DOC - Europa.eu

advertisement
IP/08/1569
Brussel, 22 oktober 2008
Een nieuwe fase in de Europese strategie voor de
ultraperifere regio's
Danuta Hübner, commissaris voor het regionaal beleid, presenteert vandaag
de mededeling "De ultraperifere regio’s: een troef voor Europa", waarin voor
zeven regio's een vernieuwde strategie wordt voorgesteld: de vier Franse
overzeese departementen Guadeloupe, Guyana, Réunion en Martinique, de
Portugese autonome regio's de Azoren en Madeira en de Spaanse autonome
gemeenschap de Canarische eilanden. De commissaris wil dat we de
ultraperifere regio's als "regio's met mogelijkheden", regio's met
ontwikkelingspotentieel voor de gehele Europese Unie zien. Deze andere
benadering kan in de praktijk worden gebracht door een beter gebruik van de
bestaande communautaire instrumenten, verdieping van de kennis van de
ultraperifere regio's en versterking van het partnerschap.
Danuta Hübner wijst op het volgende: "Europa moet zijn verborgen schatten, wat de
ultraperifere regio's zijn, herontdekken! Deze nieuwe mededeling beantwoordt aan
de verwachtingen die de actoren van deze regio's hebben uitgesproken tijdens het
debat dat wij vorig jaar zijn gestart. Hiermee wordt ook gevolg gegeven aan een
verzoek van alle lidstaten met ultraperifere regio's om het belang van deze regio's
voor de Europese Unie in zijn geheel duidelijk te maken."
De ultraperifere regio's bieden de Europese Unie verschillende troeven. Ze hebben
een belangrijke geostrategische ligging, wat betreft de maritieme dimensie van de
EU en het nabuurschapsbeleid. Wegens hun geografische en geomorfologische
kenmerken vormen ze een uitgelezen laboratorium voor experimenten op velerlei
gebied, zoals dat van de klimaatverandering. De biodiversiteit en de bijzondere
mariene ecosystemen van deze regio's maken innovaties op het gebied van de
farmacie en de landbouw mogelijk. Er worden ook landbouwproducten van zeer
goede kwaliteit geproduceerd, zoals thee, wijn, rum, kaas, fruit, bloemen en
sierplanten.
De Commissie stelt de volgende maatregelen voor:
- Een optimaal gebruik garanderen van de 7,8 miljard euro aan beschikbare
communautaire investeringen voor deze regio's (uit hoofde van de EFRO-, ESF-,
ELFPO-, EVF- en POSEI-fondsen) in de periode 2007-2013. Het gaat er ook om de
kansen die de communautaire programma's bieden (met name het zevende
kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling, het programma voor een leven
lang leren enz.), beter te benutten.
- Een antwoord vinden op nieuwe problemen in verband met klimaatverandering,
demografische ontwikkeling en migratiestromen. In deze context:
o
een aantal studies lanceren om de kennis en het begrip te vergroten van de
specifieke gevolgen van bepaalde fenomenen (zoals migratie en
demografie, klimaatverandering, vermindering van de biodiversiteit, marien
milieu enz.) voor de economische en sociale samenhang van de
ultraperifere regio's;
o
de uitvoering stimuleren van een beleid voor het beheer van risico's in
kustgebieden (onder water zetten van gebieden, kusterosie, kwetsbaarheid
van de bevolking en van goederen);
o
de regionale integratie versterken
korte-afstandsverbindingen in te stellen);
o
vestigings- (start-up) en investeringssteun aan jonge landbouwers verlenen;
o
helpen bij de bevordering van de goede reputatie van de landbouw- en de
voedingsmiddelensector.
(door
bijvoorbeeld
maritieme
- Het partnerschap tussen de Europese Unie, de ultraperifere regio's en de
EU-lidstaten versterken. Commissaris Hübner stelt met name voor om elke twee jaar
een forum over ultraperifere regio's in Europa te organiseren om de dialoog over en
de kennis van de specifieke kenmerken van deze regio's te verbeteren.
Context
De bijzondere status van de zeven ultraperifere regio's is vastgelegd in artikel 299,
lid 2, van het EG-Verdrag; hier worden de moeilijkheden genoemd waarmee deze
regio's worden geconfronteerd: de grote afstand, het insulaire karakter, de kleine
oppervlakte, een moeilijk reliëf en klimaat en de economische afhankelijkheid van
enkele producten.
Op 12 september 2007 heeft de Commissie een mededeling aangenomen, " De
strategie voor de ultraperifere regio's: verwezenlijkingen en toekomstperspectieven",
waarin met name wordt voorgesteld het debat te openen over de uitdagingen
waarvoor deze regio's op de lange termijn staan. Met deze mededeling reageert de
Commissie op de openbare raadpleging en geeft zij gevolg aan het verzoek van de
Europese Raad van december 2007.
Talloze door de EU ondersteunde projecten getuigen van het vermogen van de
ultraperifere regio's om zich in geavanceerde sectoren te specialiseren en
proefprojecten uit te voeren die de gehele EU ten goede komen. Dit geldt met name
voor innovatieve projecten op het gebied van energie (de "elektriciteitscentrale voor
verschillende doeleinden", die aan de elektriciteitsproductie van Madeira bijdraagt,
het GERRI-project voor de autonomie van Réunion op energiegebied),
voedingsmiddelen (het agromilieucentrum op Martinique), oceanografie (het centrum
voor oceanografie en visserij van de universiteit van de Azoren), astrofysica (het
centrum voor astrofysica van de Canarische eilanden) en van milieu (het
SEAS-project in Guyana heeft tot doel per satelliet toezicht te houden op het milieu
in het Amazonegebied).
Nadere informatie:
 Mededeling "De ultraperifere regio’s: een troef voor Europa", COM(2008) 642
 Het regionaal beleid en de ultraperifere regio's
http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/rup_en.htm
2
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards