7 (montessori) materialen en werkjes

advertisement
Algemene gegevens
Naam kinderopvang, peutergroep en/of BSO:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mailadres:
Openingstijden:
Bijzonderheden locatie: (bijvoorbeeld: minimale afname dagdelen, groepsstructuur)
Naam visiteur (s):
Datum visitatie:
Bezochte groep (en): kinderopvang/3-6 groep/peutergroep/BSO:
Naam Groep
Kind leidster
ratio
Aantal kinderen
aanwezig
Leeftijdsopbouw van
deze kinderen
Domein 1 wordt ingevuld per organisatie. Toetsing gebeurt met de vooraf toegestuurde
documenten en tijdens de visitatie.
1 VISIE EN ORGANISATIE
-- - + ++ nvt
1.1 Er is een duidelijk omschreven pedagogische visie en pedagogische
O O O O O
werkplannen, eventueel in combinatie met onderwijs (schoolgids)
1 □ De pedagogische visie (PV) en pedagogische werkplannen (PW)zijn gebaseerd op de
uitgangspunten van Maria Montessori.
2 □ PV/PW vermelden de heterogene groepen
3 □ PV/PW vermelden de 5 vrijheden
4 □ PV/PW vermelden de voorbereide omgeving en orde
5 □ PV/PW vermelden de attitude van de leidster
6 □ PV/PW vermelden de gevoelige periodes en ontwikkelingsfasen
7 □ PV/PW vermelden observeren en volgen van de kinderen
8 □ PV/PW vermelden communicatie met ouders
9 □ De uitgangspunten vanuit visie en werkplannen zijn bekend bij de medewerkers
10 □ De PV sluit aan bij het document Montessori Opvoeding en Onderwijs in de 21ste eeuw
1.1.1 en 1.1.9 dient minimaal aan voldaan te zijn (+)
1.2 De samenwerking met het onderwijs
O O O O O
1 □ De ouders hebben de mogelijkheid om via ‘1 loket’ zowel kinderopvang, peutergroep,
onderwijs en BSO te regelen.
2 □ Er is duidelijk sprake van een doorgaande pedagogische lijn 0-13 jaar
3 □ Onderwijs en opvang werken, in het belang van het kind, samen.
4 □ Het management/directie van onderwijs en opvang hebben een aantoonbare overlegstructuur
5 □ De MR (vanuit onderwijs) en OR (vanuit kinderopvang) hebben samen overleg en geven zo
aandacht aan gezamenlijke aandachts- en ontwikkelpunten.
1.2.3 dient minimaal aan voldaan te zijn (+)
1
VISIE EN ORGANISATIE
Toelichting/opmerkingen van de visiteur.
Eventuele aandachtspunten en verbetersuggesties.
Welke punten zijn niet van toepassing? Geef hiervan een korte toelichting.
2
OUDERCOMMUNICATIE
-- - + ++ nvt
2.1 De ouders worden bij kennismaking/aanmelding van hun kind(eren)
O O O O O
geïnformeerd over het pedagogisch handelen op de groep.
1 □ Dit wordt alleen mondeling besproken
2 □ Dit is zichtbaar via de website
3 □ Dit is zichtbaar in de kennismakingsbrochure
Minimaal aan een van deze voorwaarden dient voldaan te zijn (+)
2.2 De ouders worden op de volgende wijze geïnformeerd over de
O O O O O
montessori opvoeding en hun kind(eren)
1 □ Aan het einde van de ochtend/dag is een mondelinge overdracht
2 □ Aan het einde van de ochtend/dag is een schriftelijke overdracht
3 □ 1 tot 2 maal per jaar is er een ouderavond over Montessori opvoeding
4 □ 1 tot 2 maal per jaar wordt de ouder persoonlijk geïnformeerd (mondeling en/of schriftelijk)
over het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind(eren) middels een observatie- en
volgsysteem
5 □ De ouders ontvangen regelmatig (wekelijks/maandelijks/ 4 x per jaar) een nieuwsbrief
2.2.3 en 2.2.4 dient minimaal aan voldaan te zijn (+)
2
OUDERCOMMUNICATIE
Toelichting/opmerkingen van de visiteur.
Eventuele aandachtspunten en verbetersuggesties.
Welke punten zijn niet van toepassing? Geef hiervan een korte toelichting.
3
3.1
1
2
3
OBSERVEREN, REGISTREREN EN HANDELEN
-- - + ++ nvt
Het observeren en volgen van de kinderen
O O O O O
□ Er is een observatie- en volgsysteem voor elk kind in gebruik
□ Het observatie- en volgsysteem geeft informatie over de ontwikkeling van het kind
□ Het observatie- en volgsysteem geeft handvaten om te komen tot de zone van de naaste
ontwikkeling
4 □ Het observatie- en volgsysteem is actueel en actief in gebruik
3.1.1, 3.1.2 en 3.1.4 dient minimaal aan voldaan te zijn (+)
3.2 Het vastleggen van opbrengsten in de ontwikkeling van de kinderen
O O O O O
1 □ De ontwikkeling en opbrengsten worden per kind vastgelegd op het gebied van taal
2 □ De ontwikkeling en opbrengsten worden per kind vastgelegd op het gebied van rekenen
3 □ De ontwikkeling en opbrengsten worden per kind vastgelegd op sociaal/emotioneel gebied
4 □ De ontwikkeling en opbrengsten worden per kind vastgelegd op motorisch (grove en fijne)
gebied
5 □ De ontwikkeling en opbrengsten worden per kind vastgelegd op cognitief gebied
6 □ De ontwikkeling en opbrengsten worden per kind vastgelegd op kosmisch gebied
7 □ De ontwikkeling en opbrengsten worden per kind vastgelegd op zintuigelijk gebied
Aan minimaal twee van deze voorwaarden dient voldaan te zijn (+)
3
OBSERVEREN, REGISTREREN EN HANDELEN
Toelichting/opmerkingen van de visiteur.
Eventuele aandachtspunten en verbetersuggesties.
Welke punten zijn niet van toepassing? Geef hiervan een korte toelichting.
Domein 4 wordt ingevuld per te visiteren groep ten tijde van de visitatie.
-- - + ++ nvt
4
DE VOORBEREIDE OMGEVING
4.1
1
2
3
4.2
1
2
4.3
1
2
3
4.4
1
2
3
4.5
1
2
3
4
4.6
De toiletruimte/verschoningsruimte is vrij toegankelijk voor de kinderen
O O O O O
□ De toiletten zijn op kinderhoogte
□ De wastafel is op kinderhoogte
□ De spiegel hangt op kinderhoogte
De entree/hal is aangepast aan de kinderen
O O O O O
□ De kapstokken zijn op kinderhoogte
□ Er is ruimte en mogelijkheid voor het kind om zijn overige spullen te ordenen en op te ruimen.
De ruimte in de school en/of integrale kind centrum
O O O O O
□ Het kind heeft de mogelijkheid voor het maken van de intellectuele wandeling
□ De ruimtes/lokalen zijn herkenbaar voor de kinderen
□ De ruimtes zijn netjes en verzorgd
De groepsruimte is verdeeld in hoeken (bijlage domein 6)
O O O O O
□ De hoeken zijn toegankelijk
□ Elke hoek heeft een eigen functie
□ De hoeken zijn netjes en verzorgd
De groepsruimte is groot genoeg
O O O O O
□ De kinderen hebben voldoende bewegingsruimte
□ De kinderen hebben de mogelijkheid voor een eigen plek om rustig te werken
□ De kinderen kunnen op de grond of aan een tafel (samen)werken
□ Er is voldoende ruimte voor kleedjes op de grond
De inrichting van de ruimte maakt het mogelijk dat kinderen zelfstandig
O O O O O
spelen en werken.
□ De tafels en stoelen op maat van ieder kind
□ Er zijn voldoende tafels en stoelen zodat ieder kind een plek heeft
□ De kasten zijn open
□ De kasten zijn op de juiste hoogte
□ De materialen en werkjes zijn netjes en verzorgd
□ De materialen en werkjes zijn compleet
□ De keuken is op goede hoogte voor de kinderen
□ De materialen zijn hanteerbaar voor de kinderen
1
2
3
4
5
6
7
8
4
DE VOORBEREIDE OMGEVING
-- - + ++ nvt
4.7 Kinderen worden gestimuleerd om te spelen en werken door de
O O O O O
inrichting en aankleding van de ruimte.
1 □ De kinderen kunnen zelf de gemaakte tekeningen en knutselwerkjes ophangen/opbergen
2 □ Eventuele (familie) foto’s hangen op ooghoogte van de kinderen
3 □ De wanden zijn niet te vol
4 □ Er zijn zelfgemaakte werkjes aanwezig in de ruimte (bijlage domein 7)
5 □ Voor elk werkje is het materiaal bij elkaar geplaatst
6 □ De kinderen hebben zicht op de inhoud van de werkjes
7 □ De kinderen kunnen de werkjes makkelijk verplaatsen
8 □ Materialen en werkjes hebben een vaste plek
9 □ De oefeningen voor het dagelijks leven zijn in belangrijke mate aanwezig (bijlage domein 7)
4.8 Kinderen hebben de gelegenheid zich terug te trekken.
O O O O O
1 □ Er zijn verschillende hoeken in de groepsruimte
2 □ De hoeken hebben een duidelijke functie
4.9 Kinderen verblijven in een ruimte die gekenmerkt wordt door orde en
O O O O O
netheid
1 □ De entree
2 □ De toiletruimte
3 □ De groepsruimte
4 □ De vloeren, wanden en ramen
5 □ De kasten/planken, tafels en stoelen en kasten
6 □ De tekeningen en knutselwerkjes hangen op ooghoogte
7 □ De keuken
8 □ Het bureau
9 □ Er is voldoende licht en ramen
De beoordeling van de voorbereide omgeving wordt gekoppeld aan de
mogelijkheden van ontwikkeling van het kind tot zelfstandigheid (+)
4
DE VOORBEREIDE OMGEVING
Toelichting/opmerkingen van de visiteur.
Eventuele aandachtspunten en verbetersuggesties.
Welke punten zijn niet van toepassing op deze groep? Geef hiervan een korte toelichting.
Domein 5 wordt ingevuld per te visiteren groep en gebeurt ten tijde van de visitatie.
5
DE BEGELEIDER(S) OP DE GROEP
-- - + ++ nvt
5.1 De begeleider(s ) op de groep stimuleren de kinderen tot zelfstandigheid
O O O O O
1 □ Geeft voldoende, maar geen overbodige hulp aan de kinderen
2 □ Probeert zo weinig mogelijk het werken, het spel en de concentratie van de kinderen te
onderbreken
3 □ Ziet erop toe dat de kinderen elkaar niet uit hun werk, spel en concentratie halen
4 □ Geeft individuele, groeps- en algemene lesjes
5 □ Is redelijk onopvallend en rustig aanwezig en geeft zo de kinderen ruimte om iets zelf te doen
6 □ Heeft een afwachtende houding
7 □ Heeft gevoel voor orde en netheid
8 □ Geeft ontwikkelingslesjes
9 □ Geeft wellevendheidslesjes
5.1.2, 5.1.5, 5.1.6 en 5.1.7 dient minimaal aan voldaan te zijn (+)
5.2 De begeleider (s) stimuleren sociaal gedrag
O O O O O
1 □ Geeft het goede voorbeeld (voorleven)
2 □ Praat met zachte en rustige stem
3 □ Gaat naar het kind toe en spreekt het dan aan op kinderhoogte
4 □ Toont respect voor het kind en zijn werken/spelen
5 □ Heeft een positieve houding
6 □ Geeft de kinderen gelegenheid om conflicten zelf op te lossen maar geeft, indien nodig, wel
ondersteuning
7 □ Stimuleert de kinderen om elkaar te helpen
5.2.1, 5.2.3, 5.2.4 en 5.2.7 dient minimaal aan voldaan te zijn (+)
5.3 De begeleider (s) observeren, signaleren en registreren
O O O O O
1 □ Observeert het gedrag van het kind
2 □ Observeert de werkzaamheden van het kind
3 □ Ziet de ontwikkeling en behoefte van het kind en speelt hierop in met het aanbieden van
nieuw materiaal, een lesje, een werkje
4 □ Registreert de werkzaamheden en het gedrag van de kinderen
5 □ Nodigt de kinderen uit tot werken en spelen
5.3.1, 5.3.2 en 5.3.3 dient minimaal aan voldaan te zijn (+)
5.4 De begeleider (s) geeft het kind ruimte voor vrijheid.
O O O O O
1 □ De kinderen hebben een ruime vrijheid van werk- en activiteitenkeuze.
2 □ De kinderen kunnen alle materialen en werkjes op eigen initiatief pakken, gebruiken en
opruimen
3 □ De kinderen hebben de vrijheid om in hun eigen tempo te werken en spelen
4 □ De kinderen kiezen of ze alleen werken/spelen of samen
5.4.1 en 5.4.2 dient minimaal aan voldaan te zijn (+)
5
DE BEGELEIDER(S) OP DE GROEP
Toelichting/opmerkingen van de visiteur.
Eventuele aandachtspunten en verbetersuggesties.
Welke punten zijn niet van toepassing op deze groep? Geef hiervan een korte toelichting.
Domein 6 wordt ingevuld per te visiteren groep en gebeurt ten tijde van de visitatie.
6
HOEKEN
-- - + ++ nvt
De ruimte kenmerkt zich door een indeling in hoeken
O O O O O
De inrichting van de ruimte kenmerkt zich door een aantal hoeken. Elke hoek heeft een bepaalde
functie en het kind heeft de mogelijkheid om hier alleen of samen of met andere kinderen te
spelen, te werken of zich terug te trekken.
Denk hierbij aan: huishoek/keukenhoek/verzorgingshoek/winkelhoek/creatieve hoek (schilderen,
kleuren, verkleden)/bouwhoek/constructiehoek/techniekhoek/rusthoek/leeshoek/zand-waterhoek
(kan ook in de buitenruimte)/natuurhoek.
De volgende hoeken zijn terug te vinden in de ruimte:
6
HOEKEN
Toelichting/opmerkingen van de visiteur
Eventuele aandachtspunten en verbetersuggesties
Domein 7 wordt ingevuld per te visiteren groep en gebeurt ten tijde van de visitatie.
7
(MONTESSORI) MATERIALEN EN WERKJES
-- - + ++ nvt
De ruimte beschikt over een juist aanbod aan speel – en leer materialen
O O O O O
Daarbuiten kenmerkt de ruimte zich door werkplekken waar door de kinderen gewerkt kan
worden met Montessorimateriaal en de werkjes. Dit doen ze aan een voor hun leeftijd geschikte
tafel met stoelen, op kleedje op de grond of in de verschillende hoeken.
Geef hieronder aan welke materialen en werkjes aanwezig zijn:
Hierbij kijken we naar :

een variatie in het aanbod.

het juiste ontwikkelingsmateriaal voor deze heterogene groep (taal, rekenen,
sociaal/emotioneel, motorisch, cognitief, kosmisch, zintuigelijk).

Mogelijkheid voor oefeningen uit het dagelijks leven en zorg voor jezelf en de omgeving.
7
(MONTESSORI) MATERIALEN EN WERKJES
Toelichting/opmerkingen van de visiteur
Eventuele aandachtspunten en verbetersuggesties
Download