Powerpointpresentatie

advertisement
Van verzorgingsstaat naar
participatiesamenleving
Of niet natuurlijk
Margo Trappenburg
De participatiesamenleving
• Ontstaat al, omdat mensen dit willen
• Is financieel noodzakelijk
• Is mooier, warmer dan de verzorgingsstaat
Ontstaat al omdat mensen dit willen
• Oorzaak en gevolg
• Kijk uit met tijdgeest denken
Is financieel noodzakelijk
• Dit zijn geen objectieve feiten maar politieke keuzen;
probeer ze ook als zodanig te blijven zien. Denk na
over verdere economische effecten.
Paul de Beer
Ewald Engelen
Is mooier dan verzorgingsstaat
• Zie artikel Trappenburg: Het eiland van Zijlstra (S&D)
Ronald Dworkin
1931-2013
Vergelijk ook: Ellen
Grootegoed, Dignity of
Dependence, diss UvA
2013
De participatiesamenleving:
wat is het eigenlijk? 1: activering
• Iedereen aan de slag (tegenprestatie voor bijstand)
• Wie niet meer kan werken: toch tegenprestatie
De participatiesamenleving:
wat is het eigenlijk? 2: actieve
solidariteit
• Zorgbehoevenden in reguliere samenleving: school,
buurt, bedrijf
• Zorgbehoevenden laten verzorgen door eigen
netwerk
Vermaatschappelijking, deïnstitutionalisering: voor (dementerende)
bejaarden, chronisch zieken, mensen met verstandelijke beperking,
chronische psychiatrische aandoening, kinderen met leerproblemen ….
Actieve solidariteit
• Betekent een herverdeling van zorg van ‘met
z’n allen betalen’ naar ‘zorg door de familie
van zorgbehoevenden’
Actieve solidariteit
• Betekent een herverdeling van zorg van ‘met
z’n allen betalen’ naar ‘zorgverlening door
aardige mensen’
Actieve solidariteit
• Betekent een herverdeling van zorg van ‘met
z’n allen betalen’ naar ‘vooral laten opbrengen
door de laagst betaalden/laagst opgeleiden’
• Op school: VMBO, verwijsgedrag
• Op het werk: verdringing (door
Participatiewet, door afschaffen van
verzorgingshuizen)
Zorg door de buurt
• Maar welke buurt? Onderzoek van
Femmianne Bredewold in Zwolle
Zorg door de buurt
• Maar welke buurt? Onderzoek in Amsterdam
PERCENTAGE KLEINSCHALIGE WOONVORMEN PER QUINTIEL
PERCENTAGE INWONERS EN PERCENTAGE WOONVORMEN PER QUINTIEL
Verklaringen
• Huizenprijs
• Buurtgebruik
• Nabijheid
Lilian Linders
Actieve solidariteit
• Is geen onafwendbare
ontwikkeling
• Is een politieke keuze
• Is zeker niet alleen maar
mooi
• Leidt tot herverdeling
van lasten naar familie
• Naar welwillenden
• Naar lager betaalden en
laag opgeleiden
• Denk nog eens terug
aan de multiculti
problemen!
Zie verder
• Actieve solidariteit, oratie Vossius Pers Amsterdam
• Active Solidarity and Its Discontents, in Health Care
Analysis
www.margotrappenburg.nl
Download