SROB/07/007 Egalisatie reserve

advertisement
Gemeente r Eergen op Zoom
Onderwerp
Nummer voorstel
: Egalisatiereserve
: SROB/07/007
: Ruimtelijke Ontwikkeling en
Beheer
Afdeling : Afdeling Bedrijvigheid, Toerisme
en Vergunningen
01 FEB. 2007
Datum voorstel
Programmanaam en nummer
Sector
: Ruimtelijke Ontwikkeling -11
Voorstel:
Vormen van een egalisatie reserve voorde onderhoudskosten voor woonwagenstandplaatsen en
huurwoonwagens.
Type voorstel:
Ê3
D
D
Kaderstellend
Controlerend
Rest
Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?
Ja
Nee
Zijn doelen en/of effecten beschreven
[X]
ö
Financiële consequenties
Inspraak
[x]
D
O
[X]
Samenvatting:
Gebleken is dat bij uitvoering van groot onderhoud het budget niet toereikend is, terwijl in de jaren van het
regulier onderhoud er aan het eind van het jaar sprake kan zijn van een restant budget.
Met een egalisatie reserve wordt het restant budget gereserveerd voor de jaren dat er weer groot onderhoud
gepleegd moet worden.
(bii9evoe9d en/of ter inzage gelegd; benoem en nummer deze bijlagen)
Bergv.n
Gemeente in Bergen op Zoom
Datum raadsvergadering
: 1 februari 2007
Nummer
: SROB/07/007
Onderwerp
: Egalisatie reserve woonwagens
Aan de gemeenteraad,
Voorstel
Vormen van een egalisatie reserve voorde onderhoudskosten voor woonwagenstandplaatsen en
huurwoonwagens.
Inleiding
Op het product 64575 Volkshuisvesting/Beheer woonwagens wordt jaarlijks budget opgenomen in de begroting
voor het plegen van onderhoud. Gebleken is dat bij het uitvoeren van het groot onderhoud in bepaalde jaren de
kosten fluctueren i.v.m. de groot-onderhoud cyclus.
Uitwerking voorstel
De gemeente Bergen op Zoom is eigenaar van 93 woonwagenstandplaatsen en 16 woonwagens, welke in huur
worden uitgegeven. Gebleken is dat bij uitvoering van groot onderhoud het budget niet toereikend is, terwijl in de
jaren van het regulier onderhoud er aan het eind van het jaar sprake kan zijn van een restant budget.
De werkzaamheden die uitgevoerd worden bij grootonderhoud zijn:
- schilderwerken exterieur en de daarmee samenhangende werkzaamheden
- bestratingwerkzaamheden standplaatsen
- werkzaamheden interieur berging (natte cel)
- werkzaamheden dakbedekkingen en boeiboorden
- werkzaamheden verwarmingstoestellen
Met een egalisatie reserve wordt het restant budget gereserveerd voor de jaren dat er weer groot onderhoud
gepleegd gaat worden.
Consequenties van het voorstel
Op het product P64575 staan in 2007 € 358.657,00 lasten begroot en € 205.792,00 aan baten begroot. Doordat
we de afgelopen jaren gemerkt hebben dat het budget niet toereikend is bij het uitvoeren van groot onderhoud,
zouden we dit kunnen opvangen door het vormen van een egalisatie reserve voorde onderhoudskosten voor
woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens.
-2-
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
§crëtans>
De burgemeester,
B
Gemeente in Eergen op Zoom
De raad van de gemeente Bergen op Zoom;
gezien het voorstel van het college van 19 december 2006, nr. SROB/07/007;
gelet op de bepalingen van de gemeentewet;
BESLUIT:
Vormen van een egalisatie reserve voor de onderhoudskosten voor woonwagenstandplaatsen en
huurwoonwagens.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
De griffier,
F.P.deVos
"
De
^
Download