Partieel Examen Algemene Scheikunde, maandag 31

advertisement
Partieel Examen Algemene Scheikunde, maandag 31-01-05, 1ste Ba
Teken de ruimtelijke structuur van de volgende verbindingen. Vermeld ook telkens de hybridisatietoestand van het centrale S-atoom. Welke verbinding heeft
geen dipoolmoment? (3 punten op 20 voor deze vraag)
SOBr2
SBr2
SBr4
SO2
Een verbinding A bevat de elementen C, O, H en N en 1 mol van de verbinding A
reageert stoechiometrisch met 1 mol H2O tot vorming van 1 mol van de verbinding B.
In een experiment laten we een hoeveelheid van de verbinding A reageren met precies 9 g water tot vorming van 38,5 g van de verbinding B. Deze verbinding B wordt
vervolgens volledig verbrand en omgezet tot CO2, H2O en NO2. Er wordt 31,5 g H2O
gevormd en een hoeveelheid NO2-gas dat bij een temperatuur van 100 °C en bij een
druk van 100 kPa een volume inneemt van 15,51 liter. Het gevormde CO2 reageert
verder met calciumoxide waarbij 100,1 g calciumcarbonaat ontstaat.
Geef de moleculaire formule van verbinding A. (3,5 punten op 20 voor deze vraag)
C2H4 reageert in een gesloten niet vervormbaar vat met HBr tot vorming van C2H5Br
bij een temperatuur van 120 °C. Alle componenten zijn bij deze temperatuur gasvormig. Voor de omzetting van 10 g C2H4 wordt 125 kJ aan warmte geproduceerd.
Ber
ekenΔHvoordezer
eact
i
epermolC2H4. (2 punten op 20 voor deze vraag)
Hoeveel g SbF3 en hoeveel g O2 kan worden gevormd uit de reactie van 10 g
Sb2O3 met 10 g F2? (1,5 punten op 20 voor deze vraag)
ja neen
Zijn de volgende beweringen jui
stoff
out
?Dui
daanmet‘
X’i
ndepassende
kolom. Een correct antwoord levert 1/3 punt per vraag. Per foutief antwoord wordt 1/4
punt afgetrokken van de totale score 10/20 voor dit deel van het examen.
 In het element Cs bewegen volgens het model van Bohr alle elektronen in dit
atoom op niet cirkelvormige banen
 Een elektron van het element H in thermisch aangeslagen toestand heeft als
kwantumgetallen n = 1, l = 0, ml = 0 en ms = ½
 De elementen P en Bi hebben dezelfde elektronenbezetting op hun buitenste
p-niveau
 Volgens de MO-theorie kan een binding zich uitstrekken over meer dan twee
atomen
 Volgens de kwantumtheorie is de energie van een 2s-elekton de helft groter
dan de energie van een 1s-elektron
 Het element Cu heeft 1 elektron op het 4de hoofdniveau
 De golffunctie van een elektron beschrijft de exacte plaats van dit elektron op
elk moment
 Een orbitaal is, strikt wiskundig beschouwd, oneindig groot
 In een N-atoom is de ruimtelijke elektronenverdeling meer symmetrisch dan in
een He-atoom
 De radiale afhankelijkheid van de golffunctie wordt beschreven door cos2 (r)
 In het periodieke systeem vinden we het element met als kwantumgetallen voor
het buitenste elektron (n=3, l=2) in dezelfde kolom als het element met (n=2, l=1)
 Bij oplossen van CF4 in water worden C4+-ionen en fluoride-ionen gevormd
 In een ionaire verbinding is een positief ion steeds omringd door 6 negatieve
ionen
 De atoomstraal van het element B is kleiner dan die van het element F omdat
het element B vier elektronen minder heeft dan het element F
 Hetbegr
i
p‘
el
ekt
r
onegat
i
v
i
t
ei
t
’beschr
i
j
f
tdemat
ewaar
i
ncovalent gebonden
elementen in staat zijn om bindende elektronenparen naar zich toe te trekken
 Het golfmechanische model verklaart waarom een d-niveau drievoudig ontaard is
 KF is bij kamertemperatuur gasvormig
 ΔH°
v van lucht (bestaande uit 80 % N2 en 20 % O2) bij 1 bar en 25 °C is nul
 De molecule NO bevat een ongepaard elektron
 Voor het carbonaation kunnen meer dan 2 resonantiestructuren worden getekend
 Het dipoolmoment in de molecule NH3 is groter dan in de molecule PH3
 Een verbinding waarin het element C voorkomt in sp-hybridisatie, bevat minst
ens1π-binding
 Het zuurstofatoom in een watermolecule heeft een sp2-hybridisatie
 De roosterenthalpie van een ionaire verbinding is negatief
 Edelgassen zijn goede elektrische geleiders
 Het element O komt in verbindingen steeds voor in oxidatiegraad –II
 De molecule CF2Cl2 heeft een klein dipoolmoment
 Het ion Se6+ is stabiel omdat het de octetstructuur heeft bereikt
 De vorming van XeO4 uit Xe en O2 is een endotherm proces
 De verbinding ONF bevat een π-binding
Download