 36 t/m 39
Niet Functionele eisen

Look en feel

H6; eis: 1 t/m 4

Gebruik en gebruikersvriendelijkheid

H6; eis: 5 t/m 12

H5; eis: 1 t/m 5
Technische eisen

Aansluiting op gemeentelijke platforms
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 30/37

Beschikbaarheid, herstelbaarheid,
schaalbaarheid en performance




H5; eis: 6
H5; eis: 7 t/m 19
H5; eis: 21 t/m 23
H5; eis: 24, 25

Koppeling met interne gemeentelijke
architectuur

H5; eis: 20
Data eisen

Datamodel

H6; eis: 1, 2

Invoer van gegevens

H6; eis: 3 t/m 5

Opslag van gegevens

H6; eis: 6 t/m 10

Exporteren van gegevens

H6; eis 11 t/m 14
Koppelingen en distributie gegevens

Aansluiting op andere basisregistraties

H7; eis: 2

Aansluiting op LV en gemeentelijke
applicaties


H7; eis: 1
H7; eis: 3 t/m 7

Koppelingen met generieke applicaties


H7; eis: 8 t/m 11
H7; eis 12
Beheer en onderhoud

Geen programmeur leverancier

H8; eis 1

Aanpassen teksten en menu’s,
autorisatie

H8; eis 2, 3

Implementatie van applicatie;

H8; eis 5 t/m 7

Meerdere gemeenten;

H8; eis 4
Leverancier

Eindverantwoordelijkheid en garanties

H9; eis: 1 t/m 6

Opleidingen gebruiker en beheerder

H9; eis 7

Referenties;

H9; eis 20

Helpdesk, releaseplanning, conversie
van gegevens en beheer en onderhoud

H9; eis 8 t/m 14
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 31/37
Bijlage 1: Begrippen en afkortingen
Begrip / afkorting
Verklaring
Applicatie
Het geheel van programma’s en gegevens die samen een
bepaalde toepassing vormen van een softwarepakket
Applicatiebeheer
Managen van beheer en onderhoud van de
applicatieprogrammatuur, de gegevensverzamelingen en de
bijbehorende documentatie.
Attribuut
Kenmerk van een object
Architectuur
De beschrijving van de fundamentele opbouw van een
systeem bestaande uit:
• De componenten waaruit het systeem is opgebouwd
• Hun onderlinge relaties en die tot hun omgeving
• De principes voor hun ontwerp en evolutie
Een architectuur bestaat uit: ontwerpprincipes, modellen en
standaarden.
Authenticatie
Aantonen van de identiteit (kan zowel van een persoon als
van een systeem zijn) door middel van een wachtwoord of
certificaat.
Autorisatie
Toekennen van rechten (meestal recht op toegang tot een
systeem, functionaliteit of gegevens) op basis van een
aangetoonde identiteit.
BAG
Basisregistraties Adressen en Gebouwen.
Back-office
Computersystemen die de interne bedrijfsprocessen
ondersteunen, zoals de logistiek, de administratie en de
afhandeling van betalingen.
Back-up en restore
mechanisme
Infrastructuur gerelateerd mechanisme dat data kan bewaren
op een gescheiden beheerde omgeving en op verzoek kan
terugplaatsen in de operationele omgeving.
BAG-gegevens
Alle gegevens van BAG die gedefinieerd zijn volgens de
Grondslagen van VROM.
Berichtenverkeer
Geautomatiseerde elektronische gegevensuitwisseling van
gestructureerde en genormeerde berichten tussen systemen.
Beschikbaarheid
Geeft aan in hoeverre een ICT-dienst, systeem of component
toegankelijk is voor de geautoriseerde gebruikers.
Broker
BRT
Verantwoordelijk voor het afhandelen van het asynchrone
berichtenverkeer tussen het mid-office en de back-offices en
voor het converteren van de diverse berichtformaten.
Basisregistratie Topografie
BWT
Bouw en Woning Toezicht
CAD
Computer-Aided Design. In praktijk computer ondersteunend
tekenen.
CMS
Content Management System.
CRM
Customer Relationship Management. Het is een werkwijze
evenals een techniek waarbij het optimaliseren van alle
contacten met de klant centraal staat en er wordt getracht
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 32/37
Begrip / afkorting
Verklaring
elke klant een individuele waardepropositie aan te bieden
gebaseerd op zijn of haar wensen.
Conformiteitstoets
Toets aan grondslagen BAG en koppelvlak van de BAGapplicatie van een leverancier of zelfbouwend gemeente.
Conversie
Het omzetten van gegevens van een formaat naar een ander
formaat.
Data
Data en gegevens worden door elkaar gebruikt en betekenen
hetzelfde.
Datadistributie
Het distribueren van basisgegevens tussen applicaties
onderling en tussen applicaties en het gegevensmagazijn.
Datamodel
Met een datamodel (gegevensmodel) wordt beschreven hoe
de gegevens in een informatiesysteem gestructureerd zijn.
Database
Een geïntegreerd, consistent geheel van gegevens die op een
eenduidige manier zijn in te voeren, te combineren, te
muteren en te tonen.
Directory Service
Het is een service waarbij beheerders de rechten en
instellingen van een directory kunnen beheren in een netwerk
omgeving.
DMS
Document Management Systeem. Het is een
informatiesysteem dat gebruikt wordt om documenten te
traceren, op te zoeken en op te slaan.
Domeinen
Waardeverzameling dat gebruikt wordt om het gegeven te
representeren (bijvoorbeeld in de vorm van een bepaald
codestelsel met bijbehorende omschrijvingen). Voorbeelden
van domeinen zijn: datum, gebruiksdoeleinden,
documentnummering. Voor de complete lijst van domeinen
zie de Grondslagen van BAG.
3-lagen architectuur Applicaties worden bij voorkeur ingericht volgens het 3-lagen
architectuur. Hierbij is er scheiding tussen presentatie
(gebruikersinterface), applicatielogica (verwerken van
gegevens) en gegevenslaag (opslag van gegevens).
EGEM
EGEM helpt gemeenten hun dienstverlening te verbeteren.
Dat doet zij door het ontwikkelen van diverse producten en
diensten, zoals standaarden, referentiemodellen en
bestekken, samen met de gemeenten en andere partijen.
EGEM-i
EGEM werkt ook nauw samen met EGEM-i dat de gemeenten
concrete ondersteuning biedt bij de invoering van de eoverheid.
ELO-Grunn
ELO-Grunn is de samenwerkingsverband van “Oost Groningen” om
gezamenlijk beter en sneller de elektronische overheid voor elkaar te
krijgen. ELO-Grunn ondersteunt het initiatief om te komen tot een
gezamenlijke aanschaf van een BAG-applicatie in Oost Groningen.
Het bestaat uit de gemeenten: Bellingwedde, Vlagtwedde,
Stadskanaal, Veendam, Menterwolde, Reiderland, Winschoten,
Scheemda en Pekela.
ESB
Enterprise Service Bus. Een zeer dunne mid-office: waarbij
alle adapters onderling op elkaar aangesloten zijn via een
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 33/37
Begrip / afkorting
Verklaring
ETL
servicebus en middels webservices een synchrone, ‘vraag en
antwoord’-achtige berichtenuitwisseling plaatsvindt. Hierbij is
echter geen sprake van procesorkestratie of een
gegevensmagazijn.
“Extraction, Transformation and Load”. De term ETL staat
voor een groep technologieën die veelal gebruikt wordt bij de
koppeling tussen systemen, waarbij er gestreefd wordt naar
een minimale technische en semantische koppeling tussen de
systemen.
Foutieve gegevens
Invoer van gegevens die qua syntax of semantiek niet correct
zijn. Voorbeelden hiervan zijn: het gegeven ligt niet in de
gespecificeerde domeinwaarden en verkeerd formaat
datumveld.
Front-office
Dat gedeelte van de organisatie dat contacten met klanten
heeft. Front-office programmatuur werkt volgens vaste
procedures voor de verwerking van de back-office.
Functioneel Beheer Beheer dat gericht is op het doelmatig functioneren van BAG
richt. Doelmatig in de zin van juiste ondersteuning en
operationeel houden van verschillende functionaliteit in de
BAG en gemeentelijke processen die door geraakt worden.
GBA
Gemeentelijke Basis Administratie
GBKN
Grootschalige BasisKaart Nederland
Gegevensmagazijn
De opslag van gestructureerde (basis)gegevens uit de
verschillende back-office systemen.
Geografie
Aardrijkskundige aanduiding voor de plaats van een object.
Geometrie
De meetkundige (ruimtelijk) vorm en/of locatie van een object.
Geo-informatie
Geografische informatie.
Gegevensmagazijn
Ook wel datawarehouse (DWH) genoemd. Het
gegevensmagazijn dient voor opslag van gestructureerde
gegevens of basisgegevens uit de verschillende back
office systemen. Deze worden naar een centrale database
gekopieerd waar ze 24/7 read-only beschikbaar
zijn, ook wanneer het back office dit niet is.
Het gaat om het cachen van een beperkte set back-office
gegevens voor een snelle front office retrieval.
Geografisch Informatie Systeem, een begrip dat zowel
betrekking heeft op de algemene principes van het verwerken
van ruimtelijke gegevens als ook op software die hiervoor
wordt gebruikt.
GIS
GML
Geography Markup Language: GML is een op XML
gebaseerde codering om geografische informatie te
modelleren, transporteren en op te slaan. Met GML kunnen
zowel de ruimtelijke als niet-ruimtelijke eigenschappeen van
geografische objecten beschreven worden.
Grafische gegevens Afbeeldingen, o.a. kaarten, grafieken, foto’s.
GUI
Graphical User Interface
Gunningscriteria
Bepalen welke categorieën en weegfactoren nodig zijn voor
de PvE&W. Hierdoor kunnen de offertes van de verschillende
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 34/37
Begrip / afkorting
Verklaring
leveranciers met elkaar vergeleken worden.
Hardware
Het fysieke onderdeel van een computersysteem, de
machines, waarop het besturingssysteem en software op
draait.
Herstelbaarheid
Hoe gemakkelijk is het om
I-beleid
Informatiebeleid
ICT
Informatie en Communicatie Technologie
ICT-infrastructuur
Betreft de gebruikte informatie en communicatie
technologische componenten, zoals hardware,
besturingssystemen, netwerken, database management
systemen en ontwikkel en productieomgevingen. Vanwege
integratie van informatie en communicatietechnologie worden
deze integraal beschouwd.
ICT-themagroep
Een gevarieerde groep van gemeenten (wat betreft omvang,
stadium van implementatie, geselecteerde leverancier en
deelname aan proef of pilot) die input levert en ervaringen
delen op het gebied van ICT.
Informatie
architectuur
Informatie architectuur is het proces van het organiseren, labelen en
structureren van informatie.
Integratie
Opgenomen in het geheel.
Intranet
Een website die uitsluitend binnen de eigen organisatie kan
worden gebruikt
Koppelvlak
Een beschrijving van de elektronische communicatie tussen twee (of
meer) softwareapplicaties. Een koppelvlak is een specificatie.
LUD
Lonen Uitkeringsinstanties en Dienstverbanden
Landelijke
Voorziening
Centraal magazijn van de gegevens van de basisregistratie
adressen en gebouwen waartegen een organisatie of
gemeente kan communiceren om gegevens door te geven
(wijzigen) of op te halen. Hiervoor moet de organisatie of
gemeente een PKIoverheid-certificaat hebben.
Logbestanden
Bestanden waarin de uitgevoerde acties worden bijgehouden,
zodat de historie van geautomatiseerde acties achterhaald
kan worden.
LV
Landelijke Voorziening.
Mid-office
Elektronische schakel tussen een front-office op basis van
internettechnologie en de bestaande back-office
informatiesystemen.
NHR
Nieuw Handelsregister.
Niet-BAG-objecten
Objecten die niet in de Grondslagen staan.
NORA
Nederlandse Overheid Referentie Architectuur.
Operating Systeem
Ook wel besturingsysteem genoemd. Systeemprogrammatuur
die de schakel vormt tussen hardware en software, en tussen
hardware en de gebruiker.
OR
Openbare Ruimte
Onderhoud
Fouten oplossen en gewenste wijzigingen implementeren in
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 35/37
Begrip / afkorting
Verklaring
de applicatie.
OSB
Overheids Service Bus
OTA
Ontwikkel Test en Acceptatie omgeving
PKI
Public Key Infrastructure
Procesorchestratie
De elektronische werkstroom, die elektronisch aangestuurd
wordt door werkprocessen, in combinatie met een
elektronische werkverdeling (wie doet wat).
Programma van Eisen. In het document zijn eisen en wensen
opgesteld waaraan de applicatie moet voldoen. De
leverancier antwoordt het PvE&W d.m.v. een offerte waarin
ze aangeeft of ze aan een bepaald eis/wens kan voldoen met
daarbij een toelichting.
PvE&W
Referentiebestand
Dat is een eerste bestand dat alle geldende gemeentelijke
adressen bevat en is in hoge mate vergelijkbaar met een
centraal adressenbestand. Zij zullen de basis vormen voor de
verdere uitbouw en formalisering van de gegevens in zowel
de Basis Registratie Adressen als de Basis Gebouwen
Registratie.
RNI
Registratie Niet Ingezetenen.
Service Bus
Gaat om synchrone, ´vraag en antwoord´-achtige
berichtenuitwisseling tussen de verschillende mid-office en
back-office applicaties.
SOA
Service Oriented Architecture. SOA gaat uit van het beschrijven van
een informatie architectuur als een verzameling van autonome
services die met elkaar communiceren.
SOAP
SOAP is een XML-taal waarmee aanroepparameters naar de
webservice toegestuurd en antwoorden teruggestuurd worden.
SOAP is simpelweg een standaard voor het activeren van
webservices over het Internet.
StUF
Standaard Uitwisselings Formaat. Een afspraak over
gegevensformaten die het technisch mogelijk maakt om
gegevens uit te wisselen tussen los van elkaar staande
gegevensverzamelingen. Voorbeelden zijn: Stuf-BG en StufXML.
Terugmelding
Het proces van terugmelden zorgt ervoor dat de fout in de
basisregistratie wordt gesignaleerd en na onderzoek zonodig
wordt hersteld, waardoor alle afnemers vervolgens het juiste
gegeven kunnen gebruiken.
Technisch
Architectuur
De architectuur geeft een blauwdruk voor de te
onderscheiden technologische componenten en de relaties
daartussen.
Technisch Beheer
Beheer dat verantwoordelijk is voor de continuïteit,
performance en beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur
van BAG.
VIAG
Vereniging van I&A coördinatoren voor Gemeenten
Vrije gegevens
Gegevens voor adressen en gebouwen die niet in de
grondslagen staan.
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 36/37
Begrip / afkorting
Verklaring
Webservices
Web Services zijn objecten die gebruikt kunnen worden via
een netwerk, bijvoorbeeld internet. Web Services zijn platform
onafhankelijk en programmeeromgeving onafhankelijk. Een
object geschreven in de ene taal kan dus worden gebruikt in
de andere taal. Het platform waar de server en client op
draaien is niet van belang.
Om webservices aan te roepen over HTTP is een speciaal
protocol ontworpen genaamd SOAP (Simple Object Access
Protocol).
WBT
Windows Based Terminal
WKPB
Wet op de Kenbaarheid van Publiekrechtelijke Beperkingen.
WOZ
Wettelijke Onroerende Zaak belasting
WFM
Workflow Management. Het geautomatiseerde beheer van de
uit te voeren taken, volgens een vooraf gedefinieerde routing.
XML
XML staat voor 'Extensible Markup Language' of 'Uitbreidbare
Opmaaktaal'.
In de eerste plaats is XML een manier om gestructureerde data in
een tekstbestand te stoppen, zodat de data leesbaar is en
onafhankelijk is van de applicatie waarmee de data is opgemaakt.
XML is een reeks regels en conventies om data te structureren.
Bij XML gaat alles om markup: een manier om in data informatie te
stoppen die beschrijft wat die data is.
PvE BAG, Versie 1.0
Pagina 37/37
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards