Functie: GZ-psycholoog

advertisement
Vacaturenummer: EL15021
Functie:
GZ-psycholoog (36uur)
voor de duur van 12 maanden
Locatie(s):
Centrum, afdeling Behandelteam
Wij zijn voor het Behandelteam op zoek naar een GZ Psycholoog.
Functie
In de functie van GZ psycholoog verricht je onderzoek bij zowel intra-als extramurale cliënten. Je
behandelt en/of begeleidt cliënten met psychische en/of psychosociale problematiek en je begeleidt
medewerkers en familieleden m.b.t. de omgang met cliënten met psychische en/of
gedragsproblematiek. Daarnaast neem je deel aan het multidisciplinair overleg en lever je een bijdrage
aan de overdracht van kennis aan medewerkers.
Wij vragen/profiel
Allereerst vinden we het belangrijk dat je bent afgestudeerd als psycholoog, bij voorkeur in de
psychogerontologie, neuropsychologie of klinische psychologie. Tevens ben je in het bezit van de
Basisaantekening Psychodiagnostiek van het NIP. Je bent in het bezit van een BIG registratie als GZ
psycholoog en bent bereid de werkbegeleiding op je te nemen in het kader van de opleiding tot GZ
psycholoog.
Je beschikt over een grote mate van zelfstandigheid en je bent een teamwerker, die inventief in
multidisciplinair verband kan werken.
Je houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied en je bent in staat
om wijzigingen binnen het vakgebied te beoordelen op de consequenties voor de
dagelijkse werkzaamheden. We verwachten dat je zelf je vakkennis en vaardigheden bijhoudt
middels relevante bij- en nascholing, het bijhouden van literatuur en intercollegiaal overleg.
Gastvrijheid is een belangrijk begrip binnen Stichting Elisabeth, dit laat je zien in zowel je bejegening,
houding en gedrag richting cliënten, familieleden en collega’s. Integriteit, tact en hulpvaardigheid zijn
hierbij sleutelwoorden. Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn onontbeerlijk, naast
collegialiteit, verantwoordelijkheidsgevoel en representativiteit.
Aanvullende informatie
De GZ psycholoog maakt onderdeel uit van het behandelteam van Stichting Elisabeth en voert
werkzaamheden uit op meerdere locaties ten behoeve van cliënten die zorg ontvangen van Stichting
Elisabeth. Binnen Stichting Elisabeth biedt dit team een laagdrempelig, multidisciplinair aanbod van zorg
aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Het betreft een multidisciplinaire samenwerking tussen
huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist, psycholoog, dementieconsulent,
diverse paramedische disciplines en thuiszorg medewerkers. Richtinggevend hierbij is de zorgvisie,
waarin optimaliseren van het verblijf, zorg-op-maat, vraaggerichtheid en professionaliteit centrale
waarden zijn.
Gastvrijheid is een van onze pijlers. Daarom verwelkomen wij graag nieuwe collega’s. Naast gastvrijheid
staan wij echter ook voor betrouwbaarheid en veiligheid. Niet alleen voor onze cliënt, maar ook voor
onze medewerkers. Daarom hebben wij als regel dat elke (nieuwe) medewerker in het bezit moet zijn
van een Verklaring Omtrent Gedrag. Je ontvangt bij je indiensttreding een aanvraagformulier. Indien je
nog niet in het bezit bent van een VOG kun je deze met dit formulier aanvragen bij de gemeente waar je
woonachtig bent.
Wij bieden
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden, met de intentie deze daarna
om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft een dienstverband van 36 uren per week. Salaris en
overige arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO VVT, de functie is ingedeeld in functiegroep 65.
Overig
De sluitingsdatum van de vacature is 1 september 2015. Voor mee informatie over deze functie kun je
terecht bij de heer P.E.M.M. Horsten, Teammanager Behandelteam of mevrouw E.I.M. van Andel, GZ
psycholoog te bereiken via telefoonnummer 076 – 527 6184.
Schriftelijke sollicitaties richten aan:
Stichting Elisabeth
Afdeling HR
t.a.v. Mw. Jolanda Riemslag, adm. medewerker HR
Postbus 90103
4800 RA Breda
Solliciteren via Email: [email protected] onder vermelding van het vacaturenummer
EL15021
Download