het formulier - cultuurfonds strijp-s

advertisement
Projectaanvraag
De aanvraag wordt in behandeling genomen indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.
Algemeen

De activiteit dient plaats te vinden in een van de gebouwen of in de openbare ruimte van Strijp-S

De activiteit heeft een openbaar karakter

Een subsidieverzoek kan nooit ná de realisatie van het project worden ingediend

Niet volledige of niet correcte aanvragen worden niet in behandeling genomen
Aanvraag

De aanvrager kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn

De aanvrager hoeft niet woon- of werkachtig in Eindhoven te zijn

Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één project

Verzoeken met projecten die gaan plaatsvinden binnen een kortere termijn dan de 3 maanden,
nemen we in behandeling. Maar we kunnen geen garantie geven voor een tijdige besluitvorming.

Een subsidieverzoek kan alleen worden ingediend door het formulier van het Cultuurfonds
Strijp-S volledig inclusief bijlagen in te vullen (zie bijlage)

We ondersteunen niet meer dan 40% van de projectkosten met een maximum van € 50.000,-.
De aanvrager moet aantonen dat de resterende 60% gedekt kan worden met eigen middelen
(entree, horeca) en/of met bijdragen van andere fondsen en sponsoren.

De bijdrage kan bestaan uit:
1. (Eenmalig) startsubsidie
2. Activiteitensubsidie
3. Krediet (op specifiek verzoek)
www.cultuurfonds-strijps.nl
Versie september 2014
1
De subsidie of het krediet wordt verstrekt onder de volgende voorwaarden:













Voor de realisatie van het project geldt dat een projectadministratie gevoerd dient te worden, dat
wil zeggen een onderbouwing van de gerealiseerde kosten op factuurniveau;
Doelstelling verantwoording: inzicht geven in de gesubsidieerde kosten en ontvangen
opbrengsten;
Verzoeken met projecten die gaan plaatsvinden binnen een kortere termijn dan de 3 maanden,
nemen we in behandeling. Maar we kunnen geen garantie geven voor een tijdige besluitvorming;
De totaal toegekende subsidie bedraagt nooit meer dan 40% van de totale kosten waarop de
aanvraag betrekking heeft;
Er worden maximale subsidies toegekend en deze zullen naar rato naar beneden worden
bijgesteld als de inkomsten van derden (sponsoring, horeca en toegang) lager zijn dan begroot;
Indien er sprake is van een wijziging van het plan of begroting, dan dient het gewijzigde
plan/begroting te worden voorgelegd aan het Bestuur Cultuurfonds en akkoord worden
bevonden;
Over de terugbetaling van een eventueel toegekend krediet worden afspraken vastgelegd in de
leningsovereenkomst die bij de toekenning wordt opgemaakt;
Indien het totale bedrag aan subsidie niet aangewend is voor het doel waarvoor het aangevraagd
is, dan wordt de subsidie teruggevorderd;
Het Cultuurfonds financiert tekorten. Indien het saldo/resultaat van het evenement positief is, zal
de bijdrage van het fonds naar rato naar beneden worden bijgesteld;
Na de realisatie van het project/de activiteit volgt - op basis van een compleet ingevuld
Verantwoordingsformulier Cultuurfonds Strijp-S én na akkoordbevinding door het Bestuur van het
Cultuurfonds - een definitieve beschikking. Hierin staat bevestigd dat het restantbedrag (25%)
van het toegezegde subsidiebedrag zal worden uitgekeerd;
Indien er malversaties geconstateerd worden, zal het volledige bedrag worden teruggevorderd;
De verantwoording dient - bij voorkeur - digitaal te worden aangeleverd als volgt:
- Bij voorkeur de bijlagen bijvoegen op volgorde van het format van het Verantwoordingsformulier;
- Het bestand dient bij voorkeur als één PDF-bestand te worden aangeleverd;
Verantwoordingen die niet aangeleverd worden conform het format ‘Verantwoordingsformulier
Cultuurfonds Strijp-S’, worden niet in behandeling genomen.
www.cultuurfonds-strijps.nl
Versie september 2014
2
Financiële verantwoording
A. Voor bedragen tot € 5.000 geldt:
Er dient een verantwoording te worden aangeleverd met specificatie/brugstaten van de individuele
posten op de verantwoording (bijlage 1 en 3 invullen van het Verantwoordingsformulier). Er kan
steekproefsgewijs worden gecontroleerd op een gedetailleerder niveau.
B. Voor bedragen vanaf € 5.000 tot € 25.000 geldt:
Er dient een verantwoording te worden aangeleverd met specificatie/brugstaten van de individuele
posten op de verantwoording (bijlage 1, 2 en 3 invullen).
C. Voor bedragen vanaf € 25.000 geldt:
 Er dient een verantwoording te worden aangeleverd met specificatie/brugstaten van de
individuele posten op de verantwoording (bijlage 1, 2 en 3 invullen);
 Er dient een controleverklaring van een accountant te worden aangeleverd;
 Deze controleverklaring dient betrekking te hebben op het gesubsidieerde project.
(Een controleverklaring gebaseerd op de jaarrekening volstaat niet.)
www.cultuurfonds-strijps.nl
Versie september 2014
3
Format aanvraag bijdrage uit Cultuurfonds Strijp-S
1. Gegevens aanvrager
Naam instelling of persoon
:
Adres :
Postcode en plaats
:
Telefoon
:
E-mail :
Website
:
Naam contactpersoon :
M/V
Telefoon contactpersoon
:
Bankrekeningnummer IBAN
:
BTW-stamnummer (indien uw organisatie BTW-plichtig is) :
Rechtspersoon: Stichting, Vereniging, anders, nvt
Doelomschrijving Rechtspersoon
Inschrijvingsnummer KvK
2. Gegevens project
Titel project :
Aanvang- en sluitingsdatum :
Verwacht aantal deelnemers/bezoekers :
Betrokken kunstenaars en vormgevers :
Inhoudelijk verantwoordelijken voor project :
Eventuele samenwerkingspartners :
Uitvoeringsverantwoordelijke voor het project:
3. Korte beschrijving (1 A4) van concept, doelstelling, motivatie en opzet van project.
4. Op welke wijze draagt u bij aan de doelen van het Cultuurfonds Strijp-S?
 de vorming en versterking van de identiteit van Strijp-S;
 het verdiepen van de betekenis van Strijp-S als banier van Brainport;
 het bevorderen van (inter)nationale bekendheid van Strijp-S;
 de herontdekking van de nieuwe inhoud en context van het industrieel erfgoed;
 een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe bewoners en gebruikers op Strijp-S.
5. Promotie- en communicatie plan (1 A4)
6. Als u eerder projecten heeft gerealiseerd: noem deze en stuur documentatie mee.
7. (Visuele) documentatie en een specificatie van de meegezonden documentatie. Voor een goede
beoordeling moeten wij ook kunnen beschikken over voldoende visuele informatie, bijvoorbeeld over
werk van betrokken kunstenaars en vormgevers, over ideeënschetsen en ontwerpschetsen.
8. Actuele kopie van uw bankafschrift waarop het rekeningnummer vermeld staat.
9. Recent uittreksel register Kamer van Koophandel.
10. Het logo van het Cultuurfonds Strijp-S dient vermeld te worden bij de promotie van het project. Bij
de verantwoording dient een bewijs (link site of poster) overlegd te worden waarop dit logo staat en
het moet duidelijk zijn dat het Cultuurfonds co-financier/sponsor is.
11.Begroting volgens bijgaand model:
www.cultuurfonds-strijps.nl
Versie september 2014
4
BEGROTING
Belangrijke aandachtspunten :
 indien de aanvrager BTW-plichtig is, moeten de bedragen exclusief BTW worden vermeld;
 de volgende kosten komen niet voor ondersteuning in aanmerking en kunnen niet in de
begroting worden opgenomen: vaste personeelskosten, reguliere exploitatiekosten, facilitaire
kosten;
 een toegekende bijdrage wordt verstrekt op voorwaarde dat de cofinancieringbijdragen van
derden ook worden gerealiseerd. Dus als de inkomsten van derden lager zijn, zal de bijdrage
van het Cultuurfonds ook lager zijn.
Kosten
1. Directe personeelskosten en honoraria
- honoraria organisatoren/betrokkenen
- honoraria kunstenaars/vormgevers
- uitvoerend personeel
Totaal directe personeelskosten en honoraria
2. Bureaukosten
- kantoorkosten
- administratie
- accountantskosten
€ ………………
€ ………………
€ ………………
-------------------- +
€ ……………..
€ ………………
€ ………………
€ ………………
-------------------- +
€ ………………
Totaal bureaukosten
3. Uitvoeringskosten
- huur locatie
- inrichting
- materiaalkosten kunstenaars/vormgevers
- huur materialen en apparatuur
- verzekeringen
- reis- en verblijfkosten
- diverse kosten (schoonmaak, security, vrijwilligers)
Totaal uitvoeringskosten
4. Communicatie- en promotiekosten
- ontwerpkosten
- drukwerk
- website
- advertenties
€ ………………
€ ………………
€ ………………
€ ………………
€ ………………
€ ………………
€ ………………
--------------------- +
€ ………………
Totaal communicatie- en promotiekosten
€ ………………
€ ………………
€ ………………
€ ………………
-------------------- +
€ ………………
TOTALE KOSTEN (1 t/m 4)
€ ………………
www.cultuurfonds-strijps.nl
Versie september 2014
5
Financiële dekking
1. Eigen inkomsten
- entreegelden
- horeca
- sponsoring (ook in natura)
€ ………………
€ ………………
€ ………………
-------------------- +
€ ………………
Totaal eigen inkomsten
€ ………………
2. Eigen bijdrage aanvrager
3. Bijdrage derden
- fondsen
- bijdrage gemeente
- diverse bijdragen
en provincie
€ ………………
€ ………………
€ ………………
--------------------- +
4. Gevraagde bijdrage Cultuurfonds Strijp-S
€ ………………
TOTALE INKOMSTEN (1 t/m 4)
€ ………………
www.cultuurfonds-strijps.nl
Versie september 2014
6
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards