Medische psychologie - Jeroen Bosch Ziekenhuis

advertisement
Medische psychologie
Informatie voor patiënten
Als u in het ziekenhuis onder behandeling bent, kan de medisch specialist u verwijzen naar de Medische Psychologie. U kunt zich niet zelf aanmelden, maar u kunt
uw eventuele wens wel bespreken met uw specialist. In deze folder kunt u lezen
over de manier van werken van de psychologen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Wat doet de psycholoog?
De psycholoog werkt in de gezondheidszorg en is een specialist op het gebied van
emoties en gedrag. Hij doet onderzoek naar uw klachten en in het bijzonder naar
de samenhang tussen uw (lichamelijke) klachten en uw psychisch functioneren. De
psycholoog bespreekt met u de conclusie en de adviezen voor de behandeling van
uw klachten. Indien mogelijk zal de psycholoog u behandeling aanbieden. Waarvoor kunt u terecht?
Lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen een
zware belasting zijn. Ook mensen die direct bij u betrokken zijn, zoals ouders,
partner, kinderen of andere relaties, kunnen het daar moeilijk mee hebben. Soms
worden lichamelijke klachten (mede) veroorzaakt of in stand gehouden door persoonlijke problemen, problemen in relaties, in het gezin, op school of op het werk.
Voorbeelden van klachten zijn:
• problemen met aanpassen van uw gedrag aan uw fysieke beperkingen;
• overmatige angst voor een aanbevolen of noodzakelijke medische ingreep;
• klachten waar tot nu toe geen medische oorzaak voor gevonden is;
• verstoringen van de stemming, de eetlust of het slaappatroon;
• angst of spanningsklachten bij lichamelijke ziekten;
• verwerking van chronische ziekten en de consequenties ervan;
• tekortschietende zelfzorg, zoals medicatiegebruik.
Wat houdt het onderzoek in?
Tijdens het eerste gesprek bespreekt de psycholoog uw klachten met u. Ook
komen ter sprake: uw huidige situatie, uw levensloop en uw verwachtingen van de
verwijzing. Aan de hand daarvan kan aan u gevraagd worden om uw medewerking
aan een psychologisch onderzoek. We gebruiken vaak de computer om u vragenlijsten te laten invullen. Een dergelijk onderzoek is een hulpmiddel om de factoren
Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© Jeroen Bosch Ziekenhuis / www.jeroenboschziekenhuis.nl
(PSY-302, uitgave november 2016 )
die samenhangen met uw klachten te achterhalen. Indien u daarin toestemt, kunnen
ook gesprekken plaatsvinden met de partner, familieleden of andere betrokkenen.
Waaruit kan een behandeling bestaan?
Wanneer uw klachten samenhangen met medische problematiek en/of een medische
behandeling, dan is het mogelijk dat aan u een psychologische behandeling wordt
voorgesteld. Vormen van behandeling zijn:
• Patiënten met een lichamelijke aandoening leren omgaan met de gevolgen van
de ziekte of aangrijpende gebeurtenissen (bijvoorbeeld een hartaanval, kanker of
diabetes). De behandeling is gericht op herstel van het psychisch evenwicht.
• Het aanleren van vaardigheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van psycho-educatie, ontspanningsoefeningen en methoden ter verbetering van de zelfcontrole.
• Een meer intensieve vorm van behandeling is gericht op vergroting van het zelfinzicht, verandering van gedrag of leefstijl en het vinden van een nieuw psychisch
evenwicht. De psycholoog in het ziekenhuis zal zich meestal beperken tot een
kortdurende behandeling gericht op bestrijding van de klachten. Als langduriger
behandeling nodig is, overlegt de psycholoog met u over een verwijzing naar een
andere instantie of hulpverlener.
Hoe gaan wij om met uw vertrouwelijke gegevens?
Alle relevante gegevens worden in een digitaal dossier verzameld. De psycholoog en
de psychologische medewerkers hebben een beroepsgeheim. Andere zorgverleners
binnen dit ziekenhuis die u ook onderzoeken of behandelen, kunnen de belangrijkste
gegevens uit het psychologisch onderzoek en de behandeling inzien, tenzij u daar
uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om de conclusie en het
advies. Dit doen wij zodat zorgverleners u daarmee beter kunnen helpen. Informatieverstrekking aan instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, waaronder
de huisarts, vindt alleen plaats na uw toestemming. Uw gegevens vallen onder het
inzage- en correctierecht. Als u daar meer over wilt weten, kunt u contact opnemen
met uw behandelend psycholoog.
Wat te doen bij klachten?
De psychologen streven naar optimale zorg. Als er zaken zijn die voor u niet duidelijk
zijn, waar u vragen over heeft of waar u ontevreden over bent, neemt u daarover dan
contact op met uw psycholoog. Hij of zij zal datgene waarover het gaat, graag met
u bespreken. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u zich
wenden tot de klachtenbemiddelaar van het ziekenhuis.
De psychologen hebben een gedragscode, waaraan bij het Nederlands Instituut van
Psychologen (N.I.P.) aangesloten psychologen zich moeten houden. Het adres van het
N.I.P is: Postbus 9921; 1006 AP Amsterdam.
De psychologen staan als gezondheidszorgpsycholoog ingeschreven in het overheidsregister, dat tot stand is gekomen in het kader van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet B.I.G.). Een van de doelstellingen van de Wet B.I.G. is het
bevorderen van de kwaliteit van zorg. Wie ingeschreven staat in het register valt onder
het tuchtrecht.
Heeft u nog vragen?
Neemt u dan telefonisch contact op met de afdeling Medische Psychologie Volwassenen, telefoonnummer (073) 553 67 07.
Of via email: [email protected]
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 2 van 2
Download