OFFICE WALLON DES DECHETS

advertisement
OFFICE WALLON DES DECHETS
Direction des Instruments Economiques
Namur, le
Tél. : 081/336.575
Fax : 081/336.522
Onze ref.: MIJ/ir/STx/2005/39945
Bijlagen: 1 aangifte
Betreft: Belasting op niet-huishoudelijke afvalstoffen in het Waalse Gewest.
Regeling erkende of geregistreerde ophalers of vervoerders van afvalstoffen.
Jaarlijkse aangifte – jaar 2005.
Referte OWD: 2005/DNM/RCTAE/
Mevrouw,
Geachte heer,
Hierbij worden u als bijlage de formulieren 04.0, 04.1 en 04.2 toegestuurd, waarbij u uw
jaarlijkse aangifte moet indienen voor de belasting voor het jaar 2005 in de regeling die
bepaald wordt bij de artikelen 16bis tot en met 16sexies van het decreet van 25 juli 1991 met
betrekking tot de belasting op de afvalstoffen in het Waalse Gewest zoals gewijzigd bij het
decreet van 16 juli 1998.
U wordt eraan herinnerd dat artikel 10 van het besluit van de Waalse Regering van 23
december 1998 (B.S. 13.02.1999 – 4273) zoals gewijzigd bij artikel 3 van het besluit van de
Waalse Regering van 16 november 2000 (B.S. 14.12.2000 – 41871) het volgende bepaalt:
“Art. 10. § 1. De aangifteformulieren worden uiterlijk één maand vóór de uiterste datum
vastgesteld voor de overhandiging van de aangifte door de Dienst overgemaakt aan de
belastingplichtigen.
§ 2. De aangiften die ingediend worden aan de hand van de formulieren 01.0, 02.0, 02.1,
02.2, 03.0, 04.0, 04.1 en 04.2, worden ingevuld, uitgegeven of geregistreerd volgens de
voorschriften van de Dienst. …”
Praktisch staat de Dienst toe dat de aangifte ingediend wordt tot 10 februari 2005, dat
betekent één maand na de datum van 10 januari 2005 vastgesteld bij artikel 18ter van
bovenvermeld decreet van 25 juli 1991 zoals gewijzigd bij het decreet van 16 juli 1998.
Voor het belastingjaar 2005, de dokumenten die aan uw verklaring moeten geannexeerd
worden, zullen door diskette of door e-mail : [email protected].
Het
model
van
dezen
documenter
is
op
de
website
"http://mrw.wallonie.be/dgrne/forms/doc/149annexe.xls " te downloaden
Tenslotte moet de aangifte in euro te worden opgesteld en enkel slaan op de overdrachten van
afvalstoffen in het Waalse Gewest en opgehaald en vervoerd door uw toedoen naar elke
beheersinstallatie, technisch ingravingscentrum of andere die buiten het Waalse grondgebied
liggen en dit op grond van erkenningen of registraties waarvan u drager bent in uw
hoedanigheid van ophaler of vervoerder van afvalstoffen.
De behandelende ambtenaar vermeld onderaan op dit schrijven staat tot uw beschikking voor
nadere inlichtingen.
Hoogachtend.
MI JORIS
Attachée
Behandelende ambtenaar:
I. RASQUIN, adjuncte
Tel.: 081/33.65.37 alle dagen vanaf 9tot 12 uur
E-mail : [email protected]
Download