PRODUCTINFORMATIE

advertisement
PRODUCTINFORMATIE
Q-CARE HOUTWORMDOOD SL
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel voor het curatief behandelen van hout
tegen insecten met uitzondering van hout dat permanent in contact zal komen met grond
en/of water.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
GEBRUIKSAANWIJZING
Doordat Q-Care Houtwormdood SL een waterverdunbare micro emulsie is, kan dit product
zowel op droog als op vochtig hout worden toegepast.
Gebruik
Het middel toepassen door middel van o.a. spuiten, strijken, boorgat-impregnatie en
schuimprocédé.
Het houtwerk eerst van stof, vuil en boormeel ontdoen. Dit moet droog geschieden. Bij
aantasting door de huisboktor eerst de boorgangen open steken en het aanwezige
boormeel zoveel mogelijk uitborstelen. Boormeel en afvalhout verwijderen en bij voorkeur
verbranden. Alvorens het hout met dit middel te behandelen eerst aanwezige beits, verf of
waslagen verwijderen. Daarna het hout behandelen d.m.v. een lagedruk spuit met een
grove druppel of met behulp van een kwast, zodanig dat de vloeistof per behandeling net
niet afdruipt. Voor het bestrijden van de grote houtworm moet het houtwerk plaatselijk onder
druk worden geïnjecteerd.
Dosering
300 tot 350 ml van een 10% oplossing (1 liter/ 9 liter water) per m2 hout. De vereiste
hoeveelheid zo nodig in meer dan één bewerking opbrengen.
Algemene informatie
Voorkomt en bestrijdt houtborende insecten. Q-Care Houtwormdood SL is een toegelaten
middel op basis van Flufenoxuron (Flurox). Het product is een concentraat dat met water
verdund moet worden en alleen binnenshuis is toegestaan.
Q-Care Houtwormdood SL is een product dat uitsluitend op reeds aangetast hout gebruikt
kan worden tegen houtaantastende insecten en schimmels.
Nieuw werkingsmechanisme
Traditionele insecticiden werken op het zenuwstelsel en kunnen daarom ook voor de mens
>2/3
> 2/3, vervolg product informatie Q-Care Houtwormdood SL
gevaarlijk zijn. Q-Care Houtwormdood SL is op basis van de Insect Groei Regulator (IGR)
Flurox, die specifiek op het vervellingsmechanisme van insecten werkt. Flurox verhindert
hierdoor een goede opbouw van het chitinepantser.
Met Q-Care Houtwormdood SL bestrijdt u alle belangrijke houtborende insecten:
 De gewone houtwormkever (Anobium punctatum Deg.)
 De grote houtwormkever (Xestobium rufovillosum Deg.)
 De huisboktor (Hylotrupes bajulus L.)
 Spinthoutkevers (Lyctus spp.)
Het product is gebruiksvriendelijk:
 Wordt snel en homogeen door het hout opgenomen
 Is nagenoeg geur- en kleurloos (bevat geen aromaten)
 Kan niet of nauwelijks vanuit het hout in de lucht vrijkomen
 Eenvoudig te verdunnen 1 liter + 9 liter water
Flurox is een stabiele stof dat zeer effectief is. Hierdoor wordt per behandeling relatief
weinig werkzame stof toegediend. Tevens is de dampspanning van beide werkzame stoffen
zeer gunstig en kan daardoor niet of nauwelijks verdampen, waardoor er vrijwel geen
verlies van werkzame stof plaatsvindt.
Veiligheidsaanbevelingen:
 Irriterend voor de ogen.
 Schadelijk voor in het water levende organismen, kan het aquatisch milieu op lange
termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 Niet roken tijdens gebruik.
 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
 Tijdens de behandeling geschikte adembescherming dragen (filter A2-P2 of A2-P3).
 Voorkom lozing in het milieu.
 In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen
 Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
 Voordat de behandelde ruimten mogen worden betreden door andere, moet u deze
grondig ventileren.
 Tijdens de behandeling mogen geen andere personen dan de toepasser in de ruimte
aanwezig zijn.



Voor de toepassing elektrische installaties spanningsvrij maken en antennes,
verdeeldozen, schakelaars afdekken.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen gedurende
tenminste 15 minuten. Vraag om deskundig medisch advies.
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep, verontreinigde
kleding onmiddellijk uittrekken.
>3/3
> 3/3, vervolg product informatie Q-Care Houtwormdood SL
Q-Care Houtwormdood SL
Werkzame Stof
Vorm
Gehalte
Aard van het preparaat
Gevaarsymbool
Verpakkingseenheden
Vorstvrij bewaren
Toelatingsnummer 12834 N
Flufenoxuron
Emulgeerbaar concentraat
0,10%.
Emulgeerbaar Concentraat
Xi = irriterend
5, 25 en 200 liter.
Download