Namiro Alert oktober 2014

advertisement
Namiro Alert oktober 2014
Over vogels, vennen, vleermuizen en ander vliegend materieel
In dit Alert:
- Verslag van de paddenstoelenwandeling van 19 oktober jl. op Landgoed Mattemburgh
- Bakkeleien over een weitje bij Hoogerheide
- Nieuwe oude vennen bij Ossendrecht
- Aviolanda
- Herinrichting van het gebied tussen de Raadhuisstraat en de Scheldeweg plus het tracé van
de om te leggen Scheldeweg in Hoogerheide
- Vliegen met drones boven de Brabantse Wal – kan het nu wél of kan het nu niet?
- De eco-passage onder de A4/A58 bij Hoogerheide
- Voortgang uitbreiding Bedrijventerrein De Kooi in Hoogerheide
- Bestemmingsplan Windturbinepark Kabeljauwbeek bij Ossendrecht
- Verzoek van het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide om persbericht te plaatsen
Verslag van de paddenstoelenwandeling van 19 oktober jl. op Landgoed Mattemburgh
Om deze Alert te beginnen met een van de leukste activiteiten van Namiro: wandelen met,
dit keer, 60 mede-natuurliefhebbers, waaronder zo’n 15 kinderen, door de prachtige natuur
van Landgoed Mattemburgh op de Brabantse Wal. Marike de Haan en Fred Severin waren
onze deskundige paddenstoelengidsen én het was prachtig weer. Mooier kun je het niet
hebben voor een wandeling, en die was dan ook een groot succes. Erg veel grote
paddenstoelen hebben we niet gezien, wel veel kleinere, bijzonder was de oorlepelzwam.
Fred en Marike wisten van vrijwel alle paddenstoelen de naam en informatie, en het zal u
nog verbazen hoeveel er op dit stuk Wal voorkomen, zo’n stuk of veertig verschillende. Wat
een rijkdom, nietwaar? Wilt u deze pracht óók eens bewonderen, maak dan een afspraak
met Marike de Haan van Ecologisch adviesbureau De Brabantse Wal - Telefoon: 0164
243680, mobiel: 0645793224 of via e-mail: [email protected]
Bakkeleien over een weitje bij Hoogerheide
Om het geschil met de gemeente over het ‘bloemrijke grasland’ langs de Randweg in
Hoogerheide feitelijk te kunnen voeren en de angel uit de vastgelopen discussie te halen,
heeft Namiro door Ecologisch adviesbureau De Brabantse Wal een ‘Beoordeling voortgang
realisatie Natuurcompensatie Randweg Hoogerheide’ laten uitvoeren. Marike en Wim de
Haan van dit bureau hebben een veldonderzoek uitgevoerd op het weitje en de rapportage
over dit stukje natuurcompensatie bekeken en daarover advies uitgebracht. Verder hebben
wij samen met Benegora een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) naar Burgemeester
en Wethouders van de gemeente Woensdrecht gestuurd om inzage te krijgen in de
overeenkomst die de gemeente heeft met de agrariër die nu dit stuk weiland beheert. Het
gaat hier om het gebruik van de groengebieden aan beide zijden van de Randweg te
Hoogerheide. Over deze zaken hebben we binnenkort weer overleg met de wethouder. We
hopen dat er nu een einde kan komen aan dit voor iedereen vervelende en al veel te lang
lopende geschil.
Nieuwe oude vennen bij Ossendrecht
Het bestuur van Namiro mocht begin oktober getuige zijn bij de start van de heraanleg van
een aantal oude vennen in Ossendrecht: Wasscheven, Driebloksven, Naamloos ven, en van
het Moseven en Bovenven (dat eigenlijk aan het Moseven ontspringt).
Het waterwingebied van Ossendrecht maakt onderdeel uit van het Natura 2000-gebied ‘De
Brabantse Wal’. Het venherstel draagt bij aan de uitbreiding en instandhouding van droge
heide, natte heide en zwakgebufferde vennen. Daarnaast levert waterconservering een
bijdrage aan het bestrijden van verdroging in dit Natura 2000-gebied. De bossen bij
Ossendrecht zijn in het begin van de vorige eeuw aangelegd en bestaan hoofdzakelijk uit
naaldhout met een soortenarme ondergroei. De vennen worden door deze bosaanplant
ontwaterd en zijn daardoor niet meer als natte laagte herkenbaar. De Leefgebiedensubsidie
van Provincie Noord-Brabant maakt het mogelijk de vennen te herstellen.
Over het Wasscheven, Driebloksven en Naamloosven: In het najaar van 2014 wordt
het bos in de natte laagtes en de oeverzone verwijderd. De strooisellaag wordt verwijderd
door de bodem te plaggen. Hierdoor komt de minerale bodem vrij te liggen en ontstaat er
een geschikte uitgangsituatie voor soorten van vochtige en droge heide als Beenbreek,
Kleine zonnedauw, Moeraswolfsklauw en Klein warkruid. De vennen worden gevoed door
regenwater, hierdoor is het mogelijk dat ze in de zomermaanden droogvallen. Om meer
water in de natte laagtes vast te kunnen houden, worden ook sloten gedempt.
De bosstructuur wordt verbeterd door het inplanten van verschillende boom- en
struiksoorten. Begin 2013 zijn er reeds zogenaamde verjongingsgaten gekapt. Deze plekken
worden ingeplant met o.a. Winterlinde, Hazelaar, Zoete kers, Gewone esdoorn, Beuk en
Veldesdoorn. De verrijking van de boomsoortenvariatie draagt bij aan de verhoging van de
natuurwaarden.
Luchtfoto van het Moseven en Bovenven. Het oostelijk gelegen, reeds begroeide, ven is het
Moseven. Op een hoogteverschil van 2 meter is het Bovenven ontstaan.
Bron van deze tekst en foto’s: Evides en Bosgroep Zuid Nederland.
Aviolanda
Jim de Blank is Planet-vertegenwoordiger geworden in het stakeholdersoverleg van
Aviolanda, wat inhoudt dat hij mede de Groene Agenda zal bewaken. Deze is onder druk
komen te staan nu er vrijwel geen inkomsten binnenkomen uit de gebiedsontwikkeling van
Aviolanda door de economische crisis en de veranderende marktomstandigheden.
Afgesproken was dat met de ontwikkeling van de andere twee P’s (People en Profit), het
Planet-deel gelijkwaardig zou profiteren van de opbrengsten. Een herijking van de
ruimtelijke visie van Aviolanda wordt door iedereen wenselijk geacht, en het belang van de
natuur is daarbij nu mede door Namiro vertegenwoordigd.
Herinrichting van het gebied tussen de Raadhuisstraat en de Scheldeweg plus het tracé
van de om te leggen Scheldeweg in Hoogerheide
Het Masterplan voor de herinrichting van het gebied tussen de Raadhuisstraat en de
Scheldeweg voorziet in een reconstructie van de Scheldeweg en de bouw van twee
supermarkten, een parkeerterrein en woningen op de plaats waar nu de brandweerkazerne
en het gebouw van gemeentewerken staan. Verder is het plan om na sloop van het viaduct
bovenop de steilrand van de Brabantse Wal een hotel te realiseren. De milieuverenigingen
Namiro en Benegora zien daar het liefst zien geen hotel komen, maar een kleinschalige
horecazaak waar je wat kunt drinken en van het uitzicht kunt genieten. ‘Maak er iets
bijzonders van’, vinden de beide milieuverenigingen.
In het masterplan zijn de volgende natuurpunten, de groene hoofdlijnen, vastgelegd:
Versterken van de groene zichtas vanaf de Onderstal. Afgesproken is de bomenrij te
vernieuwen en door te trekken tot aan de Raadhuisstraat.
Het parkeerterrein van Albert Heijn/ALDI krijgt een groene uitstraling met bomen en
hagen.
Het gebied voor de ALDI wordt landschappelijk ingekleed zodat het zicht naar de ALDI
verzacht wordt.
De verlegde Scheldeweg wordt ook deels ingericht met bomen ter verzachten van het
zicht naar de woningen tussen de Scheldeweg en de Raadhuisstraat. Hier komen huizen met
maximaal tweelagen met kap.
Op het talud komt een hotel met appartementen, dit krijgt drie lagen met kap. Als
voorbeeld wordt de hoogte van de gebouwen aan het Raadhuisplein aangehaald.
De polder blijft open. Hier komt slechts sporadisch een boom. Zodra de Scheldeweg op
de Wal is, komen er langs beide zijden bomen. Over dit laatste is na verlegging van de
Scheldeweg nog overleg met de gemeente over inrichting van de Scheldeweg en eventuele
compensatie van het verdwenen groen.
Op deze wijze wordt gevolg gegeven aan de opmerkingen van Namiro en Benegora op
de eerste versie van het masterplan. Deze zaken worden verwerkt in de nieuwe versie van
het masterplan/structuurvisie. Met Namiro/Benegora worden ontwerpsessies ingepland
zodra de definitieve inrichting aan de orde is.
Vliegen met drones boven de Brabantse Wal – kan het nu wél of kan het nu niet?
Namiro-lid Nora van de Berg is verontrust over de mogelijke bedreiging van de natuur
wanneer er drones mogen vliegen boven de Brabantse Wal, en heeft daarover via de
website van de Provincie Noord-Brabant een vraag gesteld. Zij kreeg onderstaand antwoord:
‘De proef is al achter de rug. Er is twee dagen gevlogen boven de Brabantse Wal. De drones
zijn relatief klein en het geluid dat ze maken is te vergelijken met dat van een dikke mug. Van
serieuze bedreiging van de fauna is dus geen sprake.’
Er is dus al een proef door de provincie gedaan. Merkwaardig. Kan dit zonder vergunning?
Maar eens even aan de gemeente gevraagd. Daar weet niemand ervan. Namiro-lid Paranka
Surminski meldt dat in mei in de Staatscourant een beschikking heeft gestaan voor
natuuronderzoek met drones, afgegeven door de staatssecretaris van Infrastructuur en
Milieu. Daartegen kon bezwaar gemaakt worden, maar ja, wie leest er zó zorgvuldig de
Staatscourant. (Krijgt Namiro er nog een taak bij?) Hoe dan ook: Er is gevlogen boven
Ossendrecht , de Groote Meer. De Partij voor de Dieren is niet blij met de ontwikkeling zoals
die zich met de drones heeft ingezet en heeft hierover vragen gesteld aan Provincie Staten.
Er wordt in de beschikking met geen woord gerept over Natura 2000-gebied, er is ook geen
vergunning aangevraagd voor de Natuurbeschermingswet.
Is zo’n beschikking voldoende, vraagt Namiro zich af. Hoeft de overheid zich in deze
niets aan te trekken van beschermde natuurgebieden, van haar eigen wetgeving – die nota
bene vliegen boven deze gebieden verbiedt!
Nog even wat betreft Aviolanda: het betreft hier meer dan 12 vliegdagen per jaar, dus dat is
niet meer incidenteel. Hiervoor is een reguliere set van vergunningen noodzakelijk,
waaronder de Natuurbeschermingswet-vergunning.
We kregen ook de volgende link nog toegestuurd:
http://www.telegraaf.nl/tv/opmerkelijk/23194637/__Drone_aangevallen_door_havik__.ht
ml
en een link over wetgeving en natuuronderzoek door drones, ontvangen van Wim de
Haan.http://www.ecologica.eu/symposium/presentaties2014/4_drones.pdf
Voor wie zich nader wil oriënteren op deze materie.
De drones veroorzaken verwarring bij vogels, maken niet veel geluid, zijn klein en kunnen voor veel
verschillende (goede) doeleinden worden ingezet. Het Grenspark zou bijvoorbeeld drones kunnen
inzetten om beginnende heidebranden snel in de gaten te krijgen en aan te pakken. Maar moeten we
dat willen? Wordt Vliegbasis Woensdrecht de verzamelplaats van dit soort vliegtuigjes in Nederland,
onze gemeente waar het straks wemelt van de ‘proeven’ en testen en onderzoeken…
Wat vindt u ervan? Mailt u gerust uw commentaar via onze website.
De eco-passage onder de A4/A58
Deze eco-passage wordt aangelegd en betaald door Rijkswaterstaat, in het kader van het
ontsnipperingsbeleid, de passage onder de Antwerpsestraatweg wordt tegelijkertijd
aangelegd en voorgefinancierd door de gemeente Woensdrecht. Deze laatste passage
is een onderdeel van de Uitvoering Groene Agenda van Aviolanda, maar aangezien
Aviolanda nog geen geld heeft opgeleverd, financiert de gemeente dit voor. De faunatunnel
onder de Antwerpsestraatweg moet tegelijkertijd aangelegd worden, anders zou de tunnel
tegen de Antwerpsestraatweg doodlopen. Deze aanleg is een vereiste van Rijkswaterstaat.
We blijven deze ontwikkelingen volgen.
Voortgang uitbreiding Bedrijventerrein De Kooi in Hoogerheide
Namiro heeft voorgesteld om als compensatie voor de uitbreiding van Bedrijventerrein De
Kooi - een industrieterrein op de plek van een agrarisch gebied -, een natte ecologische
verbinding aan te leggen door het gebied om zo een verbinding te creëren vanaf de Kooiweg
naar natuurgebied Kortenhoeff.
Er wordt nu onderzocht of er nog meer compensatie nodig is vanwege de ligging van dit
nieuwe bedrijventerrein naast EHS-gebied het Kooibos en nabij het Natura 2000-gebied
Kortenhoeff.
Bestemmingsplan Windturbinepark Kabeljauwbeek
We kunnen hier volstaan met de tekst die Namiro heeft ingebracht voor de opinieraad
Ruimte van de gemeente Woensdrecht, die 21 oktober jl. vergaderde over het
Windturbinepark bij de Kabeljauwkreek:
Inspraak Bestemmingsplan Windturbinepark Kabeljauwbeek
Geachte leden van de opinieraad Ruimte,
Ook Namiro staat in principe positief tegenover het initiatief om 5 windturbines op te
richten in de Kabeljauwpolder.
Namiro heeft meegepraat in 2004 om de beste locatie voor een windturbinepark aan te
wijzen en heeft in 2010 met Eneco gesproken over de realisatie van 5 windturbines. Toen
ging het om molens met een ashoogte van 60 meter.(mail Eneco 17 december 2010) i.p.v. de
maximaal125 meter toegestane ashoogte van nu.
Waarom heeft Namiro dan toch een zienswijze ingediend, zult u zich afvragen. En wel om
het volgende. In het ontwerpbestemmingsplan staat dat er een maximale tiphoogte van 183
en een halve meter mag zijn.
Om een aantal vergelijkingen te geven:
- De affakkelinstallatie van BASF is 120 meter hoog
-De koeltoren van BASF, is nog geen 120 meter hoog.
-De windturbines in het Antwerps havengebied, op honderden meters afstand, hebben een
tiphoogte van 139 meter.
-De tiphoogte van de windturbines in de naastgelegen Anna-Maria polder bedraagt 129
meter.
De tiphoogte van de Ossendrechtse molens mag 44 en een halve, resp. 54 en een halve
meter hoger worden. En mogen drieënzestig en een halve meter hoger worden dan de
affakkelinstallatie en de koeltoren van BASF.
Naar onze mening kan er niet beweerd worden dat deze 5 molens wegvallen tegen het
Antwerps havengebied. Door het grote hoogteverschil van meer dan 40 resp. 50 meter met
de al in de omgeving aanwezige turbines zullen deze molens juist het zicht op de Brabantse
Wal significant (belangrijk) en onevenredig aantasten. Ook omgekeerd zullen door het grote
hoogteverschil deze molens het zicht vanaf de Brabantse Wal naar het Antwerps
havengebied onevenredig en zwaarwegend aantasten. Deze turbines staan aan de
Ossendrechtse kant van het industrieterrein en hebben zo een grote impact.
Namiro wil u voorstellen om de maximale tiphoogte van de molens vast te stellen naar
evenredigheid van de molens in de omgeving zijnde 129 of 139 meter hoog.
In dat geval zullen wij ons beraden over onze zienswijze.
Dan nog een vraag: hoe staat het met de ‘Maatschappelijke Compensatie’ waarover tijdens
de informatieavond is gesproken. Naast de verplichte compensaties was er sprake van 5 ha.
ingerichte natuur als extra compensatie. Kennelijk vond men, naar onze mening terecht, dat
extra compensatie op zijn plaats zou zijn.
Ik heb er niets over teruggevonden, ondanks de 24 miljoen subsidie die Eneco krijgt en de
eigen investering van 18 miljoen. ‘ En dat voelt nu als ‘geen cent te veel hoor’!
Mede namen Benegora hoop ik dat u deze handreiking aanvaart.
Namiro, 21 oktober 2014.
Graag voldoet Namiro aan een verzoek van het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide
om onderstaand persbericht te plaatsen.
PERSBERICHT (14 oktober 2014)
Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide luidt alarmbel over financiering
Kalmthout, 14-10-2014|Het grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide is bezorgd over haar
financiering, nodig om het park op lange termijn levensvatbaar te houden. Vlaanderen
moet hierover in december een beslissing nemen en Nederland lijkt de geldkraan zo goed
als dichtgedraaid te hebben. Het park roept dan ook dringend op tot overleg tussen beide
partijen om de toekomst van het grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide te garanderen.
Het grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide vormt een grensoverschrijdend park van
ongeveer 6000 hectare groot tussen de Nederlandse provincie Noord-Brabant en de
Belgische provincie Antwerpen, aan de rand van het Antwerpse havengebied. Een gebied
met zeldzame natuurwaarden en een belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische
betekenis, bekroond in Europa. Bovendien ontvangt het park jaarlijks veel bezoekers die
komen genieten van de recreatieve mogelijkheden die het park voor jong en oud te bieden
heeft.
In 2011 beslisten de bevoegde autoriteiten, door Benelux-wetgeving, het park verder uit te
breiden en dit zo een duurzaam toekomstgestalte te geven. Het recente nieuwe
Beleidsplan toont dat er nog veel werk te verzetten is. Maar dit kost handen vol geld, en
zonder de
nodige bijkomende financiering kan de levensvatbaarheid op de lange termijn niet
gegarandeerd worden. Het park roept dan ook dringend op tot overleg om een
constructieve en evenwichtige financiële oplossing te vinden tussen Vlaanderen en
Nederland.
Het grenspark vindt met haar oproep alvast weerklank in het Nederlandse parlement, waar
mw. L. Jacobi (PVDA) in de Tweede Kamer recent vragen stelde over de financiële
engagementen van Nederland. “ Ik zou graag zien dat Nederland bereid is om in overleg met
Vlaanderen te komen tot officiële afspraken, het park is het ultieme voorbeeld van werking
rondom samenhang en afhankelijkheid van Nederland en Vlaanderen, dit mag niet verloren
gaan ” lichtte Jacobi het Nederlandse parlement toe.
Barbara Van Eeckhoutte, coördinator van het park “ ik hoop dat Nederland en Vlaanderen zo
vlug mogelijk rond de tafel gaan zitten om ons grensoverschrijdend natuurpark te voorzien
van de broodnodige financiële zuurstof. Dit om de unieke fauna en flora op lange termijn te
beschermen, om aan de burgers in de regio kwalitatieve recreatiemogelijkheden te blijven
aanbieden, en om de grensoverschrijdende afstemming van zaken als brandveiligheid te
garanderen". Het park, zo onderstreept ze, heeft immers nog tal van ambities en
toekomstmogelijkheden zoals de aanleg van een recreatief routenetwerk voor o.a. fietsers
en ruiters, de verdroging van het gebied verder terugschroeven, de wandelpaden voorzien
van informatie mocht er brand uitbreken, …..
Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met :
Barbara Van Eeckhoutte : +32. 03.667.64.98
Download