PDAP - Quality Practice

advertisement
Persisterende Dento-Alveolaire Pijn
(PDAP)
22 en 29 november 2014
1
Casus 4: man, 49 jaar
•
•
•
•
•
Verwezen naar Kliniek Endodontologie via Kliniek Orofaciale pijn en Disfunctie:
Historie:
Linkeroog is in jeugd verloren gegaan
2 jaar geleden hard stukje bot gebeten
Sindsdien pijn bij rechterneusvleugel
•
•
•
•
•
Anamnese:
Diagnostische vragenlijst: hoge scores depressie, angst, stress
Voelt pijn bij wortelpunt 12
Niet continue, stekend, wordt erger
Pijn het ergst ‘s morgens
•
•
•
•
Voorgaande onderzoeken:
Kaakchirurg + KNO-arts: g.b.
Geen TMD diagnose
Proefanesthesie: geen pijn meer bij element 12
Casus Pim Buurman
2
Casus 4: man, 49 jaar
•
•
•
•
Onderzoek bij de Kliniek voor Orofaciale Pijn en Disfunctie:
Element 13 positieve sensibiliteitstest, 12 en 11 negatief
Geen palpatiegvoeligheid
Tooth slooth: heftige reactie element 12
•
•
•
•
•
Onderzoek bij Kliniek Endodontologie:
Geen duidelijke fractuurlijnen
Opnieuw sensibiliteitstesten: 21+, 11+, 12++, 13+
Element 12 nu heftige pijn. Bekende pijn, waarvoor patiënt komt
Diagnose: Irreversibele pulpitis element 12
•
•
Behandeling:
Endodontische behandeling element 12
•
•
Recall na anderhalve maand:
Pijn persisteert
3
4. Verkeerde diagnose en een non-odontogene oorzaak
Definitie Neuropathische pijn:
• Pijn die ontstaat als direct gevolg van een laesie of ziekte van
het somatosensorische systeem
Treede, Jensen, Neurology 2008
Periodiek en Continue
• Periodiek: Trigeminus Neuralgie
• Continue: Persisterende Dento-Alveolaire Pijn
4
4. Verkeerde diagnose en een non-odontogene oorzaak
Neuropathische pijn: periodiek
Trigeminus neuralgie:
• Oorzaak niet duidelijk, hypothese: demyelinisatie n. trigeminus
door vasculaire compressie
• Heftige, aanvalsgewijze, unilaterale pijn
• Lichte aanraking: scheren, praten
• Percussietest bij endodontisch element: trigger
Therapie:
• Medicatie: carbamazepine ( Backonja, Neurology 2002)
• Chirurgisch: separatie bloedvat en beknelde zenuw (decompressie van Janetta)
5
4. Verkeerde diagnose en een non-odontogene oorzaak
Neuropathische pijn: continue
Persisterende Dento Alveolaire Pijn (PDAP)
Vroegere benamingen:
• atypische tandpijn
• fantoompijn
• deafferentiatiepijn
6
4. Verkeerde diagnose en een non-odontogene oorzaak
Definitie PDAP:
• Pijn, die persisteert in het dentoalveolaire gebied zonder dat
er bewijs is voor lokale pathologie
Nixdorf et al, J of Oral Rehab 2012
7
Kenmerken PDAP
Semi-gestructureerde vragenlijsten: kwalitatieve kenmerken (Durham et al. Int Endod J 2014)
1.
De pijn is altijd aanwezig
2.
De pijn is meestal dof van karakter
3.
De pijn neemt soms toe en zakt dan weer naar het gebruikelijke niveau
4.
De pijn neemt toe bij veranderingen in de atmosferische druk: duiken, vliegen
5.
De pijn is goed te lokaliseren: het betreft een bepaald gebitselement of gebied in de mond
6.
De pijn wordt ervaren als een diepe pijn binnen het gebitselement of kaakbot
7.
De pijn wordt ervaren als een soort druk in het gebitselement of kaakbot
8.
De pijn is voor patiënten moeilijk te omschrijven aan anderen
9.
Woorden als jeukend, tintelend en prikkend helpen mee om de pijn te omschrijven
10.
De pijn voelt anders dan eventueel eerder ervaren tandpijn
8
Diagnose PDAP
Diagnostische criteria, expert opinion:
• persisterende pijn, die minstens 8 uur per dag aanwezig is,
gedurende minstens 15 dagen per maand, gedurende minstens 3
maanden
• de pijn wordt ervaren in een duidelijk omschreven deel van het
dento-alveolaire gebied
• de pijn wordt niet veroorzaakt door een bepaalde ziekte of
aandoening
Nixdorf et al, J of Oral Rehab 2012
9
Prevalentie PDAP (Persisterende Dento-Alveolaire Pijn)
Auteur
Jaar
Aantal
patiënten
Soort
onderzoek
Follow up
rate (%)
Respondent
Marbach et 1982
al.
732
casecontrol
63
Pöllmann
1993
3126
crosssection
Jacobs et
al.
2002
500
Polycarpou
et al.
2005
Ram et al.
2009
Prevalentie
PDAP (%)
Klinische setting
256 vrouwen, 8
mannen te
kleine groep
3,2 van de
vrouwen
5 endodontische
praktijken
100
2620
25
0,8
sollicitanten
ziekenhuis
casecontrol
35
176
8
2,2
universiteitskliniek
400
casecontrol
44
175
21
12
derdelijns
verwijspraktijk
universiteitskliniek
3000
casecontrol
100
nvt
64
2,1
universiteitskliniek
Marbach et al.:
Pöllmann:
Jacobs et al.:
Polycarpou et al.:
Ram et al.:
Casussen
gediagnostiseerd
met PDAP
Fantoompijn na endodontische behandeling
Fantoompijn na extractie
Fantoompijn na extractie of endodontische behandeling
Persisterende pijn na succesvolle endodontische behandeling
Atypische tandpijn
10
Epidemiologie PDAP (Persisterende Dento-Alveolaire Pijn)
Prevalentie vermoedelijk ongeveer 1%
Vrouwen: mannen = 2:1 , gemiddeld 55 jaar oud
Gemiddeld aantal hulpverleners 1,7
In 80% tandheelkundige ingreep reeds plaatsgehad: endo’s,
herendo’s, apicale chirurgie, extractie, vervanging restauraties
of combinaties
• Gemiddelde tijdsduur: 33 maanden
•
•
•
•
Ram et al, JADA 2009
11
Etiologie PDAP
Huidige stand van zaken:
• Onderliggende pathofysiologische mechanismen grotendeels
onbekend
• Expert opinion: continue neuropathische pijn
• Pijn start met een acute pijn, waarop een deafferentiatieingreep volgt: vitaalextirpatie of extractie
Durham et al., J Orofac Pain 2013
• Hogere scores depressie en somatisatie PDAP-patiënten dan
pijnvrije controlegroep
List et al., J Orofac Pain 2007
12
Onderzoek PDAP
Drie aspecten:
• CBCT
• Proefanesthesie
• Somatosensorische testen
13
Onderzoek PDAP
CBCT:
• N= 30 elementen met PDAP; 90% vrouwen
• 60% geen röntgenologische periapicale afwijkingen, incl CBCT
• Met CBCT 17% meer periapicale afwijkingen opgespoord
• CBCT kan nuttig zijn voor onderscheid P.A. en neuropathie
• Meerderheid van P.A. zijn symptoomloos
Pigg et al, Int Endod J 2011
14
Onderzoek PDAP
Proefanesthesie:
• Bij odontogene oorsprong zal de pijn verdwijnen
• (bron en lokatie van de pijn komen overeen)
• Bij PDAP: 54% van de patiënten ---> pijnreductie van 50% of meer
Conclusie:
• De diagnostische waarde van proefanesthesie is beperkt
• De oorzaak van de pijn ligt vaak meer centraal
List et al., Pain 2006
15
Onderzoek PDAP
Somatosensorische testen:
• Eerste screening op sensorische storingen voor algemeen-practici
• Testen pijnlijke zijde versus niet-pijnlijke zijde
• Stimuli wattenstaaf, prik met sonde en koude met spatel
• PDAP-patiënten: vaker hypersensitiviteit aan pijnlijke zijde dan gezonde
groep
Baad-Hansen et al., J Orofacial Pain 2013; Svensson et al., JADA 2012
16
Diagnose PDAP
Wat kan je doen als tandarts?
• Anamnese, klinisch en röntgenologisch onderzoek en
Uitgebreid Functie Onderzoek (UFO)
Exclusie
• Verwijzing naar Multidisciplinair team
(endodontoloog, gnatholoog, fysiotherapeut, MKA-chirurg, huisarts,
neuroloog, KNO-arts, psycholoog)
Israel et al., J Am Dent Assoc 2000; Baad-Hansen, J Oral Rehabbil 2008
17
Therapie PDAP
Medicatie, voorschrijven door multidisciplinaire team:
•
Tricyclische antidepressiva (TCA’s) b.v. Amitryptiline
•
Anticonvulsants b.v. Gabapentine
Lewis et al., OOOO Endod 2007
•
Bijwerkingen: misselijkheid, overgeven, overmatig zweten, hoofdpijn, droge
mond, constipatie, seksueel disfunctioneren, cardiovasculaire problematiek
Mattia , Minerva Anestesiol 2002; Lee et al., Expert Opin Pharmacother 2010; Sindrup , Basic Clin Pharma Toxi 2005
18
Therapie PDAP
Onvoldoende gerandomiseerde gecontroleerde studies over medicatie
met anticonsulvants en antidepressiva
Geen consensus over medicatie
Effectiviteit onvoldoende bewezen
Reviews: Martin et al, Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2011, Int J Oral Maxillofac Surg 2012
19
Therapie PDAP
Physical Self-Regulation (PSR)
“Upregulation” van CZS door chronische pijn:
• Hogere pijnintensiteit
• Moeheid, depressie
• Verstoorde ademhalingspatronen
• Slaapstoornissen
• Voorlichting over pijn: geen weefselschade, “alarmsysteem” blijft
intact
Carlson et al, Pain, 1998; Curran et al. J Orofac Pain, 1996
20
Therapie PDAP
Physical Self-Regulation
Ontspanningstraining:
• Houding
• Ademhaling
• Slaap
• Diëet
Carlson et al, Pain 1998; Curran et al. J Orofac Pain 1996
21
Prognose PDAP
• Longitudinale studies zeldzaam
•
•
•
•
•
•
Eén studie:
PDAP groep gevolgd gedurende 7 jaar
Een derde duidelijke pijnvermindering
Meerderheid persisterende pijn, onafhankelijk van de gekozen therapie
Pijn wordt ook niet erger
Enige voorspellende factor voor pijnreductie: lage pijnintensiteit bij
aanvang
Pigg et al, J Orofac Pain 2013
22
Therapie PDAP
Conclusie:
• Geen invasieve ingrepen (geen diagnose voor)
• Verder onderzoek is nodig voor beste behandeling van PDAP
Allerbring et al., Acta Odontol Scand 2004; Ram et al., JADA 2009
23
Casus 4: man, 49 jaar
•
•
•
•
•
Verwezen naar Kliniek Endodontologie via Kliniek Orofaciale pijn en Disfunctie:
Historie:
Linkeroog is in jeugd verloren gegaan
2 jaar geleden hard stukje bot gebeten
Sindsdien pijn bij rechterneusvleugel
•
•
•
•
•
•
Anamnese:
Diagnostische vragenlijst: Hoge scores depressie, angst, stress
Voelt pijn bij wortelpunt 12
Niet continue, stekend, wordt erger
Pijn het ergst ‘s morgens
Neus en oog voelt droog aan
•
•
•
•
Voorgaande onderzoeken:
Kaakchirurg + KNO-arts: g.b.
Geen TMD diagnose
Anesthesietest: geen pijn meer bij element 12
Casus Pim Buurman
24
Casus 4: man, 49 jaar
•
•
•
•
Onderzoek bij de Kliniek voor Orofaciale Pijn en Disfunctie:
Element 13 positieve sensibiliteitstest, 12 en 11 negatief
Geen palpatiegvoeligheid
Tooth slooth: heftige reactie element 12
•
•
•
•
•
Onderzoek bij Kliniek Endodontologie:
Geen duidelijke fractuurlijnen
Opnieuw sensibiliteitstesten: 21+, 11+, 12++, 13+
Element 12 nu heftige pijn. Bekende pijn, waarvoor patiënt komt.
Diagnose: Irreversibele pulpitis element 12
•
•
Behandeling:
Endodontische behandeling element 12
•
•
Recall na anderhalve maand:
Pijn persisteert
25
Casus 4: man, 49 jaar
•
•
•
•
Opnieuw overleg met Orale Kinesiologie:
CBCT
Neuroloog, huisarts
Medicatie: dosering clomipramine (reeds voorgeschreven voor depressie)
van 2x25 mg naar 2x50mg
26
Samenvatting non-odontogene tandpijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Geen duidelijke odontogene oorzaak na onderzoek
Proefanesthesie: geen pijnverlichting
Bilaterale pijn of meerdere gebitselementen
Pijn is continue en/of brandend, aanvalsgewijs, dof
Pijn is niet te lokaliseren
Pijn persisteert na tandheelkundige behandeling
Gelijktijdig met hoofdpijn
UFO: palpatie-, dynamische- en statische testen : pijn
Stress, lichamelijke inspanning: pijn
Hargreaves KM, Pathways of the Pulp 2010; Okeson, Seltzer and Bender’s Dental Pulp 2nd ed. 2012
27
Conclusies:
• Ogenschijnlijke odontogene pijn kan gerefereerde pijn zijn
• Kennis van non-odontogene pijn is van belang
• TMD-pijn (meestal myogeen), meest voorkomend na odontogene pijn
• Anamnese en onderzoek zijn basis voor juiste diagnose
• Geen diagnose, geen behandeling, tijdig verwijzen
28
29
30
Download