Slide 1

advertisement
Schepping en Evolutie
in de Bahá’í geschriften (1)
Dinsdag middag
Zomerschool 2010
Evolutie in Bahá’í geschriften
Organismen veranderen en evolueren voortdurend
Dan is het duidelijk dat de oerstof,
die zich in embryonale toestand
bevond, en de vermengde en
samengestelde elementen die
daarvan de eerste vormen waren,
gedurende vele eeuwen en cycli
geleidelijk groeiden en ontwikkelden,
daarbij van de ene gedaante en vorm
overgingen in de andere tot ze in
deze volmaaktheid, dit systeem, dit
organische geheel en vaste
samenstelling verscheen door de
verheven wijsheid van God.
(Beantwoorde Vragen hoofdstuk 47, p. 162 en 163).
Zomerschool 2010
Evolutie in Bahá’í geschriften
De mens is in de loop van miljoenen jaren geleidelijk
geëvolueerd, zoals een embryo verandert in de moederschoot
...dat de mens, in het begin van zijn
bestaan en in de schoot der aarde,
zoals het embryo in de moederschoot,
geleidelijk groeide en zich ontwikkelde
en van de ene vorm in de andere
overging, van de ene gedaante in de
andere, totdat hij in deze schoonheid
en volmaaktheid, deze kracht en dit
vermogen ter wereld kwam. Het is
zeker dat hij in het begin niet die
heerlijkheid en gratie en bevalligheid
had, en dat hij slechts trapsgewijze
deze gedaante, deze vorm, deze
schoonheid en deze gratie bereikte.
Zomerschool 2010
Evolutie in Bahá’í geschriften
Echter: de mens heeft in potentie altijd
bestaan
zoals de mens in de moederschoot overgaat van de ene vorm naar de
andere, van de ene gedaante in de andere, verandert en zich
ontwikkelt en vanaf het begin van de embryonale periode toch de
menselijke soort is - zo is de mens ook vanaf het begin van zijn
bestaan in de wereldschoot een bepaalde soort, dat wil zeggen,
mens, en heeft zich geleidelijk van de ene in de andere vorm
ontwikkeld. Derhalve verhindert deze gedaanteverandering, deze
evolutie van ledematen, deze ontwikkeling en groei, zelfs al erkennen
wij de werkelijkheid van groei en vooruitgang, niet dat de soort
oorspronkelijk is. De mens bestond vanaf het begin in deze volmaakte
vorm en samenstelling, bezat het vermogen en de aanleg om
stoffelijke en geestelijke volmaaktheden te verwerven en was de
openbaring van de woorden, “Wij zullen de mens maken naar Ons
beeld en gelijkenis.” Hij is alleen innemender, mooier en
aantrekkelijker geworden. (Beantwoorden Vragen, hoofdstuk 49)
Zomerschool 2010
Evolutie in Bahá’í geschriften
Vraag 1
• Hoe kan de mens in
potentie altijd hebben
bestaan, terwijl hij
fysiek nog niet
bestond?
• Hier komen we later
op terug!
Zomerschool 2010
Evolutie in Bahá’í geschriften
De wereld van bestaan heeft altijd bestaan
en zal blijven voortbestaan
Aangaande uw beweringen over het
begin der schepping ... Zoudt gij
beweren dat zij eeuwig heeft bestaan
en zal blijven voortbestaan, dan zou
dit waar zijn; of zoudt gij hetzelfde
denkbeeld bevestigen dat in de
Heilige Geschriften wordt genoemd,
dan zou er geen twijfel over bestaan,
daar het is geopenbaard door God, de
Heer der werelden. ... Zijn schepping
heeft immer bestaan onder Zijn
beschutting vanaf het begin dat geen
begin heeft...
(Tafel van wijsheid,
Tafelen van Bahá’u’lláh p.116)
Zomerschool 2010
Evolutie in Bahá’í geschriften
Zij heeft echter een Oorzaak
Zijn schepping heeft immer
bestaan onder Zijn beschutting
vanaf het begin dat geen begin
heeft, behalve dat het werd
voorafgegaan door een
Eerstheid, die niet als eerstheid
gezien kan worden, en is
voortgekomen uit een Oorzaak,
die zelfs voor alle geleerden
ondoorgrondelijk is.
(Tafel van wijsheid,
Tafelen van Bahá’u’lláh p.116)
Zomerschool 2010
Evolutie in Bahá’í geschriften
Vraag 2
• God is eeuwigdurend
en zo is ook Zijn
schepping
• God is eeuwigdurend
• God is de Schepper
• Dus ook Zijn
schepping heeft altijd
bestaan
• Wat is het verschil tussen eeuwigdurendheid van God en
de eeuwigdurendheid van Zijn Schepping?
Zomerschool 2010
Evolutie in Bahá’í geschriften
Vraag 3
• Zijn schepping heeft immer
bestaan onder Zijn beschutting
vanaf het begin dat geen begin
heeft, behalve dat het werd
voorafgegaan door een
Eerstheid, die niet als eerstheid
gezien kan worden.
•
Wat betekent dat het werd voorafgegaan door een
Eerstheid, die niet als eerstheid gezien kan worden?
Zomerschool 2010
Evolutie in Bahá’í geschriften
Dat wat bestaat, heeft eerder bestaan, maar
niet in de vorm die gij vandaag ziet.
•
•
•
•
•
•
•
De wereld van het bestaan heeft altijd
bestaan
Maar had niet altijd de vorm die we nu
kennen
Het universum met al zijn
hemellichamen is oneindig en eeuwig.
Verandering is echter een van de
karakteristieken van materie. Alle
materie is aan verandering onderhevig.
Elementen worden samengesteld en
ontbonden.
Sommige hemellichamen vallen uiteen
en anderen komen tot stand.
De wereld van het bestaan als geheel
blijft echter eeuwig bestaan.
Zomerschool 2010
Evolutie in Bahá’í geschriften
De wereld van bestaan ontstond door de
oerknal
De wereld van het bestaan
ontstond door de hitte die werd
voortgebracht door de
wisselwerking tussen de
actieve kracht en datgene, wat
haar ontvanger is. Deze twee
zijn dezelfde, toch zijn zij
verschillend.
(Tafel van wijsheid,
Tafelen van Bahá’u’lláh p. 116)
Zomerschool 2010
Evolutie in Bahá’í geschriften
Oerknal:
• Een onvoorstelbare hoeveelheid energie die was samengebald in
een enkel punt .... ontploft en spat alle kanten uit.
• Hierbij ontstaan ruimte en tijd.
• Tijdens het uitdijen van deze energie-bol vindt de transformatie plaats
van energie in materie.
• Vanaf het beginpunt dat geen beginpunt is tot het heden en verder in
de toekomst evolueert het heelal en ontstaan sterren, sterrenstelsels
en clusters van sterrenstelsels.
• Ook is het mogelijk dat het uitdijen op een gegeven ogenblik stopt en
overgaat in een samentrekking. De sterrenstelsels kunnen dan weer
ineenstorten in de oorspronkelijke energie-bol en het proces kan
opnieuw aanvangen.
Zomerschool 2010
Evolutie in Bahá’í geschriften
Download