Pastoraal beleidsplan 2015 – 2020

advertisement
~1~
BELEIDSPLAN 2015 -2019
Van de
HERVORMDE GEMEENTE TER HEIJDE AAN ZEE
~2~
Dit beleidsplan 2015-2019 bestaat uit de volgende onderdelen:
Blad 1: voorblad
Blad 2: inhoudsopgave en inleiding
Blad 3: ouderlingen en pastoraal medewerkers
Blad 4 en 5: college van kerkrentmeesters
Blad 5 en 6: college van diakenen
Bij het beleidsplan 2015 – 2020
Kerk van & voor het dorp
De Kerkenraad is er zich van bewust dat we ons als kerkelijke gemeente in een
stroomversnelling bevinden van allerlei maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen.
Daarbij worden we als gemeente gedragen door het vertrouwen dat de Geest van Pinksteren
ons voorgaat en wegen wijst door de tijd.
Het vraagt van ons en daarvoor open oog, oor en hart te hebben.
De veranderingen brengen ons bij de vraag naar de essentie van de Gemeente en wat onze
roeping is in de context van het dorp Ter Heijde.
Met - onder andere - als goede buren de Rooms-Katholieke parochie, de Hervormde én de
Protestantse gemeente te Monster verstaan we de opdracht om allereerst gemeente van
Christus te zijn in de eigen leefomgeving. Het kerkgebouw speelt voor dorp en kerkelijke
gemeente een belangrijke rol.
Niet alleen lokaal, maar ook regionaal zullen we als kerken steeds meer op elkaar
aangewezen raken.
De komende jaren zullen met ‘verlopend getij’ de bakens met regelmaat verzet moeten
worden om een goede vaarroute te kunnen bewaren.
Te verwachten valt dat het aantal leden door ‘natuurlijk verloop’ zal blijven slinken, en het
kerkenwerk op de schouders van steeds minder leden terecht zal komen.
Al enkele jaren zijn daarbij de inkomsten niet meer toereikend.
In dit beleidsplan kunt u onder andere lezen hoe de kerkrentmeesters een weg zoeken om
uitgaven en inkomsten in balans te houden, maar ook hoe pastoraat, en diaconaat zich
doorontwikkelen naar passende vormen.
Ontmoetingscentrum “Irene” zal worden verkocht, noodzakelijke aanpassingen in het
kerkgebouw worden gerealiseerd ten einde fors te kunnen besparen.
Wat niet met zoveel woorden wordt geschreven is dat in bezinning en beraad wordt
nagedacht over missionair-zijn en alternatieven (betrokkenheid bij regionale initiatieven) om
o.a. jongeren bij het Evangelie te betrekken.
In de hoop en de verwachting dat op deze wijze de Hervormde gemeente van Ter Heijde mag
blijven bestaan als een levende gemeente van onze Heer Jezus Christus!
Avond vóór Hemelvaartsdag 2015,
H. Mast
~3~
Pastoraal beleidsplan 2015 – 2019.
Beleid
We willen er naar streven dat er in elke sectie een ouderling, voldoende teamleden en
pastorale bezoekers zijn.
We hebben (in het vorige beleidsplan) bewust de keuze gemaakt om niet meer te proberen
alle adressen binnen een bepaalde periode te bezoeken, maar af te gaan op verzoeken en tips
die we van gemeenteleden ontvangen. Daartoe willen we dan ook gemeenteleden uitnodigen
en stimuleren om te zien naar elkaar en signalen aan de ouderlingen door te geven.
Specifieke `speerpunten' voor het pastoraat in de komende periode
1. Ouders met opgroeiende kinderen - door o.a. hen de komende tijd op te zoeken en
te vragen naar de betrokkenheid van henzelf, de kinderen en de kerk.
2. De gemeente activeren verantwoordelijkheid te nemen voor de kinderen en de
jongeren in de gemeente.
3. De gemeente te stimuleren om te zien naar andere gemeenteleden en actiever te
betrekken bij gemeenteactiviteiten.
4. De gemeente te bepalen bij het belang van het gebed (o.a. de gebedskring).
5. Nieuwe bewoners van Ter Heijde welkom te heten.
De pastorale verantwoordelijkheid is als volgt verdeeld
Predikant: trouw-, rouw-, doop-, ziekenhuis-, stervens-, crisis-, en individueel pastoraat.
Daarnaast kan als onderdeel van de pastorale verantwoordelijkheid van de predikant
verwacht worden ( - voor zover mogelijk -)
a:
Het brengen van een pastoraal bezoek aan leden op wie hij - om `urgente reden'- attent
is gemaakt door ouderling/pastoraal medewerker
b:
Het mede zorg dragen voor de begeleiding, toerusting en instructie van ambtsdragers,
pastorale werkers en teamleden.
c:
Hij beschikbaar is voor ambtsdragers voor overleg en raad.
Ouderlingen: jubilea, rouw, ziekte, (en waar nodig persoonlijk pastoraat).
Ouderling voor jongeren en volwassenen tot ± 45 jaar: coördinatie jeugdwerk – daarin
bijgestaan door een coördinator - (o.a. catechese, nevendienst), specifiek bezoekwerk
jongeren (o.a. bij ziekte, examen).
Ouderling voor ouderen: ouderen vanaf 75 jaar.
Pastoraal medewerker: hetzelfde als de ouderling (in overleg met betreffende
wijkouderling)
Teamleden/contactpersonen: `signaalfunctie', welkom heten van nieuw ‘ingekomenen',
bezorging van de wijkbrief, diverse financiële acties e.d.
~4~
College van Kerkrentmeesters Beleidsplan 2015 – 2019.
Taken
De taak van de kerkrentmeesters omvat het zorgdragen voor voldoende financiële middelen
zodat het door de kerkenraad vastgestelde pastorale beleid, zoals de instandhouding van de
predikantsplaats, verwezenlijkt kan worden. Hiertoe worden begrotingen opgesteld en zorg
gedragen voor de geldwerving. Daarnaast wordt het beheer gevoerd over alle kerkelijke en
overige gebouwen, de begraafplaats, alle gelden, het personeel en het ledenbestand.
Doelstelling
Het stimuleren en meewerken vanuit de eigen verantwoordelijkheid om verder te bouwen
aan een levende gemeente met een gezonde financiële positie. Concreet betekent dit het
verkrijgen van een sluitende begroting en exploitatie. Dit is het speerpunt van alle
werkzaamheden van het College van Kerkrentmeesters.
Financiële situatie
De laatste jaren worden we geconfronteerd met een groeiend begrotingstekort. Hiervoor
zijn een aantal oorzaken aan te wijzen zoals:
a. het afnemend ledenaantal waardoor minder bijdragen worden ontvangen;
b. het afnemend kerkbezoek waardoor de inkomsten van collectegelden teruglopen;
c. de economische crisis, waardoor het gemiddelde bedrag van de kerkelijke bijdrage
lager uitvalt;
d. de rente op uitgezet kapitaal is laag en levert beduidend minder op dan in het
verleden;
e. de afdrachten aan de landelijke kerk drukken zwaar op de begroting;
f. de traktementen en predikantenvergoedingen, de loonkosten, de energiekosten, de
kosten van beheer en administratie en de kosten van onderhoud stijgen gedurig,
terwijl dit geen gelijk tred houdt met de inkomsten;
g. terugval in het aantal vrijwilligers bij zowel de oud papier inzameling als de
bazaarcommissie;
h. terugval in de verhuur van Ontmoetingscentrum “Irene”.
Beleidslijnen
Ten einde de hierboven geschetste doelstelling te verwezenlijken moet de gemeente bewust
gemaakt worden van het groeiende tekort. Ook moeten we de noodzaak tot het nemen van
keuzes aan de gemeente duidelijk maken. Deze keuzes vallen in twee delen uiteen
namelijk:
1. Keuzes met als doel om meer inkomsten te genereren;
2. Keuzes om de uitgaven te reduceren.
Het College van Kerkrentmeesters heeft voor beide keuzes al deels concrete plannen
ontwikkeld c.q. nog zal ontwikkelen, waar zij de komende jaren voortvarend mee aan de
slag wil gaan namelijk:
~5~
1. Keuzes met als doel om de meer inkomsten te genereren:
a het stimuleren van de verhuur van de gebouwen;
b. het intensiveren van het zoeken naar voldoende vrijwilligers voor het bemensen
van de oud papier inzameling en de bazaarcommissie;
c. het optimaliseren van het rendement van het vermogen, zonder financiële risico’s
te lopen.
d. ruim aandacht blijven schenken aan het binnen halen van toegezegde bijdragen.
e. alert blijven op indexering van tarieven voor advertenties, boekingen, graven etc.
2. Keuzes om de uitgaven te reduceren:
a. zorgvuldig omgaan met energie;
b. kleine onderhoudswerkzaamheden, voor zover mogelijk, uitvoeren in eigen
beheer;
c. het reduceren van de personeelslasten en het intensiveren van de inzet van
vrijwilligers;
d. onderzoek naar het afstoten van het Ontmoetingscentrum “Irene” en daarnaast het
behouden van een in omvang en kosten kleiner zalencomplex in de naaste
omgeving van de kerk of het gebruik van de kerk als multifunctioneel gebouw
te onderzoeken;
e. passieve leden tijdig uitschrijven om onnodige afdracht aan hogere instanties te
voorkomen.
0–0-0
Download