Verslag MR-vergadering 12-12-2006

advertisement
M.R. VERGADERING DE DIABOLO
Dinsdag 12 december 2006.
Locatie: Feldbiss
Aanwezig namens Directie: Dhr. Heuts
1. OPENING:
20.00 uur
Dhr. Bemelmans opent de vergadering en wenst iedereen van harte welkom. Een extra warm
welkom wordt uitgesproken aan het nieuwe lid van de medezeggenschapsraad namelijk
Mw. V. Smit-Kuypers.
Tevens wordt Dhr. Heuts verwelkomd welke het een en ander zal gaan toelichten op de
BEGROTING van De DIABOLO en over het nieuwe OVERBLIJF PROTOCOL.
2. PROTOCOLL OVERBLIJVEN:
Dhr. Heuts vertelde dat de uiteindelijke versie nu beschikbaar is en dat deze versie door de
M.R. goedgekeurd moet worden.
Afgesproken is, dat als de uiteindelijke versie op papier is gebracht, Dhr. Bemelmans deze
van Mw. P.Oostenbach uitgereikt krijgt en dat Dhr. Bemelmans namens de M.R. leden deze
zal tekenen ter goedkeuring.
Er zullen twee versies van dit OVERBLIJF PROTOCOL volgen, namelijk een versie voor de
ouders van de OVERBLIJF KINDEREN en een versie voor de OVERBLIJF OUDERS /
LEERKRACHTEN.
3. BEGROTING:
Als inleiding van de bespreking van de BEGROTING geeft Dhr. Heuts enkele punten aan
waarom het dit jaar heel moeilijk is een BEGROTING tot stand te brengen:
-
-
-
Dhr. Heuts vertelt over enkele punten waarmee hij in het verleden grote problemen
heeft gehad betreffende slagen of falen. Dit stoort hem en hij vertelt dat hij in de
toekomst hieraan zal werken.
Verder vertelt Dhr. Heuts dat door het samengebruik van de locatie Feldbiss van De
DIABOLO en De Schatkist er problemen zijn hoe het financiële plaatje van
bijvoorbeeld huur-, gas/licht-, etc. is in te vullen in de toekomst.
Nog te veel dingen die geregeld moeten worden zijn nog steeds op de lange baan
geschoven, zowel op de locatie Feldbiss als op de locatie Absil. Ook aan deze punten
wil Dhr. Heuts in de toekomst versterkt gaan werken.
Door bovengenoemde punten is het voor Dhr. Heuts moeilijk een kloppende begroting voor
de volgende tien jaar samen te stellen want hij heeft hierbij hulp nodig van vele afdelingen
binnen MOVARE en deze samenwerking werkt niet optimaal.
Tevens vermeldde Dhr. Heuts dat met betrekking op de begroting door MOVARE een grote
fout is gemaakt.
Er zijn in deze begroting ( al ingediend bij de GMR) delen weg gevallen die door Dhr. Heuts
op de begroting zijn geplaatst. Deze “vergeten”onderwerpen kunnen niet alsnog op de
begroting worden toegevoegd. MOVARE heeft Dhr. Heuts mondeling toegezegd dat hij in
2007 deze onderwerpen toch als geldelijke middelen kan inzetten.
De M.R. heeft Dhr. Heuts op het hart gedrukt om er voor te zorgen dat deze mondelinge
toestemming in een schriftelijke toezegging omgezet zal worden.
Dit met betrekking tot de de begroting ..
Tevens hebben de leden van de M.R. vraagtekens gesteld bij het feit dat de begroting al is
ingediend en dat De M.R. uiteindelijk nog geen goedkeuring heeft verleend.
Dhr. Heuts zal bovengenoemde achterhalen en zal dan in een later stadium weer verslag uit
brengen en de begroting dan aan de M.R. aanbieden ter goedkeuring.
Verder vertelt Dhr. Heuts iets over zijn ontvangen mondelinge toelichting over Lumpsum
door MOVARE.
Aan het einde van zijn verhaal laat Dhr. Heuts op de PC/OVERHEAD zien hoe de begroting
van DE DIABOLO uit gaat zien voor de volgende tien jaar.
Vele leden van de M.R. voegden hun vragen en opmerkingen hieraan toe.
Aan het einde van de bespreking van de begroting werden er door diverse leden van de M.R.
weer vragen gesteld over het gebruik of niet gebruik kunnen maken van het RESERVE
POTJE van DE DIABOLO.
Dhr. Heuts gaf hierover tekst en uitleg.
21.00 uur Dhr. Heuts is klaar met zijn toelichtingen en Dhr. Bemelmans bedankt hem voor
de aanwezigheid en zijn uitleg.
4. NOTULEN VORIGE VERGADERING:
De notulen van de vergadering van 31-10-2006 worden door alle leden van de M.R.
goedgekeurd.
5. MR REKENING:
Dhr. Bemelmans vertelde dat er nu uiteindelijk een gezamenlijke MR rekening is waarbij
beide locaties zijn samengevoegd De MR zal geen aparte eigen rekening openen. Het
MRgeld blijft op de schoolrekening staan als geoormerkte post..
M.b.t. de rekening van locatie Feldbiss zijn er nog enkele problemen die opgelost dienen te
worden. Dhr. Bemelmans werkt hieraan.
Besloten is dat deze MR rekening aan DE DIABOLO gekoppeld blijft onder het oormerk
MR.
6. CURSUS:
Mw. Wiertz heeft informatie ingewonnen over de aangeboden cursussen.
De MR leden hebben deze informatie gekregen en zullen deze voor de volgende vergadering
doornemen.
Afgesproken is dat in de volgende vergadering een besluit wordt genomen of er nieuwe
cursussen zullen worden gevolgd.
Mw. Wiertz zal tevens verder informeren bij de instantie ASK ( vorige cursus) welke
scholing voor ons het best van toepassing zou zijn in de toekomst.
7. TOE TE VOEGEN AGENDAPUNTEN:
Er zijn geen toe te voegen agenda punten .
8. PLANNING VOLGENDE VERGADERINGEN:
De volgende Data werden vastgesteld:
Dinsdag 16 januari 2007 20.00 uur locatie Absill
Maandag 5 maart 2007 20.00 uur locatie Feldbiss
Dinsdag 10 april 2007 20.00 uur locatie Absill
Maandag 4 juni 2007 20.00 uur locatie Feldbiss
9. RONDVRAAG EN SLUITING:
Er waren geen vragen en Dhr. Bemelmans sluit de vergadering ( 22.00 uur) en wenst alle
leden van de MR een leuke Kerst en een goed begin van het nieuwe jaar.
( E-mail adres Mw. V. Smit-Kuypers : [email protected] )
Download