2. Kwaliteitsdoelstellingen 2014 - Praktijk voor Parodontologie en

advertisement
Kwaliteitsjaarverslag 2014
Naam praktijk
Praktijk adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Praktijk voor Parodontologie & Implantologie
Nijmegen
St. Annastraat 255
6525 GR
NIJMEGEN
024-3602401
E-mailadres
Website
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
[email protected]
www.pvpi.nl
09199881
Naam praktijk
Praktijk adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Praktijk voor Parodontologie & Implantologie
Horst
Gasthuisstraat 89
5961 GA
HORST
077-7600099
E-mailadres
Website
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
[email protected]
www.pvpi.nl
52492966
Inhoud kwaliteitsjaarverslag
Inleiding……………………………………………………………………………………
3
1. Missie en visie…………………………………………………………………………
4
2. Kwaliteitsdoelstellingen………………………………………………………………
4
3. Producten en diensten
3.1 Doelgroep……………………………………………………………………
3.2 Producten en diensten……………………………………………………..
5
5
4. Het kwaliteitsbeleid
4.1 Kwaliteit van de uitoefening van het vak …………………………………
4.1.1 Tandartsen………………………………………………………..
4.1.2 Mondhygiënisten…………………………………………...........
4.1.3 Assistenten………………………………………………………..
4.1.4 Overige medewerkers………………………………………….. .
4.2 Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument………………………
4.3 Kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving……
5
6
6
7
8
9
10
5. Borgen, evalueren en verbeteren…………………………………………………. .
5.1 Borgen……………………………………………………………………….
5.2 Evalueren en verbeteren…………………………………………………..
11
11
12
6. Plannen voor het komende jaar…………………………………………………….
13
Bijlage: Beschrijving per functionaris
Inleiding
Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag van de Praktijk voor Parodontologie & Implantologie
Nijmegen en Horst. Binnen onze praktijk wordt hard gewerkt aan het leveren van kwalitatief
hoogwaardige tandheelkundige zorg. Met dit kwaliteitsjaarverslag maken we deze
inspanningen voor alle belanghebbenden inzichtelijk.
In het volgende hoofdstuk ‘Missie en visie’ geven we inzicht in wat wij als praktijk willen
betekenen voor onze patiënten. De visie geeft aan hoe we dit willen bereiken aan de hand
van de kwaliteit van onze praktijk en de zorgverleners die er werkzaam zijn. Vervolgens
vertalen we dit door naar concrete doelstellingen. We geven een beschrijving van onze
doelgroep en onze producten. Gevolgd door een beschrijving van ons kwaliteitsbeleid. Een
beschrijving van de samenstelling van ons team maakt hier vanzelfsprekend onderdeel van
uit. Op basis van de borging van ons beleid geven we een evaluatie van de afgelopen
periode. Uitkomsten van deze evaluatie vertalen we vervolgens in concrete doelstellingen
voor het komende jaar.
Wij wensen u veel leesplezier.
1. Missie en visie
“Het leveren van specifieke, kwalitatief hoogstaande tandheelkunde door een gemotiveerd
team, waarbij respect en zorgzaamheid voor zowel de patiënt als de verwijzend tandarts
hoog in het vaandel staan”.
Wij behandelen patiënten uit Horst en Nijmegen en de wijde omgeving daaromheen. In onze
praktijken werken alleen NVvP erkende parodontologen. Onze implantologen zijn NVOI
erkend of streven ernaar deze erkenning in 2015 te verkrijgen. Bovendien staan zij
ingeschreven bij het Kwaliteits Register Tandartsen. Daarnaast werken bij ons
hooggekwalificeerde mondhygiënisten, met ruime ervaring in de Parodontologie en
Implantologie. Onze assistenten zijn gediplomeerd preventie assistent (plus) of streven
ernaar dit getuigschrift in 2015 te behalen. Al onze behandelaars volgen uitgebreide na- en
bijscholingsactiviteiten. Wij werken evidence-based.
Een respectvolle en zorgzame sfeer vinden wij erg belangrijk. Daarom zorgen wij voor een
vriendelijke ontvangst, een goede toegankelijkheid en een luisterend oor. Daarnaast geven
wij patiënten en verwijzers vooraf alle benodigde informatie over de behandeling en de
kosten.
2. Kwaliteitsdoelstellingen 2014
Hieronder worden de doelstellingen van de praktijk beschreven op basis van de volgende
driedeling:
-
Kwaliteit van de uitoefening van het vak
Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument
Kwaliteit van de praktijkorganisatie
Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de uitoefening van het vak
- Het leveren van kwalitatief hoogstaande tandheelkunde, met name op het gebied van
de Parodontologie en de Implantologie
- Het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van de mondgezondheid
- Het bereiken van een optimale functionaliteit van het gebit.
- Het bijstaan van algemeen practici en mondhygiënisten in de specialistische
tandheelkundige zorg van hun patiënten
- Het opleiden van algemeen practici en mondhygiënisten in het herkennen en
diagnosticeren van parodontologische aandoeningen en implantologische
bijzonderheden
Doelstellingen ten aanzien van de relatie met de patiënt/consument
- Een optimale behandelrelatie met de patiënten
- Tevredenheid van de patiënten en hun verwijzers
- Een optimale samenwerking met de verwijzers
Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de praktijkorganisatie
- Optimale hygiëne
- Hoogwaardige, moderne apparatuur en instrumenten
- Goede planning van de behandelingen
- Geen wachttijd als een patiënt snel gezien wil worden of als de verwijzer spoed nodig
acht
- Goede werksfeer
3. Doelgroep en diensten
3.1 Doelgroep
Onze praktijk richt zich op de volgende doelgroep(-en):
-
-
Patiënten uit Nijmegen of Horst en de wijde omgeving hier omheen met parodontale
problemen, een wens voor implantaten of problemen rond reeds aanwezige
implantaten
Verwijzend tandartsen en mondhygiënisten
3.2 Producten en diensten
Onze praktijk biedt deze doelgroep(-en) de volgende producten en diensten aan:
-
Behandeling van parodontale problemen en de nazorg daarvan
Verbetering en begeleiding van de zelfzorg
Implantologie en bijbehorende prothethiek
4. Het kwaliteitsbeleid
4.1 Kwaliteit van de uitoefening van het vak
Hieronder geven we een overzicht van ons team. Per functie geven we een beschrijving van
de taken en door deze discipline ondernomen activiteiten in 2014 gericht op
deskundigheidsbevordering en/of het realiseren van de doelstellingen 2014.
4.1.1. Tandartsen
Aantal in deze praktijken: 4 (Nijmegen), 3 (Horst)
Download