Vraagjes Chemie doorheen de jaren

advertisement
Vraagjes Chemie doorheen de jaren.
o
o
o
o
o
o
Schrijf de volgende ionreacties in water, molecuulreactie + ionreactie:
 Ammoniumchloride + calciumhydroxide
 Calciumcarbonaat + salpeterzuur
Geef de eigenschappen en toepassingen van de niet – metaaloxiden.
Bereken de concentratie in mol per liter van de nitraat ionen in een oplossing van 10
gram calciumnitraat in 3 liter water.
Bespreek de volgende vormen van corrosie :
 combinatie ijzer – zink
 combinatie ijzer – tin
Wat zijn zepen, hoe werken ze?
Wat betekent kathodische corrosiebescherming? Geef een concreet voorbeeld.
Bereken de pH van een kaliumhydroxideoplossing van 10 gram/liter.
Schrijf de volgende reacties:
 azijnzuur + 1 – propanol
 Methylacetaat + KOH
Hoe maakt men polyamiden, nylon?
Wat zijn de gevaren van CO? Hoe kan CO ontstaan ? Hoe kan men het vermijden ?
Mag men ijzer met koper verbinden, motiveer uw antwoord.
Hoe kan men de carbonatiediepte bepalen? Wat is het nut van deze bepaling?
Bespreek hoe men onverzadigd polyester maakt.
o
o
o
o
o
Hoe verloopt een polyadditie, kan u een voorbeeld geven ?
Wat is een LOI index, welke conclusies kan men eruit trekken?
Bespreek de dispersies als bindmiddel in een verf.
Hoe worden silicoonharsen gemaakt, wat zijn hun toepassingen ?
Bespreek de chemische omzettingen tijdens de bereiding van Portlandcement.
o
Geef van de volgende reactie de oxidator, reductor, reductie, oxidatie en aantal
uitgewisselde elektronen.
 6H2O + 5SO2 + 2MnO4- ® 5 SO42- + 2 Mn 2+ + 4 H3O+
Waarom traden er bij de restauratie van de gebouwen op de Acropolis in Athene, aan
het begin van deze eeuw door de Griekse architect Belanos problemen in verband
met corrosie op en niet de voorgaande 24 eeuwen? Wat was het probleem precies ?
Bespreek de reacties die optreden in een hoogoven en in de zgn. convertor.
Leg uit : de verwering van calciumcarbonaat ( kalksteen bv. ) onder invloed van water
dat CO2 bevat. Verklaar hoe en waarom het evenwicht verschuift. ( Op welke regels
baseert u zich? )
Men lost 40 g calciumnitraat op in 6 liter water. Bereken de concentratie van de
nitraat-ionen.
Schrijf de volgende reacties in water, onder ionvorm en moleculevorm.
 Ammoniumchloride + calciumhydroxide
 Zwaveltrioxide + calciumoxide
Bespreek de eigenschappen en de toepassingen van de metaaloxiden.
Geef de Lewisformule en de ruimtelijke vorm van :
 waterstofcarbonaat – ion
 salpeterzuur
o
 Bespreek de invloed van de concentratie op de reactiesnelheid
 Men reinigt een marmeren vloer met zoutzuur teneinde de cementresten te
verwijderen. Mag dit en verklaar uw antwoord. Schrijf reacties om uw
antwoord te staven.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Schrijf de volgende reacties :
 mierenzuur + ethanol
 ethylacetaat + kaliumhydroxide
Leg uit hoe men bakeliet maakt. ( reacties schrijven )
Bespreek kunststofbeglazing.
Bereken de hardheid van water dat 127 mg/liter calciumionen en 15 mg /liter
magnesiumionen bevat.
Hoe kan men door een ionenuitwisselaar water ontharden?
Welke chemische omzettingen gebeuren er tijdens de bereiding van cement ?
Bespreek de in de bouw gebruikte “ kalksoorten “
Bij aantasting door zure regen op gebouwen in kalksteen blijkt er een verschil te
bestaan tussen de beregende en de niet – beregende kant. Leg uit.
Wat is de LOI testmethode? Wat betekent een LOI boven 21 voor een plastic? Kan u
een voorbeeld geven van zo een plastic?
2
Download