Kerstmis 2002 Samen kerst vieren kan levenwekkend zijn. Ik, zegt

advertisement
Kerstmis 2002
Samen kerst vieren kan levenwekkend zijn.
Ik, zegt God,
begin iets nieuws,
het is er al,
zie je het niet?
Welkom
V. Welkom lieve mensen van overal aangewaaid
Kerstavond en Kerstmis, een gebeuren met veel uitersten:
de koude buiten, en anderzijds
de warme gezelligheid binnen bij kaarslicht.
Het ontmoeten en gezellig samen-vieren en tafelen
met familie en/of vrienden, en anderzijds
de realiteit van het missen van een geliefd persoon
die er niet meer bij is
Voor de een: dagen om naar uit te kijken,
voor de andere: dagen die liefst zo snel mogelijk voorbij zijn
Ieder van ons is hier
met zijn eigen emoties en intenties naar toe gekomen,
om samen te vieren, samen te gedenken
Gedenken doen we het levenwekkende van Jezus' geboorte
wiens leven zin geeft aan ons geloof van elke dag,
maar ook gedenken we het levenwekkende van mensen
dicht bij ons die ons leven zin geven of zin gegeven hebben
Van harte welkom allemaal +
Lied
Nu sijt wellecome, Jesu lieven Heer,
Gij komt van alsoo hoge, van alsoo veer.
Nu sijt wellecome van den hoghen hemel neer,
Hier al in dit aertrijck sijt gij gesien noyt meer. Ky-ri-e-leis!
Christe Kyrieleison, laet ons singhen blij
Daermeed oock onse leisen beghinnen vrij.
Jesus is geboren op den heilighen kerstnacht,
Van een maghet reine, die hoogh moet sijn geacht. Ky-ri-e-leis!
d'Herders op den velde hoorden een nieu liedt,
Dat Jezus was geboren, sij wisten 't niet :
"Gaet aen geen-der straten en ghij sult hem vinden klaer:
Bethlem is de stede daer 't is geschiet voorwaer". Ky-ri-e-leis!
Vergevingsmoment
V. Bij de geboorte van een kind worden er door iedereen
veel wensen geformuleerd, veel verwachtingen
De voorbije adventsperiode liet ons zien
dat niet alle verwachtingen ingelost kunnen worden,
dat we soms te veel verwachten.
Bezinningstekst die ons verbindt met de voorbije adventscampagne:
L. Kerstverwachtingen
Kindje, zal je gezond zijn, een jongen of een meisje,
blond, bruin of zwart, nee rood liever niet
zal je snel kruipen, lopen, ja, je eerste eigen stapjes,
kan je kleuren binnen lijnen,
cijfers zetten in een rij, ben je mee op school?
Je zal toch zeker humaniora doen
en later universiteit, natuurlijk of minstens hogeschool
en de geliefde van je dromen vinden,
de job van je leven
en dan een fijn nestje bouwen
en een reserve voor je oude dag.
Dozen vol verwachtingen staan op jou te wachten
aan het kraambed de eerste dag.
Jij moet ze alleen maar inlossen
één voor één
3.
Nadien: "Te koop"
6 ton niet ingeloste verwachtingen
houdbaar tot Kerstmis volgend jaar?
Kyrie eleison, dat Gij U erbarmt,
onze kille koude met Uw licht verwarmt.
Christe eleison, nog is niet verstomd
ons verlangend roepen dat Gij spoedig komt.
Kyrie eleison, wees genadig Heer!
Breng ons naar de morgen, wacht niet langer meer!
Openingsgebed
V. Enige, Gij die het leven in ons hebt gewekt,
Gij doet deze nacht stralen
nu wij uitzien naar de geboorte
van: 'Licht in ons leven'.
Samen:
Wij bidden U:
maak ons allen tot dragers van het licht
tot mensen die elkaar tot leven wekken,
opdat uw droom met de wereld
steeds opnieuw geboren wordt
in elk mensenkind.
Amen.
Eerste lezing:
Een levenwekkend kerstverhaal...
Wanneer zal de Mens toch komen? Heer, wij wachten al zo lang.
God, mijn God, ik zoek naar U, al wat ik ben is dorst naar U.
Naar U strek ik mijn handen uit, ik roep uw Naam, Gij zijt mijn God!
Uit de diepten roep ik U, Heer God, hoort Gij mij?
Open uw hart voor mij, ik smeek U om genade.
Als Gij zonden telt, houdt geen mens het uit.
Maar Gij zijt vergeving, daarvan leven wij.
Ik verwacht de Heer, naar Hem zie ik uit,
zoals een man op wacht uitziet naar de morgen.
Kerstevangelie
Eer aan onze God,
vre'd op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Eer aan God, eer aan God!
Zoon van God en Zoon van mensen, roepstem voor gerechtigheid,
droom van goedheid zonder grenzen, leven in verbondenheid.
Geest van God en Geest van vrede, Gij bezielt en vuurt ons aan
om ook uit onszelf te treden, zoals Jezus heeft gedaan.
Geloofsbelijdenis
V. Dit is een stille
heilige nacht,
een nacht vol geheimen,
waarin God zelf
ons tot licht wil zijn
en ons tot leven wil wekken.
Samen:
Een ster van alzo hoge
op onze aarde neergedaald
dat is het beeld van Gods Licht
dat in de mens Jezus
onder ons verschenen is.
En wij... wij hebben
zijn heerlijkheid aanschouwd,
een heerlijkheid vol van leven,
vol van waarheid.
5.
V. Voor Hem die is en blijft
het ware licht dat iedere mens verlicht,
begroeten wij de wereld als herboren mensen,
stralend als het warmste licht op aarde.
Gebed bij de gaven
V. Goede God,
in deze levenskring van mensen delen wij brood en wijn.
Samen:
God van liefde,
wees aanwezig in onze verbondenheid met elkaar,
in onze solidariteit tussen mensen;
hier zijn wij samen aan één tafel. Amen.
Dankgebed en tafelgebed
V. Ik dank U, lieve God, voor de mensen die bergen verzetten
die door blijven gaan met hun kop in de wind.
Ik dank U, lieve God, voor de mensen die risicos nemen,
die vol blijven houden met het geloof van een kind.
Samen:
Ik dank U, lieve God,
voor de mensen die dingen beginnen
waar niemand van weet
wat de afloop zal zijn.
V. Ik dank U, lieve God, voor de mensen die met vallen en opstaan
niet willen weten van water in de wijn.
Ik dank U, lieve God, voor de mensen die blijven vertrouwen,
die van tevoren niet vragen waarvoor,
voor hoeveel en waarom.
Samen:
Ik dank U, lieve God,
voor de mensen die door blijven bijten,
zo van:
doe maar wel en zie maar niet om.
V. Ik dank U, lieve God, voor het beste van vandaag en van morgen.
Ik dank U, lieve God, voor het/de mooiste waar ik van hou.
Ik dank U, lieve God, voor uw zoon Jezus,
die ons 'tot leven wekt'.
Ook die laatste avond...
Instellingswoorden
Licht in onze ogen, redder uit de nacht,
geldt uw mededogen nog wie U verwacht?
Als der mensen trooster roepen wij U aan:
noem de namelozen met een nieuwe naam!
Herder, wil behoeden wie in 't duister valt.
Keer hun lot ten goede, Licht dat stralen zal!
Bloesem in de winter, roze dageraad,
wees ons teken dat de Zon verschijnen gaat!
Regen uw gerechtigheid en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en vrede bloeien gaat.
V. Nog altijd zoeken mensen naar zijn licht en liefde,
nog altijd dwalen mensen doelloos rond.
Nog altijd staan mensen in de kou.
V. Daarom bidden wij om de Geest, die er was in Jezus.
7.
Samen: Dat die Geest ons door alle levensgevaren loodst;
dat wij mensen zijn die steeds opnieuw mogen dromen
van een toekomst die kans op slagen heeft.
V. Rust op ons, Geest van God, herbron ons, zalf ons.
Sterk ons nu wij een nieuw licht ontsteken
op deze kerstdag.
Wees bij ons, Jij die zegt:
'Ik zal er levenslang zijn voor jou'. Amen.
Onze Vader
Vredewens en kerstwens
L. Ik, zegt God, begin iets nieuws,
het is er al, zie je het niet?
Licht en leven aangereikt van mens tot mens
als een kerstwens, vol van levensverwachting!
Op alle, alle wegen is er geen groter pijn,
is er geen groter zegen dan met elkaar verbonden zijn.
Na eerste stille dagen en aarzelend begin
geef jij, voorgoed voldragen, ons leven nieuwe zin.
Communie
refr. Blijf niet staren op wat vroeger was,
sta niet stil bij het verleden.
Ik, zegt God, begin iets nieuws,
het is er al, zie je het niet?
Eens verdwijnt de nacht: duisternis zal niet meer zijn.
Volk dat wandelt in het donker, gij aanschouwt een helder licht.
Want een kind is ons geboren. Een Zoon is ons gegeven.
God-met-ons, dat is zijn naam, Wonderbaar Raadsman, Vorst van vrede.
Hij zal recht doen aan de zwakken, zet zich aan de kant der armen.
Recht en trouw draagt Hij als kleed. De Geest van Jahwe rust op Hem.
Niemand doet nog kwaad of onrecht. God vervult de hele aarde.
Volk, sta op, herleef in vrede, laat ons wand'len in het licht.
Slotbezinning
L. Geboren worden, tot leven gewekt worden,
is een tocht beginnen van 'mens-worden'
samen met en aan anderen.
Wij willen altijd dat iets onmiddellijk lukt,
en daarom mislukt het zo dikwijls.
Als we vandaag zaaien
dan zouden we morgen de oogst willen.
Wat leeft, groeit gaandeweg.
Wees niet te bezorgd, zegt Jezus,
je kunt geen el aan je leven toevoegen,
je hebt al genoeg aan de last van vandaag.
De Geest zal je doen inzien wat je te doen staat
en vertrouw -zonder angst- op de Vader van alle leven!
Zo ging Hij de weg van "mens-wording" ten einde toe.
Iemand ging me voor
en daarom - daarom ga ik door.
(Ward Bruyninckx)
Zegen en zending
V. Blijf niet staren op wat vroeger was,
sta niet stil bij het verleden.
Ik, zegt God, begin iets nieuws,
het is er al, zie je het niet? +
Samenstelling: Inge en Peter Vancraenenbroeck-Mertens
Kerstevangelie
uit Kinderbijbel Woord voor Woord van Karel Eykman en Bert Bouman
Er was een keizer, Augustus heette hij. Hij was de baas over alle koningen die hij maar kende. Er waren ook 2 gewone mensen, Jozef en
Maria. Ze hadden niet veel, maar ze hadden elkaar. Ze wisten dat ze een kind zouden krijgen.
Keizer Augustus schreef een brief aan al zijn koningen. Ik wil weten over hoeveel mensen ik de baas ben, stond er. Van iedereen in
elk land moet ik de naam en adres hebben. Dan weet ik hoeveel er zijn, die mij geld kunnen betalen. Dan weet ik hoeveel er soldaat
kunnen worden voor mij.
Ook Herodes, één van de koningen, kreeg zon brief. Hij zorgde ervoor dat iedereen in zijn land deed wat de keizer wilde.
Jozef en Maria moesten dus hun naam en adres opgeven. Ze moesten daarvoor naar de plaats waar hun familie vandaan kwam. Jozef en
Maria woonden in Nazareth in het noorden. En ze moesten naar Bethlehem in het zuiden, waar koning David geboren was.
Overal waren nu mensen op weg. Het was vaak moeilijk om onderdak te vinden voor s nachts. Jozef en Maria vonden in Bethlehem een
plaats in een schuurtje achter het hotel. En daar is hun zoon geboren.
Herodes zat intussen tevreden in zijn paleis. Hij zei :Ik ben blij dat de keizer iedereen laat opschrijven. Zo kan ik er ook beter op passen
dat ze gehoorzaam zijn. Er zijn er die geloven dat er een nieuwe, andere koning zal komen in mijn plaats. Daar komt niets van. Daar zorg
ik voor. Ik zit in het paleis. Ik geef een feest.
In het schuurtje was ook een soort feest. Jozef en Maria waren blij dat er een zoon geboren was voor hen. Er kwamen mensen langs, die
de hele nacht hadden doorgewerkt. Herders en nachtwakers. Meisjes die in het café hadden gewerkt. Zwervers die geen geld en geen bed
hadden. Ze kwamen feliciteren. Ze zeiden: We kregen te horen dat er een zoon geboren was, we wilden hem zien. Want het kan zijn dat
hij de man zal worden naar wie we verlangen: de nieuwe koning die de wereld zal veranderen. De man, die God bij de mensen kan
brengen. Keizers en koningen weten hier niets van. Het gaat ze ook niets aan. Voor ons is deze zoon meer waard dan zij allemaal samen.
Voor hem zingen we en spelen we onze eigen muziek.
De naam van het kind was Jezus.
Kerstmis 2002
Eerste Lezing: een levenwekkend verhaal anno 2002
Eergisteren, op 23 december, in de vroege ochtend zijn Marleen en Patrick vertrokken naar China. Samen met 7 andere koppels
vliegen zij naar Canton, een stad in het Zuiden van China om daar zon 25 uur na hun vertrek aan te komen.
Tijd om even op adem te komen of te acclimatiseren na deze lange reis krijgen ze niet.
Ze worden immers verwacht op het Bureau van Civil Affairs. Daar zullen zij voor het eerst Jin Jia Luan ontmoeten, het Chinese meisje dat
zij hebben geadopteerd, hun kindje. Jin Jia Luan is 19 maanden oud en leefde de laatste 18 maanden in een weeshuis. Een weinig
benijdenswaar-dige situatie.
Ik citeer even uit een tekst die Marleen en Patrick kregen van de Adoptieorganisatie als voorbereiding op deze reis:
"Aangezien de kinderen vanuit het weeshuis waar ze verblijven naar de provinciehoofdstad
gebracht worden, hebben ze (gezien de grote afstanden in China) niet zelden een lange, vermoeiende reis achter de rug. Uw kind zal
daardoor hoogstwaarschijnlijk ook grote honger hebben.
Nog goed om weten is dat Chinese kinderen, ongeacht de temperatuur, meestal ook verschil-lende lagen kleren aanhebben. Wat ze vaak
niet aanhebben, is een pamper. Meer uitleg over de 'geurtjes' die deze situatie met zich meebrengt, hoeven we u waarschijnlijk niet te
geven. Als u, tengevolge hiervan, uw kind meteen in bad wil stoppen, zal u merken dat het kind vaak niet gewend is om gewassen te
worden".
Hier, bij ons, in Dworp, staat een kamertje op haar te wachten. Vers geverfd. In de kamer staat een warm bedje met een zetel ernaast.
Her en der liggen knuffels, speelgoed en boekjes. Alles is klaar. En voor later is er nog plaats voor een bureau, voor een eigen radio, een
eigen televisietoestel misschien, voor een computer, al dan niet met internetaansluiting.
Yin-tes toekomst in China zag er niet rooskleurig uit. Net zoals de grote meerderheid van haar landgenoten zat ze onderaan de
ladder. Hoe kon zij ooit uit die vicieuze cirkel geraken, weg van die onderste sport?
Maar Yin-te's kansen keren (Yin-te zal voortaan haar naam zijn). Zij zal morgen aan een nieuw leven beginnen. De geboortekaartjes
zijn reeds gedrukt.
Download