a list of english terms approved for use in the 1997 ut annual report

advertisement
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
Email all comments to [email protected].
Use Ctrl F to navigate this document.
This list is also downloadable (PDF-document). The Nuffic also has a useful glossary for Dutch/English terms.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
A
NEDERLANDS
ENGLISH
aankomende studenten
prospective students
aanloopschaal
preliminary salary scale
aanmelding
application; application for admission
aanmeldingscijfers
admissions figures
aanmeldingsformulier
application form
aannemen van werknemers
1. appoint academic staff; 2. employ nonacademic staff
resource-based teaching
aanschouwelijk onderwijs
aansluiting
aanspraak maken op
1. (mate van afstemming) alignment; 2.
(overgang) transition
entitled to
aansprakelijkheidsverzekering
third party liability insurance
aanspreektitel
title
aanstelling
appointment
aanstellingsbrief
letter of appointment
aanstellingsomvang
official work hours per week
aanstellingstermijn
period of appointment
aantekening
note
aanvangsmodule
initial module
aanvangsniveau
initial achievement level
Aanvraag DOI
Application form DOI
Aanvraag SSL Certificaten (ACS)
Request for SSL Certificates (ACS)
Aanvraag thuis internet vergoeding (TIV)
internet connection allowance (TIV)
Aanvraag vrijwilligersbijdrage
Application form Contribution for Volunteers
Aanvraag Xtra-card (SUP)
Application form Xtra card (SUP)
aanvraag
1. request; 2. application for
aanvraagformulier
1. request slip; 2. application form
aanvragen
1. request; 2. apply for
aanvullende opleiding
additional course
aanvullende studiefinanciering
additional financial assistance
aanvullende studies
postgraduate additional course
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
aanvullende verzekering
additional insurance
aanwezig
available
aanwinst
accession
ABP Pensioenfonds
ABP pension fund
ABR, algemene bedrijfsreserve
general operating reserve
absentielijst
attendance register
academicus
Academie voor Beeldende Kunsten (AKI)
1. (afgestudeerde) graduate; 2. (die werkzaam is
aan universiteit) academic
Enschede Academy of Visual Arts (ArtEZ)
academisch jaar
academic year
academisch onderwijs
university education
academische graad
university degree
academische raad
university council
academische vorming
academic competencies
Acasa, Studentenhuisvesting
Acasa, student accommodation
Accounting House
Accounting
accrediteren
accreditation
achternaam
family name
ACO, Adviescommissie Onderwijsaanbod
actieonderzoek
Higher Education Course Provision Advisory
Committee
action research
activisme
student activism; extra-curricular activities
activiteitenprogramma
programme of activities
ad valvas
notice board
administrateur
administrator
administratiekosten
administration fees
adresboek
address book; directory
adreswijziging
change of address
advanced technology
advanced technology
advertentie
advertisement
Adviescommissie Onderwijsaanbod (ACO)
adviescommissie
Higher Education Course Provision Advisory
Committee
advisory committee
adviesorgaan
advisory board
adviesorganisatie
consultancy organization
afdeling
department
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
afdelingshoofd
head of department
afgesloten weg
no thoroughfare
afgestudeerde
graduate
afhaken
drop out
afhaker
dropout
afkijken
cheat; copy
afleggen examen
sit an examination
afsluitend examen
final examination
afsluitend tentamen
final exam
afsluitende toets
final test
afsluiting
completion
afspreker
appointment planner
afstandsonderwijs
distance learning
afstudeerbegeleiding
supervision of thesis; supervision of final project
afstudeerdatum
date of graduation
afstudeeropdracht
thesis, final project, final thesis project
afstudeerprogramma
degree programme
afstudeerproject
thesis, final project, final thesis project
afstudeerrichting
specialization
afstudeerverzoek
graduation application
afstuderen
graduate
afwezigheid
absence
afwijkende arbeidstijd
irregular working hours
afwijzen
reject
aio, Assistent in Opleiding
research assistant, PhD candidate
AKI, Academie voor Beeldende Kunsten
ArtEZ, Enschede Academy of Visual Arts
akte
certificate
AKW, Algemene Kinderbijslagwet
General Child Benefit Act
algebra, discrete wiskunde, analyse en
meetkunde
algemeen verplicht deel
algebra, discrete mathematics, analysis and
geometry
compulsory core subjects
algemene bedrijfsreserve (ABR)
general operating reserve
allochtone studenten
international students
alumna
alumna (former female students)
alumni
alumni
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Alumnibureau
Alumni Office
alumnikring
alumni chapter
alumnus
alumnus (former male students)
amanuensis
laboratory assistant
ambtelijk secretaris
executive secretary
Ambtenarenwet
Central and Local Government Personnel Act
ambtsjubileum
jubilee
amfitheater
amphitheatre
anderstalig
non-Dutch speaking
andragogiek
andragogy, adult educational theory
Anorganische Materiaalkunde (AMK)
Inorganic Materials Science (IMS)
antecendentenonderzoek
security check
antwoordblad
answer sheet
antwoordformulier
answer sheet
applicatiecursus
refresher course
arbeidsbureau
employment office
arbeidsmarkt
labour market
arbeidsomstandigheden
working conditions
arbeidsongeschiktheid
unable to work
arbeidsovereenkomst
employment contract
Arbeidspatroon medewerkers (APM)
Employment pattern employees (APM)
arbeidsplaats
job
arbeidstijdverkorting
reduction in working hours
arbeidsveld
profession
arbeidsverleden
employment history
arbeidsverzuim
absenteeism
arbeidsvoorwaarden
terms of employment
arbo en bedrijfsgezondheid
occupational health and safety
Arbo-dienst
Occupational Health Service
Arbo-wet, Arbeidsomstandighedenwet
Working Conditions Act
archief
archive
archiefdoos
box file
artikel
article
Assistent in Opleiding (aio)
research assistant, doctoral degree candidate
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
B
audiovisuele groepsruimte
audio visual room
audiovisuele middelen
audio visual aids
auteur
author
auteursrechtenvoorbehoud
copyright notice
Auteurswet
Copyright Act
autochtoon
indigenous citizen
autodidactisch leren
independent learning
av-hulpmiddelen
audio visual aids, audio visual resources
avondcursus
evening course
avondopleiding
evening course
baan
job, position
Bachelor
Bachelor-/Master-opdracht
Bachelor of Science, Bachelor of Engineering,
Bachelor of Arts (in exacte vakken)
final bachelor’s/master’s assignment
bacheloropleiding
bachelor’s programme
bachelorstelsel
bachelor’s degree structure
balie
counter; reception
BAMA, bachelor-master stelsel
bachelor/master structure
banenmarkt
careers fair
baret (bij toga)
cap
basisberoepsopleiding
basic vocational training; initial vocational training
basisbeurs
basic grant
basiscursus
foundation course; initial course
basisfase
initial phase
basisonderwijs
primary education
basisschool
primary school
basistoelage
basic allowance
basisvak
foundation subject
beamer
projector
becijferen
mark, grade
bedenking
objection
bedrijfsgerichte kinderopvang
company childcare scheme
bedrijfshulpverlening , BHV
emergency assistance
bedrijfsinformatietechnologie
business and information technology, business
and IT
business administration
bedrijfskunde
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
bedrijfsleven en overheden
local and industrial authorities
bedrijfsleven
corporate life
bedrijfsmaatschappelijk werker
social worker
bedrijfsplan
operational plan
bedrijfstak
industrial sector
bedrijfsvoering
operational management
bedrijfswetenschappen
business administration
beëindiging inschrijving
termination of enrolment
beeldende kunst en vormgeving
visual arts and design
beeldscherm
screen
begaafd
talented
begane grond
ground floor
begeleid zelfstandig leren
guided independent learning
begeleiden
begeleider
1. (van leerlingen) guide; 2. (van stagiair)
supervise; 3. (van school) advise
supervisor; adviser
beginnerscursus
introductory course
beginniveau
entry level
Beginvoorwaarden
prerequisites
begrip
begripanalyse
1. (het begrijpen) understanding; 2. (concept)
concept
concept analysis
begripsmatige kennis
conceptual knowledge
behandelen
(van leerstof) deal with, teach
beheerder
supervisor; manager
beheers- en bestuurstaken
administrative and managerial duties
Beheers- en bestuursreglement (BBR)
executive and management regulations
beheerseenheid
administrative unit
beheersing
(van leerstof) mastery
beheersingleren
advanced learning; mastery learning
beheersingniveau
advanced level; mastery level
beheertechnicus
operations engineer
behoeften
needs
bekostigen
fund, finance
bekostiging
funding
bekostigingsmodel
funding formula
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
bekostigingsstelsel
funding system
bekostigingsvoorwaarde
funding condition
bekwaamheid
competence, ability, skill
bekwaamheiden
competences, abilities, skills
Belangen- en werkgeversvereniging van de
Nederlandse hogescholen (HBO-raad)
belastingdienst
Netherlands Association of Universities of Applied
Sciences
tax department
belastingvrije vergoeding
tax-free allowance
beleidsadviescommissie
policy advice committee
beleidsdirecteur
policy director
beleidsgericht onderzoek
policy research
beleidsmedewerker
policy officer
beleidsondersteuning
beleidsplan
1. (de ondersteuning) policy support; 2. (het
ondersteunen) assisting the school management
policy plan
beleidsruimte
scope for policy planning
Beleidsstaf
Policy Department
beloning
remuneration; incentive
beloningssysteem
salary scheme, bonus payments system
Benelux, Economic Union of Belgium,
Luxembourg and the Netherlands
benoeming
Benelux, Economic Union of Belgium,
Luxembourg and the Netherlands
appointment
beoordelaar
assessor, marker, examiner
beoordelen
assess, mark
beoordeling
assessment, mark, grade
beoordelingsgesprek
assessment interview; performance appraisal
beoordelingsschaal
assessment scale
beoordelingsstelsel
assessment system
beperkt
limited
berekenen
calculate
beroep
1. occupation, profession; 2. appeal
beroepenvoorlichting
career information
beroepsgang
appeals procedure
beroepsgroep
professional group
beroepsmogelijkheid
1. right of appeal; 2. employment opportunities
beroepsonderwijs (hoger)
vocational education
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
beroepsonderwijs (lager)
junior secondary vocational education
beroepsonderwijs (middelbaar)
senior secondary vocational education
beroepspraktijkovereenkomst
practical training agreement
beroepsprocedure
appeals procedure
beroepsprofiel
job profile
beschikbaar
available
bestand (verzameling gegevens)
database
bestelnummer
order number
besturingssystemen en computertechniek
control systems and computer engineering
bestuur en beleid
administration and policy
bestuurlijke agenda
administrative agenda
bestuurlijke organisatie
management organization
bestuurskunde
public administration
Bestuurskunde-opleidingsvariant European
Studies
bestuursorgaan
Public Administration Science-track European
Studies
management body; executive council
Betaalwijze
Payment method
Betaling collegegeld (BCS)
payment tuition fees (BCS)
betaling in één keer
lump sum payment
betaling in termijnen
payment by instalments
beurs
beursgerechtigde
1. (voor alle studenten) grant; 2. (individueel
toegekend op grond van talent) scholarship; 3.
(voor studiekiezers) education fair
entitlement to a grant
bevallingsverlof
maternity leave
bevoegdheid
1. qualification; 2. authorization
bevoegdheidseisen
qualification requirements
bevoegdheidsgraad
qualification
bevordering
promotion
Bevrijdingsdag (5 mei)
Liberation Day (5 May)
bewaken
monitor
bewaren
save
bewijs van betaling
proof of payment
bewijs van inschrijving
proof of enrolment
bewijs van rechtmatig verblijf
residence permit
bewijs van toelating
proof of admission
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
bewijsstuk
certificate; proof
bezoekadres
bezwaar en beroep
campus location or delivery address (NOT visiting
address)
objections and appeals
bezwaar
formal objection
bezwaarschrift
letter of objection
bezwarenregeling
objections procedure
BHV, bedrijfshulpverlening
emergency assistance
bijbaan
second job
bijlage
1. supplement; 2. (email) attachment
bijles
extra lesson
bijvak
subsidiary subject
bijvakstudent
subsidiary subject student
bijverdiensten
additional income
bijzitter
external examiner
bijzonder hoogleraar
professor occupying an endowed chair
bijzondere functie
special position
bijzondere leerstoel
endowed chair
bindend studieadvies
binding recommendation
bindingspremie
staff retention bonus
Biofysische Technieken (BFT)
Biophysical Engineering (BPE)
bio-informatica
bioinformatics
Biomagnetisch Centrum
Biomagnetic Centre
Biomagnetische Technologie (BMaT)
Biomagnetic Technology (BMaT)
BioMedisch Technologisch Instituut (BMTI)
Institute for Biomedical Technology (BMTI)
biomedische materiaalkunde
biomedical materials engineering
biomedische materiaaltechnologie
biomedical materials engineering
biomedische technologie
biomedical technology
biomedische werktuigbouwkunde
biomechanical engineering
bloemlezing
anthology
blok
1. period; 2. module
blokboek
course book
blokcoördinator
course coordinator
blokhutten
cabins
blokletters
block capitals
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
blokperiode
course period
bloktoets
course examination
blokuur
double period
BMIT, BioMedisch Technologisch Instituut
BMTI, Institute for Biomedical Technology
boekenlijst
reading list
boekenplank
bookshelf
Boekhandel Broekhuis
Broekhuis Bookshop
boekjaar
financial year
boeknummer
call number
boete
fine
borrel
drink
bouwaanvraag
building permit
bouwtechnologie en bouwproces
construction technology and processes
bouwtechnologie en management
construction technology and management
bovenbouwstudie
postgraduate course
bovengemiddeld functioneren
above-average performance
brevet
certificate
brugdag
compulsory holiday
bruto
gross
BSN nummer
tax and social security number
budgetnummer
code, reference number
buitengewoon hoogleraar
professor by special appointment
buitengewoon verlof
special leave
buitenlands diploma
non-Dutch qualification
buitenlands verblijf
period abroad
buitenlandse student
international student
buitenlandse vooropleiding
non-Dutch pre-university education
buitenlandse werknemer
foreign employee
buitenuniversiteit activiteiten
extracurricular activities
bul
degree certificate
bulletin
announcement
buluitreiking
graduation ceremony
Bureau Dienstverlening Universitair Bestuur
Executive Board Office
Bureau Inschrijvingen
Admissions Office
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
C
Bureau Onderwijszaken
Bureau of Educational Affairs (BOZ)
Bureau Strategie en Internationalisering
Strategic Planning and International Relations
Burgerlijk Wetboek
Civil Code
burgerlijke staat
marital status
burgerlijke stand van de gemeente
local government registry office
bursaal
scholarship student
bushalte
bus stop
business and information technology
business and information technology
BZ, Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministry of Foreign Affairs
calamiteitenverlof
emergency leave
CAO, Collectieve ArbeidsOvereenkomst
Collective Labour Agreement
CAO-NU , Collectieve ArbeidsOvereenkomst
Nederlandse Universiteiten
carrièreperspectief
Collective Labour Agreement of Dutch
Universities
career prospects
CAT, CongresAssociatie Twente
Conference Association of Twente
catalogus
catalogue
CBE, College van Beroep voor de Examens
Board of Appeal for Examinations
CCR, Centrale Commissie Research
Central Research Commission
cd-rom
CD-ROM
CEF, Gemeenschappelijk Europees
Referentiekader
Celbiofysica (CB)
CEF, Common European Framework
centraal afvalstoffendepot
central refuse storage
Centraal Register Opleidingen in het Hoger
Onderwijs (CROHO)
Centrale Commissie Research (CCR)
Central Register of Higher Education Study
Programmes
Central Research Commission
centrale directie
central management team
centrale stimuleringsmiddelen
central incentive funds
Centrale Studenten Administratie (CSA)
Central Student Administration (CSA)
Centrum voor Integral Productievernieuwing
(CIPV)
Centrum voor Materialen Onderzoek (CMO)
Centre for Integrated Manufacturing and
Development (CIPV)
Materials Research Centre
Centrum voor Productie-, Logistiek en
Operationeel Management (CPLOM)
Centrum voor Schone Technologie en
Milieubeleid
Centrum voor Studies voor het Hoger Onderwijs
Beleid
Centrum voor Telematica en
Informatietechnologie (CTIT)
Centre for Production, Logistics and Operational
Management (CPLOM)
Centre for Clean Technology and Environmental
Policy (CSTM)
Centre for Higher Education Policy Studies
(CHEPS)
Centre for Telematics and Information
Technology (CTIT)
Cell Biophysics (CB)
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)
Centre for Work and Income
certificaat
certificate
certificering
certification
cesuur
cut-off-point; cut-off-score
chemie/moleculaire technologie
chemical/molecular engineering
chemische analyse
chemical analysis
chemische fysica
chemical physics
chemische technologie en informatica
chemical engineering and computer science
chemische technologie
chemical engineering
cijfer
mark, grade
cijfergemiddelde
average mark, average grade
Civiele Techniek (CiT)
Civil Engineering (CiT)
civiele technologie in ontwikkelingslanden
civil engineering in developing countries
Civil Engineering and Management (CE&M)
Civil Engineering and Management (CE&M)
classificatiesysteem
classification system
cleanrooms
cleanrooms
CMO, Centrum voor Materialen Onderzoek
Materials Research Centre
cognitieve ergonomie
cognitive ergonomics
cohort
cohort (only used in technical/scientific texts)
collectief verplichte vrije dagen
compulsory collective holidays
Collectieve ArbeidsOvereenkomst (CAO)
Collective Labour Agreement
Collectieve ArbeidsOvereenkomst Nederlandse
Universiteiten (CAO-NU)
collectieve ziektekostenverzekering
Collective Labour Agreement of Dutch
Universities
collective health insurance
collega
colleague
college- en examengelden
tuition and examination fees
College van Beroep Hoger Onderwijs
Board of Appeal for Higher Education
college van beroep voor de examens (CBE)
Board of Appeal for Examinations
College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
Higher Education Appeals Tribunal
college van beroep
appeals tribunal
College van Bestuur (CvB)
Executive Board
College van Decanen (CvD)
Board of Deans
College van Hoogleraren
Board of Professors
college
lecture
collegedictaat
lecture notes
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
collegegeld
tuition fees
collegegeldtarief (wettelijk)
statutory tution fee
collegejaar
academic year
collegekaart
student identity card, student ID
collegeldvergoeding
refund of tuition fees
collegevrij
no lectures
collegezaal
1. (small) lecture room; 2. (large) lecture theatre
collegiale intervisie
peer review
colloquium doctum beschikking
special entrance examination certificate
colloquium doctum
entrance examination
colofon
colophon
commerciële dienstverlening
commercial services
commissie van beroep
board of appeal
Commissie Verlening Afstudeersteun (CVA)
Graduation Support Committee
commissie voor geschillen
arbitration board
communicatie/public relations
public relations
communicatiemedewerker
communications officer
communicatiewetenschap
communication studies
compendium
compendium
competentie
competence
computationele natuurkunde
computational physics
computerruimte
computer room
Concerncontrol
Control Department
Concerndirectie Financiële en Economische
Zaken (FEZ)
Concerndirectie Personeel Arbeid & Organisatie
(P&O)
Concerndirectie Strategie en Communicatie
(S&C)
concerndirectie
Directorate for Financial and Economic Affairs
conciërge
caretaker
Condensed Matter Physics and Devices (CMD)
Condensed Matter Physics and Devices (CMD)
conferentie
conference
Conferentiehotel Drienerburght
Conference Hotel Drienerburght
confessioneel
(onderwijs) denominational
conflictbemiddeling
mediation
Directorate for Human Resources Management
Directorate for Strategy, Marketing and
Communications
Directorate (UT term)
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
congres
conference, international congress
CongresAssociatie Twente (CAT)
Conference Association of Twente
conservatorium
music conservatory
construction management and engineering
construction management and engineering
Construerende Technische Wetenschappen
(CTW)
consultant
Engineering Technology, Faculty of
contacturen
contact hours
contractactiviteiten
contract activities
contractonderwijs
contract teaching
contractonderzoek
contract research
correctiesleutel
answer key
correctiewerk
marking
corrigeren
mark, grade
co-schappen lopen
medical internship
CROHO, Centraal Register Opleidingen in het
Hoger Onderwijs
CSA, Centrale Studenten Administratie
Central Register of Higher Education Study
Programmes
CSA, Central Student Administration
CTIT, Centrum voor Telematics en
Informatietechnologie
CTW, Construerende Technische
Wetenschappen
Cultuurcentrum, Vrijhof
CTIT, Centre for Telematics and Information
Technology
Faculty of Engineering Technology
cultuurfilosofie van de techniek
cultural philosophy of technology
cum laude
with distinction
curriculum vitae (CV)
curriculum vitae
curriculum
curriculum
curriculumtechnologie
curriculum technology
cursist
course participant, student
cursorisch onderwijs
part-time educational programme
cursus beginners
beginners' course
cursus gevorderd
advanced course
cursus
course
cursusaanbod
available courses
cursusboek
coursebook
cursusduur
course duration, length of course
cursusgeld
course fee
consultant
Culture Centre, Vrijhof
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
D
cursusinhoud
course content
cursusjaar
academic year
cursusmateriaal
course material
cursusontwerp
course design
cursusontwikkeling
course development
cursusopbouw
course structure
cursusruimte
classroom
CV, curriculum vitae
CV, curriculum vitae
CVA, Commissie Verlening Afstudeersteun
Graduation Support Committee
CvB, College van Bestuur
Executive Board
CvD, College van Decanen
Board of Deans
CWI, Centrum voor Werk en Inkomen
Centre for Work and Income
dagelijks bestuur
executive committee
dagen waarop werkzaam
work days
dagopvang, hele of halve
childcare, for whole or half days
datum van publicatie
date of publication
decaan
1. (raadgever) counsellor; 2. (hoofd faculteit) dean
decentrale bestuurseenheden
decentralised operational units
declaratie
statement of expenses
declaratieformulier
expenses claim form
declaratiestelsel
reimbursement system
deelcertificaat
subject certificate
deelcursus
partial course
deelkwalificatie
partial qualification
deelrubrieken
subcategory
deeltijd collegegeld
part-time tuition fee
deeltijd opleiding
part-time programme
deeltijd
part-time
deeltijdarbeid
part-time position
deeltijdopleiding
part-time programme
deeltijdstudent
part-time student
deeltijdwerk
part-time work
deeltitel
volume
deelvaardigheid
component skill
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
deelvaardigheidstraining
training in component skills
deelvraag
subquestion
deficiënt diploma
inadequate qualification
depot
closed stacks
derde geldstroom
commercial funding
deregulering
deregulation
deskundigheidsbevordering
professional development
detachering
secondment
diagnostische toets
diagnostic test
diagnosticerend onderwijs
diagnostic teaching
dictaat
lecture notes
didactiek
teaching method, pedagogy
didactisch handelen
teaching strategy
didactische werkvorm
teaching method
diensten
service departments
dienstensector
service industry
dienstjaren
years of service
dienstopdracht
practical assignment
dienstraad
service council
dienstreis
business trip
dienstverband
Appointment; employment
digibeet
computer illiterate
digitale bibliotheek
digital library
diploma
diplomarendement
1. (een diploma behalen) certificate; 2. (dit
diploma geeft toegang tot) qualification
pass rate
diplomatermijn
degree period
diplomawaardering
evaluation of qualifications
directeur (mbt onderwijs)
principal; director
directeur bedrijfsvoering
director of operations
directeur bedrijfsvoering
Managing Director
directie
management team
directiestatuut
management regulations
dissertatie
doctoral thesis
doceerstijl
teaching style
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
docent
teacher, lecturer
docentonafhankelijk leren
independent learning
docentprofessionalisering
professional development for teaching staff
doceren
teach
docerend personeel
teaching staff
doctoraal
masterate, master’s degree; (in exacte vakken)
Master of Science (MSc), Master of the Arts (MA)
masterate, master’s degree; (in exacte vakken)
Master of Science, MSc
master’s examination
doctoraalbul
doctoraalexamen
doctoraalprogramma
doctorsgraad
master’s programme; (in exacte vakken) Master
of Science programme
master’s thesis; (in exacte vakken)Master of
Science thesis
doctorate, doctoral degree; (in exacte vakken)
PhD, Doctor of Philosophy
master’s graduate; (in exacte vakken) Master of
Science graduate
doctorate, doctoral degree, PhD
doelopdracht
practical assignment
doelstelling
objective
doeltreffendheid
effectiveness
doeluitkering
special-purpose grant
doorbetaling van salaris
continued payment of salary
doorleren
continuing education
doorstroming
transfer
doorstromingsproblemen
transitional problems
doorstroomeisen
transfer requirements
Doorstroomminor
transfer minor
doorstroommogelijkheden
transfer opportunities
doorstroomprofiel
education profile
doorstroomprogramma
transfer programme
doubleren
repeat a year
draagvlak
support
draaideur
revolving door
Drebbel Institute for Mechatronics
Drebbel Institute for Mechatronics
drs. Achternaam
Last name MSc; Last name MA
duaal collegegeld
tuition fee for conjoint degree course
dubbelklikken
double-click
doctoraalscriptie
doctoraat
doctorandus
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
E
Dutch Institute of Systems and Control (DICS)
Dutch Institute of Systems and Control (DICS)
duobaan
job sharing
Dynamica en Beheersing van Processen (DBP)
Dynamics and Control Processes (DCP)
dyslectisch
dyslexic
dyslexie
dyslexia
EC, Europese gemeenschappen
EC, European Communities
economisch-besliskundige wiskunde
mathematics of economics and decision making
ECOS, Erkenningscommissie Onderzoekscholen Research Schools Accreditation Committee
ECTS punten
ECTS credits
ECTS, Europees puntenoverdrachtsysteem
ECTS, European Credit Transfer System
ECVET, Europees puntenoverdrachtsysteem voor ECVET, European Credit system for Vocational
beroepsonderwijs en training
Education and Training
educatief bestel
education system
educatief verlof
study leave
educatief
educational
educatieve programmatuur
educational software
educational design
educational design
eenheid
unit
eenmalig
one-off
eentalig
monolingual
EER, Europese Economische Ruimte
EEA, European Economic Area
eerste fase
undergraduate level
eerste geldstroom
direct government funding
eerste inschrijving
first-year enrolment
Eerste Kerstdag
Christmas Day
Eerste Paasdag
Easter Sunday
Eerste Pinksterdag
Whit Sunday
eerste taal
first language
eerstegraads lerarenopleiding
postgraduate teacher training
eerstejaarsstudenten
first-year students
effectonderzoek
impact research
eigen inkomen
personal income
einddatum
termination date
eindcijfer
final mark/grade
eindejaarsuitkering
end-of-year bonus
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
eindexamencijferlijst
list of marks
eindfunctie
final position
eindschaal
final salary scale
eindtermen
attainment targets; programme aims
eindtoets
final test
eisen van bekwaamheid
competency standards for staff
ELAN instituut
ELAN institute
elektronisch tijdschrift
electronic journal
Elektronische verkiezingen
Electronic elections
elektronische naslagwerken
electronic reference material
elektrotechniek
electrical engineering
Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI)
e-mail
Electrical Engineering, Mathematics and
Computer Science (EEMCS), Faculty of
email
e-mailadres
email address
emancipatie
equal opportunities
en
and (NOT & in formal texts)
entreevoorwaarden
entry requirements
EQF, Europees Kwalificatie Referentiekader
EQF, European Qualification Framework
eredoctoraat
honorary doctorate, honorary doctoral degree
ergonomie
ergonomics
ergonomisch ontwerpen
ergonomics
erkend
recognized, accredited
erkende instelling
accredited institution
Erkenningscommissie Onderzoekscholen (ECOS) Research Schools Accreditation Committee
erkenningsprocedure
accreditation procedure
ervaringsgericht leren
experiential learning
European studies
European studies
Europees Kwalificeren Raamwerk (EQF)
European Qualifications Framework (EQF)
Europees punten (ECTS punten)
European credits (ECTS credits)
Europees puntenoverdrachtsysteem (ECTS)
European Credit Transfer System (ECTS)
Europees puntenoverdrachtsysteem voor
beroepsonderwijs en training (ECVET)
Europese Bestuurskunde
European Credit system for Vocational Education
and Training (ECVET)
European Public Administration and Policy
Europese Economische Ruimte (EER)
European Economic Area (EEA)
Europese gemeenschappen (EC)
European Communities (EC)
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
F
evaluatie van onderwijsgevenden
teacher appraisal
evaluatie
evaluation
evaluatieonderzoek
evaluation research
EWI, Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
ex libris
Faculty of Electrical Engineering, Mathematics
and Computer Science (EEMCS)
book label
examen afleggen, een
sit an examination
examen
examination
examencommissie
examination board
exameneisen
examination requirements
examengeld
examination fee
examinandus
examination candidate
examinator
examiner
Exchange and Study Abroad Office
Exchange and Study Abroad Office
exemplaar
copy
exploitatiekosten
running costs
exploitatie-uitkomsten
operational results
extraneus collegegeld
tuition fee for external students
extraneus
external student
ezelsbrug
mnemonic
Facilitair Bedrijf
Facility Department
faculteit Construerende Technische
Wetenschappen (CTW)
faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
(EWI)
faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
(EWI)
faculteit Gedragswetenschappen (GW)
Faculty of Engineering Technology
faculteit Management en Bestuur (MB)
School of Management and Governance
faculteit Technische Natuurwetenschappen
(TNW)
faculteit
Faculty of Science and Technology
Faculteitsbestuur
Faculty Board
Faculteitsbureau
Faculty Office
Faculteitsraad
Faculty Council
Faculty Club
Faculty Club
FB Catering bestellingen (FBCB)
FB Catering orders (FBCB)
Federatie Internationaal Onderwijsinstellingen in
Nederland (FION)
Federation of International Education Institutions
in the Netherlands
Faculty of Electrical Engineering, Mathematics
and Computer Science (EEMCS)
Faculty of Electrical Engineering, Mathematics
and Computer Science
Faculty of Behavioural Sciences
faculty
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
feestdagen
public holidays
Female Faculty Network Twente (FFNT)
Female Faculty Network Twente (FFNT)
fietspad
1. (urban) cycle lane; 2. (rural) cycle track
Fietsregeling
Bicycle Scheme
filosofie van wetenschap en techniek
philosophy of sciences and technology
Financieel Economisch Zaken
Financial and Economic Management
financiële ondersteuning
financial support
financiële steun
sponsorship
financiële vaste activa
financial fixed assets
financiële wiskunde
financial mathematics
financiën
finance
FION, Federatie Internationaal
Onderwijsinstellingen in Nederland
fiscaal belastbaar inkomen
Federation of International Education Institutions
in the Netherlands
taxable income
fiscale bijtelling
additional tax
flankerend onderwijs
supplementary education
flaptekst
review
Flexibel Pensioen en Uittreding (FPU)
Flexible Retirement Pension
flexibele werkduur
flexible work hours
forfaitair
fixed
formatiebeleid
staff establishment policy
formatiecommissie
staffing committee
formatieplaats
full-time position
formatieplanning
staffing establishment planning
formeel learning
formal learning
Formulier Jaargesprek (FJUT)
annual performance appraisal form (FJUT)
foutenanalyse
error analysis
FPU, Flexibel Pensioen en Uittreding
Flexible Retirement Pension
fte
full-time equivalent (FTE)
functie
position, job
functiebeperking (student met)
student with a disability
functiebeschrijving
job description
functie-eis
job requirement
functiefamilie
job family
functieniveau
job level
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
G
functieniveaumatrix
job level matrix
functieordenen
job classification
functieordeningsysteem
job classification system
functieprofiel
job profile
functieschaal
job scale
functietitel
job title
functietype
job type
functionaris
official
functioneringsgesprek
annual performance appraisal
functioneringstoelage
bonus
Fundamentele Aspecten van de Proceskunde
(FAP)
fuseren
Fundamentals of Chemical Reaction Engineering
(FCRE)
amalgamate
fusie
merger
fysische scheidingen
separation technology
fysisch-technische wiskunde
mathematics of physics and technology
gammawetenschappen
social sciences
gastcollege
guest lecture
gastdocent
guest lecturer
gasthoogleraar
guest lecturer
gastouderopvangbureau
childcare facility
gastuniversiteit
host university
GBA, uittreksel uit de Gemeentelijke
Basisadministratie
gebied (wetenschap)
a certificate of residence from the local
government
field
gebruiker
user
gediplomeerd
qualified
gedragscode
code of conduct
gedragsregels
code of conduct
Gedragswetenschappen (GW)
Faculty of Behavioural Sciences
geen doorgang
no entrance
geheimhoudingsplicht
confidentiality
gekwalificeerd
qualified
geldarrangementen
financial arrangements
geldig
valid
geldigheidsduur
period of validity
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
H
gelijke kansen
equal opportunities
gemeenschappelijk deel
common core of subjects
Gemeenschappelijk Europees Referentiekader
(CEF)
gemeenschapsonderwijs
Common European Framework (CEF)
gemeente (bestuurlijke eenheid)
local government
gemeente (grondgebied)
city, town, local area
geneeskunde en management
medicine and management
geslacht
gender
getuigschrift
certificate
gewaarmerkte kopie
certified copy
gezondheidswetenschappen
health sciences
gezondheidszorg
health care
glossarium
glossary
Goede Vrijdag
Good Friday
goederenontvangst
delivery
graad
degree
gratificatie
bonus
GW, Gedragswetenschappen
Behavioural Sciences, Faculty of
handboek
handbook
handelingen
handelsadresboek
1. (daad) act; 2. (verslag van een vergadering)
report; 3. (beraadslaging) discussion
commercial directory
handelseditie
commercial edition
handicap, (persoon met)
disability, (person with a)
harde knip
BSc/MSc separation
hardheidsclausule
hardship clause
HBO, hoger beroepsonderwijs
higher professional education
HBO-raad, Belangen- en werkgeversvereniging
van de Nederlandse hogescholen
Hemelvaartsdag
Netherlands Association of Universities of Applied
Sciences
Ascension Day
herdruk
reprint
herexamen
resit
herinnering
1. reminder; 2. (bibliotheek) overdue notice
herinschrijfpakket
enrolment package
herinschrijving
renewal of enrolment
community education
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
herkansing
resit
heroverweging
review
herplaatsingskandidaat
transfer candidate
herplaatsingsonderzoek
transfer investigation
herscholing
retraining
herstelmelding
reporting fit for work
herstructurering
reorganization
Hoge Energiefysica (HEF)
High-energy Physics (HEP)
hogedruklab
high pressure laboratory
hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO)
senior general secondary education
hoger beroepsonderwijs (HBO)
higher professional education
Hoger Onderwijs Beleid
Higher Education Policy
hoger onderwijs
higher education
hogeropgeleid
highly educated
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
HAN University of Applied Sciences
hogeschool
HO-instelling, hoger onderwijs instelling
university of applied sciences (translation
preferred by the Dutch Ministry of Education)
tertiary institute
hoofd opleidingen
programme director
hoofdingang
main entrance
hoofdvak
main subject
hoogleraar
professor
hoorcollege
lecture
Hotel Logica
Hotel Logica
Housing Office
Housing Office
huisarts
general practitioner (GP)
Huisartsenpraktijk UT Campus
UT Campus General Practitioners
huismeester
caretaker
huisnummer
house number
huisregels
internal regulations
huisvesting
accommodation
huisvestingsbeleid
accommodation policy
huisvestingskosten
accommodation costs
huiswerk
homework
hulpverlening
assistance
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
I
Human Resources Development
Human Resources Development
IBG, Informatie Beheer Groep
Information Management Group
IBL, Interbibliothecair leenverkeer
ILL, Interlibrary Loan
IBR, Institute for Behavioral Research
IBR, Institute for Behavioral Research
IC-technologie en elektronica
IC Technology and Electronics
ICT-Profiel (mail-alias)
ICT-Profile (mail alias)
identiteitsbewijs
identification
IGS, Institute for Governance Studies
IGS, Institute for Governance Studies
IMPACT, Institute of Mechanics, Processes and
Control Twente
inaugurele rede
IMPACT, Institute of Mechanics, Processes and
Control Twente
inaugural lecture
inburgering
integration of new immigrants
indelingscriteria
classification criteria
indelingsinstrument
classification tool
indelingsregels
classification rules
indiensttreding
commencement of employment
individueel
individual, one-to-one
individuele trajectbegeleiding
individual supervision
Industrieel Ontwerpen (IO)
Industrial Design Engineering
industriële processen en producten
industrial processes and products
Industriële Toepassingen van Supergeleiders
(ITS)
industriële vormgeving
Industrial Application of SuperConductors (ITS)
informatica
computer science, information technology
Informatie Beheer Groep (IBG)
Information Management Group
informatie- en communicatietechnologie (ITC)
information and communication technology
informatiebalie
information desk
informatiekunde
information science
informatiemaatschappij
information society
informatiespecialist
information specialist
informatiesystemen
information systems
informatietechnologie en bedrijfskunde
information technology and management
informatietechnologie en gezondheidszorg
information technology and health care
informeel learning
informal learning
infrastructuur
infrastructure
ing, ingenieur
graduate of Bachelor of Engineering (BE);
industrial design
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ing. Achternaam
graduate of Bachelor of Science (BSc)
Last name, BSc or BE
ingang
entrance
ingangsdatum
starting date
ingenieur (ing)
inhoud van het onderwijs
graduate of Bachelor of Engineering (BE);
graduate of Bachelor of Science (BSc)
graduate of Master of Engineering (ME); graduate
of Master of Science (MSc)
content of education
inhoudelijke kennis
subject knowledge
inhoudsvaliditeit
content validity
initialen
initials
inkomensafhankelijke beurs
means-tested student grant
inkomsten en uitgaven
income and expenditure
inleidende cursus
introductory course
inleveren
return
inlichtingen
information
inloopspreekuur
open office hours, no appointment needed
inloopuur
open office hours, no appointment needed
inrichting van opleiding
programme design
inschaling
salary grade
inschrijven
enrol for a study programme; register for a course
inschrijving
enrolment; registration
inschrijvingsbesluit
certificate of enrolment
inschrijvingsformulier
inschrijvingsregeling
enrolment form (for a programme); registration
form (for a course)
enrolment fee (for a programme); registration fee
(for a course)
enrolment regulation
inspraak
participation
instelling
institute
instellingsbestuur
institutional administration
instellingstarief
institutional tution fee
instemmingsrecht
right of approval
Institute for Behavioral Research (IBR)
Institute for Behavioral Research (IBR)
Institute for Governance Studies (IGS)
Institute for Governance Studies (IGS)
Institute of Mechanics, Processes and Control
Twente (IMPACT)
Institute of Mechanics, Processes and Control
Twente (IMPACT)
ingenieur (ir)
inschrijvingsgeld
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
instroom in de postpropedeutische fase
intake of second- and third-year students
instroom van eerstejaars studenten
intake of first-year students
instroom
intake
instructiemethode
instructional method
instructiestrategie
teaching strategy
instructietaal
language of instruction
instructietechnologie
instructional technology
instrumentatietechnologie
instrumentational technology
intake toets
entrance examination
integrale kwaliteitszorg
complete quality control
Integrated BioMedical Engineering for the
restoration of human function (iBME)
(onderzoekschool)
intekenen voor een examen)
Integrated BioMedical Engineering for the
restoration of human function (iBME) (research
school)
register for an examination
Interbibliothecair leenverkeer (IBL)
Interlibrary Loan (ILL)
interdisciplinair
interdisciplinary
interfacultair
interfaculty
Internationaal
Internationalization
International Office (IO)
International Office (IO)
internationalisering
internationalization
internationaliseringsfondsen
internationalization funds
interne kwaliteitszorg
internal quality assurance
Interuniversitair Centrum voor
Onderwijsonderzoek (IOC) (onderzoekschool)
Interuniversitaire Onderzoekschool Wetenschap,
Technologie en Moderne Cultuur (WTMC)
introductiedagen
Interuniversity Centre for Educational Research
(ICO) (research school)
Netherlands Graduate Research School of
Science, Technology and Modern Culture
(WTMC)
introduction days
invaller
relief teacher
inventaris en apparatuur
inventory and equipment
invoeren
enter data
invullen van een formulier
fill in a form, complete a form
inwerkingtreden
take effect
inwerkingtreding
commencement
IO, International Office
IO, International Office
IOWO, Instituut voor Onderwijskundige
Dienstverlening
ir, ingenieur
Institute for Educational Consultancy and
Research
Master of Engineering (ME), Master of Science
(MSc)
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
J
K
ITC, informatie- en communicatietechnologie
information and communication technology
ITC-Servicecentrum (ITCS)
ITC Service Centre
jaargesprek
annual performance appraisal
jaaropgave afgenomen kinderopvang
annual statement of childcare used
jaarplan
annual plan
jaarrooster
academic calendar
jaarverslag
annual report
journalistiek en voorlichting
journalism and public relations
jubileum
jubilee
kader
framework
kaderwet
framework act
kalenderjaar
calendar year
kalibreren
kandidaat
1. (technology) calibrate; 2. (educational
assessment) moderation
candidate
kansarm
disadvantaged
kar voor boeken
book trolley
kast
bookcase
Katalytische Processen en Materialen (KPM)
Catalytic Processes and Materials (CPM)
katalytische processen en materialen
catalytic processes and materials
kennis van de taal
command of the language
kennisgebied
discipline, subject area, field
kennismaatschappij
knowledge society
kennismakingsprogramma
introductory programme
kennismigrant
knowledge migrant
Kennisnet
Knowledge Network
Kennispark Twente
Kennispark Twente
kennisvak
subject, discipline
kernactiviteit
core activity
kerncurriculum
core curriculum
kerndeel
core component
kerninhoud
core content
Kerstdagen, Eerste en Tweede
Christmas Day and Boxing Day
kerstvakantie
Christmas holiday
keuzecursus
optional course
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
keuzedeel
optional subjects
Keuzemodel arbeidsvoorwaarden (KAT)
Optional model for employment conditions (KAT)
keuzemodel arbeidsvoorwaarden
employment conditions options model
keuzemogelijkheden
course options
keuzepakket
optional subjects
keuzevak
optional subject, elective
kinderbijslag
child benefit
kinderdagverblijf ‘De Vlinder’
Children's day care centre ‘De Vlinder’
kinderdagverblijf
childcare centre
kinderopvang
childcare
klachtencommissie
complaints committee
klachtenregeling
complaints procedure
klachtrecht
right of complaint
klas
classroom
klaslokaal
classroom
Klinische Toepassingen van Biomedische Optica
(CABO)
kluisje
Clinical Applications of Biomedical Optics (CABO)
KNAW, Koninklijke Nederlandse Academie van
Wetenschappen
koepelorganisatie
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences
Koninginnedag (30 april)
Queen's Day (30 April)
Koningsdag (27 april)
King’s Day (27 April)
Koninklijke Nederlandse Academie van
Wetenschappen (KNAW)
koop- en behoudtoelage
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences
kostenplaats
budget code
KPMG-gebouw
KPMG building
krachtige leeromgeving
powerful learning environment
krat voor boeken
book crate
kritische zin
critical sense
kwalificatie
qualification
kwalificatie-eisen
qualification requirements
kwalificatiestructuur
qualification system
kwaliteitsbeoordeling
quality assessment
kwaliteitsbewaking
quality control
locker
umbrella organization
staff recruitment and retainment bonus
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
L
kwaliteitsstelsel
quality assurance system
kwaliteitszorg
quality assurance
kwaliteitszorg
quality control
kwaliteitszorg-instrumenten
quality management tools
kwartiel
quarter
laatste jaar
final year
laboratoriumwerk
laboratory work
Lage Temperaturen (LT)
Low Temperature Physics (LT)
land
country
landelijke commissie
national committee
langantwoordvraag
essay question
langstudeerdersmaatregel
study duration reduction
Laser Applicatie Centrum (LAC)
Laser Applicatie Centrum (LAC)
Laser Fysica en non-lineaire optica (LF)
Laser Physics and Nonlinear Optics (LPNO)
laseronderzoek
laser research
leeninformatie
loan status
leenrecht
loan entitlement
leerbedrijf
firm providing workplace training
leerbehoeften
learning needs
leerboek
textbook
leerdoel
leerdoelstellingen
1. (algemeen) learning goal 2. (specifiek) learning
objective
learning objectives
leergang
1. course, programme; 2. teaching method
leerinhoud
subject matter
leerjaar
academic year
leerlijn
course of learning
leerlingbegeleiding
educational guidance
leermiddelen
teaching materials
leeropdracht
teaching and research remit
leerplan
curriculum
leerplancommissie
curriculum committee
leerplicht
compulsory education
leerproblemen
learning difficulties
leerstijl
learning style
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
leerstoel bekleden
hold a chair
leerstoel
chair
leerstof
subject matter
leerstoornis
learning disability
leerstrategieën
learning strategies
leertechnologie
learning technology
leeruitkomsten
learning outcomes
leervak
academic subject
leeshoek
reading corner
leeszaal
reading room
leiding capaciteitsgroep
head of department
leidinggevende functie
management position
lenen aan
lend to
lenen van
borrow from
lening
loan
leraar
teacher
leraarskamer
staffroom
lesinhoud
lesson content
leslokaal
classroom
lesmateriaal
teaching aids; learning resources
lesrooster
timetable
lestijdenpakket
teaching period
lesuitval
cancellation of lessons
lesuur
teaching period
levenlang leren
lifelong learning
levensloopregeling
life course savings scheme
levensvisie
view of life
lezenaar
lectern
lezing
lecture
Library en Archive
Library and Archive
lichamelijk gehandicapt
people with physical disabilities
lidmaatschap
membership
lift
lift
literatuurmap
literature folder
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
M
locatie
location
logistiek en management
logistics and management
lokaal
classroom
loonbelasting
wage tax
loonheffing
wage levy
loonkosten
wage costs
loopbaan
career
loopbaanadviseur
career counsellor
lopende jaargang
current year
losbladigen
loose-leaf publications
loting
draw
lyceum
secondary school
maandsalaris
monthly salary
maatwerkcursus
tailor-made course
Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV)
authorization for temporary stay
machtiging
authorization
magazijn
closed stacks
magazijnaanvraag
closed stacks request
magneetstrip
security strip
Major Minor (MAST)
Minor enrolment (MAST)
Major-minor
Major-minor
management and media
management and media
Management en Bestuur (MB)
Management and Governance, School of
management team
management team
management van civieltechnische processen
management of civil engineering processes
Marketing & Communicatie
Marketing and Communication
marketingcommunicatie en reclame
marketing communication and advertising
master
master’s degree; Master of Science, MSc
masteropleiding
master's programme
masterstelsel
master’s degree structure
Materiaalkunde en Technologie van Polymeren
materiaalkunde
Materials Science and Technology of Polymers
(MTP)
materials science
materiaaltechnologie
materials engineering
materiële vaste activa
tangible fixed assets
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
MB, Management en Bestuur
School of Management and Governance
MBO, middelbaar beroepsonderwijs
senior secondary vocational education
mechatronica
mechatronics
medebeslissingsrecht
right of consultation
mededelingen/verslagen
proceedings, transactions, reports
medestudent
fellow student
medewerkers
staff
medewerkerswoningen
staff accommodation
medezeggenschap
participation
medische verklaring
medical certificate
meeloopdag
individual orientation day
meerjarenplan
long-term plan
meertalig
multilingual
meet- en regeltechniek
process engineering
Membraantechnologie (MTO)
Membrane Science and Technology (MST)
membraantechnologie
membrane technology
MENSA+ Institute for Nanotechnology
MENSA+ Institute for Nanotechnology
menswetenschappen
social sciences
mentor
1. (van aio) supervisor; 2. (van eerstejaars
studenten) adviser
summa cum laude; with distinction; with honours
met lof
methoden en technieken van
sociaalwetenschappelijk onderzoek
micro-elektronica, sensoren en actuatoren
social science research methods
microsystemen
microsystems
middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
senior secondary vocational education
middelbaar onderwijs
secondary education
middelbaar school
secondary school
milieugevaarlijke stoffen
environmentally hazardous substances
milieutechnologie
environmental engineering
milieuzorg
environmental care
Ministerie van Onderwijs
Ministry of Education
micro-electronics, sensors and actuators
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministry of Education, Culture and Science
(OCW)
mobiliteit (doorstroming )
mobility
modelleren
modelling
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
N
modellering van integrale civiel-technische
systemen
Modernisering Universitair Bestuur (MUB)
integrated modelling
Moleculaire Nanofabricage
Molecular Nanofabrication (MnF)
mondeling examen
oral examination
mondeling tentamen
oral examination
mondelinge mededeling
verbal announcement
mondhygiënist
dental hygienist
motivatiebrief
MUB, Modernisering Universitair Bestuur
covering letter, letter of application (NOT
motivation letter)
Modernisation of Universities’ Governance Act
multidisciplinair
multidisciplinary
multimediaruimte
multimedia room
MVV, Machtiging Voorlopig Verblijf
authorization for temporary stay
nabestaandenpensioen
surviving dependants pension
nanotechnology
nanotechnology
nascholingsplan
professional development plan
naschoolse opvang
after-school care
naslagwerk
reference material
nationaliteit
nationality
Natuurkunde van Complexe Vloeistoffen (NCV)
Physics of Complex Fluids (PCF)
natuurkunde
physics
NCC, Nederlandse Centrale Catalogus
Netherlands Central Catalogue
Nederland
the Netherlands (not Holland)
Nederlands als tweede taal
Dutch as a second language
Nederlandse Centrale Catalogus (NCC)
Netherlands Central Catalogue
Nederlandse Instituut voor Wetenschappelijke
Informatiediensten (NIWI)
Nederlandse Onderzoekschool voor
Bestuurskunde (NOB)
Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Wetenschappelijk Onderzoek (TNO)
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO)
Nederlandse Taalunie
Netherlands Institute for Scientific Information
Services
Netherlands Institute of Government (NIG)
neveninkomsten
additional income
niet aanwezig
not available
niet toegestaan
not allowed
niet uitleenbaar
reference only
Modernisation of Universities’ Governance Act
Netherlands Organization for Applied Scientific
Research
Netherlands Organization for Scientific Research
Dutch Language Union
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
O
niet-uitleenbaar
not for loan
nieuwbouw locatie
new development
Nieuwjaardag
New Year’s Day
niveau
level
niveauomschrijving
description of level
NIWI, Nederlandse Instituut voor
Wetenschappelijke Informatiediensten
NOB, Nederlandse Onderzoekschool voor
Bestuurskunde
nominale cursusduur
Netherlands Institute for Scientific Information
Services
Netherlands Institute of Government (NIG)
noodfonds
emergency fund
noodzakelijke voorkennis
required prescience
normatieve evaluatie
norm-referenced evaluation
normbetrekking
full-time appointment
normblad
standard specification
nota
memorandum
notulen
minutes
numerus fixus
admission quota, intake restriction
nummer (van een tijdschrift)
issue
nummer, oud (van een tijdschrift)
back issue
NVAO, Nederlands-Vlaamse
accreditatieorganisatie
NWO, Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek
NWO, Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek
OBP, ondersteunend en beheerspersoneel
NVAO, Accreditation Organization of the
Netherlands and Flanders
Netherlands Organization for Scientific Research
OCTO, Onderzoekcentrum Toegepaste
Onderwijskunde
octrooischrift
Educational Science and Technology Research
Centre
patent specification
OCW, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap
oefenen
Ministry of Education, Culture and Science
oefening
exercise
OER, Onderwijs- en examenregeling
Education and Examination Regulations
OLC, opleidingscommissie
programme committee
omslag
cover
omvang van de aanstelling
work hours per week (formal)
omzettingstabel
conversion table
official length of a course
NWO, The Netherlands Organization for Scientific
Research
administrative and support staff
practise
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
onbetaald verlof
unpaid leave
ondergetekende
undersigned
onderhoud
maintenance
ondernemende universiteit
entrepreneurial university
ondernemende
entrepreneurial
ondersteunend en beheerspersoneel (OBP)
administrative and support staff
ondersteunend personeel
support staff
ondersteuning
support
onderwerpscode
subject code
onderwerpsregister
subject index
onderwerpsrubrieken
subject categories
onderwijs (heel algemeen)
formal education
Onderwijs en Examen regeling
Education and Examination Regulations
Onderwijs en Examenregeling (OER)
Education and Examination Regulations
onderwijs en onderzoek
education and research
onderwijs en onderzoeksondersteuning
education and research support
onderwijs
education
onderwijsassistent
teaching assistant
onderwijsblok
course, module
onderwijs-CAO
collective agreement for the education sector
onderwijscommissie
education committee
onderwijscoördinator
education coordinator
onderwijseenheid
study unit
onderwijsgroep
tutorial group
onderwijskunde
educational science
onderwijskundig ontwerpen
educational design
Onderwijskundige Dienst
Educational Services
onderwijskundige medewerker
educational consultant
onderwijskundige meetmethoden en data-analyse educational measurement and data analysis
onderwijskundige
educationalist
onderwijsmodel
educational model; teaching model
onderwijsondersteuning
educational support
onderwijsorganisatie en -management
educational organization and management
onderwijspeil
education level
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
onderwijsrendement
pass rate
Onderwijssecretariaat
education office
onderwijssector
education sector
onderwijsstelsel
education system
onderwijsstijl
teaching style
onderwijstaken
teaching duties
onderwijsvernieuwing
educational innovation
onderwijsontwikkeling
educational development
onderwijsverslag
education report
onderwijsvoertaal
language of instruction
onderwijsvorm
teaching method
onderwijsvraag
demand for education
onderzoek programma
research programme
onderzoek
Onderzoekcentrum Toegepaste Onderwijskunde
(OCTO)
onderzoeker
1. (ontelbaar zelfst nw.) research; 2. (nietwetenschappelijk onderzoek) investigation,
inquiry
Educational Science and Technology Research
Centre
researcher; research scientist
onderzoeksassistent
research assistant
Onderzoekschool Integrale Productievernieuwing IPV Research School
(IPV)
OnderzoekSchool ProcesTechnologie (OSPT)
Research School in Process Technology (OSPT)
onderzoeksinstelling
research institute
onderzoeksmethode
research method
onderzoeksplan
research plan
Onderzoeksschool Engineering Mechanics
Graduate School Engineering Mechanics
onderzoeksschool
research school
onderzoeksverlof
sabbatical leave
onderzoeksvraag
research question
ongehuwd
single
ongewenst gedrag
unacceptable behaviour
ontheffing
exemption
ontslaan
1. (formal) dismiss, terminate employment; 2.
(informal) fire
dismissal, termination of employment (formal);
fired (informal)
redundancy payments
ontslag
ontslaguitkeringen
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ontsluiting van de collectie
subject indexing
Ontwerp, Productie en Management (OPM)
Design, Production and Management (OPM)
ontwerpen en analyseren van mechanische
structuren
ontwerpen
design and analysis of mechanical systems
ontwikkeling
development
onvoldoende
fail; unsatisfactory
op maat
tailor-made
opdracht
assignment
open opstelling
open stacks
openingstijden
opening hours
OpenUniversiteitNederland (OU)
Open Universiteit Nederland (OU)
opfriscursus
refresher course
opfrisverlof
sabbatical leave
design
opgaaf tegemoetkoming kinderopvang (formulier) childcare allowance specification form
opleider
instructor
opleiding (school)
institute; school
opleiding van drie jaar
a three-year course
opleiding
educational programme
opleidingcoördinator
programme coordinator
opleidingsbestuur
programme board
opleidingscommissie (OLC)
programme committee
opleidingsdirecteur
programme director; director of education
opleidingsgegevens
educational qualifications
opleidingsspecifiek
programme-specific
opleidingsvarianten
educational specializations
opnieuw bekijken
review
opnieuw bestuderen
revise
opstelvraag
essay question
Optische Technieken (OT)
Optical Sciences (OT)
optische technieken
optical sciences
OPUT, Overlegorgaan Personeelsaken aan de
UT
opzeggen
labour union at the UT
opzegtermijn
period of notice
opzoeken
look up
terminate; resign; give notice
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
P
oratie
inaugural lecture
ordemaatregelen
disciplinary measures
ordernummer
order number
OU, wetenschappelijke opleiding
degree programme
ouderdomspensioen
pension
oudere jaargang
back volumes
ouderschapsverlof
parental leave
overgangscursus
bridging course
overgangsproblematiek
transitional problems
overgangsregeling
transitional arrangement
overheidsbesluiten
government decrees
overheidspublicatie
government publication
overige bijdragen
other contributions
overige lasten
other expenditure
overlegcommissie
consultative committee
Overlegkamer voor Wetenschappelijk Onderwijs
(WO-kamer)
overlegorgaan
University Education Consultative Committee
overlegvergadering
discussion-meeting
overplaatsing
transfer
overschotvak
surplus subject
overstappen
transfer
Overwerk registratie
Overtime registration
overwerk
overtime
overwerktoelage
overtime allowance
overzicht
digest
overzichtsartikel
review article
P&O-adviseur
human resources advisor
Paasdag, Eerste en Tweede
Easter Sunday and Easter Monday
paginanummer
page number
paginaverwijzing
page reference
paperback
paperback
papieren abonnement
hardcopy subscription
papierstoring
paper jam
parkeerplaats
car park
consultative body
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
particuliere ziektekostenverzekering
private health insurance
pauze
break
pc/pc's
PC/PCs
pedagogiek
pedagogy, educational theory
peildatum
reference date
peilingonderzoek
survey
pensioenpremies
pension contributions
periodiek
incremental salary increase
periodieke salarisverhoging
incremental progression
Personeel en Organisatie (P&O)
Human Resources Management
personeel en organisatie
human resources
personeel
personnel
personeelsafdeling
human resources department
personeelsbeleid
human resources management
personeelsbeoordeling
assessment interview
personeelsconsulent
human resources advisor/officer
personeelsraad
staff council
personeelsvergadering
staff meeting
personeelswerving
staff recruitment
personeelszorg afdeling
human resources department
Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP)
Personal Development Plan
persoonlijke gegevens
personal details
persoonsgegevens
personal details
persoonsgegevens
personal information
perspectiefgarantie (in context over salaris)
guaranteed salary development perspective
PGO, Probleem Gestuurd Onderwijs
Problem-Based Learning
pinetum
pinery
plaats van uitgave
place of publication
plaatsing
admission
plaatsingscontract
placement contract
plaatsvervangend voorzitter
deputy chairperson
plagiaat
plagiarism
plank
shelf
Planning en Control
Planning and Control
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
plattegrond
Polymeerchemie en Biomaterialen (PBM)
1. (building interior) plan; 2. (campus, streets,
land) map
Polymer Chemistry and Biomaterials (PBM)
POP, Persoonlijk OntwikkelingsPlan
Personal Development Plan
portiersloge
reception desk
post-academisch onderwijs
postgraduate education
postadres
postal address
postcode
postcode (UK); zipcode (USA)
postdoctoraal onderwijs
postgraduate education
postkamer
mailroom
postvak
mail box
practicum
practical
praktijkexamen
practical examination
praktijkonderwijs (PRO)
practical training
premies volksverzekeringen
national insurance contributions
presentiebibliotheek
reference library
presentielijst
attendance roll
prestatiebeurs
performance-related grant
prestatieniveau
achievement level
prestatienorm
performance standard
primair onderwijs (PO)
primary education
Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO)
problem-based learning
procescoördinator
process coordinator
proceskunde
process science
procestechnologie en management
process engineering and management
procestechnologie
process engineering
productie- en ontwerptechniek
production and design engineering
productie- en operationeel management
production and operations management
proefcollege
trial lecture
proefperiode
trial period
proefproject
pilot project
proefschrift
doctoral thesis, PhD thesis
proeftijd
probation period
prof. dr. Achternaam
Prof Last Name, PhD
prof. dr. ir. Achternaam
Prof Last Name, PhD MSc (or ME, as
appropriate)
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
professionalisering medewerkers
staff professional development
professionalisering
professional development
profiel
profile
programma
Project- en Bedrijfsbureau
programme (3 year bachelor’s programme, 2 year
master’s programme)
Project and Corporate Office
Project- en urenregistratie (TAS)
Project and time registration (TAS)
projectleider
project leader
projectmanager
project manager
projectmatige aanpak
project-based
projectonderwijs (PLE)
project-led education (PLE)
promotie
promotie-eis
doctoral degree defence and ceremony, PhD
defence
prerequisite for a doctoral degree
promotor
thesis supervisor
promovendi
doctoral candidates
promovendicommissie
doctoral degree committee
promovendus
doctoral degree candidate, doctorate candidate,
PhD candidate
obtain a doctoral degree
promoveren
propedeuse
propedeuse
propedeutisch HBO getuigschrift
‘propedeuse’, first year certificate of a bachelor
degree programme, foundation year
foundation course
psychologie
first-year certificate of higher professional
education
first-year certificate of senior secondary
vocational education
first-year certificate of academic higher education;
first-year certificate of university education
psychology
psychologisch testassistent
psychological testing assistant
publicatiebord
noticeboard
punt
mark, grade
Q
quantumelektronica
quantum electronics
R
raad van advies
board of trustees
raad van toezicht
supervisory board
raad van toezicht
supervisory council
Raadplegen adressen medewerkers (RAM)
seek staff address
Raadplegen adressen studenten (RATS)
seek student address
propedeutisch MBO getuigschrift
propedeutisch WO getuigschrift
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
raadplegen
read a file; consult a book
Radboud Universiteit Nijmegen (RU)
Radboud University Nijmegen (RU)
reader
course material
recht van beklag
right of complaint
rechtspositie
legal status
rector magnificus
rector magnificus, vice-chancellor
redacteur
editor
regel
line
regeling derde tentamenpoging
third examination rule
Regeling Ziekte- en Arbeidsongeschiktheid
Nederlandse Universiteiten
Regeltechniek
Sickness and Disability Regulations of the Dutch
Universities
Control Engineering
register
index
Registratie buitenland en reisverzekeringen
International registration and travel insurance
Registratie UT-netwerkaansluitingen (RUN)
Registration UT-network connections (RUN)
registreren
register
reguliere student
Reisdeclaraties binnenland (RRVD)
bachelor's or master's student (not an exchange
student)
Travel expenses within the Netherlands (RRVD)
Reisverklaring OV
Travel declaration OV
relatiebeheer
external relations
remediërend onderwijs
remedial teaching
reologie
rheology
Repetitive Strain Injury (RSI)
Repetitive Strain Injury (RSI)
reserveren
reserve
Reserveringsbureau UT
Reservations Office
restitutie collegegeld
refund of tuition fees
restitutie
refund
restitutie
reimbursement
richtlijnen
guidelines
rijbewijs
driver's licence
Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
University of Groningen (RuG)
roepnaam
preferred name
Roessingh, het
Roessingh, the (rehabilitation centre)
rondleiding
guided tour
rooster
timetable
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
S
Roostermaker
timetabler
rouwtijd verlof
bereavement leave
RSI, Repetitive Strain Injury
RSI, Repetitive Strain Injury
sabbatsverlof
sabbatical leave
salaris
salary
salarisgarantie
salary guarantee
salarisindicatie
salary scale
salarisinschaling
salary scaling
salarisoverzicht
payslip
salarisschaal
salary scale
salaristabellen
salary tables
salaristechnische dienstverlening
salary department
salaristrede
salary step
salarisverhoging
salary increase; increment
samenvatting
abstract
samenwonend
living together
Santar
Santar
schaal
scale
schaaltrede
step on the salary scale
schaalvergroting
increase in scale; expansion
schadevergoeding
compensation
Schakelprogramma
transfer programme
scheefgegroeid
skewed
schema
1.(voorstelling) diagram; 2. plan; 3. schedule
Scholarship Office
Scholarship Office
schoonmaakmedewerker
cleaner
schriftelijk examen
written examination
schuifbalk
scroll bar
scriptie
thesis; master's thesis
scriptiedossier
academic paper dossier
secretaresse
secretary
secretariaat
secretary's office
seksuele intimidatie
sexual harassment
selectiecommissie
selection committee
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
semester
semester
Servicecentrum Bibliotheek & Archief
Library and Archive Service Centre
Servicecentrum Facilitair Bedrijf (FB)
Facilities Service Centre
Servicecentrum Wetenschappelijke Informatie
Service Centre for Scientific Information
servicecentrum
service centre
signatuur
call number
Sinterklaas (5 December)
Saint Nicholas’s Day (5 December)
slagboom
barrier
slagingspercentage
pass rate
slotbepaling
final clause
sociale verzekeringen
social insurance
sociale ziektekostenverzekeraar
social health insurance company
SoFi-nummer
tax and social security number
software engineering en theoretische informatica
sollicitant
software engineering and theoretical computer
science
applicant
sollicitatie
application
sollicitatiebrief
letter of application
sollicitatiegesprek
job interview
solliciteren
apply for a job
spaarloonregeling
salary savings scheme
spaarverlof
accumulated leave
spatiebalk
space bar
SPe studentplein
SPe Student Chaplaincy
specialisatie
specialization
speerpunt
spearhead
Speerpuntinstituten
Spearhead Institutes
Sportcentrum
Sports Centre
sportdocent
sports instructor
spreekuren
open office hours, no appointment needed
stage lopen
do an internship
stage
internship
stagecoördinator
internship coordinator
stageperiode
internship period
stageplaats
work placement
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
stagevergoeding
internship compensation
stagiaire
student on an internship; intern
standplaats
work location
standplaatsgebied
work location area
Stichting Faculty Club
Faculty Club
Stichting Pensioenfond ABP
ABP Pension Fund
Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid
voor Overheid en Onderwijs (USZO)
stichting
Benefits Agency for the Public Service and
Education Sector
foundation
stille studieruimte
silent study area
stiltelokaal
quiet room
stimuleren
encourage, promote,
stimuleringsfonds
promotion fund
Stimuleringsprogramma voor Internationalisering
van het Nederlandse Hoger Onderwijs (STIR)
STIR, Stimuleringsprogramma voor
Internationalisering van het Nederlandse Hoger
Onderwijs
stochastiek en operationele research
Internationalization of Dutch Higher Education
Promotion Programme
Internationalization of Dutch Higher Education
Promotion Programme
Stochastische Systeem- en Signaaltheorie (SST)
Stochastic System and Signal Theory (SST)
stoomcursus
crash course
storing
malfunction
strategische communicatie in en tussen
organisaties
structuurplan
strategic communication for government, trade
and industry
restructuring plan
structuurrapport
structure report
studeerbaarheid
feasibility of education programme
Student & Onderwijs Servicecentrum
Student and Education Service Centre
Student Activiteiten- en Campus
Student Activities and Campus
Student en Onderwijs Begeleiding (S&OB)
Student and Education Counselling
Student en Onderwijs Servicecentrum (S&O)
Student and Education Service Centre
Student en Onderwijsadministratie (S&OA)
Student and Education Administration
Student- en Onderwijszaken
Student and Education Guidance
student-assistent
student assistant; research assistant
Studentbegeleiding
Student Counseling
Studenten en onderwijsadministratie (S&OA)
Student and Education Administration
Studenten Inschrijfsysteem (ISIS)
Student admissionsystem (ISIS)
stochastic and operation research
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Studenten Mobiliteit Systeem (SMS)
Student Mobility System (SMS)
Studentenactiviten- en campus (SA&C)
Student Activities and Campus
studentenbegeleiding
student counselling
studentendecaan
student counsellor
studentenflat
hall of residence
studentenfractie
student party
studentenhuisvesting
student accommodation
studentenpopulatie
student body
studentenpsycholoog
student psychologists
studentenraad
student council
studentenstatuut
students’ charter
studentenstop
admission quota, intake restriction
studentenuitwisseling
student exchange
studentenuitwisselingsprogramma
student exchange programme
studentenvakbond
student union
studentenvereniging
student association
studentenvertegenwoordiging
student representation
studentenvoorzieningen
student facilities
studentenwerkplek
student workplace
studentenwoningen
student residences
studentgerichte ondersteuning
student support
studie na een bachelor degree
postgraduate
studie voor een bachelor degree
undergraduate
studieadres
address while studying
studie-advies
study advice
studieadviseur
study adviser
studiebegeleider
1 (algemeen) student counsellor, 2 (inhoudelijk)
tutor
Custom-made tutoring
studiebegeleiding op maat
studiebegeleiding
studiebelastingpunt
studiebeurs
1 (algemeen) student guidance, 2 (inhoudelijk)
tutoring
course credit
studiebeurzenstelsel
1 (voor alle student) grant, 2 individual toegekend
op grond van talent) scholarship
student financial aid system
studiebijeenkomst
workshop, seminar
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
studieboek
textbook
studiecel
study room
studiecentrum
study centre
studiedag
one-day seminar
studieduur
course duration
studiefaciliteiten
study facilities
studiefinanciering
Dutch student grant; Dutch student loan
studiefinanciering
financial assistance for students
studiegids
programme guide, prospectus (not study guide)
studiehouding
attitude towards studying
Studie-informatiecentrum
Study Information Centre
studiejaar
academic year
studiekeuze
study choice
studiekiezers
prospective students
studiekosten
study costs
studielast
study workload
studielening
student loan
studiemethode
method of study
studieonderdeel
unit of study
studieoverzicht
study report
studieplek
study area
studieprofiel
student record
studiepunt
1. course credit; 2. ECTS credit
studiepuntsysteem
course credit system
studiereis
study tour
studieresultaten
course results
studierichting
studierichtingscommissie
1. (opleiding) discipline, subject; 2. (afdeling van
onderwijsinstelling) department
subject committee; education committee
studierichtingsleider
head of department
studieruimte
study area
studiestaker
drop-out
studietempo
pace of study
studievaardigheden
study skills
studieverlof
1. (days or weeks) study leave; 2. (months or
years) sabbatical
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
T
studievertraging
study delay
studievoorlichting
study information
studievoortgang
study progress
studievoortgangscontrole
monitoring students’ progress
studievoortgangsnorm
study progress standard
studievoortgangsregistratie
registration of students’ progress
subsidies
1. (onderwijs) grants
supergeleiders
super conductors
Supramoleculaire Chemie en Technologie
(SMCT)
supramoleculaire chemie en technologie
Supramolecular Chemistry and Technology
(SMCT)
supramoleclar chemistry and engineering
surveillant
examination supervisor
sustainable energy technology
sustainable energy technology
syllabus
systeem- en besturingstheorie
1. (verdeling van de leerstof) curriculum; 2.
(materiaal bij een cursus) course material
systems and control theory
Systeem-, Signaal- en Besturingstheorie (SSB)
Systems, Signals and Control Group
systeembeheer
systems management
systeemprogrammatuur en -architectuur
systems programming and architecture
systematische catalogus
classified catalogue
systematische code
classification code
systematische wijsbegeerte
philosophy
taakgericht
task-based (methode)
taal van het onderwijs
language of tuition
taalbeheersing
language proficiency
TaalCoördinatiePunt (TCP)
Language Centre
taaleis
language requirement
taalondersteuning
language support
taalvaardigheden
language skills
taalvaardigheid
language proficiency
taalvaardigheidsdoel
target language skills
taalvaardigheidsniveau
language proficiency level
te laat
overdue
teamleider
team leader
Techniek Ontwerp & Maatschappij (TOM)
Engineering, Design and Society (TOM)
techniek
engineering and technology
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
technisch bedrijfskunde
industrial engineering and management
technisch personeel
technicians
technische bestuurskunde
public administration and technology
technische geneeskunde
technical medicine
technische informatica
computer science
Technische Mechanica (TM)
Applied Mechanics
technische mechanica en tribologie
applied mechanics and tribology
technische natuurkunde
applied physics
Technische Natuurwetenschappen (TNW)
Science and Technology, Faculty of
technische optica
applied optics
Technische Stromingsleer (TS)
Engineering Fluid Dynamics
technische universiteit
technical university
Technische Universiteit Delft (TU Delft)
Delft University of Technology (TU Delft)
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
Eindhoven University of Technology (TU/e)
technische wetenschappen
engineering sciences
technische wiskunde
applied mathematics
technologie en management
technology and management
technologisch ontwerper
design engineer
Technologische Topinstitiuten
top technical institutes
tegemoetkoming in studiekosten
study costs allowance
tegemoetkoming
allowance
Tel, telefoonnummer
Tel, telephone number
tele-educatie
distance education
telefonisch spreekuur
available by telephone
telefonist
operator
telefoonnummer (Tel)
telephone number (Tel)
tele-informatica en open systemen
teleinformatics and open systems
telematica
telematics
tempobeurs
progress-related grant
Tennispark
Tennis Park
tentamen
exam
tentamenbriefje
result notification
Tentamenbureau
examinations office
tentamenperiode
exam period
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ter inzage
reference only
termijn (mbt betaling)
instalment
terrein (wetenschappelijk)
field
tertiair onderwijs
tertiary education
terugbrengen
return
terugkoppeling
feedback
test
test
tewerkstellingsvergunning (TWV)
work permit
Textieltechnologie
Textile Technology (TXT)
theorie van de vastestoffysica
theoretical physics
theorie van de vloeistoffysica
theoretical physics of fluid systems
theoriecomponent
theoretical component
theoriemodule
theoretical module
Thermische Werktuigbouwkunde (THW)
Thermal Engineering
Thermo-chemische conversie van Biomassa
Thermo-Chemical Conversion of Biomass (TCCB)
thuisadres
home address
thuisstudie
distance learning
tijdelijke aanstelling
temporary appointment
tijdelijke aanstelling
temporary position
tijdelijke benoeming
temporary position
Tijdelijke Ondernemers Plaats, TOP
temporary contracted position
Tijdelijke registratie accounts (TRA)
Temporary registration internet access (TRA)
tijdschrift
1. journal; 2. periodical; 3. magazine
tijdschrijven
time keeping
Tissue Regeneration (TR)
Tissue Regeneration (TR)
titel
1. title; 2. degree held
titelpagina
title page
titels
degrees held
titulatuur
titles
TNO, Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Wetenschappelijk Onderzoek
TNW, Technische Natuurwetenschappen
Netherlands Organization for Applied Scientific
Research
Faculty of Science and Technology
toegepast onderzoek der materie/materiaalkunde materials research
toegepast onderzoek
applied research
toegepaste analyse
applied analysis
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
toegepaste communicatiewetenschap
applied communication science
toegepaste taalkunde
applied linguistics
toegepaste wiskunde
applied mathematics
toegestaan
allowed
toehoorder
auditor
toehoorder
non-examination student
toelage
1. (studiebeurs) grant; 2. (toeslag) bonus
toelating
admission
toelatingprocedure
admission procedure
toelatingsbeleid
admission policy
toelatingscommissie
admission board
toelatingseis
admission requirement
toelatingsexamen
entrance examination
toelatingsselectie
selective admission
toelatingsvoorwaarden
admission requirements
toeleiding tot
preparation for
toelichting
explanatory notes
toepassingvraag
application question
toestaan
allow; permit
toestel(nummer)
extension
toets (tentamen/examen) afnemen
hold an examination
toets (tentamen/examen) maken (door studenten) sit an examination, take an examination
toets (tentamen/examen) opstellen
toets resultaat
1. (ontwerpen) write an examination; 2. (een
plaats geven) set an examination
test results
toets
1. test 2. keyboard key
toetsing
assessment
toetsingvorm
test format
toetsinstrument
test instrument
toetsprestaties
test scores
toezicht
supervision
toezichthouder
supervisor
toezwaaier
transfer student
toga
gown
tolk
interpreter
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
U
tonen
show; display
TOP, Tijdelijke Ondernemers Plaats
temporary contracted position
toponderzoekschool
top research institute
topsporters
top sports people
tourniquet
turn style
trainingaanbod
courses available
trainingopbouw
course structure
traject
specialization track
trajectbegeleiding
guidance
transductietechniek en materiaalkunde
transduction technology and materials science
Treasury
Treasury
trefwoord
keyword
trefwoordencatalogus
subject catalogue, keyword catalogue
trefwoordenregister
subject index
tropenrooster
work hours in hot weather conditions
TSM Business School
TSM Business School
tussendoelen
intermediate targets
tussentijds examen
interim exam
tussenuur
free period
tweede fase
postgraduate
tweede geldstroom
indirect government funding
Tweede Kerstdag
Boxing Day
Tweede Passdag
Easter Monday
Tweede Pinksterdag
Whit Monday
tweede taal
second language
tweedetaalverwerving
second language acquisition
tweedetalig
bilingual
Twente Institute of Mechanics
Twente Institute of Mechanics (TIM)
Twente Student Review
Twente Student Review
TWV, tewerkstellingsvergunning
work permit
UB Acquisitions
UB Acquisitions
UB Trefwoorden
UB Trefwoorden
UFO, Universitair Functie Ordenen
University Job Classification
uitgang
exit
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
uitgeleend
on loan
uitgever
publisher
uitkering
benefit
uitleenbaar
lendable
uitleenbalie
lending desk
uitleenbeleid
lending policy
uitleensysteem
lending system
uitleentermijn
loan period
uitleenvoorwaarden
lending conditions
uitleggen
explain
uitlenen
borrow
uitreiken
award
uitschrijven; zich uitschrijven
terminate registration, deregister
uitstromer
1. school-leaver; 2. graduate
uitstroom
number of graduates
uittesten
pilot, trial
uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie a certificate of residence from the local
(GBA)
government
uitvallen
drop out
uitvaller
dropout
uitvoering binnen werktijd
complete during working hours
uitvoering buiten werktijd
complete outside working hours
uitwisselingsprogramma
exchange programme
uitwisselingsstudent
exchange student
uitzonderlijke prestatie
exceptional performance
Unionbar
Union Bar
Unionshop
Union Shop
universitair docent
lecturer (UK); assistant professor (USA)
Universitair Functie Ordenen (UFO)
Universitair Functie Ordenen (UFO)
Universitair Functie Ordenen (UFO)
University Job Classification
universitair hoofddocent
senior lecturer (UK); associate professor (USA)
universitair onderwijs
university education
universitair systeem van functieordenen
university system for job classification
universitaire lerarenopleiding
1. postgraduate teacher training courses; 2.
postgraduate teacher training department
Leiden University
Universiteit Leiden
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
V
Universiteit Maastricht (UM)
Maastricht University (UM)
Universiteit Twente (UT)
University of Twente (UT)
Universiteit Utrecht (UU)
Utrecht University (UU)
Universiteit van Amsterdam (UvA)
University of Amsterdam (UvA)
Universiteit van Tilburg (UvT)
Tilburg University (UvT)
universiteit
university
universiteitsbestuur
university authorities
universiteitsblad
university newspaper
Universiteitsraad (URaad)
University Council
URaad, Universiteitsraad
University Council
USZO, Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale
Zekerheid voor Overheid en Onderwijs
UT Telefoongids
Benefits Agency for the Public Service and
Education Sector
UT Phone Book
UT, Universiteit Twente
UT, University of Twente
UT-onderzoekscholen
UT research institutes
uurrooster
timetable
uurtarief
hourly rate
vaardigheden
skills
vacature
vacancy
vak
1. (beroep) occupation; 2. (schoolvak) subject
vakantie verlof
annual leave, holiday leave
vakantiebijslag
holiday bonus
vakbond
trade union
vakbondsafvaardiging
union delegation
vakcentrale
federation of trade unions
vakdidactiek
teaching method
vakgebied
vakgebonden
1. (wetenschap) discipline, field of study; 2.
(schoolvak) subject area
subject-related
vakgroep
department
vakgroepcoördinator
department coordinator
Vakgroepvoorzitter
department chair
vakgroepwerking
department collaboration
Vakinformatie (VIST)
Course information (VIST)
vakinhoud
subject matter, curriculum
vakkenaanbod
programmes available; courses available
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
vakkenintegratie
subject integration
vakkennis
expertise
vakkenpakketeisen
subject combination requirements
vakkeuze
choice of course options
vakliteratuur
literature
vakopleiding
vocational training
valorisatie
commercial knowledge transfer
variabele werktijden
flexible working hours
vaste aanstelling
permanent appointment
vaste benoeming
permanent appointment
Vastestoffysica (VSF)
Solid State Physics (SSP)
vastgoed
land and buildings
Vastgoedgroep Drienerlo (VGD)
Real Estate Department (VGD)
VBO, voorbereidend beroepsonderwijs
pre-vocational education
VBO, voorbereidend hoger onderwijs
pre-higher education
veelomvattend
comprehensive
veeltaligheid
multilingual
veiligheidsbeleid
safety policy
veiligheidsplan
safety plan
veiligheidsstudies
study of public safety
verantwoordelijkheden
responsibilities
verantwoording
accountability
verblijfadres
residential address
verblijfsdocument
residence permit
verblijfsduur
duration of study
verblijfsvergunning
residence permit
verborgen curriculum
hidden curriculum
verdediging van een proefschrift
thesis defence
verdieping
floor
Verenigde Sectorwerkgevers Overheid (VSO)
Association of Public Sector Employers
Vereniging van Samenwerkende Landelijke
Pedagogische Centra (VSLPC)
Vereniging van Samenwerkende Universiteiten
(VSNU)
Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR)
Association of National Educational Advisory
Centres
Association of Universities of the Netherlands
vereniging
association
Association for Educational Research
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
vergelijkende pedagogiek
comparative education
vergoedingsregelingen
reimbursement regulations
verhuiskosten
relocation expenses
verhuiskostenvergoeding
compensation for relocation expenses
verhuisplicht
compulsory relocation
Verkeer, Vervoer en Ruimte (VVR)
Centre for Transport Studies
verklaring tweede werkgever
written statement from second employer
verkorte leerroute
fast-track programme
verkorte procedure
fast-track procedure
verlengde brugperiode
extended transition period
verlengen
renew (books); extend (contracts, deadlines)
Verlening account derden (VAD)
extend UT account (VAD)
verlof wegens familieomstandigheden
compassionate leave
verlof
leave
verlofregeling
leave regulations
Verlofregistratie
leave registration
verlofuren
hours of leave
verplicht blok
compulsory module
verplicht onderwijsblok
compulsory education module
verplicht vak
compulsory subject
verplichte literatuur
compulsory reading
Verplichte voorkennis
compulsory prescience
verplichte ziekenfondsverzekering
compulsory health insurance
versnelde opleiding
fast-track programme
vertakt programma
branched programme
vertaler
translator
vertraging
delay
vertrouwenspersoon
confidential advisor
vervanger
substitute teacher
vervangingskosten
replacement costs
vervolgcursus
follow-up course
vervolgonderwijs
1. further education; 2. postgraduate education
vervolgopleiding
1. further education course; 2. postgraduate
course
early retirement
vervroegd pensioen
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
verwijderen
expel, permanently exclude
verwijzing
reference
verzorgingsverlof
parental leave
verzuim
absence
Vestingbar
Vesting Bar
VGD, Vastgoedgroep Drienerlo
VGD, Real Estate Group Drienerlo
VHBO, voorbereidend hoger beroepsonderwijs
pre-higher professional education
vice-voorzitter
vice-president
virtuele balie
virtual desk
virtuele uitzendbureau (UT-Flex)
virtual temp agency (UT-Flex)
Visa Office
Visa Office
visitatie
1. review; 2. external review
visitatiecommissie
review committee
visum
visa
Vloeistoffysica (VLF)
Physics of Fluids (POF)
VMBO, voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs
VO, voortgezet onderwijs
pre-vocational secondary education
voetnoot
footnote
voetpad
1. (urban) pavement; 2. (rural) footpath
voldoende
1. pass; 2. sufficient
volksuniversiteit
adult education institute
voltijd opleiding
full-time study programme
voltijd student
full-time student
voltijds
full-time
vooraanmelding
preliminary enrolment
vooraanmeldingscijfers
preliminary enrolment figures
voorbereidend beroepsonderwijs (VBO)
pre-vocational education
voorbereidend hoger beroepsonderwijs (VHBO)
pre-vocational secondary education
voorbereidend hoger onderwijs (VHO)
pre-higher education
voorbereidend jaar
preparatory year
secondary education
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
pre-vocational secondary education
(VBMO)
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) pre-university education
voorgenomen besluit
proposed decision
voorgeschreven vak
compulsory subject
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
voorgezette opleiding
1. advanced course; 2. postgraduate course
voorjaarvakantie
spring holiday
voorletters
initials
voorlichting
information
voorlichtingsdag
information day
voornaam
first name
vooropleiding
previous education
vooropleidingseisen
prerequisites
voortgang
progress
voortgangstoets
progress test
voortgezet onderwijs (VO)
secondary education
Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
pre-university education
voortijdig ontslag
premature dismissal
voortoets
pre-test
vooruitstrevend
progressive
voorvoegsel
prefix
voorwaardelijke basisbeurs
provisional basic grant
voorwaardelijke financiering
conditional finance
voorwaardelijke lening
provisional loan
voorwaardelijke toelating
conditional admission
voorzitter capaciteitsgroep
chair of the capacity group
voorzitter van de Universiteitsraad
voorzitter
Chair of the University Council; President of the
University Council
Chair of Executive Board; President of Executive
Board
president
VOR, Vereniging voor Onderwijsresearch
Association for Educational Research
vormingsaanbod
available courses
VO-school
secondary school
vraag naar onderwijs
demand for education
vragen stellen
questioning
vrij deel
optional courses
vrijaf
free time
vrije dag
day off
vrije tijd
leisure time
Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
VU University Amsterdam
voorzitter van het College van Bestuur
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
W
vrijekeuzevak
optional subject; elective
Vrijhof Cultuurcentrum
Vrijhof Culture Centre
vrijstelling
exemption
vrijstellingenbesluit
exemption decision
vrijwillige verzekering
voluntary insurance
VSLPC, Vereniging van Samenwerkende
Landelijke Pedagogische Centra
VSNU, Vereniging van Samenwerkende
Universiteiten
VSO, Verenigde Sectorwerkgevers Overheid
Association of National Educational Advisory
Centres
Association of Universities of the Netherlands
VUT-regeling
early retirement scheme
waarderen van diploma's
evaluation of qualifications
waardering en beloning
compensation and remuneration
wachtgeld
redundancy pay
wachtwoord
password
Wageningen Universiteit (WU)
Wageningen University (WU)
WAO, Wet op de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WAO-uitkering
Disability Act
warmte- en stromingsleer
fluid dynamics and heat transfer
Waterbeheer (WEM)
Water Engineering and Management
waterhuishouding and milieu
management of water and the environment
Webformulieren servicedesk (WHO)
Webforms servicedesk (WHO)
werkbaas
supervisor
werkcollege
tutorial
werkdruk
workload
werkervaring
professional experience
werkgever
employer
werkgeversbijdrage
employer's contribution
Werkloosheidswet (WW)
Unemployment Act (WW)
werknemer
employee
werkplek
workplace
werkstuk
assignment
werktijd
work hours
Werktuigbouwkunde (WB)
Mechanical Engineering (WB)
Werktuigbouwkundige Automatisering en
Mechatronica (WA)
Mechanical Automation and Mechatronics
Association of Public Sector Employers
disability benefit
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
werktuigbouwkundige automatisering
mechanical automation
werkvorm
teaching method
werving
recruitment
wervingsbeleid
recruitment policy
Wet Arbeid en Zorg
Work and Care Act
Wet bescherming persoonsgegevens
Personal Data Protection Act
Wet Kinderopvang
Childcare Act
Wet Modernisering Universitaire
Bestuursorganisatie
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
(WAO)
Wet op de Studiefinanciering
University Government (Modernization) Act
Disability Act
Student Finance Act
Wet op het Hoger Onderwijs en Onderzoek
Higher Education and Research Act
(WHOO)
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Higher Education and Research Act
Onderzoek (WHW)
Wet op het wetenschappelijk Onderwijs
University Education Act
Wet Tegemoetkoming Studiekosten
Study Cost Allowances Act
Wet Tweefasestructuur
University Education (Two-tier System) Act
wetenschap en technologie in de samenleving
science, technology and society
wetenschappelijk directeur
scientific director
wetenschappelijk medewerker
academic staff (member)
wetenschappelijk onderwijs (WO)
university education
wetenschappelijk onderzoek
1. scientific research; 2. academic research
wetenschappelijk ontwerper
design engineer
wetenschappelijk personeel
academic staff
wetenschappelijk tijdschrift
academic journal
wetenschappelijke opleiding (OU)
degree programme
wetenschappelijke staf
academic staff
wetenschapper
1. scientist; 2. academic; 3. researcher
wetenschaps- en techniekgeschiedenis
history of science and technology
wetenschapscommissie
academic committee
Wetenschapswinkel (WeWi)
Science Shop (WeWi)
wettelijk collegegeld hoog
statutory tuition fee, high rate
wettelijk collegegeld laag
statutory tuition fee, low rate
WeWi, Wetenschapswinkel
WeWi, Science Shop
WHOO, Wet op het Hoger Onderwijs en
Onderzoek
Higher Education and Research Act
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
WHW, Wet op het Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek
WHW, Wet op Hoger onderwijs and
Wetenschappelijk onderzoek
wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen
Higher Education and Scientific Research Act
wijsbegeerte en moraalwetenschappen
philosophy and ethics
wijsbegeerte van wetenschap, techniek en
samenleving
wijsbegeerte
philosophy of science, technology and society
windpark
wind park
winkelcentrum
shopping centre
wiskunde
mathematics
Wiskundige Systeem- en Besturingstheorie
(WSB)
wisselen
Mathematical System and Control Theory (MSCT)
wisselwerking
interaction
WO getuigschrift
university degree (certificate )
WO, wetenschappelijk onderwijs
university education
Higher Education and Research Act
philosophy and social sciences
philosophy
change
WO-kamer, Overlegkamer voor Wetenschappelijk University Education Consultative Committee
Onderwijs
woon- en werkverkeer
commute
Z
woonplaats
city, town, place of residence
woordblind
dyslexic
zakpercentage
failure rate
zelfanalyse
self-evaluation, internal evaluation
zelfevaluatie
self-evaluation, internal evaluation
zelfontdekkend
discovery learning
zelfstandig leren
independent learning
zelfstudie
independent study
zelfstudiemateriaal
independent learning material
ziekmelden
phone in sick
ziektekosten
medical expenses
ziektekostenverzekering
health insurance
ziekteverlof
sick leave
ziekteverzuim
unexplained absence
zittenblijven
repeat a year
zoekactie
search operation
zoekset
result set
University of Twente. Directorate of Strategy, Marketing and Communications
Laatste wijziging: Zie helemaal onderaan de webpagina
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
zoeksleutel
search key
zoekterm
search word
zomercursus
summer course
zorgtoeslag
healthcare allowance
zorgverlof
personal leave
Zorgverzekeringswet
Health Insurance Act
zuiver wetenschappelijk onderzoek
pure research
zwangerschapsverlof
maternity leave
zwembad
swimming pool
Download