VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR

advertisement
VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR
EEN HOGER NIVEAU VAN HET ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK
PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE
Sessie 2014 – Niveau B
TE KENNEN LEERSTOF – Editie 2
Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober
2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet! “
1. KENNIS VAN DE WERKOMGEVING
DE GRONDWET
•
Het federale België, zijn samenstelling en zijn grondgebied : art. 1-7
•
De machten : art. 33-41
•
De federale wetgevende macht : art. 74-84
•
De Koning en de federale regering : art. 85-114
•
Het Grondwettelijk Hof : art. 141-143
•
De Rechterlijke macht : art. 144-159
•
De Raad van State : art. 160
•
Het Rekenhof : art. 180
•
De gewapende macht : art. 184
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/19141-01/De%20gecoordineerde%20grondwet%20-.pdf
MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

Organisatiebeheersing
Rondzendbrief CP3 van 29 maart 2011 betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie, gestructureerd
op twee niveaus
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/42220-01/CP3%2029-03-2011.pdf

AIG
Wet van 15 mei 2007 op de algemene inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van
sommige leden van de politiediensten (AIG) – Art 2 tot 9
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/27463-03/Wet%20op%20de%20AIG%20(ST%2080).pdf

Comité P
Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie en inlichtingendiensten en op het coordinatieorgaan voor
de dreigingsanalyse – Opdrachten: Art 8 tot 15
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/A02763-08/Comite%20P%20(ORG%2030).pdf
Federale politie – Directie van de rekrutering en de selectie
Pagina: 1 / 7
VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR
EEN HOGER NIVEAU VAN HET ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK
PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE
Sessie 2014 – Niveau B
TE KENNEN LEERSTOF – Editie 2
2. WETGEVEND KADER INZAKE POLITIE & ORGANISATIE EN RECHTSPOSITIEREGELING VAN DE
GEÏNTEGREERDE POLITIE
DE FEDERALE POLITIE
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP) TITEL III: DE FEDERALE POLITIE
Art. 92-105 Algemene bepaling – Algemene organisatie – Gezag, leiding en bevoegdheden
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/A02694-25/III%20-%20Federale%20politie.pdf
Koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie (ORG1)
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/A02747-05/Commissarisgeneraal%20en%20algemene%20directies%20(ORG%201).pdf
Structuur, opdrachten
http://www.jobpol.be/nl/home/politie_organisatie_federale_politie
Opdrachtbrief CG
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/82218-01/Opdrachtbrief%20cg%202012-2016-corr%20MN.pdf
DE LOKALE POLITIE
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP) TITEL II: DE LOKALE POLITIE
Art. 9 tot 11 De politiezones
Art. 35 De zonale veiligheidsraad
Art. 42 à 46 Gezag en leiding
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/A02694-25/II%20-%20Lokale%20politie.pdf
Organisatie en opdrachten
Basistaken in het raam van de uitoefening van de basispolitiezorg: identificeren en beschrijven
http://www.jobpol.be/home/politie_organisatie_lokale_politie/
Bevoegdheden van de vaste commissie van de lokale politie
http://www.policelocale.be/portal/nl/home.html
Federale politie – Directie van de rekrutering en de selectie
Pagina: 2 / 7
VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR
EEN HOGER NIVEAU VAN HET ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK
PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE
Sessie 2014 – Niveau B
TE KENNEN LEERSTOF – Editie 2
HET PERSONEEL
Het CALog-Statuut

RPPol - Deel IV: De aanwerving en de selectie van het personeel van het administratief en logistiek kader - Art.
IV.I.39 tot IV.I.54
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/A02698-55/IV%20-%20Aanwerving%20selectie%20en%20opleiding.pdf

RPPol - Deel V: De stage en benoeming
Titel III. – De indienstneming, de benoeming en de stage van het personeelslid van het administratief en logistiek
kader
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/A02698-55/V%20-%20Stage%20en%20benoeming.pdf

RPPol - Deel VII: De loopbaan van het personeel van het administratief en logistiek kader
Titel IV. – De loopbaan van het personeel van het administratief en logistiek kader
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/A02698-55/VII%20-%20Evaluatie%20bevordering%20en%20mandaten.pdf

statuut CALog – Informatiebrochure DGS/DSJ van 1 maart 2007
Baremische loopbaan van niveaus D, C et B (pagina 11 tot 20)
De contractuele personeelsleden (pagina’s 52-53)
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/26172-01/Brochure%20Calog%20N.pdf

Omzendbrieven GPI 59 en 59bis betreffende de gecertificeerde opleidingen voor het personeel van het administratief
en logistiek kader van de politiediensten
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/27113-01/GPI%2059.pdf
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/46665-01/GPI-59bis.pdf

Omzendbrief GPI 60 van 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies van het niveau A van het administratief en
logistiek kader van de politiediensten
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/27472-01/Omzendb_Circ%2020070605.pdf

Infonieuws Nr 1928 van 20 oktober 2009
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/36471-01/1928N.pdf
Verschillende teksten met betrekking tot personeel

RPPol - Deel VI: HET DOELTREFFEND INZETTEN VAN HET PERSONEEL
Titel I: De organisatie van de arbeidstijd
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/A02698-55/VI%20-%20Arbeidstijdorganisatie%20en%20mobiliteit.pdf

RPPol - Deel VIII: DE ADMINISTRATIEVE STANDEN, VERLOVEN, DIENSTVRIJSTELLINGEN EN NON-ACTIVITEITEN
Titel II: De administratieve standen
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/A02698-55/VIII%20%20Administratieve%20standen%20verloven%20en%20dienstvrijstellingen.pdf
Federale politie – Directie van de rekrutering en de selectie
Pagina: 3 / 7
VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR
EEN HOGER NIVEAU VAN HET ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK
PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE
Sessie 2014 – Niveau B
TE KENNEN LEERSTOF – Editie 2

Koninklijk besluit van 29 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de
rechtspositie van het personeel van de politiediensten
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/90312-01/KB%20AR%2020140129.pdf

Ministerieel Besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het KB van 30 maart 2001 tot
regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten
Titel VI. – De organisatie van de arbeidstijd - Hoofdstukken I - II - III
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/A02714-33/VI%20-%20Arbeidstijdorganisatie.pdf

Ministeriële omzendbrief GPI 72 van 8 februari 2013 betreffende de rechtshulp aan personeelsleden van de
politiediensten die slachtoffer zijn van gewelddaden of valse klachten
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/84949-01/GPI72.pdf

Hulp bij de rechtbank - Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (WPA) - Art 51, 52 en 53
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/A02768-16/Wet%20op%20het%20politieambt%20(ORG%2080).pdf
3. ALGEMENE KENNIS NOODZAKELIJK OM DE DIENSTVERLENING TE VERBETEREN

Gemeenschappelijke richtlijn MFO-3 van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken van 14 juni 2002
betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie (Geen materie die behoort tot de
bevoegdheid van de functioneel beheerder)
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/10677-01/020618cn.htm

Omzendbrief GPI 58 van 4 mei 2007 betreffende politionele slachtofferbejegening in de geïntegreerde politie,
gestructureerd op twee niveaus
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/27210-01/GPI%2058.pdf

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk -
Afdeling II – Art. 4 en 5
http://www.fedweb.belgium.be/nl/regelgeving/19980327_kb_internedienstpbw.jsp#.UymI_qiadX8
http://www.fedweb.belgium.be/nl/welzijn/organisatie_van_welzijn/diensten_van_welzijn_op_het_werk/interne_dienst_voor
_preventie_en_bescherming_op_het_werk/#.UymJFqiadX8
Federale politie – Directie van de rekrutering en de selectie
Pagina: 4 / 7
VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR
EEN HOGER NIVEAU VAN HET ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK
PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE
Sessie 2014 – Niveau B
TE KENNEN LEERSTOF – Editie 2
4. GEMEENSCHAPPELIJKE FILOSOFIE – EXCELLENTE POLITIEZORG – BASISBEGRIPPEN

Naar een excellente politiezorg
DEEL I. – Beleidsnota
DEEL II. – Toelichting bij de basisbegrippen .
Het basisbegrip ‘gemeenschapsgerichte politiezorg’
1.1 Regelgevende basis
1.2 Definitie en visie
Het basisbegrip ‘informatiegestuurde politiezorg’
2.1 Regelgevende basis
2.2 Definitie en visie
2.3 De verbanden tussen IGPZ en GGPZ
Het basisbegrip ‘optimale bedrijfsvoering’
3.4 De vijf organisatiegebieden
3.5 De vijf groepen van belanghebbenden
3.6 De vijf groeifasen
3.7 De PDCA-regelkring
http://www.info-zone.be/biblio/prog-qualipol/qualipol-pub-n/epz/excellence-text-n.pdf

Omzendbrief CP 1 van 27 mei 2003 betreffende Community Policing, definitie van de Belgische interpretatie van
toepassing op de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/A02881-01/CP%201%20MBBS.pdf

Ministeriële omzendbrief CP 2 van 3 november 2004 betreffende het bevorderen van de organisatieontwikkeling van
de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/12125-01/041103_CP2.pdf
5. GEÏNTEGREERDE WERKING – VEILIGHEIDSBELEID – VEILIGHEIDSPLAN
Geïntegreerde politiezorg
Omschrijving van de geïntegreerde politiezorg en kenmerken die het geïntegreerd karakter benadrukken
http://www.polfed-fedpol.be/org/org_polint_nl.php
Integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid

Kadernota Integrale Veiligheid - 30-31 maart 2004
1.1
3.1
3.2
Situering.
Het integrale veiligheidsbeleid
Geïntegreerde aanpak
http://www.dsb-spc.be/Joomla/images/documenten/kiv2004NL.pdf

NVP 2012-2015
http://www.infozone.be/biblio/gpi/nvp-2012-2015/nvp-2012-2015-n.pdf
Federale politie – Directie van de rekrutering en de selectie
Pagina: 5 / 7
VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR
EEN HOGER NIVEAU VAN HET ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK
PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE
Sessie 2014 – Niveau B
TE KENNEN LEERSTOF – Editie 2

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus - Art.
36-37 Het zonaal veiligheidsplan
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/A02694-25/II%20-%20Lokale%20politie.pdf
6. BEHEER BINNEN EEN POLITIEOMGEVING
Bedrijfsmatige werking
•
Het actieplan
http://www.infozone.be/biblio/prog-polpol/cgl/manuals/actieplan-20020904.pdf
•
Het meetplan
http://www.infozone.be/biblio/prog-polpol/cgl/manuals/meetplan-20020904.pdf
HR-management binnen een politieomgeving
•
Onthaal van de nieuwe medewerker
Gids voor de persoon die personeelsleden onthaalt
Inleiding
Het integratieproces
De actoren
Rekening houden met de diversiteit bij het onthaal van de nieuwkomers
http://www.polsupport.be/AspxV02/Main/MainMenu.aspx?menu=38340
•
Bedrijfscultuur in een politieomgeving
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/A02329-01/id077n.pdf
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/A02572-01/id083n.pdf
•
Aspecten van leadership binnen een politieorganisatie
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/25700-01/InfoDoc132_NL.pdf

De evaluatie van het personeelslid
RPPol Art. VII.I.1 tot VII.I.30
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/A02698-55/VII%20-%20Evaluatie%20bevordering%20en%20mandaten.pdf
Statutaire Basiswet (Exodus) - Hoofdstuk VIII
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/A02695-16/Statutaire%20basiswet%20(ST%203).pdf

De regeling van de mobiliteit (gemeenschappelijke bepalingen en procedurevoorschriften)
RPPol – Deel VI. – Het doeltreffend inzetten van het personeel – Art. VI.II.8 tot VI.II.40
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/A02698-55/VI%20-%20Arbeidstijdorganisatie%20en%20mobiliteit.pdf

Diversiteit
Charter van gelijkheid tussen vrouwen en mannen, gelijkheid en diversiteit
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/88792-01/2225N.pdf

Motivatie
http://www.polsupport.be/AspxV02/Main/MainMenu.aspx?menu=15580

Strijd tegen het absenteïsme
http://www.polsupport.be/AspxV02/Main/MainMenu.aspx?menu=30090
Federale politie – Directie van de rekrutering en de selectie
Pagina: 6 / 7
VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR
EEN HOGER NIVEAU VAN HET ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK
PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE
Sessie 2014 – Niveau B
TE KENNEN LEERSTOF – Editie 2

Deontologie
Koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van de politiediensten –
Hoofdstukken 1-2 en 4
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/22410-03/De%20Code%20(ST%2012).pdf


Toolbox Deontologie FOD Intérieur
https://www.besafe.be/sites/besafe.localhost/files/publicaties/Janec/Toolbox%20Deontologie.pdf
Het tuchtstatuut
Wet van 13 mei 1999 houdende het tuchstatuut van de personeelsleden van de politiediensten -Art. 2 tot 20
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/A02722-11/Wet%20(ST%2030).pdf

Sociale media
Kader-nota – 4. Principe van de deontologie en van het recht
http://www.poldoc.be/data/Data/Active/NL/86131-01/Sociale%20medias.pdf

Het welzijn -Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. -
Art. 5 – Werkgever en Art.6 Werknemer
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1996080400&table_name=wet
Wat is het welzijn ?
http://www.polsupport.be/AspxV02/Main/MainMenu.aspx?menu=19810
7. KENNIS VAN DE NEDERLANDSE TAAL
De kennis en de beheersing van de taal zullen getoetst worden via meerkeuzevragen en openvragen. Het meten van
spelling, zinsbouw, grammatica en woordenschat.
Federale politie – Directie van de rekrutering en de selectie
Pagina: 7 / 7
Download