Overzichtvragen

advertisement
Overzichtsvragen
Bespreek condensatoren en diëlektrica
Bespreek elektrische stroom en weerstand
Bespreek elektrische potentiaal
Bespreek elektrische lading - elektrisch veld - wet van Gauss
Bespreek krachtwerking op lading en stroom in magnetisch inductieveld
Bespreek elektro – en magnetostatica (+ wisselwerking)
Bespreek magnetische velden in materie
Bespreek elektrische en magnetische Inductieverschijnselen
Bespreek alle ketens met L (inductantie)
Bespreek elektromagnetisme
Bespreek energie in elektromagnetisch veld
Bespreek de reflectie van elektromagnetische golven bij dielectrica
Bespreek elektriciteit en magnetisme
Reflectie EM-golven: alle stappen gegeven vanaf int(E ds) = 0 ... dan golfvgl verder
uitwerken, eerst loodrecht erop en dan in een hoek invallen.
Mondelinge vragen
Bespreek elektrische en magnetische dipool
Hoe kun je het effect v/h magnetisch veld i/e galvanometer en e gelijkstroommotor verhogen?
Bespreek capaciteit
Leg het nut uit van de vector H, vergelijk met D
Leg uit: temperatuurscoëfficiënt van een weerstand + alg opl elektrische kring (Kirchoff)
Bespreek driftsnelheid (“De driftsnelheid is het gem v/e niet cte snelheid") + verband J
Bereken het elektrisch veld rond geleider op 2 manieren
Bepaal de krachtwerking op een halfcirkelvormige geleider
Bespreek het netto moment van een stroomvoerend kader
Leg uit J=n.e.v en Jd=dD/dt (bijvragen: Rot M= Ja, BiotSavart en Ampere zijn gelijkwaardig)
Verklaar de vonk die ontstaat bij het openen en sluiten van een inductieve kring
Bespreek de RC (laden en ontladen) en LCR kring
Bespreek de stelling van Poisson (bijvragen: equipot-opp, E = -grad V en warmtestromen)
Bespreek inductantie (bijvraag: wat is magnetische inductantie?)
Bespreek de definitie van de Ampere (bijvraag: anders te bepalen? >Cirkelvorimige geleiders)
Verklaar doorslag in isolatoren (V=R*E) + bespreek rol en betekenis van P, vergelijk met M
Bespreek het principe van een massaspectrograaf
Verklaar: lading i/e geleider zit a/d opp, elektrisch veld loodrecht op de opp.
Verklaar polarisatie
Leg uit: alternator en hoogspanning
Verklaar paramagnetisme
Bereken het elektrisch veld v/e lange rechte geleider (int(dE) EN wet v. Gauss) =>zie slides
Bespreek rot B=0*(Jc+Jd) en wet van Faraday-Lenz
Bespreek de hysteresis curve+ link ferromagnetisme(opp gedissipeerde P, magn hard/zacht)
Bespreek magnetische dipool(bijvraag: veldlijnen aanduiden => GEEN pot noch equipot-opp)
Toon aan: periode v/e gedempte trilling bij RLC = overeenkomstige periode LC
Verklaar en definieer: Lorentzkracht en Laplacekracht en magnetische dipool.
Interpreteer en bespreek (p*cos(t))/(4*Pi*epsilon*r²)
Bespreek elektrische weerstand en EMS-klemspanning, Ohms/niet-Ohms
Bespreek energiedichtheid in een solenoide
Vergelijk elektrische en magnetische dipool.
Vergelijk elektrische en magnetische energiedichtheid
Bespreek wet van Gauss voor elektro- en magnetostatica
Bespreek ferromagnetisme (Weissgebieden, hysteresiscure ,toepassingen)
Bespreek Hall-effect
Bereken elektrisch veld van oneindige plaat met constante ladingsdichtheid
Bereken magnetisch dipoolmoment a.d.h.v. loop in magnetisch veld
Teken de elektrische veldlijnen van: *Een negatieve puntlading boven een oneindig
uitgestrekte ongeladen plaat
*Een negatieve puntlading naast een postief geladen
oneindig lange draad
*Een lading q op een afstand L/2 in het midden boven
een plaat met lading q en afmeting LxL
Bespreek geleidbaarheid
Poisson: div grad  = F(x, y, z)
Inductantie = verhouding flux over veroorzakende stroom, wederzijdse, zelfinductantie en
toepassingen geven in transformatoren en RLC
Gedempte trilling: Voor allebei Kirchoff opstellen, differentiaalvergelijking oplossen (2 keer
tweedegraads), dan afleiden naar de tijd, om I te bekomen en dan min en max bepalen
(nulpunten dus) waaruit de gelijkheid blijkt tussen RLC en LC.
Magnetisch veld of elektrisch veld v/e cirkelvormige geleider berkenen => Biot-Savart
Geleidbaarheid: elektronenzee bij metalen, botsingen, trillingen, bij botsingen kinetische
energie afgeven -> harder trillen ,meer botsingen,… Drude-model: aantonen wat niet klopt
RLC (fasevershil): Welke rol speelt een faseverschil bij elektrische toepassingen? Vermogen:
componenten loodrecht erop verricht geen arbeid, dus alleen wat in fase is draagt bij.
Oefeningen








Een kleine kern met lading Ze met daarrond een homogene elektronenwolk met straal
R, toon aan dat de lading in deze elektronenwolk gelijk is aan: k.Ze*(1/r²+r/R³)
Door een vierkante winding met zijde L loopt een stroom I. Bepaal het magnetisch
veld op een punt van de as loodrecht op het vierkant, door het middelpunt van het
vierkant op een afstand x van het vierkant. Als x>>L, is het dan een magnetisch
dipool? Zo ja, wat is de magnetisch dipool?
Toon aan via de wetten van maxwell dat bij een condensator het veld aan de rand van
de platen niet plots nul kan worden
geladen bollen omhooggehangen aan touw , aan hetzelfde punt. afstanden berekenen
bereken E in een dubbele cilinder = holle cilinder, stralen R2 en R3 met daarin een
kleinere massieve cilinder stral R1 met in beide cilinders een ladingsverdeling rho.
geleider lengte a beweegt langs I op afstand b van I in de richting van I, bereken de
ems
vlakke ring met opp.lading sigma, binnenstraal R1 en buitenstraal R2
Lading Q in het midden van een cilinder, bereken de flux door het gebogen oppervlak
van de cilinder (dus totale flux - flux door eindvlakken)


















Kring zoals wheatstone, maar dan met wisselspanning, toon aan dat het
potentiaalverschil tussen twee punten constant is als de veranderlijke weerstand R
constant gehouden wordt.
zie zitting 1 nr 4
elektrische kring uit boek (fig 8.27), bepaal de stroom ifv L, C, R en de frequentie van
de bron
een kring met een condensator, stroom berekenen op t=0 en t=oneindig, als C
aanvankelijk niet opgeladen is.
2 oefeningen over een schijf(1ste maal geleidend, 2de maal niet geleidend) met
homogene lading Q erover verdeeld. Gevraagd is in 1ste vraag elektrisch veld in
functie van x met de X-as de as loodrecht door het midden van uw schijf.In het 2de
geval is het magnetisch dipoolmoment gevraagd(schijf draait met hoeksnelheid
omega) en de magnetische inductie
Gegeven wheatstonebrug maar dan met condensatoren, gelijkspanning V0 van de
bron, 1 capaciteit variabel, 2 andere gekend, laatste onbekend, bepaal capaciteit
hiervan
een volle niet-geleidende cillinder met een uniforme ladingsverdeling (straal R1)die
zich in een holle cillinder, met dezelfde ladingsverdeling (stralen R2 en R3)bevond.
gevraagd was dan het elektrisch veld i.f.v. de afstand tot de as van de twee cillinders te
berekenen, ook moest je E dan tekenen i.f.v. r.
een vlakke plaat condensator met vierkante platen, elk oppervlakte A en afstand
onderaan tussen de platen was d. de rechtse plaat maakt echter een hoek theta met de
verticale en helt dus naar rechts (afstand bovenaan tussen de twee platen > d) lijd een
formule af voor het elektrisch veld tussen de twee platen i.f.v. d, theta en A.
een kring met 2 weerstanden en 2 condensatoren. Bereken de potentialen in a en b, R's
en C's + de tijdsconstante van de kring.
dunne staaf lengte L op afstand d van de oorsprong, en op de x-as met homogene
lading per lengteeenheid. Bepaal a) Elektr Veld in de oorsprong door deze
ladingsverdeling en b) zet in de oorsprong een puntlading q, bereken de kracht die dit
punt uitoefent op de staaf
simpel model v/e atoom: kern met lading Ze (Z=aantal protonen, en elektronen) met
kleine afmetingen, daarrond een elektronenwolk met straal R. Toon aan dat elektrisch
veld op een afstand r van de kern, maar binnen de elektronenwolk (die ook een lading
bevat) gelijk is aan E=Ze/(4*Pi*epsilon0) * (1/r² + r/R³).
Bereken de arbeid bij het verplaatsen van een puntlading in een elektrisch veld
veroorzaakt door een dipool.
Hoe moet de ladingsdichtheid van een isolerende bol eruit zien opdat het elektrisch
veld in de bol onafhankelijk zou zijn van de afstand tot het centrum? Wat gebeurt er in
de oorsprong en waarom? (antw: =cte/r)
Oef 27.34 p787 (antw: 4 weerstanden met P= 4W, een P= 0W en een P= 16W)
oef: een lading q op afstand a van een geleidende plaat in het gravitatieveld vd aarde,
bereken de afstand a waarop de lading q in evenwicht is (stilstaat dus).
Bereken de kracht op een deeltje dat in het centrum ligt van een staaf die vervormd is
tot een halve cirkel met ladingsverdeling 
Bereken de capaciteit tussen 2 vlakke platen van een condensator waarvan de ene
schuin staat onder een bepaalde hoek. (Tip: Beschouw beide platen als een
parallelschakeling van infinitisimaal kleine platen)
H24 oef 54, H27 oef 79, p681 oef 38, p713 oef 80
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards