VMP congres - Vlaams Materialenprogramma

advertisement
VMP congres
Duurzame chemie en kunststoffen in kringlopen
Saskia Walraedt
Sr advisor sustainable products and processes
[email protected]
Duurzame chemie en kunststoffen in
kringlopen
Hefboom 9 binnen Vlaams
Materialen Programma
Met 5 acties
essenscia, VKC, Federplast,
OVAM, FISCH
Transitie naar hernieuwbare
grondstoffen
Samenwerking doorheen de keten
FISCH
Zie hefboom slim samenwerken
Symbiose
VIS VISIONS
Innovatie & ontwikkeling van
nieuwe business opportuniteiten
rond duurzame chemie
Ontwikkeling van roadmaps
Zie hefboom BBE
presentatie T Schaerlaekens
=> Communicatie en afstemming tussen
verschillende initiatieven is cruciaal
Duurzame chemie en kunststoffen in
kringlopen
Aandacht voor grondstoffenefficiëntie
• Valorisatie nevenstromen
• Sluiten kringlopen
• Optimalisatie processen
Minimalisatie van impact op
ecosystemen
• Vermijden/Beperken emissies tijdens
productiefase
• Transitie naar biogebaseerde
grondstoffen indien eco²winstgevend
• Rekening houden met impact van
afgewerkte producten tijdens
gebruiksfase
www.essensciaforsustainability.be
Duurzame chemie en kunststoffen
Ontwikkeling van duurzame oplossingen voor maatschappelijke
uitdagingen
Hefboom duurzame chemie en kunststoffen in
kringlopen
Actieprogramma rond meer
kringlopen sluiten
• Focus op kunststoffen
• Hoe recyclage graad verhogen
• Hoe acceptatie van recyclage
verhogen
• Welke innovaties zijn hiervoor
nodig
• Hoe verbetering meten
Overzicht actiepunten
• Actie 26: Samenstellen, coördineren en realiseren van
Vlaamse innovatieprogramma’s voor materialen(kringlopen)
met internationale ambitie en relevantie
• Actie 27: In kaart brengen en wegwerken van hinderpalen van
de kringloopsluiting (o.m. kringloopvervuiling in relatie met
wetgevingen mbt productveiligheid, gezondheid, milieu)
• Actie 28: Implementeren, verbeteren en ontwikkelen van
(chemische en mechanische) technieken voor scheiding en/of
zuivering van materialen na inzameling (via kringloopwinkels,
containerparken)
7
Overzicht actiepunten
• Actie 29: Opstellen van Vlaamse indicatoren voor recyclage
van polymeren en composieten van polymeren
• Actie 30: Uitwerken van een internationaal geaccepteerd
toepassings label dat het percentage gebruikte recyclaten in
een materiaal weergeeft, gekoppeld aan een
certificeringssysteem
8
Actie 26 SVZ
• Actie 26: Samenstellen, coördineren en realiseren van Vlaamse
innovatieprogramma’s voor materialen(kringlopen) met internationale
ambitie en relevantie
• Inventaris van alle lopende Vlaamse materialen innovatieprogramma’s mbt
sluiten van materiaalkringlopen mbt chemie en polymeren
• Identificatie van nieuwe Vlaamse waardeketens met groot potentieel naar
materialenkringlopen
• Opstart en realisatie van nieuwe Vlaamse innovatieprogramma’s (en hun
roadmaps) rond de meest belovende van deze nieuwe waardeketens
• Koppeling met de EU agenda en optimalisatie van het gebruik van EU
subsidiekanalen mbt sluiten van materialenkringlopen voor chemie en
polymeren
• Realisatie van collectieve innovatie-infrastructuren (kenniscentra,
pilootinstallaties, demonstratoren, proeftuinen, business-incubatoren,
business-acceleratoren, innovaties studio’s) voor de Vlaamse
materialenkringloopeconomie
9
Actie 27 SvZ
• Actie 27: In kaart brengen en wegwerken van hinderpalen
van de kringloopsluiting (o.m. kringloopvervuiling in relatie
met wetgevingen mbt productveiligheid, gezondheid,
milieu)
• In kaart brengen van mogelijke hinderpalen (op materiaalniveau in
relatie met het wetgevend niveau) voor kringloopsluiting in Vlaanderen
• Definiëren van producten die in duidelijk omschreven toepassingen,
recyclaat kunnen bevatten
• Keuze van de meetmethode(n) o.a. LCA-gebaseerde (via SUSCHEMkompas) en risico-analysen die toelaten de optimale
kringloopsluitoplossingen te kiezen in een verruimde kringlooplifecycle
• Realisatie van acceptatie van producttoepassingen met recyclaat
10
Actie 28 SvZ
• Actie 28: Implementeren, verbeteren en ontwikkelen van (chemische en
mechanische) technieken voor scheiding en/of zuivering van materialen
na inzameling (via kringloopwinkels, containerparken)
• Inventarisatie van de bestaande detectietechnieken voor het bepalen van de
samenstelling van materialen
• Inventarisatie van de bestaande meettechnieken voor het bepalen van de
zuiverheid van materialen
• Onderzoek naar de optimalisatie van de inzameling van post-consumer polymeren
• Onderzoek naar de mogelijke rol van de sociale economie
• Inventarisatie scheidingstechnieken (chemisch en mechanisch)
• Identificatie van de sorterings-opportuniteiten en -problemen
• Ontwikkeling en uitbouw van (chemische en mechanische) recyclagetechnieken
• Implementatie ter plaatse van beschikbare en beheersbare chemische en
mechanische methoden (inclusief kosten-batenanalyse)
• Onderzoek naar nieuwe chemische en mechanische detectie- en meetmethoden
voor specifieke scheidingsproblematieken
11
Actie 29 SvZ
• Actie 29: Opstellen van Vlaamse indicatoren voor recyclage
van polymeren en composieten van polymeren
• Inventariseren van bestaande te recycleren polymeren
• Inventariseren van potentiële te recycleren polymeren
• Update en optimalisering van het luik polymeren in de Ecolizer (oa
recyclaten, biobased en virgin naast elkaar plaatsen qua milieu impact)
• Doelstellingen voor % recyclage definiëren en draagvlak creëren
• Actieplan opstellen om doelstellingen voor % recyclage te realiseren
• Ontwikkelen van resource efficiency indicatoren voor producten (in
eerste instantie kunststof gebaseerd
12
Actie 30 SvZ
• Actie 30: Uitwerken van een internationaal geaccepteerd
toepassings label dat het percentage gebruikte recyclaten
in een materiaal weergeeft, gekoppeld aan een
certificeringssysteem
• Certificering voor % recyclaat en ontwikkeling van een label
• Optimalisatie van ‘recyclage/identificatie driehoek’ systeem
13
Volgende stappen
• Afwerken openstaande acties
• Definiëren van vervolgacties
• Afstemming van acties met OVAM roadmap chemie en
kunststoffen en FISCH programma’s
14
Download