Het Leverancierscontract

advertisement
3.2.3a Bijlage Voorbeeld van een leverancierscontract
Het Leverancierscontract
Inzake de leverantie van ………………………… ten behoeve van ……….. verklaren
ondergetekenden het volgende te zijn overeengekomen en de intentie uit te spreken:
 dat beide partijen zich over en weer sterk zullen maken voor een nauwe samenwerking met
betrekking tot de hierboven aangegeven productgroep en de aanverwante dienstverlening;
 dat partijen zullen samenwerken volgens een gestandaardiseerde procesgang en streven
naar verbeteringen binnen de huidige relatie.
1
Assortiment
1.1
Zie bijlage 1
2
Looptijd
2.1
De looptijd van deze overeenkomst bedraagt … maanden, ingaande op … en zal
derhalve automatisch expireren op ...
3
4
2.2
Verlenging van deze overeenkomst is slechts van kracht indien deze door partijen
schriftelijk is aangegaan.
2.3
Wij verzoeken u vriendelijk om 2 maanden voor het verstrijken van dit contract
ons een passend voorstel te doen voor de volgende contractperiode.
Condities
3.1
Alle genoemde prijzen, kortingen en condities zijn exclusief BTW.
3.2
Alle genoemde prijzen, kortingen en condities zijn vast gedurende de looptijd van
deze overeenkomst.
3.3
De prijzen zullen bij het aangaan van een nieuw contract nooit meer verhoogd
worden dan het op dat moment geldende CBS indexcijfer.
Leveranties
4.1
Leveranties dienen plaats te vinden op de op de order aangegeven locatie.
4.2
Alle goederen die geleverd worden dienen voorzien te zijn van een pakbon met
daarop de vermelding van ons ordernummer.
4.3
De levertijd van bovenstaande artikelen is maximaal … werkdagen.
4.4
……….. zal na iedere order een levertijd bevestiging van Leverancier ontvangen.
Bij overschrijding van de levertijd zal Leverancier dit in een zo vroeg mogelijk
stadium aan ……………… melden.
4.5
De te leveren artikelen en de aangegeven prijzen dienen overeenkomstig de
omschrijving op de inkooporder te zijn.
5
Orders
5.1
Bestellingen door ………. zullen schriftelijk middels toezending van een
inkooporder per e-mail telefax geschieden.
6
Facturen
6.1
De facturering door Leverancier zal direct na uitlevering geschieden.
6.2
Alle facturen dienen minimaal voorzien te zijn van een inkooporder-nummer,
bestelnummers en een duidelijke artikelomschrijving.
7
8
6.3
Betaling van de facturen kan alleen plaatsvinden indien de pakbon is afgetekend
voor ontvangst en het bedrag van de factuur overeenkomt met de verstrekte
order.
6.4
Betaling van de facturen vindt in principe plaats 30 dagen na factuurdatum, netto.
Verzekering
7.1
Leverancier verplicht zich om een produktaansprakelijkheidsverzekering af te
sluiten en/of dient gedurende de looptijd van de overeenkomst in het bezit te zijn
van een geldige produktaansprakelijkheidsverzekering.
7.2
Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, welke door direct of indirect
toedoen van het personeel van Leverancier door ……… wordt geleden en is
gehouden deze schade aan ………….. op eerst volgende vordering te voldoen.
7.3
Leverancier verplicht zich om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten
welke het risico van zijn aansprakelijkheid, zoals onder 7.2 omschreven, dekt.
Continuïteit
8.1
Om continuïteit in leveranties te garanderen en spoedorders direct te kunnen
uitleveren dient Leverancier voldoende voorraad voor …….. te houden.
8.2
Om spoedorders uit te kunnen voeren kan het noodzakelijk zijn dat Leverancier
buiten kantooruren en/of in het weekend door moet werken. Hiervoor zal
Leverancier geen extra kosten in rekening brengen.
9
Ontwikkelingen
9.1
Leverancier zal ontwikkelingen op de markt nauwlettend volgen en hierop
anticiperen, indien dit het niveau van dienstverlening dan wel de kwaliteit van de
te leveren producten ten goede zal komen.
10
Geheimhouding
10.1 Beide partijen garanderen over en weer geheimhouding tegenover derden van
alle bedrijfsinformatie afkomstig van partijen die op enigerlei wijze te zijner kennis
is gekomen of gebracht.
11
Communicatie
11.1 Overleg omtrent lopende orders, dienstverlening en de verdere gang van zaken
zal naar behoefte plaats vinden tussen …………………. en … (Leverancier), toch
zeker ieder einde van een kwartaal.
12
Beëindiging overeenkomst
12.1 Indien Leverancier niet aan de gestelde voorwaarden, zoals omschreven in deze
overeenkomst voldoet en als gevolg hiervan sprake is van toerekenbare
tekortkoming, dan zal …………… Leverancier hiervan schriftelijk in kennis stellen,
waarbij een redelijke termijn gesteld zal worden, afhankelijk van de ernst van de
schending van de voorwaarden, waarbinnen de klachten dienen te zijn
ondervangen.
12.2
Worden de klachten niet binnen de gestelde termijn ondervangen, dan is ………..
gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Dit zonder dat ……….. tot
enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele ……………..
toekomende rechten, daaronder begrepen het recht van …………… op volledige
schadevergoeding.
12.3
In geval van faillissement, liquidatie of bedrijfsovername van Leverancier, zal deze
daardoor van rechtswege in verzuim zijn en heeft ……….. het recht, onmiddellijk
en zonder rechtelijke tussenkomst deze overeenkomst eenzijdig geheel of
gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan
Leverancier, zonder dat ………….. tot enige schadevergoeding gehouden is,
onverminderd eventuele …………… toekomende rechten, daaronder begrepen
het recht van …………… op volledige schadevergoeding.
12.4
Indien Leverancier zich beroept op niet toerekenbare tekortkoming behoudt
………… zich het recht voor reeds geplaatste orders te annuleren.
12.5
Zodra blijkt dat de artikelen niet aan de gestelde kwaliteit voldoen, heeft ……….
het recht de reeds geleverde artikelen te retourneren, met als gevolg dat deze
artikelen niet voor betaling in aanmerking komen.
Tevens behoudt ………. zich het recht voor reeds geplaatste orders te annuleren
zonder dat ……… tot enige schadevergoeding gehouden is.
13
Voorwaarden
13.1 Daar waar deze overeenkomst geen uitsluitsel geeft, zal het Nederlands recht van
toepassing zijn.
14
Slotbepaling
14.1 Partijen staan er voor in en maken zich jegens elkaar sterk, dat alle rechten en
verplichtingen die voor partijen uit deze overeenkomst voortspruiten en/of
daarmede verband houden, door een eventuele rechtsopvolger van partijen zullen
worden overgenomen en nagekomen.
aldus getekend door
……………………
Leverancier
………………….
………………………
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards