Datasheet over veiligheid

advertisement
Datasheet over veiligheid
1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING
Identificatie van de stof of het
preparaat
Gebruik van het preparaat
Bedrijfsidentificatie
HP Imaging Oil 4.0 for series 3000 and 5000
Q4302A
Voor gebruik met de HP Indigo Press serie 3000 & 5000
Hewlett-Packard Nederland B.V.
Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht
Nederland
Telefoon 02 05476911
Hewlett-Packard's gezondheidsrisico-informatielijn
(Gratis binnen de V.S.) 1-800-457-4209
(Direct) 1-503-494-7199
HP klantenservicelijn
(Gratis binnen de V.S.) 1-800-474-6836
(Direct) 1-208-323-2551
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer van het Vergiften Informatie Centrum 030 2748888
2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
Indeling
Xn, R65, R66
Acute gevolgen voor de gezondheid
Van potentiële gevaren word aangenomen dat ze het gevolg zijn van blootstelling aan de
bestanddelen.
Huidcontact
Oogcontact
Petroleum-koolwaterstof
Langdurig of herhaald contact kan ontvetting en uitdrogen van de huid tot gevolg hebben,
hetgeen tot huidirritatie en dermatitis (uitslag) kan leiden.
Aanraking met de ogen kan irritatie veroorzaken. Hoge concentraties van productdampen
kunnen zeer irriterend voor de ogen zijn. Licht irriterend maar veroorzaakt geen letsel aan het
oogweefsel en Direct contact met het oog kan een vervelend gevoel en rode ogen
veroorzaken.
Petroleum-koolwaterstof
Licht irriterend maar veroorzaakt geen letsel aan het oogweefsel. Direct contact met het oog
kan een vervelend gevoel en rode ogen veroorzaken.
Inademen
Opname door de mond
Petroleum-koolwaterstof
Inademing van hoge dampconcentraties kan symptomen veroorzaken als hoofdpijn,
duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid en braken.
Opname van dit product kan leiden tot misselijkheid, braken en diarree.
Schadelijk bij opname door de mond.
Petroleum-koolwaterstof
Kleine hoeveelheden van dit product, indien in de longen ingeademd, kunnen milde tot
ernstige beschadiging van de longen veroorzaken.
Mogelijke gevolgen voor de gezondheid
Blootstellingsroute
Chronische gevolgen voor
de gezondheid
Carcinogeniciteit
Fysische gevaren
Veiligheidsaanbevelingen
Milieugevaren
Overige informatie
Naam materiaal Q4302A
Creatiedatum 08-Nov-2004
Blootstelling aan dit product kan plaatsvinden via huid- en oogcontact, ingestie en inhalatie.
Langdurig of herhaald contact met de huid kan leiden tot irritatie van de huid of een
overgevoeligheidsreactie van allergische huid.
Geen van de bestanddelen van deze formule bij concentraties groter dan of gelijk aan 0,1%
komen voor op de lijsten van EU, MAK, IARC, NTP, ACGIH of OSHA.
Niet geclassificeerd als fysiek risico.
Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. Herhaalde blootstelling kan een droge
of een gebarsten huid veroorzaken.
Niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu.
Dit product is geclassificeerd als schadelijk voor de gezondheid op grond van EU-richtlijn
1999/45/EC met R65, 66.
Versienummer 6
SDS Netherlands
1/ 6
Datasheet over veiligheid
3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Bestanddeel/stof
CAS-nummer
% per
gewicht
EU-nummer
EU-classificatie
Petroleum-koolwaterstof
Refined Petroleum Hydrocarbon
90622-58-5
8042-47-5
< 100
<1
292-460-6
232-455-8
Xn, R65, 66
Samenstellingscommentaar
Dit product is beoordeeld volgens de criteria in de EU-richtlijn 67/548/EEC en 1999/45/EC en
amendementen.
Voor de volledige tekst van de R-zinnen waarnaar in deze sectie wordt verwezen zie Sectie 16.
4. EERSTEHULPMAATREGELEN
Inademen
Huidcontact
Oogcontact
Opname door de mond
Als iemand door damp onwel wordt, moet de persoon in kwestie in de frisse lucht worden
gebracht. Geef zuurstof bij ademhalingsproblemen. Als de symptomen aanhouden moet
medische hulp worden ingeroepen.
Was het getroffen lichaamsdeel grondig met een mengsel van water en een milde zeep.
Onmiddellijk alle besmette kleding uitdoen. Kleding apart wassen alvorens opnieuw te
gebruiken.
Als zich irritatie voordoet of aanhoudt roep dan medische hulp in.
Wrijf niet in de ogen. Spoel de ogen onmiddellijk met grote hoeveelheden water. Indien
irritatie aanhoudt moet medische hulp worden ingeroepen.
Gebruik geen neutraliseermiddelen.
Niet laten overgeven. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).
Bij inname van een grote hoeveelheid moet medische hulp worden ingeroepen.
5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Ontvlambaarheid
Speciale beschemende
uitrusting voor
brandbestrijding /instructies
Geschikte blusmiddelen
Blusmiddelen die om
veiligheidsredenen niet
gebruikt mogen worden
Gevaarlijke ontvlambare
producten
Specifieke gevaren
> 64 °C (> 147.2 °F) (op basis van petroleum-koolwaterstof); Pensky-Martens Closed Cup
Verwijder containers uit de omgeving van de brand als dat mogelijk is zonder risico's.
Evacueer de omgeving en bestrijd het vuur van een veilige afstand.
Geschikte blusmiddelen: Droge chemische stof, CO2, verneveld water of gewoon schuim.
Niet bekend
Zie sectie 10.
Niet bekend.
6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT
Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen
Milieuvoorzorgsmaatregelen
Neem passende maatregelen voor persoonlijke bescherming.
Product niet in de riolering laten komen. Zorg dat dit materiaal niet in het oppervlaktewater of
rioolsysteem terechtkomt.
7. HANTERING EN OPSLAG
Hantering
Opslag
Naam materiaal Q4302A
Creatiedatum 08-Nov-2004
Vermijd langdurig of herhaald huidcontact met dit materiaal. Aanraking met ogen, huid en
kleding vermijden.
Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen.
Gebruik de lege container niet opnieuw. Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische
ontladingen.
Niet blootstellen aan extreme hitte of kou. Opslaan op een koele en schaduwrijke plaats. Niets
bewaren indirect zonlicht.
Versienummer 6
SDS Netherlands
2/ 6
Datasheet over veiligheid
8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING
Limieten voor blootstelling tijdens het werk
ACGIH
Bestanddelen
Refined Petroleum Hydrocarbon (8042-47-5)
Aanvullende
blootstellingsgegevens
Type
TWA
Value
5 mg/m3
De fabrikant heeft een blootstellingsgrens op basis van petroleum-koolwaterstof aanbevolen
van > 95%. TWA = 171ppm (1200 mg/m3).
Persoonlijke beschermings middelen
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen om contact met huid en ogen zo veel mogelijk te
Algemeen
beperken.
Hygiënemaatregelen
Behandelen in overeenstemming met industriële hygiëne en veiligheidseisen.
9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Uiterlijk
Fysische toestand
Formulier
Kleur
Geur
Geurgrens
pH
Kookpunt
Vlampunt
Ontvlambaarheid
Ontbrandingsgrenzen in lucht,
boven, % volume
Ontbrandingsgrenzen in lucht,
onder, % volume
Dampdruk
Relatieve dichtheid
Oplosbaarheid in water
Verdelingscoëfficiënt
(n-octanol/water)
Viscositeit
Dampdichtheid
Verdampingssnelheid
Smeltpunt
Vriespunt
Zelfontbrandingstemperatuur
Dichtheid
VOC
helder vloeibaar
Vloeistof.
Niet beschikbaar.
kleurloos
mild koolwaterstofachtig
Niet beschikbaar.
Niet beschikbaar.
188 °C (370.4 °F) (op basis van petroleum-koolwaterstof)
> 64 °C (> 147.2 °F) (op basis van petroleum-koolwaterstof); Pensky-Martens Closed Cup
Niet beschikbaar.
Niet beschikbaar.
Niet beschikbaar.
Niet beschikbaar.
Niet beschikbaar.
Niet beschikbaar.
Niet beschikbaar.
Niet beschikbaar.
Niet beschikbaar.
Niet beschikbaar.
Niet beschikbaar.
Niet beschikbaar.
> 200 °C (> 392 °F) (op basis van petroleum-koolwaterstof)
0.77 g/mL
770 g/l (6.38 lbs/gal. US)
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Stabiliteit
Te vermijden materialen
Gevaarlijke afbrekende
producten
Naam materiaal Q4302A
Creatiedatum 08-Nov-2004
Stabiel onder de aanbevolen opslagcondities.
Dit product kan met sterke oxideermiddelen reageren.
Bij afbraak stoot dit product koolmonoxide, kooldioxide en/of koolwaterstoffen met een laag
moleculair gewicht uit.
Versienummer 6
SDS Netherlands
3/ 6
Datasheet over veiligheid
Gevaarlijke polymerisatie
Zal niet gebeuren.
11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Blootstellingsroute
Inademingstoxiteit
Oogirritatie
Toxicologische informatie
Overgevoeligheid
Meer informatie
Blootstelling aan dit product kan plaatsvinden via huid- en oogcontact, ingestie en inhalatie.
Te verwaarlozen gevaar bij kamertemperatuur (tot 35 graden C).
Contact may cause mild, reversible eye irritation.
Refer to Section 2 for potential health effects and Section 4 for first aid measures.
Overgevoeligheid van de huid, gekenmerkt door roodheid, brandend gevoel, jeuk en/of
brandend gevoel kan het gevolg zijn van langdurig of herhaald contact met dit materiaal.
Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.
12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
Ecotoxiciteit
Persistentie en
afbreekbaarheid
Dit product is niet getest op ecologische effecten. Verstrekte informatie is gebaseerd op de
bestanddelen en de ecotoxicologie van vergelijkbare producten. Er wordt niet verwacht dat dit
materiaal schadelijk is voor waterdieren en -planten.
Naar verwachting uiteindelijk biologisch afbreekbaar
13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Verwijderingsinstructies
Do not dispose of together with general office waste. Laat dit materiaal niet in
riolen/watertoevoeren komen.
Gooi het afvalmateriaal weg in overeenstemming met de plaatselijke en landelijke
milieuvoorschriften. Ensure collection and disposal with an appropriately licensed waste
contractor.
14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
ADR
Niet aangemerkt als gevaarlijke stoffen.
IMDG
Niet aangemerkt als gevaarlijke stoffen.
IATA
Juiste ladingnaam
Gevarenklasse
VN-nummer
Verpakkingsgroep
Niet van toepassing
Niet van toepassing
geen
geen
Verpakkingsuitzonderingen
geen
Algemeen
Dit artikel valt niet onder de regulering van DOT, IATA, ADR, IMDG of RID (Verenigde Staten).
15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Internationale richtlijnen
Etikettering
Bevat
Naam materiaal Q4302A
Creatiedatum 08-Nov-2004
Alle chemische stoffen in dit HP-product zijn gemeld of zijn vrijgesteld van melding onder de
wetten betreffende de melding van chemische stoffen, in de volgende landen: VS(TSCA), EU
(EINECS/ELINCS), Zwitserland, Canada (DSL/NDSL), Australië, Japan, Filipijnen,
Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland en China.
Refined Petroleum Hydrocarbon
Versienummer 6
SDS Netherlands
4/ 6
Datasheet over veiligheid
Symbo(o)l(en)
Xn
Schadelijk
R-zin(nen)
S-zin(nen)
R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
S23 Dampen, aërosol niet inademen.
S60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
S62 Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of
het etiket tonen.
16. OVERIGE INFORMATIE
Producentinformatie
Lijst van relevante R-zinnen
Overige informatie
Disclaimer
Publicatiedatum
Dit informatieblad bevat
wijzigingen t.o.v. de vorige
versie in rubriek(en) :
Naam materiaal Q4302A
Creatiedatum 08-Nov-2004
Hewlett-Packard Indigo BV
Renier Nafzgerstraat 100
6221 KL Maastricht
The Netherlands
(Direct) 1-503-494-7199
(Gratis binnen de V.S.) 1-800-457-4209
R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Dit informatieveiligheidsblad is gemaakt in overeenstemming met EU-richtlijn 91/155/EEG,
zoals gewijzigd in 2001/58/EG.
Dit document met veiligheidsinformatie wordt kosteloos beschikbaar gesteld aan klanten van
Hewlett-Packard Company. De hierin geboden informatie is de meest recente die bij opstelling
van het document bekend is aan Hewlett-Packard Company en wordt door haar geacht juist te
zijn. De inhoud mag niet worden opgevat als een garantie dat de beschreven producten
specifieke eigenschappen bezitten, of geschikt zijn voor bepaalde doeleinden. Het document
is opgesteld overeenkomstig de wettelijke vereisten die gelden in de onder Sectie 1 hierboven
genoemde jurisdictie, en kan mogelijk niet voldoen aan de wettelijke vereisten in andere
landen.
04-01-2009
IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN: Blootstellingsroute
IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN: Overige informatie
EERSTEHULPMAATREGELEN: Oogcontact
TOXICOLOGISCHE INFORMATIE: Blootstellingsroute
TOXICOLOGISCHE INFORMATIE: Toxicologische informatie
TOXICOLOGISCHE INFORMATIE: Inademingstoxiteit
TOXICOLOGISCHE INFORMATIE: Overgevoeligheid
TOXICOLOGISCHE INFORMATIE: Meer informatie
TOXICOLOGISCHE INFORMATIE: Oogirritatie
ECOLOGISCHE INFORMATIE: Ecotoxiciteit
ECOLOGISCHE INFORMATIE: Watertoxiciteit
ECOLOGISCHE INFORMATIE: Persistentie en afbreekbaarheid
INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING: Verwijderingsinstructies
Versienummer 6
SDS Netherlands
5/ 6
Datasheet over veiligheid
Verklaring van afkortingen
ACGIH
CAS
CERCLA
CFR
COC
DOT
EPCRA
IARC
NIOSH
NTP
OSHA
PEL (Toelaatbare
concentratie voor
blootstelling)
RCRA
REC
REL
SARA
STEL
TCLP
TLV
TSCA
VOC
Naam materiaal Q4302A
Creatiedatum 08-Nov-2004
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
Chemical Abstracts Service
Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act
Code of Federal Regulations
Cleveland Open Cup
Department of Transportation
Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (ook wel SARA genaamd)
International Agency for Research on Cancer
National Institute for Occupational Safety and Health
Nationaal toxicologieprogramma
Occupational Safety and Health Administration
Grenswaarde voor toegestane blootstelling
Resource Conservation and Recovery Act
Aanbevolen
Aanbevolen grenswaarde voor blootstelling
Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986
Grenswaarde voor kortdurende blootstelling
Toxicity Characteristics Leaching Procedure
Grenswaarde voor kortdurende blootstelling
Toxic Substances Control Act
Vluchtige organische stoffen
Versienummer 6
SDS Netherlands
6/ 6
Download