Verhuurvoorwaarden(klik hier)

advertisement
Verhuurvoorwaarden Cevelum Cuijk
1. ALGEMENE BEPALINGEN
a. Onder verhuurder wordt in deze verstaan: Slijterij-Drankenhandel-Cevelum te Cuijk.
Louis Jansenplein 3, 5431 BV, Cuijk, 0485-312506.
b. Onder huurder wordt in deze verstaan: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die
zich in verband met de huur van materiaal heeft verbonden.
2. LEVERING
a. De omvang van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de huurovereenkomst
gegeven omschrijving van de te verhuren goederen; hierna te noemen: het gehuurde.
b. Zodra de huurder het gehuurde zelf transporteert dan dient hij/zij ervoor te zorgen dat het
gehuurde geen schade kan oplopen tijdens het transport. De middelen hiervoor zijn voor
eigen rekening.
3. DUUR
De huurovereenkomst is aangegaan voor de volgende periode:
van
t/m
.
Wanneer er wijzigingen zijn m.b.t. de datum van brengen en/of ophalen wordt dit i.o.m. de
huurder aangepast.
4. BETALING
a. De betaling van de afgenomen diensten/artikelen dient uiterlijk binnen 14 dagen na
ontvangst van de rekening voldaan te zijn op bankrekening nr. NL81 ABNA05994.64.437.
b. Vermeld bij de betaling uw naam, zodra u een BTW factuur heeft ontvangen vermeld dan
ook Debiteur- en factuurnummer.
5. GEBRUIKSVOORWAARDEN
a. Huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig dezelfde bestemming en op plaatsen
waar zulks veilig kan geschieden te gebruiken en daarbij de instructies of aanwijzingen hem
door of vanwege verhuurder voor het gebruik en onderhoud van het gehuurde verstrekt
nauwkeurig op te volgen en in het algemeen voor het gehuurde goed zorg te dragen.
b. Huurder is verplicht van iedere schade of defect aan het gehuurde en/of derden of
eigendommen van derden terstond melding te doen aan verhuurder. Huurder is niet
gerechtigd enige herstelling of bewerking aan het gehuurde door anderen dan verhuurder of
door die aangewezen personen te doen verrichten.
c. Indien tijdens de huur enige derde aanspraken op het gehuurde pretendeert dan wel enig
beslag op het gehuurde onder huurder wordt gelegd, is houder verplicht terstond aan
verhuurder melding te doen van die omstandigheid.
d. Huurder is verplicht het gehuurde goed te onderhouden en te verzekeren. In geval van
diefstal van het gehuurde of een deel van het gehuurde dient de huurder, dan wel zijn
verzekeraar, het gehuurde te vergoeden tegen de nieuwwaarde.
6. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE
a. Door de in ontvangst name van het gehuurde wordt huurder geacht te erkennen het
gehuurde in goede staat, geschikt voor het overeengekomen gebruik, te hebben ontvangen
en te hebben kennis genomen van de instructies omtrent gebruik en onderhoud van het
gehuurde.
7. WANPRESTATIE VAN HUURDER
a. Indien huurder niet behoorlijk of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan,
zal de huurder door het enkele feit worden geacht te zijn in gebreke en zal verhuurder alsdan
gerechtigd zijn, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, dit uit handen te
geven aan een incassobureau. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke
maatregelen, die verhuurder tot het geldend maken van zijn aanspraken of bewaring van zijn
rechten dienstig oordeelt, komen ten laste van huurder.
8. TERUGLEVERING
a. Bij teruglevering van het gehuurde zal dit worden nagezien door verhuurder, ingeval
verhuurder bevindt, dat het gehuurde in beschadigde staat of niet compleet wordt afgeleverd,
zal hij een staat van zijn bevindingen opmaken met zo mogelijk de geldelijke omvang der
schade of vermissing.
b. Bij teruglevering van het gehuurde zal dit worden nagezien door verhuurder, ingeval
verhuurder bevindt, dat het gehuurde(excl. leidingen) niet gereinigd wordt afgeleverd, zal hij
een aantekening maken zodat hier schoonmaakkosten (7.50 euro) voor worden berekend.
c. Indien er glaswerk is meegeleverd, wordt er verwacht dat het glaswerk in dezelfde staat
wordt afgeleverd, ingeval verhuurder bevindt, dat dit niet het geval is, zal hij dit direct laten
weten zodat de huurder hiervan op de hoogte is. Over het aantal glazen wordt dan
schoonmaakkosten (0.10 euro p/glas) berekend.
9. OVERMACHT VERHUURDER
a. Ingeval door overmacht, waarmede gelijkgesteld worden alle omstandigheden, die al dan
niet voorzienbaar, redelijkerwijs geacht kunnen worden de nakoming van zijn verplichtingen
voor verhuurder wordt verhinderd of bemoeilijkt, heeft verhuurder het recht de overeenkomst
zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder deswege tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn, voor ontbonden te verklaren, ofwel te zijner keuze de uitvoering daarvan
op te schorten.
10. SLOTBEPALING
Indien een of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of komen
met enige wettelijke bepalingen, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige
onverminderd van kracht.
Download