OVEREENKOMST[AvK1] VOOR DE OVERLEGSCHEIDING

advertisement
DEELNEMERSOVEREENKOMST VOOR DE OVERLEGSCHEIDING
De ondergetekenden:
CLIENT wonende te @ aan de @, geboren te @ op @,
en
CLIENT wonende te @ aan de @, geboren te @ op @,
hierna samen genoemd de partners
mr. @, advocaat van @ kantoorhoudende te @ aan @
en
mr. @, advocaat van @ kantoorhoudende te @ aan @
hierna samen genoemd de advocaten,
en:
DESKUNDIGE, kantoorhoudende te @ aan de @, hierna te noemen de ‘financieel deskundige’,
en
COACH/MEDIATOR, kantoor houdende te @ aan @, hierna te noemen ‘de procesbegeleider’ of de
‘coach/mediator’
allen samen genoemd “de deelnemers”
NEMEN IN AANMERKING
I DEFINITIE
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
a. Vereniging van Collaborative Professionals: de Vereniging voortvloeiend uit de Vereniging
Collaborative Divorce Holland opgericht op 17 oktober 2008, waarvan de naam en de statuten
zijn gewijzigd bij akte van 30 december 2013 (ingeschreven in het Handelsregister onder
nummer 27255227, statutaire zetel Monseigneur Nolenslaan 1, 2555 XX Den Haag;
b. de overlegscheiding: het onderhandelingsproces waarbij de partners de gevolgen
van hun op handen zijnde beëindiging van hun relatie (voor zover vereist door
middel van echtscheiding of ontbinding van het partnerschap) buiten rechte
1
regelen door middel van minnelijk overleg. Waar in de onderhavige overeenkomst
gesproken wordt over (echt)scheiding wordt daaronder mede begrepen de
ontbinding van het geregistreerd partnerschap of beëindiging van de
samenlevingsrelatie van de partners;
c. partners: echtgenoten en/of geregistreerde partners dan wel samenlevers, die
tevens ouders van kinderen kunnen zijn, die voornemens zijn om hun huwelijk,
geregistreerde partnerschap of samenwoning te beëindigen.
d. de teamleden: alle bij de overlegscheiding betrokken deelnemers, niet zijnde de partners;
f. de deelnemers: de partners en de teamleden;
g. bijeenkomst: het overleg met in beginsel alle deelnemers;
h. teambijeenkomsten: het overleg met uitsluitend de teamleden;
i. partner(s)gesprek: het door de coach/mediator met (één van) de partners gevoerde
begeleidingsgesprek;
j. de advocaat: de belangenbehartiger van één partner. De advocaat is aangesloten bij de
Nederlandse Orde van Advocaten, lid van de vFAS (Vereniging Familierechtadvocaten en
Scheidingsmediators) en is lid van de Vereniging van Collaborative Professionals.
k. de coach/mediator: een psycholoog/coach(mediator)/orthopedagoog aangesloten bij een eigen
beroepsgroep die een eigen klacht- en tuchtrecht kent en tevens lid is van de Vereniging van
Collaborative Professionals. De coach/mediator heeft de taak om het onderhandelingsproces van
de overlegscheiding te begeleiden en de partijen en hun advocaten voor te lichten over
vraagstukken met betrekking tot de gevolgen van de echtscheiding voor hun kinderen en de
emotionele en communicatieve kwesties die een goed verloop van de overlegscheiding
(mogelijkerwijs) beïnvloeden;
l. de deskundige: een bij een beroepsgroep die een eigen klacht- en tuchtrecht kent, aangesloten
persoon, zoals bij voorbeeld een accountant of fiscalist, maar ook een gedragsdeskundige of een
(kinder)psycholoog en tevens lid is van de Vereniging van Collaborative Professionals.
De deskundige kan partijen en hun advocaten adviseren over de fiscale en/of financiële aspecten
van de afwikkeling van de gevolgen van de scheiding of over bijzondere vraagstukken de
kinderen betreffende, indien dit in de ogen van alle deelnemers bij deze overeenkomst wenselijk
is. De deskundige zal als teamlid bij de onderhavige overeenkomst betrokken zijn.
m. Code: de door de Vereniging van Collaborative Professionals opgestelde richtlijnen voor de
overlegscheiding vastgesteld op 19 mei 2014 waaraan alle teamleden zich conformeren door
ondertekening van deze overeenkomst.
II DOELEN EN INTENTIES
a.
b.
De partners erkennen dat hun belang en dat van hun gezinsleden het meest gediend is doordat
zij de verplichting op zich nemen alle met de echtscheiding verband houdende zaken in
onderling overleg te regelen met in achtneming van ieders belang.
Onder belang wordt verstaan elke vorm van belang die bij de regeling van de gevolgen van de
beëindiging van de relatie in acht kan of moet worden genomen. De belangen kunnen van
juridische, emotionele, financiële en/of fiscale aard zijn.
2
c.
d.
e.
f.
g.
De partners nemen in het onderhandelingsproces niet enkel hun eigen belang tot uitgangspunt,
maar houden oog voor de belangen van de andere partner en voor de belangen van hun
kinderen.
De deelnemers aan deze overeenkomst sluiten uitdrukkelijk de bepaling van de gevolgen van de
echtscheiding door de rechter uit, voor de duur van deze overeenkomst. Zij streven er naar de
gevolgen van de echtscheiding en de daaruit voorvloeiende geschillen zonder tussenkomst van
de rechter te regelen.
Nadat een regeling is overeengekomen zullen de partners de regeling aan de rechter voorleggen
in een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding, opdat de echtscheiding kan worden
uitgesproken en de getroffen regeling wordt geformaliseerd.
Partners, tevens ouders, zullen zich er voor inspannen om de geschillen die zij ervaren op
partnerniveau te onderscheiden van hun verantwoordelijkheden op ouderniveau. Zij accepteren
begeleiding in de transitie van “ex”-partners naar ouders na scheiding.
De partners en de teamleden zullen hun uiterste best doen om ten aanzien van de opvoeding en
verzorging van de kinderen en de rechten en plichten van de ouders oplossingen te vinden die
het meest recht doen aan de belangen van de kinderen.
De partners, tevens ouders, spreken uitdrukkelijk de intentie uit om meningsverschillen met
betrekking tot de kinderen zo snel mogelijk in der minne op te lossen teneinde een zorgzame,
liefdevolle en betrokken relatie tussen de kinderen en de beide ouders te bewerkstelligen.
III KADER
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
De partners begrijpen dat de overlegscheiding geen garanties biedt voor de afhandeling van hun
scheiding buiten de rechter om.
De partners hebben en behouden ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop
de overlegscheiding verloopt.
De partners erkennen dat de door hen ingeschakelde advocaten onafhankelijk zijn van elkaar en
slechts één partij vertegenwoordigen in de overlegscheiding.
De deelnemers realiseren zich dat de teamleden de belangen van beide partners voor ogen
hebben en dat de teamleden de partners daar desgewenst of indien nodig op zullen wijzen.
De bijeenkomsten vinden in beginsel plaats in aanwezigheid van alle deelnemers.
De teamleden kunnen buiten de partners om team-bijeenkomsten houden omtrent de voortgang
van de overlegscheiding in de ruimste zin van het woord, opdat impasses worden voorkomen
of worden opgelost.
De coach/mediator voert met één of beide partners tezamen begeleidingsgesprekken. De
coach/mediator voert ook (na overleg en toestemming van beide ouders) gesprekken met de
kinderen van de partners, indien er geen kinderdeskundige bij betrokken is;
De partners hebben voor- en nabesprekingen met hun eigen advocaat.
De partners begrijpen dat de belangenbehartiging door de advocaten is beperkt tot deze
overlegscheiding. Zij realiseren zich dat de advocaten, noch hun kantoorgenoten als
belangenbehartiger van één van de partners kunnen optreden in een juridische procedure of
aangelegenheid, waarbij de partner direct of indirect betrokken is.
EN ZIJN VOORTS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN
3
Artikel 1 BETREFFENDE DE PARTNERS / DE OUDERS
1.1 De partners/ouders zullen voor de duur van deze overeenkomst:
- hun echtscheiding afwikkelen zonder tussenkomst van de rechter;
- juiste en volledige informatie verschaffen, met name op financieel gebied ook als hier niet
expliciet om gevraagd is;
- gezamenlijk opdracht geven tot het verrichten van werkzaamheden, indien het advies van
een deskundige ingewonnen moet worden, tenzij de partners en hun advocaten
schriftelijk anders overeenkomen;
- bereid zijn naar elkaars argumenten te luisteren;
- bereid zijn te zoeken naar compromissen, ook indien die slechts ten dele tegemoet komen aan
ieders eigen belang;
- zich met respect gedragen tegenover elkaar en de teamleden;
- zich onthouden van acties of gedragingen die de overlegscheiding frustreren;
- de privacy en de waardigheid van alle betrokkenen respecteren;
- hun kinderen afschermen van hun geschillen en hen een stem geven in het ouderschapsplan
dat wordt opgesteld;
- een ouderschapsplan opstellen dat recht doet aan de belangen van de kinderen en rekening
houdt met de rechten en plichten van beide ouders.
Artikel 2 BETREFFENDE DE ADVOCATEN
2.1 De overeenkomst tussen een van de partners en zijn/haar advocaat is een overeenkomst van
opdracht in de zin van artikel 7:400 BW.
2.2 Iedere advocaat behartigt de belangen van die partner door wie hij is ingeschakeld.
2.3 De advocaat is gebonden aan de beroeps- en gedragsregels van de Nederlandse Orde van
Advocaten en aan het voor hem geldende klacht- en tuchtrecht. Daarenboven dient de advocaat
in de geest van de “Code” te handelen in het kader van zijn/haar optreden ten behoeve van de
overlegscheiding.
2.4 De advocaten zullen:
- juridische informatie over de scheiding en de gevolgen daarvan verstrekken;
- bevorderen dat de partners over voldoende informatie beschikken om gelijkwaardig te
kunnen onderhandelen en beslissingen te kunnen nemen;
- bevorderen dat de partners de diverse mogelijkheden overdenken en zonodig diverse
mogelijkheden voorleggen om recht te kunnen doen aan de belangen van de beide partners
en de kinderen van de partners;
- aandacht besteden aan de emotionele/relationele problematiek voor zover die een beletsel
vormt voor het overleg in het kader van de overlegscheiding en het begeleiden van de
onderhandelingen;
- gespreksverslagen opstellen;
4
- het resultaat van de onderhandelingen schriftelijk in een convenant vastleggen;
- het gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding opstellen en indienen nadat de
overlegscheiding heeft geresulteerd in het ondertekenen van een convenant door beide
partners;
- de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand
verzorgen, tenzij in de overlegscheiding een andere afspraak is gemaakt;
- de scheiding aan pensioenfondsen, waar de partners pensioenen hebben opgebouwd,
mededelen, tenzij in de overlegscheiding een andere afspraak is gemaakt.
2.5 Door de beëindiging van de overlegscheiding wordt tevens de opdracht aan de teamleden
beëindigd. De advocaten zullen de belangen van de partner die zij gedurende de
overlegscheiding hebben begeleid, niet langer behartigen in aangelegenheden gerelateerd aan de
echtscheiding van deze partner. Zij zullen evenmin optreden voor de ene partner tegen de
andere partner in andere familierechtelijke kwesties. Deze bepaling geldt eveneens voor
kantoorgenoten van de advocaten.
2.6 Als één van de advocaten zich als teamlid uit de overlegscheiding wil terugtrekken, kan deze
met instemming van de partners en overige teamleden worden vervangen door een andere
advocaat die lid is van de Vereniging van Collaborative Professionals, die ook voor de andere
deelnemers acceptabel is en in het team past.
2.7 De advocaat zal in geval van overdracht van de belangenbehartiging zoals bedoeld in artikel 2.6
medewerking verlenen aan het overdragen van het dossier aan de opvolgend advocaat. De
opvolgende advocaat is gehouden de overeenkomst voor de overlegscheiding te ondertekenen
vóór aanvang van zijn/haar werkzaamheden.
Artikel 3 BETREFFENDE DE COACH/MEDIATOR
3.1 De overeenkomst met de coach is een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400
BW.
3.2 De coach/mediator is gebonden aan de beroeps- en gedragsregels die voor zijn eigen
beroepsgroep gelden. De coach/mediator is voorts gebonden aan het voor zijn beroepsgroep
geldende klacht- en tuchtrecht. De coach/mediator is gebonden aan de “Code” die de
Vereniging van Collaborative Professionals heeft vastgesteld op 19 mei 2014. De coach/mediator
dient in de geest van deze Code te handelen in het kader van zijn optreden ten behoeve van de
overlegscheiding.
3.3 Na de beëindiging van de overlegscheiding mag de coach/mediator niet langer optreden als
coach/mediator noch als individuele begeleider/coach/mediator van een der partijen.
Artikel 4 BETREFFENDE DE DESKUNDIGE(N)
5
4.1 De partners kunnen besluiten om op voordracht van de advocaten en/of de coach/mediator
(een) deskundige(n) in te schakelen om hen te adviseren omtrent diverse aspecten van de
afwikkeling van de echtscheiding van de partners, meer in het bijzonder ten aanzien van:
- financiële aspecten van de zaak;
- vraagstukken omtrent de verzorging en opvoeding van de kinderen:
- emotionele en communicatieve aspecten waarmee de partners en de advocaten te maken
krijgen,
(op het terrein waarop nadere voorlichting en bijstand wordt gewenst). De deskundige dient bij
lid te zijn van de Vereniging van Collaborative Professionals en in ieder geval een training tot
mediator te hebben gevolgd en bereid te zijn de Code te onderschrijven.
4.2 De overeenkomst met de deskundige is een overeenkomst van opdracht in opdracht in de zin
van artikel 7:400 BW.
4.3 De overeenkomstig artikel 4.1 aan te wijzen deskundige is gebonden aan de Gedragsregels die
voor zijn eigen beroepsgroep gelden en dient de Code te onderschrijven. De deskundige is
voorts gebonden aan het voor zijn beroepsgroep geldende klacht- en tuchtrecht. De deskundige
dient in de geest van de Code te handelen als hij werkzaamheden verricht ten behoeve van de
overlegscheiding.
4.4 De deskundige zal geen werkzaamheden verrichten voor één of beide partners indien de
overlegscheiding wordt beëindigd, tenzij deze werkzaamheden expliciet voortvloeien en in het
kader van de uitvoering van de gevolgen van de echtscheiding overeengekomen zijn. Te denken
valt aan het verzorgen van aangiftes inkomstenbelasting in het jaar van de scheiding.
4.5 De te raadplegen deskundige(n) zal/zullen gerechtigd zijn -ook ongevraagd- nadere informatie
te verstrekken of op te vragen bij de partners en bij derden. Indien een deskundige om inzage
van stukken vraagt zullen de partners en/of hun advocaten deze onverwijld, volledig en naar
waarheid verstrekken.
Artikel 5 VOORTIJDIGE BEËINDIGING VAN DE OVERLEGSCHEIDING
5.1 De opdracht aan de teamleden eindigt indien ondubbelzinnig blijkt dat een van de partners de
overlegscheiding wenst te beëindigen of wenst te procederen.
5.2 De overlegscheiding zal worden beëindigd indien blijkt dat een of beide partners een verkeerde
voorstelling van zaken heeft gegeven of bewust onvolledig is geweest in het verstrekken van
informatie, indien geen gehoor wordt gegeven aan een verzoek bepaalde informatie te
verschaffen of anderszins heeft gehandeld met het oogmerk (het verloop van) de
overlegscheiding te ondermijnen of op onoorbare wijze gebruik te maken van de
overlegscheiding.
5.3 Alvorens de overlegscheiding overeenkomstig artikel 5.2 wordt beëindigd zal/zullen de
advocaat/advocaten de cliënt(en) voorhouden wat het effect is van het verbod van de cliënt de
6
informatie die hij zijn advocaat heeft gegeven in de overlegscheiding in te brengen teneinde de
cliënt te bewegen toestemming te geven deze informatie toch in de overlegscheiding
bespreekbaar te maken. Als de cliënt volhardt in de eis dat de advocaat wezenlijke informatie
verzwijgt ten opzichte van de andere teamleden, handelt de advocaat als beschreven in artikel
5.2
5.4 De overeenkomst eindigt voorts:
- door opzegging van de overeenkomst door één van de deelnemers;
- door overlijden van één van de partners;
- door het tot stand komen van een scheidingsovereenkomst, waarin de gevolgen van de
echtscheiding geregeld worden, gevolgd door het indienen van het gemeenschappelijk
verzoekschrift en de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de
burgerlijke stand.
Artikel 6 CONVENANT, DEELAFSPRAKEN, VRIJBLIJVENDHEID
6.1 Een overeenkomst tussen de partijen komt eerst tot stand door de ondertekening van het
zogenoemde (scheidings)convenant door beide partners, waarbij de gevolgen van de
(echt)scheiding worden geregeld. Voorstellen, toezeggingen e.d. in het kader van de
overlegscheiding binden de partners niet.
6.2 Deelafspraken binden de partners niet en vervallen derhalve als de overlegscheiding beëindigd
wordt zonder dat een convenant tussen hen tot stand komt.
6.3 Het in artikel 6.2 bepaalde geldt niet indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat
een bepaalde deelovereenkomst bindend zal zijn en derhalve zal blijven gelden, ook indien er
geen scheidingsconvenant tussen de partners tot stand komt.
Artikel 7 VERTROUWELIJKHEID EN VERSCHONINGSRECHT
7.1 Al hetgeen tijdens de overlegscheiding door de partners wordt medegedeeld is vertrouwelijk.
Behoudens deelconvenanten als bedoeld in artikel 6.3 en het scheidingsconvenant zullen alle
stukken die tussen de partners, de advocaten en overige teamleden zullen worden gewisseld, als
vertrouwelijk worden beschouwd. Op deze stukken kan in noch buiten rechte enig beroep
worden gedaan.
7.2 Het staat de partijen vrij tijdens de overlegscheiding advies in te winnen van derden,
bijvoorbeeld een andere advocaat of adviseur, mits met inachtneming van de bepaling met
betrekking tot de vertrouwelijkheid als bedoeld in artikel 7.1. De betreffende partij staat in voor
de geheimhouding door de derde en laat deze een geheimhoudingsverklaring ondertekenen,
tenzij hij/zij uit hoofde van zijn/haar beroep reeds een beroepsgeheim heeft.
7.3 Indien de overlegscheiding eindigt zonder ondertekening van een scheidingsconvenant zullen
de deelnemers in een eventuele procedure geen mededelingen doen over hetgeen in de
7
overlegscheiding is besproken. Evenmin zijn zij gerechtigd in een procedure verslagen en
andere stukken als bedoeld in artikel 7.1 aan de rechter over te leggen.
7.4 Indien tussen de partners een (scheidings)convenant tot stand gekomen is in de zin van artikel
6.1 en tussen hen een procedure wordt gevoerd over de interpretatie en/of de uitvoering van dit
convenant zal het bepaalde in artikel 7.1 niet gelden. De partners zullen dan gerechtigd zijn in
de procedure mededeling te doen over de wijze waarop het (scheidings)convenant tot stand
gekomen is. Ook zullen zij in dat geval gerechtigd zijn de verslagen en andere in artikel 7.1
bedoelde stukken in het geding te brengen. Zij zullen desgewenst de advocaten en overige
teamleden in de procedure als getuige kunnen oproepen, doch deze zullen zich op hun
verschoningsrecht kunnen beroepen, voor zover de Wet aan hen een verschoningsrecht toekent.
7.5 Het in artikel 6.3 vermelde geldt eveneens indien er geen (scheidings)convenant in de zin van
artikel 6.1 tot stand gekomen is, maar wel een bindende deelafspraak in de zin van artikel 6.3,
echter alleen voor zover het geschil deze bindende deelafspraak betreft.
7.6 Indien tussen de partners geen (scheidings)convenant tot stand gekomen is in de zin van artikel
6.1 en tussen hen een procedure gevoerd wordt over de gevolgen van de scheiding en zij beiden
wensen dat de vertrouwelijkheid als bedoeld in artikel 7.1 wordt opgeheven, zal het in artikel
7.3 bepaalde tussen hen niet gelden. Een bij een overlegscheiding betrokken advocaat kan zich
echter ten alle tijden beroepen op zijn verschoningsrecht.
7.7 Indien zich een geschil voordoet tussen de partners of een van hen enerzijds en anderzijds een
advocaat of een van de overige teamleden over de verrichte werkzaamheden en hierover een
klachtprocedure of een civiele procedure wordt gevoerd, geldt in die procedure het bepaalde in
artikel 7.1 niet en kunnen derhalve daarin alle gewenste mededelingen worden gedaan omtrent
hetgeen zich in de overlegscheiding heeft afgespeeld. In dat geval kunnen alle stukken die in het
kader van de overlegscheiding tot stand gekomen zijn, over worden gelegd.
Artikel 8 KOSTEN
8.1 Ieder van de partners is met de eigen advocaat een overeenkomst tot opdracht in de zin van
artikel 7:400 BW overeengekomen. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt omtrent de
kosten van de advocaat. Iedere partner draagt de kosten van de door hem/haar ingeschakelde
advocaat.
8.2 De partners hebben gezamenlijk een overeenkomst tot opdracht in de zin van artikel 7:400 BW
gesloten met de overige teamleden. De kosten van de overige teamleden worden door de
partners bij helfte gedragen. De tarieven zijn openbaar en bekend bij alle deelnemers. De
partners zijn jegens deze (niet-advocaat) teamleden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling
van de nota’s.
8.3 De partners blijven in elk geval, dus ook ingeval de overlegscheiding eindigt zonder dat een
convenant wordt opgesteld en/of ondertekend, dan wel zonder dat met inachtneming van de
8
deelnemersovereenkomst een (echt)scheidingsprocedure in rechte aanhangig wordt gemaakt,
onverminderd verplicht tot vergoeding van de door hun advocaat en overige teamleden
verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, zoals is vastgelegd in de overeenkomst tot
opdracht.
Aldus overeengekomen, in zesvoud opgemaakt en getekend te @ op @
_____________________
_____________________
Client
Client
_____________________
_____________________
mr.
mr.
-------------------------------------------------------------------Financieel deskundige
_____________________
Coach/mediator
9
10
AANVULLENDE DEELNEMERSOVEREENKOMST VOOR DE OVERLEGSCHEIDING
De ondergetekenden:
Naam, wonende te Plaats aan de Adres geboren te Plaats op Datum
en
Naam, wonende te Plaats aan de Adres geboren te Plaats op Datum
hierna samen genoemd de partners
Mr. Naam, advocaat van Naam kantoorhoudende te Plaats aan Straat
Mr. Naam, advocaat van Naam kantoorhoudende te Plaats aan Straat
hierna samen genoemd de advocaten
Drs Naam
Of
Naam
hierna genoemd de deskundige
NEMEN IN AANMERKING:
De partners en de advocaten hebben op datum een deelnemingsovereenkomst voor de
overlegscheiding ondertekend.
De deskundige is door de partners en de advocaten aangezocht om hen te adviseren omtrent
diverse aspecten van de afwikkeling van de echtscheiding van de partners, meer in het
bijzonder ten aanzien van:
11
. Financiële aspecten van de zaak
. Vraagstukken omtrent de opvoeding en verzorging van de kinderen
. Emotionele en communicatieve aspecten waarmee de partners en de advocaten
te maken krijgen
KOMEN OVEREEN ALS VOLGT
De partners en de teamleden beschouwen de deelnemingsovereenkomst voor de
overlegscheiding als hier herhaald en ingelast.
De partners en de teamleden zullen zich volledig aan deze deelnemingsovereenkomst
conformeren en handelen naar de geest van deze deelnemingsovereenkomst.
Aldus overeengekomen, in Aantal voud opgemaakt en getekend te Plaats
op Datum
_____________________
_____________________
Naam
Naam
_____________________
_____________________
mr. Naam
mr. Naam
_____________________
Naam, deskundige
12
Download
Random flashcards
Create flashcards