(Standaard) Commissie voorbladen griffi - Provincie Noord

advertisement
Griffie
Commissie voor economie, mobiliteit en grote stedenbeleid
Datum commissievergadering
:
--
DIS-stuknummer
:
Behandelend ambtenaar
:
Directie/afdeling
:
Nummer commissiestuk
:
Datum
:
Bijlagen
:
1026572
mevrouw mr. M.D. Palte
Directie Economie & Mobiliteit
EMG-0189
31 augustus 2004
1
Onderwerp:
Uitspraak hoger beroep Bergsche Maasveren
Voorstel van GS aan PS:
 ter bespreking in het kader van uw:
x ter kennisneming
Opmerkingen van het Presidium/Griffie:
Griffier der Staten,
namens deze,
mr. J.W.L.M. Zwepink
Bijlage:
1. Uitspraak Raad van State




vertegenwoordigende rol>onderdeel A
kaderstellende rol>onderdeel B
controlerende rol>onderdeel D
uitvoerende rol>onderdeel C
Notitie ten behoeve van de commissie voor economie, mobiliteit en grote
stedenbeleid inzake de uitspraak van de Raad van State op het hoger beroep
tegen de uitspraak van de rechtbank van Breda inzake de Bergsche Maasveren
Onlangs heeft de provincie de uitspraak ontvangen van de Raad van State inzake het door ons ingestelde hoger
beroep tegen de uitspraak van de rechtbank van Breda waarin het beroep van de provincie tegen het besluit
van de Minister van Verkeer en Waterstaat om tarieven voor de Bergsche Maasveren in te gaan voeren,
ongegrond is verklaard.
Het hoger beroep is ongegrond verklaard.
In relatie tot het door ons ingestelde hoger beroep stelt de Raad van State in haar uitspraak:
“Anders dan appellanten betogen, heeft de rechtbank terecht en op goede gronden geoordeeld dat het besluit
van de Minister niet in strijd is met het vertrouwensbeginsel. De schending van het vertrouwen dat is gewekt
door het langdurig hanteren van een vaste gedragslijn kan, zoals de rechtbank met juistheid heeft overwogen,
gerechtvaardigd worden geacht, gelet op de veranderde feiten en omstandigheden. Voorts kan, nu de
invoering van tarieven niet elk gebruik van veren betreft maar is beperkt tot het gebruik door personenauto’s
en vrachtauto’s, niet worden geoordeeld dat de Minister bij zijn besluitvorming onvoldoende rekening heeft
gehouden met het gewekte vertrouwen.”
De door anderen ingestelde hoger beroepen zijn uiteindelijk ook allen ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van de raad van State is verder geen rechtsgang meer mogelijk. Hiermee is het besluit van
de Minister om tarieven in te gaan voeren voor de Bergsche Maasveren onherroepelijk geworden.
De uitspraak is als bijlage hierbij gevoegd en wij verzoeken u hier van kennis te nemen.
's-Hertogenbosch, 31 augustus 2004
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
-2-
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards