proeftuin voor het europese energiesysteem van de toekomst

advertisement
NOORD-NEDERLAND:
PROEFTUIN VOOR
HET EUROPESE
ENERGIESYSTEEM
VAN DE TOEKOMST
PROEFTUIN
ENERGIETRANSITIE
REGIONALE PARTNER
IN DE EUROPESE
ENERGIE UNIE
Noord-Nederland is een grensoverschrijdende
proeftuin voor integratie van duurzame energie
in onze energievoorziening. De energiesector in
Noord-Nederland bevindt zich in het centrum
van het West-Europese gas- en elektriciteitsnet.
Hier werken we dagelijks aan het versnellen
van de grootste uitdaging van het huidige
energiesysteem: complete systeem­integratie.
NOORD-NEDERLAND:
De provincies Drenthe, Fryslân, Groningen
en Noord-Holland vormen samen de
Energy Valley-regio. In de afgelopen jaren
is de energiesector hier enorm gegroeid.
Het aandeel hernieuwbare energie was
8,4% in 2013 en het aandeel banen in
de duurzame-energiesector neemt elk
jaar toe. In 2014 is de werkgelegenheid
in de duurzame-energiesector in Noord-
Nederland gegroeid met 3,8%, landelijk
was dit 3,3%. De regio is een goed
voorbeeld van ‘Groene groei’ waarbij
duurzaamheid en economie hand in hand
gaan. In 2020 zal het aandeel hernieuw­
bare energie in Noord-Nederland
toenemen tot ten minste 21%.
De Europese Energy Unie wil een veilige,
zekere en klimaatvriendelijke energie­
voorziening voor burgers en bedrijven.
De transitie vraagt een nieuwe energieinfrastructuur; hier wordt in NoordNederland hard aan gewerkt. Aangezien
zon en wind onvoorspelbaar zijn, zijn er
fluctuaties in aanbod en prijs. Als Europa
erin slaagt een stabiel en betaalbaar
duurzaam energiesysteem te creëren,
is dit een belangrijke stap richting een
competitieve koolstofarme economie.
In 2020 zal het aandeel hernieuwbare
energie in Noord-Nederland t­ oenemen
tot ten minste 21%.
Gasveld
Smart grid
Kennisinstelling
Gasopslag
Zonne-energie
Schepen op LNG
Elektriciteitscentrale
Multi fuel
Energiecoöperaties
Biomassacentrale
Windturbines
Hoofdgasnet
Groengasproductie
Energie uit water
Hoofdelektriciteitsnet
Geplande Elektriciteitsinfra
PROEFTUIN
e II
ipe
ipe
opip
Eur
rp
rop
No
Eu
Ned
bra
Co
Nor
x2
BB
L
Gezien de urgentie voor energietransitie
en de kansen die dit biedt voor de regio,
heeft Noord-Nederland een sterke
ambitie geformuleerd. In 2020 zal het
aandeel hernieuwbare energie hier zijn
toegenomen met ten minste 21%.
Als we offshore wind vanaf de NoordNederlandse kust meerekenen, zullen
de percentages op meer dan 30%
uitkomen. Duurzame energieinnovaties
zijn alleen effectief als ze een integraal
onderdeel uitmaken van een modern en
slim energiesysteem. Daarom is het
energiesysteem van de toekomst een
centrale focus in Noord-Nederland.
Noord-Nederland is een regionale
partner in de Energie Unie.
HET ENERGIESYSTEEM
VAN DE TOEKOMST
Het traditionele energiesysteem, waarbij
fossiele energie wordt gedistribueerd via
grote centrales richting eindgebruiker,
wordt vervangen door een netwerk
waarbij bedrijven en consumenten hun
eigen duurzame energie opwekken:
naast zon, wind en geothermische
energie, maakt dit nieuwe systeem
gebruik van water, afval en biomassa.
Om energielevering bij een fluctuerend
energieaanbod te kunnen garanderen,
bijvoorbeeld bij een piekvraag, wordt
het overschot aan energie opgeslagen
of omgezet in gas of warmte.
Lokale netinfrastructuur en hoog­
spannings­netten geven leverings­
zekerheid over grote afstanden.
Het energiesysteem 2.0 biedt nieuwe
technologieën voor opwekking, productie,
transport, distributie, opslag, levering
en financiering. De ontwikkelingen in
Noord-Nederland gaan op dit moment
erg snel. Door te participeren in
projecten en grootschalige pilots te
initiëren, is er in Noord-Nederland een
proeftuin voor energiesysteemintegratie
gecreëerd.
REGIONALE AANPAK
De implementatie van onze regionale
energiestrategie is in handen van de
samenwerkende partijen in de quadrupel
helix: onderwijs, bedrijfsleven, burger­
initiatieven en overheden. De partijen
werken samen op verschillende platforms
om kennis te delen, voorwaarden te
verbeteren en projectontwikkeling te
versnellen. Onze strategie gaat verder
dan de regio. We werken nauw samen
met nationale en internationale partners.
Noord-Nederland draagt intensief bij
aan de nationale doel­stellingen op het
gebied van duurzame energie en aan de
Europese Energie Unie.
Noord-Nederland wil de proeftuin zijn
voor de energietransitie. Dit kunnen we
niet alleen en doen we samen met onze
lokale, nationale en internationale
partners. Om meters te maken zijn we
afhankelijk van rijksinstrumenten,
investeringsbereidheid en draagvlak in
de samenleving. Provincies kunnen
bijvoorbeeld zonne-energie ruimtelijk
mogelijk maken, maar dan moet het
Rijk zorgen voor een goede saldering.
ENERGIEBESPARING
EN DECENTRALE
ENERGIEPRODUCTIE
ENERGIE
SYSTEEM 2.0
GAS IN
TRANSITIE
OFFSHORE
ENERGIE
• Energiebesparing
bij bedrijven,
woningen en
utiliteitsgebouwen
• Decentrale
productie
• (Rest) warmte
• Energieopslag
• Smart grids
• Lokale energiegemeenschappen
• Grensoverschrijdende
energieprojecten
(SEREH, Power
to Flex)
• Power-to-gas
• Groen gas
• Biobased Energy
• (Bio-)LNG-productie
• LNG in transport
• Offshore wind
• Blue energy
• Getijdenenergie
• North sea grid
RANDVOORWAARDEN: MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK, CLEAN TECH EN MKB,
HUMAN CAPITAL, KENNIS, INNOVATIE, PROEFTUINEN.
Duurzame energie: Naast zon/PV,
wind en geothermische energie,
wordt er energie uit water, afval
en biomassa gewonnen.
K
ENMERKEN VAN DE
ENERGIEREGIO NOORD-NEDERLAND
• G
unstige ligging: grenzend aan de Noordzee, het ‘Power house’
van Europa.
• L
igging van Noord-Nederland in het hart van de
‘(Groen) Gas Rotonde’ en een centrale hub in het
Noordwest-Europese elektriciteits- en gasnetwerk.
• S
nel groeiend aantal energiecoöperaties en burgerinitiatieven
voor decentrale energieopwekking.
• D
irecte verbindingen en sterke samenwerking met
Noordwest-Duitsland.
• Intensieve samenwerking met industrie, onderwijs en
overheden in andere Noordzeelanden.
• G
rote havens: Eemshaven, Delfzijl en Harlingen.
• G
especialiseerde onderwijsprogramma’s voor energie
(wetenschappelijk en toegepast): Energy Academy Europe
en het Energy College.
• S
terke samenwerking in de quadrupel helix (bedrijfsleven,
onderwijs, overheid en de maatschappij).
• G
oed ontwikkelde clusters op het vlak van landbouw, de
chemische industrie, circulaire economie, watertechnologie
en data hub met veel mogelijkheden voor cross overs.
• G
oed klimaat voor startups, ondernemerschap en
het midden- en kleinbedrijf.
• H
erstel- en economisch versterkingsprogramma in het
aardbevingsgebied.
• D
e Noordelijke Innovatieagenda met een gezamenlijke
noordelijke koers voor benutten van onderzoek, realiseren
van innovaties en stimuleren van ondernemerschap.
• D
e Noordelijke Innovation Board om het groeitempo van de
noordelijke economie te versnellen.
• P
rovinciale energieprogramma’s en energiefondsen.
• P
roeftuin: ruimte voor demonstratieprojecten.
Noord-Nederland is een
grensoverschrijdende
proeftuin voor het
energiesysteem
van de toekomst.
“De samenwerking tussen Noord-Nederland
en Nedersaksen op het gebied van energie
is toonaangevend en vormt een cruciale stap
naar een interne Europese energiemarkt.”
MAROŠ ŠEFCOVIC
Vice-president Europese Energie Unie
Voor meer informatie:
Provincie Groningen: [email protected]
Provincie Fryslân: [email protected]
Provincie Drenthe: [email protected]
SNN: [email protected]
Download