Brief kamer - Tweede Kamer

advertisement
De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 1 A
2513 AA S GRAVENHAGE
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
Telefoon (070) 333 44 44
Fax (070) 333 40 33
www.szw.nl
2513AA22XA
Doorkiesnummer
mr. F.E.M. Eijnwachter
(070) 333 55 21
Onderwerp
Wetsvoorstel flexibilisering AOW (31 774)
Contactpersoon
Ons kenmerk
IVV/OOG/08/36636
Datum
4 februari 2009
Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aan de
nota naar aanleiding van het verslag inzake het bovenvermelde voorstel.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
(J. Klijnsma)
Bijlage(n):
Nota naar aanleiding van het verslag
Download