Over deze lijst - Blik op Oneindig

advertisement
Over deze lijst
Er is gepoogd een greep te doen uit oude en nieuwere boeken,
soms nog gewoon in de boekhandel, anderen alleen antiquarisch te krijgen.
Ze zijn per onderwerp gerangschikt.
De lijst werd in 2010 gemaakt, en in 2011 en 2012 met enkele boeken aangevuld.
Actueel is hij zeker niet.
Vanzelfsprekend is deze lijst maar een fractie van alles wat er over spiritualiteit, spiritualisme en
het hele gebied van de parapsychologie is geschreven. Daarom heb ik geprobeerd vooral boeken
op te nemen die belangrijk zijn vanwege hun historische, inspiratieve of informatieve waarde.
De dagelijks aangroeiende massa New Age boeken is buiten beschouwing gebleven.
Van sommige schrijvers is een enkel boek opgenomen, terwijl ze veel meer hebben geschreven
wat op deze lijst zou thuishoren.
Die is bedoeld als een handvat, meer niet.
Loes Modderman, 2012
1
BIJNA-DOOD ERVARINGEN
Pim van Lommel
Eindeloos bewustzijn - een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring
Ten Have 2007
Raymond Moody
Leven na dit leven - ervaringen van mensen tijdens hun klinische dood
Strengholt 1987
P.H.M. Atwater
Naar het Licht - onbekende feiten over Bijna-Doodervaringen
Strengholt 1995
Margot Grey
De dood gezien - ervaringen op de grens van leven en dood
BZZTôH 1987
Kenneth Ring
Het licht gezien - bijna-doodervaringen
Ankh Hermes 1999
Brad Steiger
Een met het licht - Bijna-dood-ervaringen
Ankh Hermes 1995
UITTREDINGEN
Robert Monroe
Uittredingen - Experimenten buiten het lichaam
Ankh Hermes 1980
Robert Monroe
De Ultieme Reis - Astrale ervaringen
Ankh Hermes 1994
LEVEN NA DE DOOD - het onderzoek
Ilja Maso
Onsterfelijkheid -van twijfel naar zekerheid
Ten Have 2007
Jeffrey Iverson
Grensgebied - Wetenschappelijk onderzoek naar bewijs van leven na de dood
Strengholt 1992 (met veel merkwaardige voorbeelden)
Karlis Osis/Erlendur Haraldson
Visioenen van Stervenden
Elsevier 1977 (klassiek boek over een baanbrekend onderzoek)
D. Scott Rogo
Leven met de doden - Contacten met overledenen , een overzicht
Strengholt 1986 (Scott Rogo, helaas te weinig vertaald, is altijd de moeite waard.)
2
GESCHIEDENIS van het SPIRITISME
Coen Ackers
Het regent steenen - De spirituele erfenis van Nederlands-Indië
Amsterdam 2007 (buitengewoon interessant onderzoek naar de relatie tussen het Nederlandse spiritisme in de 19de
eeuw en de verschijnselen die zich in Ned. Indië voordeden. Voor wie van geschiedenis houdt...)
Derk Jansen
Op zoek naar nieuwe zekerheid - 19de eeuwse protestanten en het spiritisme
Amsterdam 1994 (Promotieonderzoek naar het Spiritisme in het noorden van Nederland. Onmisbaar voor wie meer wil
weten over de historie van het nederlandse spiritisme)
Dr. W.H.C. Tenhaeff
Het Spiritisme
in vele uitgaven te krijgen, rond 1970 (belangrijk boek over geschiedenis, mensen en verschijnselen)
Joost Vijselaar
De magnetische geest - Het dierlijk magnetisme 1770-1830
Nijmegen 2001 (over wat er aan de opkomst van het Spiritisme voorafging)
SPIRITISME
D.C. Wijnands
Mediumieke verschijnselen
Haarlem 1912 (Veel geschiedenis, maar ook uitvoerig over mediamieke verschijnselen en onderzoek. Goed boek.)
G. Zorab
De jacht op het spiritistisch bewijs
Den Haag 1939 (over de geschiedenis, de mediums en de wetenschappers, geschreven door een parapsycholoog)
G. Zorab
Magnetiseurs en Wonderdoeners
Leiden z.j. (interessant verhaal over bijzondere mensen)
Dr. Paul Dietz
Verschijningen en Verschijnselen - Een studie van het physische mediumschap
Leiden 1958 (goed boek dat zich richt op de paranormale verschijnselen die zich bij mediums voordeden)
Ir. Felix Ortt
Het Spiritisme
Blaricum 1900 (goed overzicht van het spiritisme beschreven vanuit de spiritistische optiek)
H.N. de Fremery
Nieuwe handleiding tot de kennis van het spiritisme
Bussum 1913 (Zoals alles van de Fremery: helder en boeiend, met aandacht voor de wetenschappelijke kant)
Prof. Dr. M.C. van Mourik Broekman
Parapsychologie en Onsterfelijkheid
Den Haag 1940 (beschouwingen van een parapsycholoog over het spiritisme en zijn verschijnselen)
Sir Oliver Lodge
Het leven na den dood
Zeist 1931
(beroemd boek van een beroemd parapsycholoog, mede oprichter van de Society for Psychical research, die na de
dood van zijn zoon Raymond in WW I spiritist werd)
3
Charles L. Tweedale
's Menschen leven na den dood
Leiden 1935 (Tweedale behandelt zijn onderwerp vanuit het Christendom, maar geeft een interessant overzicht van
mediamieke verschijnselen en beschrijft vele séances. Met foto's. Nog vrij makkelijk te vinden)
M. Beversluis
Het gebied van het geheimzinnige
Sliedrecht 1905 (Beversluis was een dominee die het spiritisme wijd probeerde te verbreiden)
Elise van Calcar
Hoe ik door ervaring tot overtuiging kwam
Amsterdam 1922 (v. Calcar is een van de meest opvallende figuren in de geschiedenis van het Ned.spiritisme)
Camille Flammarion
Het raadsel van den dood (3 delen)
Zaltbommel 1922 (Flammarion, astronoom, werd later spiritist en deed veel wetenschappelijk onderzoek naar
verschijnselen)
Arthur Findlay
Aan de grens van het bovenaardse
Leiden 1937
(Findlay werd spiritist door zijn ervaringen met het 'direct voice' medium John C. Sloan, die hem volledig overtuigde
van de waarheid van het spiritisme. Dit boek gaat over zijn eigen ervaringen. Het is het enige boek van Findlay dat
vertaald is. In de geschiedenis van het Spiritisme is hij een belangrijke figuur geweest, niet in het minst doordat hij zijn
landgoed Stansted Hall in Essex, UK vermaakte aan de Spiritualists National Union.)
Allan Kardec
Het Boek der Geesten
1857, maar voortdurend in druk (het boek dat het Spiritisme een 'leer' gaf, en daardoor de uitbreiding van het
gedachtengoed sterk heeft bevorderd)
Allan Kardec
Het Boek der Mediums
1861, maar voortdurend in druk (volgde op het Boek der Geesten, en is bedoeld als een handleiding voor mediums)
Rev. Vale Owen
Het leven achter den sluier - mededeelingen van gene zijde
Amsterdam z.j. (± 1920)
Léon Denis
Na den dood
'sGravenhage 1902
Kard. A. Lépicier
De onzichtbare wereld
Den Bosch 1936
H.Desmond Thorp
Een wonderlijke spiritistische ervaring - De grondslag van het helderzien
Leiden 1937
Dr. K.L.Piccardt
De Bovenzinnelijke Wereld - Parapsychologie: een wetenschap van wonderen?
De Driehoek, rond 1960 ( het boek gaat voornamelijk over spiritisme)
IJsbrand Rogge
Dood geen einde - Paranormale stemmen beschrijven een leven na de dood
De Driehoek z.j. (veel aandacht voor stemmenfenomenen bij mediums en elektronisch)
4
(over en door)MEDIUMS
Justinus Kerner
De Zieneres van Prevorst
De Ster 1998 (vertaling uit het Duits van boek uit 1829 van de arts Kerner over zijn bemoeienissen met zijn patiente
Friederike Hauffe, een bijzonder begaafd en uniek medium. Het boek is een klassiker en heeft enorm veel invloed
gehad op het latere spiritisme)
G. Zorab
Home - het krachtigste medium aller tijden
Den Haag 1980 (goed boek over D.D.Home, het spectaculaire medium uit de 19de eeuw, en over zijn tijd)
G. Zorab
Katie King - Een geest in menselijke gedaante
Leopold 1988 (Katie King, opgeroepen door het medium Frances Cook is nog steeds een omstreden fenomeen)
Paul Jacobs
De kruistocht van de geestenwereld - Een dieper inzicht in mediumschap
Naarden 2006 (Paul Jacobs is een hedendaags medium, opgeleid in Stansted Hall in Engeland. In het boek vertelt hij
over zijn mediamieke ervaringen)
Matthew Manning
Een paranormaal fenomeen
Haarlem 1974 (Manning is een van de meest veelzijdige en merkwaardige paranormaal begaafden van deze tijd)
Susy Smith
ESP - Buitenzintuigelijke waarneming
Den Haag 1974 (Susy Smith was een talentvolle psychic die veel met wetenschappers samenwerkte)
Ingo Swann
Buitenzintuigelijke waarneming natuurlijk
Ankh Hermes 1989 (Swann, vooral bekend geworden door zijn bijdragen aan het 'remote viewing project' van de
Amerikaanse regering, is veelvuldig onderzocht en heeft sterke psychokinetische gaven)
Leslie Flint
Stemmen
De Fontein 1973 (Het verhaal van medium Leslie Flint die stemmen doorkrijgt van beroemde en gewone mensen.)
James van Praagh
Spirituele reizen tussen leven en dood
Utrecht 2000 (medium van Praagh over zijn belevenissen)
Ruth Montgomery
Een wereld aan gene zijde
Haarlem 1971 (medium Ruth Montgomery krijgt tijdens séances beschrijvingen door van het medium Arthur Ford
vanuit de andere wereld.)
Gerard Croiset
Croiset Paragnost
Naarden 1978 (Croiset was een getalenteerd paragnost, die een eigen genezingspraktijk had, maar voorla bekend
werd om zijn experimenten met Prof. W.H.C. Tenhaeff)
Robbert van den Broeke
Robbert - Van zorgenkind tot medium
Kosmos 2005 (opgekomen en afgegaan op de televisie. Desalniettemin: een jongen met opmerkelijke gaven)
G. van der Zeeuw
Helderziendheid in ruimte en tijd
Kluwer 1972 (klassiek boek van een helderziende)
Uri Geller en Guy Lyon Playfair
Het Geller Effect
Balans1986 (gedeeltelijk Gellers verhaal, met een stuk parapsychologisch commentaar van Playfair)
5
Mrs. E. D'Esperance
Uit de geestenwereld
's Gravenhage, z. j. (rond 1900) (bijzonder boeiend boekje van een belangrijk medium in die tijd)
Rosemary Brown
Componisten schrijven voort
Kluwer 1971 (Het bijzondere leven van Rosemary Brown, medium voor dode componisten)
Prinses Mary Karadja
De bovenzinnelijke wereld
Bussum 1917 (Karadja was een bekend medium, en een echte prinses)
Norma Lee Browning
De helderziende Peter Hurkos
Amsterdam 1978 (Peter Hurkos was een Nederlands paragnost met wie veel experimenten zijn gedaan)
REINCARNATIE
Floris Habets
Reïncarnatie - Geloof of overtuiging. De geboorte van een nieuw wereldbeeld
Barchem 2006 (Habets is filosoof. Hij zet de leer van Karma uiteen en betoogt de 'logica' van de leer van reïncarnatie)
Brian L. Weiss
Vele levens, vele meesters (over reïncarnatietherapie)
Naarden 1998 (Klassiek boek over de regressie van een van Weiss' patienten, die hem op het spoor van reïncarnatie
zette)
Prof Ian Stevenson
Reïncarnatie - 20 gevallen van vermoedelijke wedergeboorte
Amsterdam 1981 (Voor wie geinteresseerd is in het wetenschappelijk protocol dat Stevenson tijdens zijn veldwerk
hanteerde. Geeft een goed inzicht in een aantal gevallen van kinderen die zich een vorig leven herinneren.)
Prof. Ian Stevenson
Bewijzen van Reïncarnatie
Ankh Hermes (?) (Dit boek is waarschijnlijk interessanter dan het vorige. Stevenson ontdekte dat er een verband lijkt
te zijn tussen de (gewelddadige) doodsoorzaak in het ene leven en lichamelijke kenmerken in het volgende.
Met foto's.)
Morey Bernstein
Op zoek naar Bridey Murphy
Den Haag rond 1960 (Klassieke studie van en Ierse vrouw, dat reïncarnatie voor het eerst onder de aandacht van een
groter publiek bracht)
Carol Bowman
Kinderen uit de hemel
Bruna 2001
Carol Bowman
Wie was mijn kind
Zwarte Beertjes 2004 (bijzondere boeken die Bowman schreef nadat haar eigen kinderen spontane herinneringen
hadden, en ze onderzoek ging doen naar andere gevallen in Amerika. Boeiend en verrassend)
Helen Wambach
De mens heeft vele levens
Ankh Hermes 1978 (over regressietherapie en waat daarbij naar voren komt)
Sture Lönnerstrand
Shanti Devi - Een verhaal over Reïncarnatie
Mirananda 1996 (Shanti Devi is misschien wel het meest bekende en beschreven geval van reïncarnatie. Zij behield
haar herinneringen haar hele leven. Lönnerstrand bezocht haar vanuit een sceptische houding, maar raakte overtuigd
van de echtheid van haar ervaringen. Dit boekje is zijn verhaal over een bijzondere ontmoeting met Shanti en haar
familie)
6
HEALING en MAGNETISEREN
Larry Dossey
Voorbij het Lichaam - een nieuwe benadering van genezen
Ankh Hermes 2000
A.J.Riko
Handboek ter beoefening van het Magnetisme - Het hypnotisme, de suggestie, biologie en aanverwante vakken
Den Haag z.j. (fantastisch oud boek van een invloedrijk spiritist uit de 19de eeuw)
Dr. W.H.C. Tenhaeff
Magnetiseurs, Somnambules en Gebedsgenezers
Den Haag 1951 (interessant maar hier en daar wat technisch overzicht van verschillende geneesmethoden en hun
beoefenaars)
Malcolm Spencer
Genezing door den Geest - een critische waardeering
Amsterdam 1934 (Schrijver geeft een overzicht van doel en mogelijkheden bij verschillende soorten aandoeningen)
Dr. Karl du Prel
Studiën uit het gebied der geheime wetenschappen
Amsterdam 1921 (oorspr. 1890) (een boek over de hele breedte van de menselijke geest: hypnose, genezing, de
kracht van suggestie en nog veel meer. Bijzonder!)
MEDITATIE, MYSTIEK, SPIRITUALITEIT
Larry Dossey
Helende woorden - De kracht van gebed en meditatieve inkeer
Altamira 2000 (Larry Dossey deed onderzoek naar de effectiviteit van gebed)
Sophy Burnham
Het verlangen naar verandering - Een extatische reis naar spiritualiteit
Areopagus 1997 (buitengewoon inspirerend boek dat geschreven werd nadat Burnham een bijzondere spirituele
ervaring had. Ze gaat diep in op mystieke ervaringen en de mensen die ze beleven.
Chögyam Trungpa
Practische Meditatie
Haarlem 1973
Thich Nhat Hanh
Iedere stap is vrede
Ankh Hermes 2006
Eckhart Tolle
De kracht van het NU
Ankh Hermes 2007
Boeken die geen verdere toelichting behoeven voor beoefenaars van meditatie !
Kyriacos C. Markides
De magiër van Strovolos - De bijzondere wereld van een Cypriotische wijze (healer)
Ankh Hermes 1995
Kyriacos C. Markides
Vuur in het hart - Spirituele wijsheid uit Cyprus
Ankh Hermes 1994
(bijzondere boeken over een merkwaardig mens en zijn wereldbeschouwing)
7
PARAPSYCHOLOGIE
Sheila Ostrander & Lynn Schröder
Parapsychologische ontdekkingen achter het ijzeren gordijn
Gottmer Haarlem 1972
(klassiek boek van twee journalisten over de stand van het parapsychologisch onderzoek in de U.S.S.R.)
Dr. P.A.Dietz en DR. W.H.C. Tenhaeff
Parapsychologische Studiën
H.J.W.Becht 1936 (zeer gedegen boek met veel wetenswaardigs over elk veld van parapsychologisch onderzoek)
Dr. P.A.Dietz
Wereldzicht der Parapsychologie
Den Haag 1954 (Hier en daar een greep uit onderzoek)
H. van Dongen en H. Gerding
PSI in wetenschap en wijsbegeerte - geschiedenis van de parapsychologie in Nederland
Ankh Hermes 1983 (Onmisbaar boekje voor wie geïnteresseerd is in hoe het hier in Nederland met de
parapsychologie is gegaan sinds de 19de eeuw.)
G. Zorab
Wonderen der Parapsychologie
Amsterdam z.j. (een overzicht van de parapsychologie)
William James
Varianten van Religieuze beleving
Zeist 1963 (oorspr. 1903) (Eigenlijk geen parapsychologie, maar James is een van de grondleggers van het
onderzoek en een sleutelfiguur in de geschiedenis van het spiritisme).
Hein van Dongen/Hans Gerding
Het voertuig van de ziel - Het fijnstoffelijk lichaam; beleving, geschiedenis, onderzoek
Ankh Hermes 1993
Prof. H. Van Praag
Inleiding tot de Parapsychologie
Meulenhoff 1974
B. Visser
Van Spiritisme tot Parapsychologie
Den Bosch 1961
NATUURKUNDE EN SPIRITUALITEIT
Fred Alan Wolf
Het Spirituele Universum - quantumfysica en het bestaan van de ziel
Ten Have 1998 (Wolf, bekend voor wie 'What the Bleep' heeft gezien, is een vooruitstreven physicus die zich inlaat
met parapsychologie, mystiek en verschijnselen in andere culturen. De meeste van zijn boeken zijn vertaald)
Michael Talbot
Het Holografisch Universum
Kosmos 1992 (een boek om langzaam te genieten. Interessante hypotheses)
Lynne McTaggart
Het Veld
Ankh Hermes 2005 (baanbrekend boek over een samenhangend 'geestelijk' universum)
8
ENGELSE BOEKEN
Een aantal van de volgende boeken is zeker vertaald, en anderen zullen dat in de toekomst misschien worden.
Omdat boeken in vertaling vaak een heel andere titel meekrijgen, is dat moeilijk na te gaan.
Daarom maar de informatie die beschikbaar is.
NEAR DEATH EXPERIENCE
P.M.H. Atwater
The Big Book of Near-Death Experiences - The Ultimate Guide
Hampton Road 2007 (Atwater had zelf 3 BDE's en is een authoriteit op dit gebied)
Carol Zaleski
Otherworld Journeys - Accounts of Near-Death Experiences in Medieval and Modern Times
Oxford U.P. 1987
Barbara Rommer
Blessing in Disguise - Another side of the Near death Experience
Llewellyn 2000 (Niet alle BDE's zijn mooi. Maar ook de andere kant kan iemands leven veranderen)
OUT OF BODY EXPERIENCES
Robert Peterson
Out of Body Experiences - How to Have them and What to Expect
Charlottesville 1997
William Buhlman
Adventures Beyond the Body
San Francisco 1996 (Buhlmann beschrijft zijn eigen astrale reizen)
D.Scott Rogo
Leaving the Body - A Complete Guide to Astral Projection
Simon & Schuster 1983 (overzicht van verschillende methodes voor het opwekken van een OBE)
LIFE BEYOND DEATH - Research
Frederic W.H. Meyers
Human Personality and its Survival of Bodily Death
Classic, in vele uitgaven te vinden, meestal in verkorte vorm.
Cesare Lombroso
After Death - What?
Aquarian Press1988 (reprint 1909) (klassiek boek van een onderzoeker die zich op het spiritisme richtte)
Hans Holzer
Life Beyond - Compelling Evidence
Chicago 1994 (Holzer was parapsycholoog. Het boek handelt over het leven na de dood en over reïncarnatie)
Sukie Miller
After Death - Mapping the Journey
New York 1997 (over de systemen van het leven na de dood in verschillende culturen)
9
Deepak Chopra
Life After Death
New York 2006
Gary E. Schwartz
The Afterlife Experiments - Breakthrough Scientific Evidence of Life After Death
New York 2002 (Schwartz werd bekend met dit boek, dat zijn jarenlang onderzoek met verschillende mediums
beschrijft)
David Fontana
Is there an Afterlife? - A Comprehensive Overview of the Evidence
London 2005 (Dik boek, belicht het bewijs voor leven na de dood van alle kanten.)
Stephen Braude
Immortal Remains
Boston 2003 ( Braude is filosoof. Hij schreef diverse boeiende maar tamelijk wetenschappelijke boeken over
parapsychologische onderwerpen. Zijn site is ook de moeite waard)
Michael Tymn
The Articulate Dead - They Brought the Spirit World Alive
Galde Press 2008 ( over mediums en opvallende en bijzondere case histories. Michael Tymn is als geen ander
ingevoerd in de geschiedenis en de casuïstiek van het Spiritualisme. Zie ook zijn artikelen op internet)
Michael Tymn
The Afterlife Reveiled
White Crow Books 2011 ( over inzichten in het leven na de dood)
Michael Tymn
Transcending the Titanic
White Crow Books 2012 (over de ondergang van de Titanic , gelinkt aan psychische ervaringen en William Stead)
LIFE BEYOND DEATH - (about) Experience
James R. Lewis
The Death and Afterlife Book - An Encyclopedia of Death, Near Death and Life After Death
Michigan 2001
Cherie Sutherland
Beloved Visitors - Parents tell of after-death visits from their children
Bantam Books 1997
George Meek
After We Die, What Then?
Ariel Press 1987 (Meek, een man met een aantal patenten op z'n naam en een respectabele reputatie, gaf alles op
om zich te richten op het verzamelen van technisch 'bewijs' voor leven na de dood. Dat kreeg hij.
John G. Fuller schreef een boek over zijn speurtocht: The Ghost of 29 Megacycles, London 1987)
George W. Meek
Enjoy your own Funeral
Galde Press 1999
Tom and Lisa Butler
There is No Death and There Are No Dead - Evidence of Survival and Spirit Communication
Reno 2004 (de Butlers zijn pioniers op het gebeid van trans-communicatie en zij riepen de AA-EVP, the American
Association for Electronic Voice Phenomena in het leven. Interessante site!)
Raymond Bayless
Apparitions and Survival of Death
Universirty Books 1973 (Over alle fenomenen die er tijdens sénces mogelijk zijn)
10
Guy Lyon Playfair
The Flying Cow - Research into the Paranormal Phenomena in Brazil
London 1975 (te gek boek over een veel te weinig bekend land en zijn wonderbaarlijke mediums)
Emma Heathcote-James
After-Death Communication
London 2004 (over de ervaringen van gewone mensen met overleden dierbaren)
Emma Heathcote-James
They Walk Among Us - An Investigation into the Phenomenon of After-Death materialisation
London 2007
Roy Stemman
Spirit Communication - A Comprehensive Guide tot the Extraordinary World of Mediums, Psychics and the Afterlife
London 2005
Michael Grosso
Experiencing the Next World Now
New York 2004 (Grosso is kunstenaar en parapsycholoog. Dit boek is zowel spiritueel als feitelijk over alle aspecten
van leven na de dood. Grosso's boeken zijn interessant, net als zijn site)
Joel Martin and Patricia Romanowski
Love Beyond Life - The Healing Power of After-Death Communications
New York 1997
Andrew Honigman (ed)
My Proof of Survival
FATE magazine 2003
(In het Amerikaanse blad FATE worden lezers maandelijks uitgenodigd hun ervaringen te vertellen in de gelijknamige
rubriek. Dit is daaruit een boeiende bloemlezing over wat gewone mensen kan overkomen.)
(about and by) MEDIUMS and PSYCHICS
Carl A. Wickland
Thirty Years Among the Dead
reprint 1924 (classic! Beschrijft de experimenten met Wickland's vrouw die een medium was)
Frank C. Tribbe
An Arthur Ford Anthology - Writings by and about America's Sensitive of the Century
Blue Dolphin Publ. 1999
Christine Wicker
LILY DALE - The True Story of the Town that Talks to the Dead
HarperCollins 2003 (een boeiend verhaal van een journaliste die een tijd meeleeft in het stadje Lily Dale,
waar alleen mediums mogen wonen)
Mary Rose Barrington/Ian Stevenson/Zofia Weaver
A World in a Grain of Sand - The Clairvoyance of Stefan Ossowiecki
MacFarland 2005 (Ossowiecki was een van de grootste psychische talenten van de 20ste eeuw)
Matthew Manning
The Link - the extraordinary gifts of a teenage psychic
Colin Smythe 1987 ( Matthew Manning's jeugd werd gekenmerkt door een ongehoord aantal uiteenlopende
psychische fenomenen, van poltergeist verschijnselen tot psychische kunst. Het boek is vertaald)
Terry Iacizzo
Small Mediums At Large - The True Tale of a Family of Psychics
New York 2004 (interessant en grappig verhaal over een bijzondere familie)
11
George McMullen
One White Crow
Hampton Roads 1994 (George McMullen was een buitengewoon begaafde psychic, vooral op het gebied van
archeologie)
Eileen Garrett
Adventures in the Supernormal
New York 2002 (Eileen Garrett was een buitengewoon begaafd medium dat veel heeft bijgedragen aan de
parapsychologie)
Joseph McMoneagle
Mind Trek - Exploring Consciousness, Time and Space Through Remote Viewing
Hampton Roads 1993 (dit is het persoonlijke verhaal van McMoneagle, die psychic werd na een BDE)
Hazel Courteney
Divine Intervention -True Story of Spiritual Contact and Enlightenment
Cico Books 2005 (ook bij Hazel ontstond de ESP na een BDE.)
Ena Twigg
Ena Twigg, Medium
London 1972 (Ena Twigg's autobiografie. Zij was een beroemd en veelzijdig medium)
George Anderson and Andrew Barone
Lessons from the Light - Extraordinary Messages of Comfort and Hope from the Other Side
Berkley 2000
Daniël Dunglas Home
Incidents in My Life
Michigan reprint 1868 (D.D.Home, een uitzonderlijk begaafd en spectaculair medium uit de 19de eeuw.
Zijn optreden voor koningin Sophie maakte dat het spiritisme in Nederland veel aanhangers kreeg.)
Dr. Ian D. Rubenstein
Consulting Spirit - A Doctor's Experience with practical Mediumship
Anomalist Books 2011 (Een boeiend en vloeiend verslag van een arts die medium wordt)
THE HERAFTER
Emanuel Swedenborg
Heaven en Hell
Swedenborg Foundation 200 (reprint 1758) (Classic van de voorloper van het moderne Spiritualisme)
F. C. 'Chico' Xavier
Nosso Lar - A Spiritual Home
Philadelphia 2000 (De Braziliaan Chico Xavier schreef in trance meer dan honderd boeken, waarvan er maar enkele
vertaald zijn, en Nosso Lar de bekendste is)
Andrew Jackson Davis
The Great Harmonia - Being a philosophical Revelation
Boston Reprint 1850 ( Het boek dat (mede) de naam Harmonia gaf aan Harmonia, en belangrijk was in de opkomst
van het Amerikaanse Spiritualisme )
12
REINCARNATION - the research
Dr. Edith Fiore
You Have Been Here Before - A Psychologist Looks at Past Lives
ASC 2005 (Edith Fiore is bekend geworden met haar omstreden psychotherapie waarin ze uitgaat van een
spiritistische hypothese)
Arthur Guirdham
We Are One Another - Astounding Evidence of Group Reincarnation
England 1974 (Guirdham, een psychiater, ontdekte tijdens hypnotische regressies dat mensen in groepen
reïncarneren)
D.Scott Rogo
The Search for Yesterday - A Critical Examination of the Evidence
Anomalist Books 2005 (Scott Rogo, helaas veel te jong overleden, was een bijzonder onderzoeker. Zijn boeken zijn
allemaal bijzonder interessant)
Jim B.Tucker
Life Before Life - A Scientific Investigation of Children's Memories of Previous Lives
New York 2005 (Tucker is een onderzoeker in de stijl van zijn leermeester Ian Stevenson)
Guy Lyon Playfair
New Clothes for Old Souls - Worldwide Evidence for Reïncarnation
London 2006 (Playfair, parapsycholoog en schrijver van veel belangrijke, waarvan er enkele vertaald zijn.)
Tom Schroeder
Old Souls -The Scientific Evidence for Past Lives
New York 1999 (Bijzonder boek. Schoeder beschrijft de laatste jaren van het veldonderzoek van Ian Stevenson, wiens
laatste expedities hij meemaakte)
Prof. Ian Stevenson
Unlearned Language - New Studies in Xenoglossy
Virginia 1984 ( Een wetenschappelijke studie over mensen die een taal spreken die ze nooit hebben geleerd)
Prof. Ian Stevenson
Where Reincarnation and Biology Intersect
London 1997 (Over de geboortedefecten/merktekens die corresponderen met herinneringen aan een vorig
leven/sterven.)
REINCARNATION - the experience
Roy Stemman
One Soul Many Lives - First-Hand Stories of Reïncarnation
Berkeley 2005
Rabbi Yonassan Gershom
Beyond the Ashes - Cases of Reïncarnation from the Holocaust
A.R.E. Press 1992
HISTORY OF SPIRITUALISM
Arthur Conan Doyle
The History of Spiritualism
reprint Echo Library 2006 (klassiek overzicht van de bedenker van Sherlock Holmes en gelover in elfen, waardoor hij
zijn reputatie als helder denker volledig ondermijnde.)
13
Todd Jay Leonard
Talking to the Other Side - A History of Modern Spiritualism and Mediumship
New York 2005 (goed historisch overzicht en beschouwing van de invloed van het Spiritualisme)
Emma Hardinge Britten
Nineteen Century Miracles
Kessinger reprint 1884 (Emma Hardinge Britten was een vrouw uit duizenden. Begaafd medium, en intelligent
kroniekschrijfster. Aan haar danken we heel veel kennis van het Spiritualisme zoals het zich in Amerika en de rest van
de wereld ontwikkelde in de 19de eeuw. Haar andere boeken zijn Modern American Spiritualism, en Ghostland)
John Warne Monroe
Laboratories of Faith - Mesmerism, Spiritism, and Occultism in Modern France
Cornell U.P. 2008
Janet Oppenheim
The Other World - Spiritualism and Psychical Research in England 1850-1911
Cambridge U.P 1985
Deborah Blum
Ghost Hunters - William James and the Search for Scientific Proof of Life After Death
Penguin 2006 (Centraal staat William James, de filosoof die parapsychologie opnam in zijn
denken en zelf veel experimenteerde met Mrs Eleonore Piper, het medium)
Barbara Weinberg
Talking to the Dead - Kate and Maggie Fox and the Rise of Spiritualism
San Francisco 2004 (over de eerste tijd, met centraal de belevenissen van de zusjes Fox)
Frank Podmore
Mediums of the 19th Century
Kessinger reprint 1902 (Podmore, een van de vroegste onderzoekers, schrijft geschiedenis, met veel aandacht voor
de belangrijkste mediums)
Hereward Carrington
Story of Psychic Science
Kessinger reprint z.j. (Carrington is een van de meest toegankelijke onderzoekers uit de eerste decennia van de 20ste
eeuw.)
Michael Tymn
The Articulate Dead
Galde Press 2008
Michael Tymn
The Afterlife Reveiled - What Happens After We Die
White Crow Books 2011
SPIRIT PHOTOGRAPHY
Martyn Jolly
Faces of the Living Dead - The Belief in Spirit Photography
British Library 2006 (Historisch overzicht met foto's)
Clément Chéroux e.a.
The Perfect Medium - Photography and the Occult
Yale University Press 2004 (prachtig en informatief fotoboek)
Cyril Permutt
Beyond the Spectrum - A Survey of Supernormal Photography
Cambridge 1983
14
Dr. Melvyn Willin
Ghosts Caught on Film - Photographs of the Paranormal
Cincinatti 2007 (variëteit aan foto's uit de archieven van de SPR)
John Harvey
Photography and Spirit
London 2007
Hans Holzer
Psychic Photography - Threshold of a New Science?
London 1969 (Hans Holzer was een parapsychologisch onderzoeker. De foto's zijn door hemzelf genomen)
Míceál Ledwith & Klaus Heinemann
The Orb Project
Atria Books 2007 (alleen over Orbs, met veel foto's)
HEALING and ENERGIES
Gordon Turner
An Outline of Spiritual healing
London 1963
Alberto Villodo & Stanley Krippner
Healing States - A Journey into the World of Spiritual Healing and Shamanism
New York 1987
Sandy Johnson
The Brazilian Healer with the Kitchen Knife and other stories of mystics, shamans and miracle-makers
St Martin's Press 2003
Emma Bragdon
Spiritual Alliances - Discovering the Roots of Health at the Casa de Dom Inácio (over John of God)
Woodstock 2002
Emma Bragdon
Kardec's Spiritism - A Home for Healing and Spiritual Evolution
Woodstock 2004 (bijzonder boek over hoe het Kardec-Spiritisme in Brazilië in de praktijk wordt toegepast.)
Harvey Martin
The Secret Teachings of the Espiritistas - A Hidden History of Spiritual Healing
Metamind Publ. 1998
Roy Stemman
Healers and Healing - Amazing cases from the world's best-known healers
London 1999
Roy Stemman
Surgeon from another World - The Story of George Chapman and Dr. William Lang
Aquarian Press 1978 (William Lang is een overleden arts die werkt door verschillende healers)
John G. Fuller
ARIGO: Surgeon of the Rusty Knife - The astounding story of the Brazilian peasant with healing powers
New York 1974
Josie RavenWing
The Book of Miracles - The Healing Work of Joao de Deus
First Books 2002 (John of God, de healer die 30 entiteiten channelt)
Ann Dooley
Every Wall a Door - Exploring Psychic Surgery and Healing
Corgi 1973
15
Beverley Nichols
Powers That Be
London 1966 (fantastisch boek van een vrouw die een studie maakte van mensen met wonderlijke en bizarre
energetische talenten. Heerlijk om te lezen)
Karl von Reichenbach
The Odic Force - Letters on OD and Magnetism
The Book tree 2000 (reprint 1926) (Reichenbach was een ziener, en heeft nooit erkenning gekregen voor ijn
onderzoek dat nu weer van stal wordt gehaald.)
Jay Alfred
Our Invisible Bodies - Scientific Evidence for Subtle Bodies
Trafford Publ. 2005
Thelma Moss
The Body Electric - A Personal Journey into the mysteries of Kirlian Photography
Granada 1979 (boeiend verhaal over persoonlijke triomfen en nederlagen in het onderzoek naar het geheim van de
Kirlian fotografie)
Thelma Moss
The Probability of the Impossible
Los Angeles 1974 (bijzonder boek over healing, biocommunicatie en survival)
Gary E.R.Schwartz and Linda G.S.Russek
The Living Energy Universe - a fundamental discovery that transforms science & medicine
Charlottesville 1999 (Gary Schwartz is een veelzijdig wetenschapper die baanbrekend onderzoek doet op
verschillende gebieden)
Gary E. Schwartz and William L. Simon
The Energy Healing Experiments - Science reveals our natural power to heal
New York 2007
Dennis Milner and Edward Smart
The Loom of Creation - A Study of the Purpose and the Forces that Weave the Pattern of Existence
London 1975 (een zeldzaam boek met uniek fotomateriaal)
Uri Geller
Mind Medicine
Element 1999 (rijk geillustreerd maar populair boek over de relatie geest-lichaam en hoe je die kunt bevorderen.)
Maurice Barbanell
He Walks in Two Words - The Story of John Myers
London 1964 (interessant boek over een veelzijdige healer)
SPIRITUALITY
Reshad Feild
The Last Barrier - The Universal Search for Self-Discovery
Element 1976 (fascinerend en avontuurlijk boek, over de zoektocht, en het geleid worden naar de schrijver's
bestemming in de Turkse Sufi traditie)
Larry Dossey
Recovering the Soul - A Scientific and Spiritual Search
New York 1989 (Larry Dossey's boeken zijn ook in't Nederlands te krijgen)
Thomas J. Craughwell
Every Eye Beholds You - A World treasury of Prayer
New York 1998 (voor wie op zoek is naar inspiratie)
16
Edgar Mitchell
The Way of the Explorer - An Apollo Astronaut's Journey Through the Material and Mystical Worlds
New Page Books 2008 (Edgar Mitchel was de tweede die op de Maan wandelde. Hij deed onderweg een telepatisch
experiment en had een diepe mystieke ervaring. Later richtte hij een centrum op: IONS, Institute of Noetic Sciences
dat o.a parapsychologisch onderzoek doet.
Michael Grosso
Soulmaking - Uncommon Paths to Self-Understanding
Charlottesville 1997
Willigis Jäger
Search for the Meaning of Life - Essays and Reflections on the Mystical Experience
Liguori Publ. 1989
PARAPSYCHOLOGIE
E. Gurney, F. Myers, F. Podmore
Phantasms of the Living
New York 1962 (verkorte uitgave van de twee dikke delen die in 1886 verschenen. Een klassiek boek)
Dean Radin
The Conscious Universe - The Scientific Truth of Psychic Phenomena
San Francisco 1997
Dean Radin
Entangled Minds - Extrasensory Experiences in a Quantum Reality
New York 2006
(Dean Radin is een parapsycholoog die veel van zich laat horen. Hij heeft ook een interessante site)
Michael Schmicker
Best Evidence
San Jose 2002 (goed overzicht van de meest overtuigende resultaten van parapsychologisch onderzoek)
Carlos Alvarado
Getting Started in parapsychology
Parapsychology Foundation 2002 ( een dun boekje met nuttige informatie voor wie meer wil weten)
J.B.Rhine
The Reach of the Mind
New York 1947 (Rhine was de grondlegger van het moderne laboratorium onderzoek naar paranormale gaven.
Het boek bevat foto's van zijn experimenten )
Dr. Sally Rhine Feather
The Gift - ESP, The Extraordinary Experiences of Ordinairy People
New York 2005 (een greep uit de archieven van Sally Rhine Feather, dochter van J.B.Rhine: buitengewone verhalen
van gewone mensen)
John Beloff
Parapsychology - A Concise History
London 1993 (Over de ontwikkeling van de parapsychologie als wetenschap en over modern onderzoek)
Richard S. Broughton
Parapsychology - The Controversial Science
New York 1991 (over het wel en wee van het parapsychologisch onderzoek)
Lawrence LeShan
The Science of the Paranormal - Telepathy, Clairvoyance and Psychic Healing in the light of Modern Science
Aquarian Press 1987 (LeShan heeft diverse boeken geschreven die allemaal lezenswaardig zijn)
17
Jon Klimo
Channeling - Investigations on Receiving information from Paranormal Sources
Berkeley 1998 (Dik boek, waarin alle soorten channeling uitvoerig worden besproken, met veel voorbeelden)
George P. Hansen
The Trickster and the Paranormal
San Francisco 2001 (opzienbarend boek over de positie van de parapsychologie en de oorzaken van het uitblijven van
erkenning)
ENCYCLOPEDIAS
Nandor Fodor
An Encyclopaedia of Psychic Science
University Books 1966 (onmisbaar voor wie meer en grondig wil weten)
Lewis Spence
An Encyclopaedia of Occultism
University Books 1960 (veel informatie, goeie aanvulling op Nandor Fodor)
Rosemary Ellen Guiley
Harper's Encyclopedia of Mystical and Paranormal Experience
Castle Books 1991
Rosemary Ellen Guiley
The Encyclopedia of Ghosts and Spirits
New York 1992
Raymond Buckland
The Spirit Book - The Encyclopedia of Clairvoyance, Channeling, and Spirit Communication
Michigan 2006 (een 'must' voor iedereen die even in't kort wil weten wie, wat, hoe en waar in het spiritisme)
Arthur S. Berger
The Encyclopedia of Parapsychology and Psychical Research
New York 1991
Leslie A.Shepard
Encyclopedia of Occultism & Parapsychology (2 volumes)
Detroit 1978 (meest volledige werk op dit gebied, maar duur en zeldzaam geworden)
Benjamin B. Wolman
Handbook of Parapsychology
New York 1977 (gedegen werk, met veel gegevens over spiritisme)
VERDERE INFORMATIE
Een uitgever die vooraan staat op het gebied van esoterie is Ankh Hermes.
Het heeft geen zin al die boeken hier te vermelden; ze staan met beschrijving op hun site:
http://www.ankh-hermes.nl/
Ankh Hermes is ook de uitgever van het tijdschrift PRANA
Andere uitgever met een fonds van esoterie en aanverwante onderwerpen zijn Synthese:
http://www.synthese.ws/index.php?p=c_home
en Altamira-Becht:
http://www.altamira-becht.nl/
Antiquarische boeken zijn o.a. te vinden op de volgende sites:
18
http://www.antiqbook.nl/ een handig overzicht van binnen en buitenlandse boeken via honderden antiquaren.
http://www.marelibri.com/ idem, een overkoepeling van Antiqbook en andere grote organisaties
www.boekwinkeltjes.nl minder groot, wel handig
www.amazon.co.uk / www.amazon.com / www.amazon.de enorm groot maar overzichtelijk, zowel
nieuw als antiquarisch. Engels en Duits.
verder heeft Bol.com tegenwoordig ook veel antiquarische boeken en natuurlijk marktplaats.nl
Er zijn meerdere goede tijdschriften. Iedere New Age winkel heeft alle actuele uitgaven.
Hier alleen de site van het oudste en meest veelzijdige: BRES
http://www.bresmagazine.nl/
De belangrijkste klassieke boeken op het gebied van Spiritualisme zijn vrij van internet te
downloaden hier: http://www.spiritwritings.com/library.html
Heel veel goeie artikelen hier: http://www.aspsi.org/index.php
en hier: http://web.archive.org/web/20080331033655/www.survivalafterdeath.org/home.htm
Er zijn verschillende uitgevers die oude boeken opnieuw uitgeven, waaronder veel op het gebied
waar deze lijst over gaat.
Bijvoorbeeld Kessinger, Forgotten Books, BiblioBazaar en The British Library.
Project Gutenberg heeft duizenden boeken uit het publieke domein op internet staan die vrij te
downloaden zijn.
De Koninklijke Bibliotheek is zijn bestanden aan het digitaliseren. Kranten staan al voor een groot
deel op internet. http://kranten.kb.nl/search/index/state/load
Twee organisaties met een eigen tijdschrift:
Het Parapsychologisch Instituut (PI) in Utrecht: http://www.parapsy.nl/ geeft het Tijdschrift voor
Parapsychologie uit.
Op de site een cursus parapsychologie. Het PI doet onderzoek naar bijzondere menselijke ervaringen en geeft in
Utrecht cursussen over diverse onderwerpen. Programma en informatie op de site.
De Stichting Merkawah http://www.merkawah.nl/ doet onderzoek naar Bijna Dood Ervaringen en verenigt
mensen die zo'n ervaring gehad hebben.
Hun tijdschrift is TERUGKEER. Op de site veel interessante artikelen die je kunt downloaden.
Merkawah is aangesloten bij de Amerikaanse organisatie IANDS (International Association for Near Death Studies)
http://www.iands.org/.
Daarnaast mag niet onvermeld blijven de Nederlandse Raad voor het Spiritisme, de NRSP : http://www.nrsp.nl/
De NRSP is een organisatie die het Spiritisme van Allan Kardec wil verbreiden, en alle boeken van Kardec in
Nederlandse vertaling opnieuw uitgeeft. Allan Kardec heeft ook in de eerste decennia van Harmonia grote invloed
gehad. In het verleden rekenden veel Harmonianen zichzelf tot de Kardec-Spiritisten.
Nijmegen 2011
19
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards