Motivatie, de sleutel tot de beste resultaten

advertisement
Motivatie, de sleutel tot de beste resultaten
Gemotiveerde medewerkers presteren beter, dat gevoel hebben we allemaal. Recent onderzoek
toont nu ook aan dat de motivatie van medewerkers belangrijk is voor hun prestaties en
daarmee voor de resultaten van bedrijven en organisaties. Bedrijven met gemotiveerde
medewerkers zagen hun bedrijfsresultaat stijgen met 19,2%. Bedrijven die kampten met lage
motivatie vertoonden een daling van meer dan 30%. Onderzoek van Towers Watson toont aan
dat gemotiveerde medewerkers tot vier keer productiever zijn dan ongemotiveerde.
Interessant daarbij is dat je motivatie en betrokkenheid in hoge mate kunt beïnvloeden. Dit
biedt perspectieven voor effectief leiderschap.
Waarom is motivatie zo belangrijk?
Uit psychologische studies blijkt dat wanneer
je medewerkers beschouwt als gemotiveerde
individuen, die ieder voor zich in staat zijn tot
goede prestaties, ze deze prestaties ook
daadwerkelijk leveren. Leiders en managers
die motivatie en betrokkenheid willen
versterken kunnen zich richten op de
intrinsieke motivatie van hun medewerkers.
Maar hoe doe je dat?
Hoe creëer en verhoog je intrinsieke
motivatie?
Wanneer je binnen een organisatie dingen
wilt verbeteren (en dus veranderen) is het
belangrijk dat medewerkers begrijpen
waarom verandering nodig is, zowel vanuit
het organisatieperspectief als vanuit henzelf
(What’s In It For Me).
Daarnaast is het van belang dat medewerkers
het gevoel hebben dat ze in staat zijn om de
veranderingen daadwerkelijk succesvol te
realiseren.
Het belang van verandering kan het best door
de medewerkers worden verwoord, niet door
de leidinggevende. Uit onderzoek naar de
invloed van taal op gedrag toont aan dat
datgene wat mensen zeggen richting geeft
aan hun intrinsieke motivatie. Ze gaan ernaar
handelen.
Vragen als: Hoe kijk jij als medewerker tegen
het belang van deze verandering aan? en Hoe
kunnen we volgens jou de kans op succes
vergroten? geven medewerkers de kans om
zich te uiten over het belang van verandering
en het vertrouwen dat ze erin hebben.
Door zich uit te spreken verhogen ze de kans
dat hun intrinsieke motivatie zal toenemen,
ze hebben het tenslotte zelf gezegd.
Verandertaal is waar het om gaat
Motiverende Gespreksvoering gaat uit van
taal en uitspraken die gericht zijn op
verandering. We noemen dit verandertaal.
Verandertaal betreft verschillende factoren:
 De wil en behoefte om te veranderen
– ik wil dat
 Het vermogen om verandering te
realiseren – ik kan dat
 Redenen om te veranderen – de
belangrijkste redenen voor mij zijn
 De noodzaak of de urgentie van de
verandering – het moet er nu van
komen
Uitgangspunt bij verandertaal is het gegeven
dat mensen handelen naar wat ze zeggen. Dit
is ook de basis van motiverend effectief
leiderschap. Als managers of leidinggevende
heb je invloed op de verandertaal uit de mond
van medewerkers. Van belang is dat je deze
herkent en stimuleert. Maar hoe doe je dat?
Wat hoop je dat de geplande
veranderingen jou gaan brengen?
Welke van jouw vaardigheden wil jij
gaan gebruiken bij deze nieuwe
uitdagingen?
Dergelijke vragen stimuleren verandertaal. Bij
motiverende gespreksvoering gebruiken we
ook schaalvragen om verandertaal te
stimuleren. Dit zijn vragen zoals:
Hoe belangrijk zijn de geplande
veranderingen voor jou op een schaal
van 1 tot 10? Waarbij 1 betekent totaal
onbelangrijk en 10 ontzettend
belangrijk.
Bij het doorpraten over schaalvragen is het
belangrijk om terug te kijken.
Je geeft een 6 en geen 5, want?
De medewerker zal aangeven welke
kwaliteiten en mogelijkheden hij al ziet om de
verandering vorm te gaan geven, de
verandertaal. De vraag kan ook zijn:
Je geeft een 6 en geen 7, want?
In dat geval zal de medewerker vertellen
welke obstakels hij nog ziet. Dat noemen we
blijftaal.
Deze blijftaal wordt geuit door de
medewerker die het liefst de huidige situatie
wil behouden. Deze geeft jou als
leidinggevende de kans te onderzoeken of en
hoe je verandertaal kunt stimuleren.
Verandertaal is belangrijk binnen
organisaties
Uit een groot aantal (inter-)nationale
onderzoeken blijkt dat de manager invloed
heeft op de taal van de medewerker.
Welke geluiden hoor jij binnen jouw
organisatie? De overheersende meningen
beïnvloeden namelijk het gedrag. Het is dan
ook belangrijk om bij geplande veranderingen
voeling te houden met de heersende opinie.
Hoor je vooral verandertaal of is het meer
blijftaal? Hebben mensen er vertrouwen in,
zien ze de noodzaak ervan of voelen ze zich
onzeker?
Verandertaal in organisaties bestaat uit
verhalen die medewerkers (zelf)vertrouwen
geven. Voorbeelden van uitingen die daarbij
horen:
We willen graag meer gaan...
We kunnen nog beter gebruik maken
van onze...
We hebben de volgende redenen om …
Een dubbel gevoel
Elke verandering gaat gepaard met twijfel
ofwel ambivalentie. Zijn de risico’s niet te
groot? Is de bestaande situatie niet beter? Het
is belangrijk om ruimte te geven aan twijfel en
te luisteren naar bezwaren. Wanneer je je als
Demotiverende cijfers:
- 78% van de medewerkers haalt niet het beste uit zichzelf
- 28% van de werkende Nederlanders ervaart een te hoge werkdruk
- 35,5% van de medewerkers heeft geen idee wat de doelen van de organisatie zijn
leidinggevende inleeft in de medewerkers,
zullen ze zich veilig voelen. Je kunt vervolgens
vragen stellen om hen de bezwaren te laten
concretiseren. Op die manier kun je hen ook
de kracht van de voordelen doen inzien.
Wanneer je mensen zover krijgt dat ze
verandertaal spreken, wordt de kans op
intrinsieke motivatie groter.
Helaas komt de verandertaal nog te vaak uit
de verkeerde mond.
Invloed van de omgeving op gedrag
Onderzoek naar de rol van de omgeving in
veranderprocessen toont het belang aan van
een autonomie ondersteunende omgeving en
daarmee een dusdanige communicatie. Het
gevoel van autonomie motiveert niet alleen
medewerkers, het is zelfs onmisbaar. Het is
een van de drie basisbehoeften van ons
menszijn autonomie, competentie en
verbondenheid.
Autonomie is daarbij de ruimte en de vrijheid
die de medewerker heeft om zelf keuzes te
maken.
Competentie, het vakmanschap, is de mate
waarin de medewerker invloed heeft op het
succes (van zichzelf en daarmee van de
organisatie). Iedere medewerker streeft
ernaar dat wat hij doet steeds beter te doen.
Met verbondenheid bedoelen we dat de
medewerker beseft dat wat hij doet bijdraagt
aan het grotere geheel. Dat hij voelt dat er
steun en support is.
Als deze basisbehoeften bevredigd zijn
kunnen jij, in jouw rol als leidinggevende en
de medewerkers gaan werken aan het
optimaliseren van de situatie.
Hiervoor is meer nodig dan het toepassen van
de technieken. Jouw basishouding, jouw
gedrag en jouw manier van communiceren
zijn een key factor. Het is belangrijk dat je
medewerkers erop kunnen vertrouwen dat jij
het beste met hen voorhebt.
Door medewerkers de ruimte en
mogelijkheden te bieden om hun potentieel
ten volle in te kunnen zetten vergroot je hun
invloed op het succes van jouw organisatie.
Samengevat
Motiverend leiderschap helpt om de
motivatie, betrokkenheid en commitment
van de medewerkers binnen de organisatie te
versterken en daarmee het resultaat op
verschillende vlakken te verbeteren.
Als manager of leidinggevende kun je het
motivatieniveau dus direct beïnvloeden. Door
jouw houding, de manier waarop je oog hebt
voor de belangrijke verandercomponenten
kun jij met jouw medewerkers ‘the best’
creëren.
Vanuit onze samenwerking met diverse
organisaties hebben we treffende cases
ontwikkeld om deze stijl van effectief
leiderschap in praktijk te brengen. Wil je meer
weten over hoe je kan samenwerken aan het
creëren van een optimaal werkklimaat, hoe je
de duurzame inzetbaarheid kan vergroten, en
hoe je door een sterke intrinsieke motivatie
het beste in je medewerkers naar boven
haalt? Kortom hoe je daadwerkelijk impact
kunt hebben op het optimaliseren van jullie
organisatie. Neem dan contact met ons op. In
een persoonlijk gesprek vertellen we je graag
meer over deze effectieve manier van
gespreksvoering.
Hoe klaar ben jij om in beweging te komen en
het gesprek met ons aan te gaan, op een
schaal van 1 tot 10?
RdH Training heeft ruim 13 jaar ervaring in het implementeren van Motiverende
Gespreksvoering binnen diverse werkvelden. Bijvoorbeeld bij optimalisatie van
zorgprocessen, revalidatie, onderwijs, sport, re-integratie of duurzame/optimale
inzetbaarheid. Motiverende Gespreksvoering brengt mensen effectief in beweging.
-
78% van de medewerkers haalt niet het beste uit zichzelf
28% van de werkende Nederlanders ervaart een te hoge werkdruk
35,5% van de medewerkers heeft geen idee wat de doelen van de organisatie zijn
Note: Dit artikel is gebaseerd op het werk van William R. Miller en Stephen Rollnick. In basis is Motiverende
Gesprekvoering (MGV) een hulpverlenersmethode met een enorme aantrekkingskracht die zich als een olievlek over de
zorg en andere werkvelden verspreidt. Daarin speelt het bewijs voor betere uitkomsten bij tal van veranderuitdagingen
onmiskenbaar een rol, maar ook de onderliggende 'spirit' van de benadering. MGV is meer dan een verzameling
strategieën en technieken. MGV is vooral een manier van zijn, die strookt met hoe veel professionals hun werk zouden
willen doen. MGV wijst daarin op zeer effectieve wijze een weg.
RdH Training, Postbus 46, 4560 AA Hulst,+31(0)6 2394 9624,
www.rdhtraining.nl
Download