Nota bonus Herenweg - Gemeente Heemstede

advertisement
ONDERWERP
Extra versnelling uitvoering Herenweg fase 2
SAMENVATTING
De aannemer van het project Herinrichting Herenweg fase 2, KWS, heeft de vraag gesteld of er
financiële ruimte is om de opgenomen bonusregeling te verruimen ten gunste van een versnelling van
de uitvoering. De extra versnelling past binnen de aanbestedingsregels en bestekseisen en volgt de
bestuurlijke lijn om de uitvoering te verkorten. Indien wordt ingestemd met de twee geboden opties, is
een extra tijdswinst van 5 dagen en een vervroegde afronding van het werk (door eerder te asfalteren)
mogelijk.
BESLUIT B&W
Het college van B&W wordt gevraagd:
1. In te stemmen met een extra versnelling van de uitvoering van het werk aan de Herenweg fase 2;
2. In te stemmen met een nadere uitwerking van de extra versnelling in samenwerking met KWS;
3. In te stemmen met een verhoging van de maximale bonus met € 35.000 (in plaats van de huidige
€ 50.000) en deze te dekken binnen het huidige projectbudget;
4. Dit besluit ter informatie voor te leggen aan de commissie Ruimte (C-stuk).
INLEIDING
Naar aanleiding van de wens van de raad om het werk aan de Herenweg versneld uit te voeren, is in
de aannemingsovereenkomst een bonusregeling opgenomen en zijn de werktijden verruimd.
Aannemer KWS ziet mogelijkheden om het werk nog sneller uit te voeren door het samenvoegen van
fase 2 en 3 en het inzetten van extra ploegen. Om dit in te kunnen plannen heeft KWS op korte termijn
toestemming nodig.
MOTIVERING
Het voorstel van KWS past binnen de bestuurlijke afspraken die over de Herenweg fase 2 zijn
gemaakt, waarbij de raad expliciet heeft ingestemd met het zoeken naar mogelijkheden om de
uitvoeringstijd te verkorten. Dit heeft geresulteerd in de huidige regeling in het bestek waardoor een
mogelijke versnelling van 10 dagen bereikt kan worden tegen een maximale bonus van € 50.000.
De uitvoering van het werk aan de Herenweg zal zeker consequenties hebben voor de bereikbaarheid
(o.a. van de scholen). Hierover zijn inmiddels al vragen binnengekomen van bezorgde betrokkenen.
De voorstellen van KWS bieden een extra mogelijkheid om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Het voorstel van KWS bestaat uit twee componenten:
 Allereerst het voorstel om extra te versnellen binnen werkfase 1 en 2. Wij stellen voor de
aannemer deze mogelijkheid te bieden, en het beschikbare bonusbedrag van € 50.000 te
verhogen naar € 75.000. Dit kan een extra tijdwinst van 5 dagen opleveren tegen extra kosten van
maximaal € 25.000;
 Ten tweede het voorstel om werkfase 3 (asfalteren en belijnen) binnen werkfase 2 op te nemen.
Hierdoor is een latere afsluiting voor het asfalteren en belijnen niet meer nodig, wat een besparing
in tijd en geld oplevert. KWS schat de kosten hiervoor op € 10.000. Wij zien dit als maximale extra
kosten. Over de definitieve bonus dient door de directievoerder en de aannemer nog overleg
gevoerd te worden.
Het risico van de extra versnelling ligt bij KWS; het uitblijven van een extra versnelling heeft geen
extra kosten voor gemeente Heemstede tot gevolg. Het meegaan in de voorstellen van KWS heeft
bovendien geen nadelige gevolgen voor het aanbestedingsproces. De kwaliteitseisen zoals
beschreven in het bestek blijven compleet van toepassing.
FINANCIËN
De daadwerkelijke uitbetaling hangt af van de bereikte tijdswinst en wordt dus verhoogd met maximaal
€ 35.000 (waardoor het totale beschikbare budget van de bonus wordt verhoogd van € 50.000 naar €
85.000). Het budget biedt voldoende kredietruimte om deze kosten op te vangen vanwege de eerdere
voordelige aanbesteding. De werkelijke kosten gaan naar schatting € 5.000 lager uitvallen doordat
minder lang toezicht nodig is en er geen tweede afsluiting nodig is in verband met asfalteren en
belijnen.
JURIDISCH KADER
AJZ heeft geoordeeld dat de versnelling past binnen de aanbestedingsregels en bestekseisen.
PLANNING/UITVOERING
Na instemming van het college en het informeren van de raad zal de extra versnelling in
samenwerking met KWS nader worden uitgewerkt. De start van het werk blijft gepland op 16 januari
2012. Of de versnelling daadwerkelijk bereikt wordt kan pas tijdens de uitvoering worden
geconstateerd.
COMMUNICATIE/BEKENDMAKING
Omdat er geen garantie is dat de versnelling (en dus de kosten voor de bonusregeling) daadwerkelijk
gerealiseerd worden, wordt dit verder niet gecommuniceerd.
BIJLAGEN
Geen
Download