Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering

advertisement
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
De methode 'digitalisering' betekent opname in het
digitaliseringstraject van de Koninklijke Bibliotheek. De
titels van 'digitalisering GvN' komen van het Geheugen
van Nederland. Aan het eind van het traject komt de
titel online beschikbaar via Delpher.
TIJDSCHRIFTTITEL
1 Aanleg en beroep : maandblad voor beroepskeuze
2 De aarde en haar volken : geïllustreerd volksboek
3 Abad baru : madjallah bulanan merdeka untuk Indonesia
PERIODE
1925-1929
1865-1940
1949
METHODE
digitalisering
verfilmd
microfilm KIT
4 Abraham Prikkie's op- en aanmerkingen
5 De academicus in overheidsdienst / Associatie van
verenigingen van academici (AVA)
6 Achawah, maandblad van den Bond van Israëlietische
godsdienstonderwijzers in Nederland
1891-1896 digitalisering
1949-1951 microfilm KIT
7 De Acht en Opbouw/De 8 en Opbouw
8 Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde
Kerken in Nederland (onderhoudende art. 31 K.O.)
9 Ad Interim: tijdschrift voor letterkunde
10 Administratief Memoriaal voor het Hertogdom Limburg
11 Administratief Memoriaal voor Nederlandsch Limburg
1932-1943 digitalisering
1946-1965 digitalisering
12 Het adresboek der stad Utrecht ... 1892-1940
13 Adresboek der stad Utrecht benevens alphabetische
naamlijst ...
14 Adresboek van de stad Utrecht bevattende een volledige
lijst van ...
15 Adresboek van het katholiek onderwijs in Nederland
16 Adresboek van Utrecht, de Bilt en Zeist
17 Advocatenblad: tevens orgaan der Nederlandsche
Advocaten-Vereeniging
18 Afkomst en toekomst: driemaandelijks tijdschrift voor
anthropobiologie en eugenetika, tevens orgaan van de
etc.
19 Africa Christo: orgaan van het Spiritijns
Missiegenootschap
20 Afrika
21 Afweer, De, weekblad tot bescherming van de belangen
en rechten des Jodendoms
22 Agoedath Jisraeel, viertiendaagsch orgaan van de
Agoedas Jisroeil in Nederland
23 Agrarisch, fiscaal, juridisch, sociaal : vraagstukken
Nederlandsch-Indië betreffende / Federatie van
vereenigingen van Nederlandsch-Indische
bergcultuurondernemingen
24
Agrarische Post
25 Agrarische post: hoofdorgaan van het Nederlandsch
Agrarisch Front
26 Alarm
27 Albrecht's klapper op de Wetboeken en het Staatsblad
van Nederlands-Indië, benevens op het Bijblad op dat
Staatsblad
28 Algemeen adresboek van de stad Utrecht
29 Het algemeen belang : orgaan van de Neutrale
Mijnwerkersbond
30 Algemeen landbouwweekblad voor Nederlandsch-Indië
Pagina 1
1894-1940 digitalisering
1944-1949 digitalisering
1840-1850 digitalisering
1839-1840 digitalisering
1892-1940 digitalisering
1868-1872 digitalisering
1866
digitalisering
1959-1966 digitalisering
1889-1892 digitalisering
1918-1941 digitalisering
1937-1941 digitalisering
1952-1967 digitalisering
1948-1967 digitalisering
digitalisering
1933
1926-1937 digitalisering
microfilm KIT
1940-1941
digitalisering GvN
digitalisering
1940-1941
1939-1941 digitalisering
1816-1937 digitalisering
1860
digitalisering
1919-1921 verfilmd
microfilm KIT
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
31 Algemeen marine-weekblad
32 Algemeen Nederlandsch tijdschrift voor wijsbegeerte en
psychologie
33 Algemeen protestantsch kerkblad : weekblad voor de
Protestantsche kerk in Nederlandsch-Indië
34 Algemeen Sportblad
35 Algemeen sportblad voor Noord-Holland . Zaandam : J.
de Roos Jz
36 Algemeen Sportblad. Zaandijk : J. Heijnis Tsz.,
37 Algemeene konst- en letter-bode, voor het jaar...
38 Algemeene passage tarieven, bepalingen en
voorschriften voor het vervoer van passagiers, bagage
en paketten / Koninklijke paketvaart-maatschappij
PERIODE METHODE
1921-1933 verfilmd
1933-1940 digitalisering
39 Algemeene vergadering van de Vereeniging voor
Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs
40 Allen weerbaar
41 "Alliance", De, orgaan van de Nederlandsche afdeeling
der "Alliance Israélite universelle"
42 "Alliance", De, orgaan van de Nederlandsche afdeeling
der "Alliance Israélite universelle"
43 Alma: contactblad van de Academische Leken Missie
Actie
1871-1899 digitalisering
44 Almanak der Delftsche Vrouwelijke Studenten
Vereeniging
45 Almanak voor de katholieke jeugd
46 Almanakken en Jaarboeken Protestantse Zending
47 Alphabetisch register op de Staats- en Bijbladen van
Nederlands-Indië: Staatsblad 1816 t/m 1925, Bijblad No
1 t/m 10845
48 Alphabetisch register op de staats- en bijbladen van
Nederlands-Indië: vervolg 1926, 1927, 1929
49 Ambacht: uitgave van het Centraal Orgaan voor het
Scheppend Ambacht
50 De ambtenaar in Indonesië : orgaan van de Federatie
van vakverenigingen van middelbare en hogere
overheidsdienaren in Indonesië (ambtenaren-federatie)
51 Amsterdamsche dameskroniek : geïllustreerd weekblad
voor de ontwikkelde vrouw
52 Amsterdamsche kerkbode : officieel orgaan van de
Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende)
53 Het amusante weekblad
54 Androcles : maandschrift aan de belangen der dieren
gewijd
55 Het anker : weekblad gewijd aan de belangen van het
mindere marinepersoneel
56 Annalen der Afrikaanse Missien
57 Annalen der Heilig-Land-Stichting
58 Annalen der Missionarissen van Sparrendaal
59 Annalen van de Aartsbroederschap van Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart
60 Annalen van de Witte Paters
61 Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid
Pagina 2
microfilm KIT
1923-1935 digitalisering
1929-1920 digitalisering
1920-1922 digitalisering
1801-1862 digitalisering
microfilm KIT
1902-1934 digitalisering
1906-1920 digitalisering
1931-1932 digitalisering
1948-1957 digitalisering
1914-1950 digitalisering
1903-1934 digitalisering
1884/1900 digitalisering
-1939
1926
digitalisering
1929
digitalisering
1949-1954 digitalisering
1949-1950 microfilm KIT
1915-1942 verfilmd
1887-1951 digitalisering
1922-1951 verfilmd
1869-1919 digitalisering
1901-1933 verfilmd
1884-1930
1913-1914
1901-1950
1883-1885
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
1931-1948 digitalisering
1850-1934 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
62 Annalen van het Genootschap tot Voorplanting des
Geloofs
63 Annalen van het Genootschap tot Voortplanting des
Geloofs
64 Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart
65 ANP Indonesisische Documentatie Dienst
66 Anthroposophie: maandblad voor sociale, paedagogische
en geestes-wetenschappelijke vraagstukken
PERIODE METHODE
1833-1841 digitalisering
1842-1961 digitalisering
1886-1956 digitalisering
1956-1958 digitalisering
1922-1923 digitalisering
67 Apeldoornsche-Boschblaadjes, uitg. der Vereeniging
"Centraal Israëlietisch krankzinnigengesticht in
Nederland"
68 Apostolaat der Hereeniging : driemaandelijksche
mededeelingen in belang van het apostolaat
1930-1931 digitalisering
69 De arbeid : maandschrift voor literatuur en kunst
70 Arbeid : weekblad van het Nationaal Arbeidssecretariaat
in Nederland
71 Arbeid/ uitgave van het Nederlandschen Verbond van
Vakvereenigingen
72 Arbeid: maandblad voor de practijk van arbeidsrecht,
arbeidsmarkt, werkloosheidsbestrijding,…
73 De Arbeider : socialistisch weekblad voor de provincie
Groningen
74 Arbeiders-schaak: maandblad van den Arbeidersschaakbond Holland
75 Arbeidsbestel: orgaan van het Rijksarbeidsbureau,..
76 Archief voor de cacao en andere kleine cultures in
Nederlandsch-Indië / Proefstation Midden-Java te
Salatiga, Algemeen landbouw syndikaat
77 Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom
Utrecht
78 Archief voor de verzekeringswetenschap en aanverwante
vakken
79 Archief voor den landbouw der bergstreken in
Nederlandsch-Indië
80 Archief voor den landbouw in Insulinde / Indisch
landbouw-genootschap
81 Archief, uitgegeven door het Wiskundig Genootschap
1898-1902 digitalisering
1905-1940 digitalisering
82 Architectura : orgaan van het Genootschap Architectura
et Amicitia
83 Arta / Bureau Arta""
84 De athleet : weekblad gewijd aan athletiek, voetbal,
wielrijden, gymnastiek, cricket, roeien, ijsspo
85 De AtletiekWereld
86
Attila-Orgaan, officieel orgaan van de Joodsche
gymnastiek- en athletiek vereeniging "Attila"- Groningen
87 AVA berichten / Associatie van vereenigingen van
academici
88 Avia: geïllustreerd tijdschrift gewijd aan de luchtvaart
89 De baanbreker : sociaal-democratisch orgaan
90 De Baanbreker : volksblad voor de provincie Utrecht
91 Bachoerei Mewakshy Jausher, maandblad v.d. Jd.
Vereeniging voor de nieuwmarktbuurt en ontsteken [en
tot bestrijding der zendingspraktijkes]*
Pagina 3
1932-1941 digitalisering
1941-1945 digitalisering
1946-1953 digitalisering
1892-1940 digitalisering
1935-1937 digitalisering
1942-1944 digitalisering
microfilm KIT
1875-1958 digitalisering
1895-1919 digitalisering
microfilm KIT
microfilm KIT
1856-1874 digitalisering
1893-1926 verfilmd /
gedigitaliseerd
microfilm KIT
1893-1897 digitalisering
1934-1961 digitalisering
1936-1939 digitalisering
1933-1934 microfilm KIT
1911-1951
1944
1893-1895
1929-1941
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
92 Baderech, leiders-orgaan der Federatie van Joodsche
jeugdvereenigingen in Nederland
PERIODE METHODE
1925-1938 digitalisering
93 De Bandoengsche huisvrouw / Vereeniging van
huisvrouwen Bandoeng
94 De banier : tijdschrift van "Het jonge Holland"
95 Bazar : geïllustreerd tijdschrift voor modes en
handwerken
96 De bazuin : gereformeerde stemmen uit de Christelijke
Afgescheidene Kerk in Nederland : kerk-, nieuws- en
advertentieblad
97 De Bazuin : officieel orgaan van de Theologische School
te Kampen
98 Bazuin, de, orgaan v.d. schoolvereeniging der Joodse
H.B.S.
99 Beatrijs: katholiek weekblad voor de vrouw
1935-1940 microfilm KIT
1875-1880 digitalisering
1857-1893 verfilmd
1853-1964 digitalisering
1853-1862 digitalisering
1939-1940
1939-1967
100 Beeldende kunst
1913-1942
101 De Beiaard
1916-1925
102 Belang en recht : orgaan van het Comité tot Verbetering 1896-1918
van den Maatschappelijken Rechtstoestand der Vrouw in
Nederland, van den Vrouwenbond te Groningen en van
de Vereeniging "Thugatêr" te Amsterdam
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
103 Beloofde Land, Het, maandblad van het Nederlandsch
Palestina opbouwfonds "Keren-Hajesod"
1922-1940 digitalisering
104 Bene haaguda: maandblad der Agoedistische
Jeugdbeweging in Nederland
105 Benei Teimon, maandblad van de Vereeniging tot
bevordering der Joodsche belangen in plan Zuid "Benei
Teimon"
106 Benei-Hoagoedoh, maandblad der agoedistiche
jeugdveweging in Nederland
107 Benei-Hoagoedoh, maandblad der jeugdafdelingen van
de Agoedath Israel in Nederland
1938-1940 digitalisering
108 Bentara Hindia : dikarangkan saminggoe sakali
109 De berggids: orgaan van de Koninklijke Nederlandse
Alpen Vereniging
110 De bergvriend: alpinistisch tijdschrift
111 Bericht / Internationaler Frauenkongress
112 Bericht nopens de Gouvernements kina-onderneming op
Java
113 Berichten en mededeelingen der Vereeniging voor
Facultatieve Lijkverbranding
114 Berichten en mededeelingen der Vereeniging voor
Lijkverbranding
115 Berichten en mededeelingen ten behoeve van de leden /
Vereeniging van ambtenaren bij het binnenlandsch
bestuur in Nederlandsch-Indië
116 Berichten uit Java
117 Berichten uit Nederlands Oost-Indie
118 Berichten uitgaande van de Anti-opiumvereeniging
119 Berichten Vereeniging tot Uitbreiding van het Evangelie
in Egypte
120 Berigten / Vereeniging voor Christelijk-Nationaal
Schoolonderwijs
121 Berigten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging
1907-1909 microfilm KIT
1933-1960 digitalisering
Pagina 4
1923-1925 digitalisering
digitalisering
1938-1940
1933-1935 digitalisering
1952-1960 digitalisering
1915-1919 digitalisering
microfilm KIT
1904-1947 digitalisering
1876-1903 digitalisering
microfilm KIT
1947-1954
1889-1919
1930-1940
1889-1951
digitalisering
digitalisering
microfilm KIT
digitalisering
1861-1868 digitalisering
1860-1917 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
122 Berita kabopaten : orgaan van de Vereeniging van
regentschappen op Java en Madoera
123 Berita perekonomian / Inspektorat organisasi usaha
rakjat, Propinsi Sulawesi
124 Berith Chaloetsim Dathi'im Beholland
125 Beschrijvingsbrief van den ... partijdag / Christelijk
staatkundige partij
126 Beslissingen op geschillen van bestuur: alphabetisch
uittreksel uit de verzameling: Raad van State etc.
127 De bessem
128 De bestuursgids voor inlandsche ambtenaren
129 De bevrijding / Indonesische vereniging =
Perhimpoenan Indonesia
130 De bevrijding : weekblad uitgegeven door de
Indonesische Vereniging Perhimpoenan Indonesia
131 Bevrijding: orgaan v.d. Bond van Religieuse AnarchoCommunisten
132 Bhawanagara : soerat boelanan oentoek memperhatikan
peradaban Bali / Kirtya Liefrinck-van der Tuuk
133 Bibliotheekbelangen : mededelingen van de Vereniging
van bibliothecarissen in Indonesië
134 Bibliotheekleven: orgaan der Centrale Vereeniging voor
Openbare Leeszalen en Bibliotheken en van de
Nederlandsche Vereeniging van Bibliothecarissen en
Bibliotheekambtenaren
135 Bijblad op het Staatsblad van Indonesië
136 Bijblad op het Staatsblad van Nederlands-Indië
137 Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van
het schoolwezen in het Bataafsch Gemeenebest
138 Bijdragen en mededeelingen / Gelre, Vereeniging tot
Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde
en Recht
139 Bijdragen en mededeelingen van het Genootschap voor
de Joodsche wetenschap in Nederland
PERIODE METHODE
1935-1939 microfilm KIT
microfilm KIT
1935-1939 digitalisering
1925-1934 microfilm KIT
1874-1904 digitalisering
1909-1912 digitalisering
1925-1932 microfilm KIT
1945
microfilm KIT
1944-1945 digitalisering
1929-1940 digitalisering
microfilm KIT
microfilm KIT
1916-1940 digitalisering
1948-1949 digitalisering
1857-1948 digitalisering
1801-1809 digitalisering
1898-1950 digitalisering
1922-1933 digitalisering
140 Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de
opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere
scholen in Holland
141 Bijdragen tot de kennis en bevordering van de
godsdienstige en maatschappelijke belangen der
Israëlieten in Nederland
1810-1814 digitalisering
142 Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van
Nederlandsch-Indië: tijdschrift van het Koninklijk
143 Bijdragen tot regtsgeleerdheid en wetgeving
144 Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem
145 Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en
oudheidkunde
146 Bintang Hindia
147 De bioscoop-courant : weekblad gewijd aan de belangen
van het bioscoopbedrijf en daarbij betrokkenen
1853-1940 digitalisering
148 Blauw en Wit, maandblad voor propaganda der
zionistische beginselen
149 De Blijde Wereld
150 De blijde wereld : weekblad voor onze roomsch
katholieke meisjes
Pagina 5
1854
digitalisering
1826-1838 digitalisering
1873-1933 digitalisering
1837-1944 digitalisering
1903-1906 microfilm KIT
1912-1919 digitalisering
digitalisering
1908
1902-1932 digitalisering
1924-1932 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
151
152
153
154
TIJDSCHRIFTTITEL
Blije Jeugd
Blijvers-bond : orgaan voor de belangen der Indiërs
Bloesem
De Bode
155 Boek en kunst: een internationaal maandschrift voor
literatuur, kunst en theater
156 Het boek: tweede reeks van het tijdschrift voor boek- en
bibliotheekwezen
157 Boekcier: mededeelingen van den Nederlandschen
Exlibris-Kring
158 Boekenbeurs: maandblad gewijd aan de belangen van
het oude en nieuwe boek
159 De boekenschouw van het nieuwe Europa
160 Boekzaal der geleerde wereld, of Tijdschrift voor
letterkundigen
161 De boekzaal: maandelijksch bibliografisch tijdschrift
162
Boer en Erf
163 Boer en erf: orgaan van den Nederlandschen Landstand
164 Boer en tuinder
165 Boerderij: weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw,
veeteelt, pluimveehouderij
166 Boerderij: weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw,
veeteelt, pluimveehouderij
167 Het bondsorgaan van den Neutralen Mijnwerkersbond
Glück Auf
168 Boon's geïllustreerd magazijn
169 Boschblaadjes
170 Bouw- en sierkunst: revue bimestrielle de l’art antique
et moderne.
171 Het Bouwbedrijf : maandblad voor bouwkunde, techniek
en handel
172 Bouwbedrijf en Openbare Werken
173 Het Bouwblad
174 Bouwen en bewaren : orgaan van den Bond van
Meisjesvereenigingen op Gereformeerde Grondslag in
Nederland
175 De Bouwer
176 De bouwkundig ambtenaar : officieel orgaan van de
Vereeniging van bouwkundigen
177 Bouwkundig tijdschrift
178 Bouwkundig weekblad Architectura
179 Bouwkundig weekblad der Maatschappij tot Bevordering
der Bouwkunst
180 Bouwkundig weekblad en Architectura
181 Bouwkundige bijdragen : Maatschappij tot Bevordering
der Bouwkunst
Pagina 6
PERIODE
1932-1939
1901
1940-1951
18921942, 1945
1923-1928
METHODE
digitalisering
microfilm KIT
digitalisering
digitalisering
digitalisering
1912-1940 digitalisering
1932-1963 digitalisering
1928-1929 digitalisering
1941-1942 verfilmd
1811-1816 digitalisering
1907-1912 digitalisering
digitalisering GvN
1941
digitalisering
1941-1942
1947-1960 digitalisering
1915-1950 digitalisering
digitalisering
1951-1960
1926-1927 verfilmd
1899-1909 verfilmd
1932-1940 digitalisering
1898-1904 digitalisering
1924-1940 digitalisering
1940-1950 digitalisering
1940-1941 digitalisering
1922-1957 digitalisering
1920-1960 digitalisering
1927-1936 microfilm KIT
1881-1908 verfilmd /
gedigitaliseerd
1928-1945 verfilmd /
gedigitaliseerd
1881verfilmd /
1926;
gedigitaliseerd
1946-1969
1927verfilmd /
gedigitaliseerd
1843-1881 verfilmd /
gedigitaliseerd
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
182 Bouwkunst : tweemaandelijksch tijdschrift gewijd aan
de aesthetische, kunsthistorische en technische studie
der oude en nieuwe bouwkunst en aanverwante
kunstnijverheid vakken
183 De Bouwvakarbeider
184 BPM kroniek : maandblad voor het personeel van de
N.V. de Bataafsche petroleum maatschappij en de met
haar verbonden maatschappijen in Indonesië
185 Brabantia Nostra
186 Branding : orgaan voor Jong-Nederland
187 Brief aan directice, hoofdzelatricen, zelatricen
188 Brieven en berichten NL Zendeling Genootschap
189 Brieven en berichten voorgelezen op de maandelijksche
bedestonden van het Nederlandsch Zendelinggenootschap
190 De Bromtol. Orgaan van het Garderegiment Prinses Irene
191 De brug : maandblad van de Afdeeling Tjilatjap / IndoEuropeesch verbond
192 De brug = Djambatan / Vereniging Nederland-Indonesië
193 Brug, De, orgaan van en voor het personeel van "Het
Apeldoornsche Bosch" en "Paedagogium Achisomog"
194 Buiten : geïllustreerd weekblad aan het buitenleven
gewijd
195 Bulletin / Nederlandsch-Indisch jagersgenootschap
196 Bulletin Nederlandsche vrouwen electriciteitsvereeniging
197 Bulletin van de Koninklijke Nederlandschen
Oudheidkundigen Bond, 1ste serie en 2e serie 2
198 Bulletin van de Nederlandse Bond van Vrouwen
werkzaam in Bedrijf en Beroep
199 Bulletin van samenwerkende kunstenaarsvereenigingen
200 Bulletin Vrouwen Electriciteits Vereeniging
201 Caecilia en De muziek : tevens orgaan van de
Vereeniging tot Bevordering der Toonkunst in
Nederlands-Indië
202 Caecilia: algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland
203 De Camera. Veertiendaagsch Modern Fotografisch
tijdschrift
204 Carmelrozen: geilllustreerd maandschrift gewijd aan de
vereering van Maria
PERIODE METHODE
1909-1915 verfilmd
1908-1919 digitalisering
1946-1957 microfilm KIT
1935-1946
1944-1946
1902-1908
1799-1917
1799-1827
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
1944-1945 digitalisering
1934-1937 microfilm KIT
1946-1947 microfilm KIT
digitalisering
1937-1940
1907-1936 verfilmd
microfilm KIT
1939-1950 digitalisering
1900-1920 digitalisering
1948-1970 digitalisering
1940-1941 digitalisering
1933-1950 digitalisering
1933-1940 digitalisering
1844-1917 digitalisering
digitalisering
1908-1927
1912-1956 digitalisering
205 De centrale : orgaan van de Centrale van Nederlands
personeel in overheidsdienst in Indonesië
206 Cheroetenoe, zionistisch maandblad, waarin opgenomen
"Baderech", officieel orgaan van de Nederlandse
zionistische studenten-organisatie en leidersorgaan van
de Joodse jeugdfederatie
207 Choreb, bibliotheek voor Israël. Huisgezinnen door
eenige Joodsche letterkundigen
208 Chozér Chewrath-'Olim, uitg. van de Waäd van de
Chewrath-'olim
1948-1956 microfilm KIT
209 Christelijk onderwijs : onderwijs-orgaan, uitgaande van
de Christelijke onderwijzers vereniging en de Schoolraad
microfilm KIT
Pagina 7
1938-1940 digitalisering
digitalisering
1887
1933-1939 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
210 Christelijk tijdschrift voor Radio / Omroepgids: Officieel
orgaan van de Nederlandsche Christelijke RadioVereeniging
PERIODE METHODE
1924-1960 digitalisering
211 Christelijk volksblad voor het huisgezin
212 Christelijk vrouwenleven
213 De Christelijke illustratie : weekblad voor het christelijk
gezin
214 De christelijke mijnwerker : orgaan van den Algemeenen
Bond van Mijnwerkers in Nederland
215 De christelijke onderwijzer : orgaan van de Christelijke
onderwijzers vereeniging in Nederlandsch-Indië, tevens
algemeen blad voor de christelijke opvoeding en het
christelijk onderwijs
216 De Christelijke Onderwijzer, maandblad der Unie van
Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in
Nederland
217 De Christenvrouw
218 De Christenvrouw. Orgaan van den Nederlandschen
Christen-Vrouwenbond
219 Christofoor : voor god en vaderland
220 Chung Hsioh Tung Chwang Hwui Tsa Chih : tijdschrift
der Vereeniging van Chineesche leerlingen en oudleerlingen der middelbare schoolen
221 De Cicerone: een algemeen maandschrift voor kunst
222 Cinchona : archief voor de kina-cultuur / Proefstation
voor kina ; Algemeen landbouwsyndicaat
223 Cinema en theater
224 Cluborgaan der Rotterdamse voetbal- en
athletiekvereniging Excelsior
225 Clubs voor acolythenvorming
226 Communiqué van den Bond van Joodsche vereen. in
Nederland
1907-1923 verfilmd
1917-1943 verfilmd
1929-1936 verfilmd
228 Contact / uitg. Vereniging van Beambten bij de
Nederlandse Steenkolenbedrijven
229 Contact : maandblad van het Indo-Europeesch verbond,
Afdeeling Magelang
230 Contact, orgaan van de Nederl. Israel. Gemeente te
Bussum en de Joodse Jeugdvereniging te Bussum
231 De Corinthian : maandblad voor amateursport
1945-1965 verfilmd
1911-1926 verfilmd
microfilm KIT
1898-1947 digitalisering
1951-1960 digitalisering
1921-1950 digitalisering
1945-1946 digitalisering
1919
microfilm KIT
1918-1919 digitalisering
microfilm KIT
1921-1923 verfilmd
1921-1960 digitalisering
1947-1949 digitalisering
digitalisering
1938
227 De communistische gids: wetenschappelijk maandschrift 1922-1930 digitalisering
van de Communistische Internationale in Nederland
232 Correspondentie-blad / Centraal genootschap voor
kinderherstellings- en vacantiekolonies in NederlandschIndië
233 Correspondentie-blad van de Middenstands-vereeniging
Djokjakarta""
234 Correspondentieblad van de Vereeniging van
Gymnastiek-Onderwijzers in Nederland
235 Correspondentieblad van de zionistische studiekring
236 Correspondentieblad van den Algemeenen Bond van
Onderofficieren der Koninklijke Marine en het Korps
Mariniers
237 Correspondentieblad van den Bond van Korporaals der
Koninklijke Marine
238 Courrier de la conference de la paix
Pagina 8
1934-1939 microfilm KIT
digitalisering
1947-1951
1924-1931 digitalisering
microfilm KIT
microfilm KIT
1904-1912 digitalisering
1925-1927 digitalisering
1906-1911 verfilmd
1911-1921 verfilmd
1907
digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
239 Cricket: Officiëele mededeelingen van den
Nederlandschen Cricket Bond
240 Cricket: tijdschrift gewijd aan de cricketsport
241 Crimineele statistiek over het jaar
242 Crimineele statistiek, gevangenisstatistiek, statistiek van
de toepassing der kinderwetten over het jaar
243 Criminele statistiek, Gevangenisstatistiek, Statistiek van
de toepassing der kinderwetten
244 Criterium : letterkundig maandblad
245 De critiek : tijdschrift voor Sumatra's Oostkust, enz
246 Cultura: uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen
der Rijkslandbouwschool
248 De cultuurgids : landbouwkundig tijdschrift : orgaan van
het Algemeen syndicaat voor koffiecultuur en andere
bergcultures in Nederlandsch-Indië
249 Curaçaosch verslag ... II. Statistisch jaaroverzicht van
Curaçao over het jaar = Statistical abstract for Curaçao
250 Curaçaosch verslag ... II. Statistisch jaaroverzicht van
Curaçao over het jaar …
251 Curaçaosch verslag. I Tekst van het verslag van bestuur
en staat van Curaçao over het jaar …
252 Dagblad de Vrouw
253 Dameskroniek
254 Het damspel : maandschrift : officiëel orgaan van den
N ti
l
D
b d
255 Darkenoe, officieel orgaan van de Bachad (het Hapoël
hamizrachie) in Nederland
256
257
258
259
260
261
262
Daya : madjalah untuk umum / Balai pustaka
de Christelijlke Onderwijzer
Delftsch Studentenweekblad
Delftsche studenten almanak
Deli in woord en beeld
De Delver: Nederlandsch kunstorgaan
Denken en leven: tweemaandelijksch wijsgeerig
tijdschrift
263 Der vaderen erfdeel : strijdblad van de
Werkgemeenschap voor Volkskunde
264 Derech Letsion, ,socialistisch-zionistisch
maandblad
j
g
265 Hatsair Gedoed Amsterdam
266
PERIODE METHODE
1946-1960 digitalisering
1931-1943 digitalisering
1902-1931 digitalisering
1932-1942 digitalisering
1947-1951 digitalisering
1940-1948 digitalisering
1929-1931 microfilm KIT
1902-1923 digitalisering
microfilm KIT
19321939,
1945-1948
19321939/1945
-1948
1931/32 1947/48
1948
1942-1947
1909-1970
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
verfilmd
digitalisering
1939-1948 digitalisering
1949-1950
1898-1947
1898-1924
1851-1950
microfilm KIT
digitalisering
digitalisering
digitalisering
microfilm KIT
1927-1941 digitalisering
1926-1944 digitalisering
digitalisering GvN
1938-1939
1930
digitalisering
1938-1939 digitalisering
1935-1940 digitalisering
Dewar Hechaloets, orgaan van "Hechaloets" afd. Holland
267 Dewar Hechaloetsim, Orgaan van het verbond van
1945-1950 digitalisering
Palestina pioneers in Nederland
268 De diamantindustrie
269 Die Constghesellen: orgaan van de Nederlandsche
Vereeniging van Kunsthandelaren
270 Dienstregeling der N.V. Koninklijke paketvaartmaatschappij
271 Dienstregeling van den loop der treinen / Deli spoorweg
maatschappij
272 Dietbrand: maandschrift
273 De Dietsche gedachte
Pagina 9
1896-1897 digitalisering
1946-1948 digitalisering
microfilm KIT
microfilm KIT
1933-1939 digitalisering
1926-1941 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
274 Dietsche warande : revue néerlandaise de l'archéologie,
de l'art et de la littérature : (partie française)
PERIODE METHODE
1855-1857 verfilmd
275 Dietsche warande en Belfort : tijdschrift voor
letterkunde, kunst en geestesleven
276 De dijk: Nederlandsch blad voor katholieke studenten
277 Directeurenblad v.d H. Familie
278 Diwrei Chaloetsiem
1900-…
verfilmd
1932-1938
1933-1961
1940-1941
1934-1936
digitalisering
digitalisering
digitalisering
microfilm KIT
279 Djati : orgaan van de Vereeniging van hooger en
middelbaar personeel in particulier verband bij het
djatibedrijf
280 Djawa: driemaandelijksch tijdschrift
281 Doopsgezind weekblad/Algemene Doopgezinde Sociëteit
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
Doopsgezinde Bijdragen. Oude serie
D'Oriënt : Indië's geïllustreerd weekblad
Drieledige indeeling van het sociale organisme
Driemaandelijksch bericht betreffende de
Zuiderzeewerken
Driemaandelijksche mededeelingen van de vereeniging
in Indie van vrouwelijke Oud-Studenten V.I.V.O.S.
Droom en daad
Dunia minjak : madjalah bulanan BPM untuk pegawai /
Bataafsche petroleum maatschappij
Durendael: maandschrift voor de Nederlandsche jeugd
Dux
Echo
Echo, De, nieuw Israëlietisch orgaan
Echo, De, van Israël, maandschrift bevattende het
merkwaardigste, dat buitenlandsche drukpers op
Joodsch gebied aan het licht brengt, en oorspronkelijke
opstellen over Joodsche belangen
Economisch technisch tijdschrift
294
295 Economische berichten v/h secretariaat van de Raad
voor Volkshuishouding
296 De economische toestand van Indonesië / Departement
van economische zaken
297 Economisch-statistische berichten: algemeen weekblad
voor handel, nijverheid, financiën en verkeer
298 Edele Brabant, gezinsblad tevens orgaan van de
Brabantse Beweging
299 Een brief voor U
300 De Eendracht
301 Eenheid : orgaan der loyale burgerij
302 (Van) Eigen Erf (Geïllustreerd familieweekblad voor
Overijssel en Drenthe)
303 Eigen haard : geïllustreerd volkstijdschrift
304 Eigen volk: algemeen tijdschrift voor volkskunde
(folklore) en dialect voor Nederland, Oost-en WestIndie, etc.
305 Elseviers geïllustreerd maandschrift
306 En hier is het nieuws / Kantoor voor voorlichting en
radio-omroep
307 En passant : tijdelijk verschijnend tijdsverschijnsel met
literair karakter
Pagina 10
1921-1941 verfilmd
1942
digitalisering
1861-1919 digitalisering
microfilm KIT
1920-1921 digitalisering
1923-1950 digitalisering
1924-1940 digitalisering
1923-1930 digitalisering
1955-1957 microfilm KIT
1945-1948 digitalisering
1927-1970 digitalisering
1948-1953 digitalisering
1885-1886 digitalisering
digitalisering
1857
1935-1941 digitalisering
1938-1941 digitalisering
microfilm KIT
1916-1940 digitalisering
1946-1950 digitalisering
1952-1965
1951-1960
1946
1926-1941
digitalisering
digitalisering
microfilm KIT
digitalisering
1875-1941 verfilmd
1929-1939 digitalisering
1891-1940 verfilmd
microfilm KIT
1945
digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
308 De Engelbewaarder voor de jongere lezertjes
309 De Engelbewaarder: geïllustreerd tijdschrift voor de
katholieke jeugd
310 De Engelbewaarder: jeugdtijdschrift voor het Katholieke
Gezin
311 Erasmus: tweemaandelijksch tijdschrift voor
wijsbegeerte, geestesgeschiedenis en letteren
312 Erets Israel (het Joodsche land), orgaan van het
secretariaat voor Ned. Indië van het Palestina
opbouwfonds "Keren Hajesod"
PERIODE METHODE
1947-1958 digitalisering
1885-1947 digitalisering
313 Erfelijkheid bij de mens: driemaandelijk tijdschrift voor
anthropobiologie en eugenetika
314 Eucharistische Jeugd
315 Eva : de Hollandsche lelie : het gemoderniseerde
weekblad voor de gedistingeerde vrouw
316 De Fabrieksarbeider
317 De Fabrieksbode
318 Faillissementsstatistiek
319 FAI-orgaan : maandelijkse mededelingen / Federatie
van ambtenarenorganisaties uit Indonesië
320 De Fak-Fak bode
321 De fakkel
322 De Fakkel
323 Fascistisch studieblad voor de jeugd : officieel orgaan
van den Fascistische Jongeren-Bond
1935-1936 digitalisering
324 De Feijenoorder: officieël orgaan van de Rotterdams
Voetbalvereniging Feijenoord
325 De film wereld : geïllustreerd weekblad
326 Focus. Tiendaagsch fotoblad voor groot Nederland
327
328
329
330
331
332
Folia Pharmaceutica en Ons Orgaan
Foto. Universeel tijdschrift voor fotografie
Franciscaans leven
Fraternitas : groot gereformeerd studentenblad
Friesch Volksblad
Front / uitg. van de Algemene Bond van Werkers in het
Mijnbedrijf
333 Fu nu tsa chih : maandblad gewijd aan het Chineesche
meisje en de Chineesche vrouw in Indonesië / Centrale
Chung Hsioh
334 Het gas: orgaan van de Vereeniging van Gasfabrikanten
in NL
335 G'Dud Keren Kayemeth
336 Geïllustreerd jaarboek ... / Nederlandsche Cricket-Bond
337 Geïllustreerd jaarboekje ... / Nederlandsche Cricket-Bond
338 Geïllustreerd politie-nieuws : wekelijksche kroniek van
buitengewone voorvallen, misdaden en ongelukken
339 Geïllustreerd stuiversblad
340 Geïllustreerd zendingsblad voor het huisgezin /
Vereeniging Het Java-comité""
341 Geïllustreerd zendingsblad voor het huisgezin JC
342 Het gelukkige huisgezin
343 Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië
Pagina 11
1947-1958 digitalisering
1933-1939 digitalisering
1926-1939 digitalisering
1947-1958 digitalisering
1933-1972 verfilmd
1907-1949 digitalisering
1882-1950 digitalisering
1903-1931 digitalisering
microfilm KIT
microfilm KIT
1944-1945 digitalisering
1925-1926 digitalisering
digitalisering GvN
1932
1917-1960 digitalisering
1918-1920 verfilmd
1914-1960 digitalisering
1910-1961 digitalisering
1946-1960 digitalisering
1917-1960 digitalisering
1914-1929 digitalisering
1876-1899 digitalisering
1962-1968 verfilmd
1932-1934 microfilm KIT
1880-1960 digitalisering
1927-1931 digitalisering
1917
digitalisering
1916
digitalisering
1873-1901 verfilmd
1890-1938 verfilmd
microfilm KIT
1869-1931 digitalisering
1904-1928 digitalisering
1854-1942 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
344 Het genootschapsblad: orgaan van het Ned.
Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen
345 Geologie en mijnbouw : orgaan voor de officiële
mededeelingen van het Geologisch Mijnbouwkundig
Genootschap voor Nederland en koloniën
346 Gerechtelijke statistiek van het Koninkrijk der
Nederlanden
347 Gereformeerd Jongelingsblad : orgaan van den
Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op
Gereformeerde Grondslag
348 Gereformeerd Vredesorgaan
349 De Gereformeerde Kerk
350 Geregtelijke statistiek van het Koningrijk der
Nederlanden
351 Germanische Leithefte
352 De Getuige: maandblad tot bestrijding der zedeloosheid
353 De geus onder studenten
354 Gevangenisstatistiek over het jaar
355 Gewijde Rede (de)
356 Gids van met verlof in Europa aangekomen zijnde Oosten West-Indische ambtenaren en officieren /
Nederlandsch instituut voor handelsvoorlichting
357 De Gids. Orgaan van het Chitelijk Nationaal Vakverbond
in Nederland
358 De Gids. Orgaan van het CNV
359 De gil : periodiek verschijnend orgaan voor nuchter
Nederland
360 Het Gildeboek: tijdschrift voor kerkelijke kunst en
oudheidkunde / uitg. van het St. Bernulphusgilde
361 Het gildeboek: tijdschrift voor kerkelijke kunst en
oudheidkunde
362 De Goede zaaier: tijdschrift voor katholieken ter
bevordering van godsdienstige kennis en christelijk
leven.
PERIODE METHODE
1913-1921 digitalisering
digitalisering
1931-1960
1883-1901 digitalisering
1889-1957 digitalisering
1933-1940 digitalisering
1888-1930 digitalisering
1850-1882 digitalisering
1941-...
1907-1930
1940-1945
1922-1931
1924-1967
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
microfilm KIT
1909-1950 digitalisering
1951-1961 digitalisering
1944
digitalisering
1918-1955 digitalisering
1873-1881 digitalisering
1863-1900 digitalisering
363 De Gong
364 Goudland: tweewekelijks tijdschrift voor de katholieke
welpen en verkenners van Nederland
365 Gouvernements-blad van de kolonie Suriname
366 Gracieuse : magazijn voor Neerland's vrouwen
367 Grafisch Weekblad
1947-1950 digitalisering
1934-1945 digitalisering
368 Het groen hout: studentenblad : maandschrift van de
Unie van Katholieke Studentenvereenigingen in
Nederland
369 Het Groentje: sportblad voor Noord-Holland
370 Groot Nederland : letterkundig maandschrift voor den
Nederlandschen stam
371 Groot Rotterdam : panorama
372 Groot Rotterdam: geïllustreerd Weekblad
373 Ha Jardeen, orgaan van de Brit Trumpeldor, Nederland
374 Ha Lekach, maandblad voor leer en leven des
Jodendoms, orgaan der Joodsch litteraire club te
Rotterdam
digitalisering
Pagina 12
1816-1950
1862-1936
19061942,
1945-1955
1938-1949
digitalisering
verfilmd
digitalisering
1936-1942 digitalisering
1903-1944 digitalisering
19XX-1941 verfilmd
1923-1935 digitalisering
digitalisering
1935
digitalisering
1910-1912
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
375 Ha’ischa: orgaan van den Joodschen Vrouwenraden in
Nederland
376 De Haagsche dameskroniek
377 Haagsche post : een Hollands weekblad
378 De Haagsche vrouwenkroniek : weekblad voor de
ontwikkelde vrouw
379 Ha'amoed, de vuurzuil, veertiendaagsch orgaan voor
Joodsch Den Haag, officieel orgaan van gecombineerde
Haagsche Joodsche wijk-, cultuur-, sport- en
jeugdvereenigingen
380 Haarlemsche bijdragen; bouwstoffen voor de
geschiedenis van het bisdom Haarlem
381 Ha'atied, propaganda orgaan van de jeugdvereeniging
Hagomil
382 Habinjan, De opbouw
383 Haboneh, orgaan van de socialistisch-zionistische
jeugdorganisatie "Haboniem"
384 Ha'ischa, de vrouw, orgaan van de Joodsche
vrouwenraden in Nederland
385 Hakehilla, Joodse gemeente Amsterdam (N.I.H.S.)
PERIODE METHODE
1929-1940 digitalisering
1915-1942 verfilmd
1914-1969 digitalisering
1913-1942 verfilmd
1931-1940 digitalisering
1934-1959 digitalisering
digitalisering
1935-1936
1947-1960 digitalisering
digitalisering
1935
1929-1940 digitalisering
1955-1961 digitalisering
1940-1942 digitalisering
386 Halcyon: driemaandelijksch tijdschrift voor boek-, druken prentkunst
387 Halfjaarlijksche kroniek van de Zusters Missionarissen
1899-1929 digitalisering
van OL Vrouw van Afrika
388
digitalisering
Ha-meaged, orgaan voor traditioneel Jodendom;
maandblad van de Ned. Agoedas Jisroeil jeugdorganisatie 1940-1941
389 Het Hamerblad
1959-1970 digitalisering
390 Hamerflitsen
1961-1970 digitalisering
391 Handboek voor cultuur- en handels-ondernemingen in
microfilm KIT
Nederlandsch-Indië
392 Handelingen van den ... partijdag / Christelijk
1918-1936 microfilm KIT
staatkundige partij
393 Handelingen van het Provinciaal Genootschap van
1840-1947 digitalisering
Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
394 Handelsblad voor den tuinbouw sempervirens
1908-1909 digitalisering
395 De Hanzebode
1902-1909 digitalisering
396 "Ha'Or", het licht, orgaan voor liberale Joden in
digitalisering
Nederland
1937
397 Harpe Davids, orgaan der Rotterdamsche
digitalisering
mannenzangvereeniging "Harpe Davids", met afdeeling
dameskoor
1932-1933
398 Hartmans tijdschrift ter beoefening van het
1924-1960 digitalisering
administratief recht
399 Hasefardi Hatsangier, officieel orgaan van de Haagsche
digitalisering
Portugeesche Joodsche Jeugdorganisatie
1938-1940
400 Hasefardi, jeugdorgaan van de Portugees Israël.
digitalisering
gemeente te Amsterdam
1937-1938
401 Hasidoer, maandblad van de jeugdvereeniging Ahavath
digitalisering
Zion
1920-1921
402 Hasjalsjeelet, orgaan der Mizrachistische
digitalisering
jeugdvereeniging "Tseiree Mizrachie"te 's-Gravenhage
1939-1940
403 Hasjalsjelet jeugdkrant
1947-1960 digitalisering
404 Hatikwah, maandblad der Nederlandsch zionistische
1916-1930 digitalisering
studentenorganisatie
Pagina 13
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
405 Hedendaagsche vaderlandsche bibliotheek van
wetenschap, kunst en smaak
406 Heemschut: orgaan van den Bond Heemschut
407 Heerlen : mijn-, industrie-, winkel-woonstad
408 Het Heilig Land
409 Helpt nu: maandblad van de Commissie voor
Huishoudelijke- en Gezinsvoorlichting
410 Hemel en dampkring: orgaan van de Nederlandsche
Vereeniging voor Weer- en Sterrenkunde
411 De Heraut
412 Heraut : eene Nederlandsche stem voor Israels koning,
het hoofd der gemeente
413 De Heraut : eene stem over Israel en tot Israel
414 De Heraut van de gereformeerde kerken in Nederland
415 Heraut van het H. Hart van Jezus voor de leden van het
Apostolaat des Gebeds
416 De Heraut voor de gereformeerde kerken in Nederland
417 De Heraut voor vrije kerk en vrije school in het vrije
Nederland
418 De Heraut: eene Nederlandsche stem voor Israels
koning, het hoofd der gemeente
419 Heraut: eene stem over Israel en tot Israel
420 Hindia poetra / Indonesisch verbond van studeerenden
421 Hindia poetra : algemeen Indisch maandblad met
uitsluitend Hollandschen tekst bestemd voor Indiërs en
alle Indisch-gezinde belangstellenden / Indische
vereeniging
422 Historia: maandschrift voor geschiedenis en
kunstgeschiedenis
423 Historisch Tijdschrift Holland
424 De Hoeksteen
425 Het Hofbauer-Liefdewerk
426 Holland's East India : a bimonthly, illustrated,
commercial, economical and general review : circulating
all over the world
427 Hollandsch Zuid-Afrika
428 De Hollandsche illustratie
429 De Hollandsche lelie : weekblad voor jonge dames
430 De Hollandsche revue
431 Hornoscoop : maandblad voor Hornerheide
432 Hou zee : orgaan voor het Gewest Sumatra der
Nationaal socialistische beweging
433 De Huifkar: algemeen maandblad van en voor
voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging
434 Het huis, oud & nieuw: maandelijksch prentenboek
gewijd aan huis-inrichting, bouw en sierkunst
435 Het huis: maandelijksch prentenboek gewijd aan
huisinrichting : bouw- en sierkunstmeubelen
436 Huishouding van nu. Maandblad onder redactie van de
Commissie inzake huishoudelijke voorlichting
437 De Huisvriend : geïllustreerd magazijn gewijd aan
letteren en kunst : lectuur voor iedereen
438 De huisvrouw : officieel orgaan van de Vereniging van
huisvrouwen te Djakarta
Pagina 14
PERIODE METHODE
1805-1811 digitalisering
1924-1950 digitalisering
1931-1936 digitalisering
1914-1968 digitalisering
1935-1950 digitalisering
1903-1940 digitalisering
1877-1887 digitalisering
1860-1861 digitalisering
1850-1872 digitalisering
1887-1945 digitalisering
1916-1965 digitalisering
1913-1940 digitalisering
1871-1877 digitalisering
1856-1870 digitalisering
1850-1855 digitalisering
1918-1922 microfilm KIT
1916-1917 microfilm KIT
1935-1950 digitalisering
1969-2009 digitalisering
1947-1950 digitalisering
1920-1924 digitalisering
microfilm KIT
1909-1923
1864-1919
1887-1933
1896-1936
digitalisering
verfilmd
verfilmd
digitalisering
1950-1954 digitalisering
1935-1938 microfilm KIT
1933-1940 digitalisering
1905-1927 digitalisering
1903-1904 digitalisering
1935-1945 digitalisering
1880-1905 verfilmd
1948-1957 microfilm KIT
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
439 De huisvrouw : weekblad tot voorlichting, nut en
ontwikkeling van het huisgezin
440 De huisvrouw in Deli / Vereeniging voor huisvrouwen
Medan
441 De huisvrouw in Indië / Vereniging van huisvrouwen te
Batavia
442 De huisvrouw in Noord-Sumatra / Vereeniging van
huisvrouwen Medan
443 De huisvrouw in Sumatra / Vereniging van huisvrouwen
Medan
444 Humoristisch Album
445 Huwelijk en huisgezin
446 Huwelijk en huisgezin: Tijdschrift voor vaders en
moeders
447
I.T.O., officieel orgaan van de Ito-federatie in Nederland
448 Ibri, bladen voor Israëlietische en algemeene
volksbeschaving
449 IBT locale techniek : technisch orgaan van de
Vereeniging voor locale belangen en de Vereeniging van
bouwkundigen
450 Ichtisar sosial : madjallah bulanan Departemen urusan
kesosialan
451 IN : Indonesië-Nederland
452 In de branding
453 In en om de woning: orgaan van de Industrie- en
Huishoudscholen
454 In terra : officieel erkend orgaan der Vereeniging van
administrateurs van landbouwondernemingen in
Nederlandsch-Indië
455 Indië : orgaan van de Associatie van vereenigingen van
academici en haar leden
456 Indisch archief : tijdschrift voor de Indiën
457 Indisch Maçonniek Tijdschrift
458 Indisch Missietijdschrift
459 Het Indisch nieuws : geïllustreerd weekblad uitsluitend
gewijd aan de overzeesche gebiedsdeelen
460 Indisch tijdschrift van het recht
461 Indisch tijdschrift van het recht: orgaan der
Nederlandsch-Indische Juristen-Vereeniging
462 Indisch verslag I Tekst van het verslag van bestuur en
staat van Nederlandsch-Indië over het jaar…
463 Indisch verslag II Statistisch jaaroverzicht van
Nederlands-Indië over het jaar…
464 Indisch verslag. II Statistisch jaaroverzicht van
Nederlandsch-Indië over het jaar = Indian report. II
Statistical abstract for
465 De Indische bij : tijdschrift ter bevordering van de
kennis der Nederlandsche volkplantingen en derzelver
belangen
466 De Indische culturen : Teysmannia : tijdschrift voor landen tuinbouw en pluimvee
467 De Indische dierenvriend : orgaan van de NederlandschIndische vereeniging tot bescherming van dieren
468 Indische documentatie dienst van ANP-Aneta
Pagina 15
PERIODE METHODE
1872-1909 verfilmd
1933-1937 microfilm KIT
1931-1940 microfilm KIT
1937-1950 microfilm KIT
1950-1957 microfilm KIT
1856-1894 verfilmd
1935-1940 digitalisering
1929-1963 digitalisering
1911-1918 digitalisering
1869
digitalisering
microfilm KIT
microfilm KIT
1946-1947 microfilm KIT
1938-1947 digitalisering
1914-1930 digitalisering
microfilm KIT
microfilm KIT
microfilm KIT
1895-1957 digitalisering
1946-1963 digitalisering
1945-1946 microfilm KIT
1915-1942 digitalisering
1915-1942 digitalisering
1931-1939 digitalisering
1931-1939 digitalisering
1930-1940 digitalisering
microfilm KIT
microfilm KIT
microfilm KIT
1946-1948 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
469 De Indische gids : staat- en letterkundig maandschrift
470 Indische inlichtingen dienst / Stichting Indië in nood,
geen uur te verliezen""
471 De Indische jager / Nederlandsch-Indisch jagersgenootschap
472 Indische landbouw-courant : archief voor den landbouw
in Insulinde
473 De Indische letterbode : orgaan gewijd aan
Nederlandsch-Indische bibliographie
474 De Indische loods : orgaan van den Nederlandsch
Indische politiek economischen bond : politiek
economisch bijblad van de Java bode
475 De Indische mail [onzer koloniën : veertiendaagsch
populair tijdschrift ter bevordering der kennis van het
heden en 't verleden]
476 De Indische Mercuur
477 De Indische padvindster : maandblad van het
Meisjesgilde der NIPV / [Nederlandsch-Indische
padvinders vereniging]
478 Het Indische volk : orgaan van de Indische sociaaldemocratische partij
479 De Indische voortstuwer : periodiek van de Vereeniging
van scheepswerktuigkundigen in Nederlandsch-Indië
PERIODE METHODE
1879-1941 digitalisering
1946
microfilm KIT
480 De Indische vrouwenkroniek
481 Indonesia : orgaan van de Perhimpoenan Indonesia
482 Indonesia merdeka : orgaan van de Perhimpoenan
Indonesia
483 Indonesië-bulletin / Afdeling Den Haag, Vereniging
Nederland-Indonesië
484 Indonesische documentatie / Overzeese
documentatiedienst, Algemeen secretariaat, Katholieke
volks partij
485 Indonesisische documentatie dienst van ANP-Aneta
486 Information service [of the] Republic of Indonesia /
Ministry of information
487 De ingenieur: orgaan der Vereeniging van Burgerlijke
Ingenieurs : weekblad gewijd aan de techniek en de
economie van openbare werken en nijverheid
488 Insulinde : weekblad gewijd aan koloniale zaken
489 Internationaal archief voor de vrouwenbeweging:
jaarboek I-II
490 Internationaal christendom : orgaan van de
Nederlandsche afdeeling van den Wereldbond der Kerken
1930-1933 microfilm KIT
1937-1947 microfilm KIT
microfilm KIT
491 Internationale Revue i10
492 Israëliet, de, Nederlandsch orgaan gewijd aan de
bevordering van Joodsche belangen
493 Israëliet, de, nieuw Israëlietisch weekblad
1927-1929 digitalisering
1879-1896 digitalisering
494
Israëlietisch Nieuws- en Advertentieblad voor Nederland
495 Israëlietisch Weekblad
496 Israëlietische Letterbode, maandblad, gewijd aan
Joodsche wetenschap, geschiedenis en letteren
497 Israëlietische Nieuwsbode, wekelijksch orgaan voor
Israëlietische belangen
Pagina 16
microfilm KIT
microfilm KIT
microfilm KIT
microfilm KIT
microfilm KIT
1878-1940 digitalisering
1936-1938 microfilm KIT
microfilm KIT
1929-1942 microfilm KIT
1948
microfilm KIT
1948-951
microfilm KIT
1949-1956 digitalisering
microfilm KIT
1886-1940 digitalisering
microfilm KIT
1937-1938 digitalisering
1915-1937 digitalisering
1853-1854 digitalisering
digitalisering
1901-1904
1851-1855 digitalisering
1875-1888 digitalisering
1875-1893 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
498 Isteri : balai-soeara PPII dan soerat kabar boelanan
dalam Bahasa Indonesia oentoek penjokong
kemadjoean oemoem / Perikatan perkoempoelan isteri
Indonesia
499 Iton Hatsair, maandblad van de zionistische
jeugdvereeniging "Hatsair"
500 Iton Macbi, orgaan van de vereeniging van jonge Joden
"Macbi"
501 J.S.E.'er, de, officieel orgaan der Joodsche societeit
Eindhoven
PERIODE METHODE
1929-1931 microfilm KIT
502 Jaarboek / Nederlandsch-Indisch onderwijzers
genootschap
503 Jaarboek der Vereeniging van R.K. Gestichten en
Inrichtingen voor Krankzinnigen en Zwakzinnigen
504 Jaarboek van de Katholieke Vereniging van Inrichtingen
voor Behandeling en Verpleging van Geestelijk
Gestoorden
microfilm KIT
505
506
507
508
509
510
511
512
Jaarboek van de Koninklijke Marine
Jaarboek van de Koninklijke Nederlandsche Zeemagt
Jaarboek van de Nederlandsche Alpen-Vereeniging
Jaarboek van de nederlandsche ambachts- &
nijverheidskunst
Jaarboek van de Technische Hogeschool te Delft
Jaarboek van het onderwijs en de opvoeding der RK
jeugd in Nederland
Jaarboek van het onderwijs en de opvoeding der RK
jeugd in Nederland, Nederlandsch Indie,
Suriname en Curaçao
Jaarboek van het R.K. onderwijs in Nederland en de
Kolonien
513 Jaarboeken en maandbladen van het Genootschap
Amstelodamum
514 Jaarboeken van het Genootschap Amstelodamum
515 Jaarboekje / Unie van Christelijke Onderwijzers en
Onderwijzeressen in Nederland
516 Jaarboekje / Vereeniging van Christelijke Onderwijzers
en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche
Gewesten
517 Jaarboekje Beis Yisroeil, Joodsch Ons Huis
1929-1936 digitalisering
1936-1939 digitalisering
1936-1939
digitalisering
1929-1955 digitalisering
1956-1958 digitalisering
1906-1960
1873-1905
1911-1917
1919-1931
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
1917-1950 digitalisering
1947-1956 digitalisering
1932-1942 digitalisering
1912-1931 digitalisering
1950-1960 digitalisering
1902-1950 digitalisering
1918-1938 digitalisering
1934-1949 digitalisering
1921-1931 digitalisering
1923-1960 digitalisering
1898-1934 digitalisering
518 Jaarboekje van "De Hollandsche Molen"
519 Jaarboekje van de "Bond van Nederlandsche
Onderwijzers"
520 Jaarboekje van de Mijnbouwkundige vereeniging te Delft 1903-1950 digitalisering
521 Jaarboekje van de Nederlands(ch)e Bond van
Plattelandsvrouwen
522 Jaarboekje van den Algemeenen Nederlandschen
Vredebond
523 Jaarboekje van het Nederlandsche Vredebond
524 Jaarboekje voor de stad Delft
525 Jaarcijfers over … en overige jaren : jaarboekje
uitgegeven door het Statistisch Instituut der Vereeniging
voor de Statistiek in
526 Jaarcijfers uitgegeven door de Centrale Commissie voor
de Statistiek. Koloniën … en vorige jaren = Annuaire
statistique des Pay
Pagina 17
1946-1950 digitalisering
1897-1901 digitalisering
1873-1896 digitalisering
1840-1923 digitalisering
1887-1890 digitalisering
1891-1896 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
527 Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden .
Koloniën = Annuaire statistique des Pays-Bas. Colonies
528 Jaarlijksch verslag / School tot opleiding van Indische
artsen (STOVIA)
529 Jaarlijksch verslag van den toestand der klasse tot
opleiding van kweekelingen voor het Christelijk
onderwijs, of der Christelijke normaalschool, gevoegd bij
de Bijzondere school der 1e. klasse op den Klokkenberg
te Nijmegen
530 De Jaarmarkt revue : officieel orgaan van het bestuur
van de ... Soerabajasche jaarmarkt / Soerabajasche
jaarmarkt vereeniging
531 Jaarvergadering van de Vereeniging voor Christelijk
Volks-onderwijs
532 Jaarverslag / Algemeen Delisch emigratie kantoor
(ADEK)
533 Jaarverslag / Anti-woeker vereeniging te Bandoeng
534 Jaarverslag / Anti-woeker vereeniging te Medan
535 Jaarverslag / Bond van Vereenigingen voor Christelijk
Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs
536 Jaarverslag / Carpentier Alting stichting
537 Jaarverslag / Centraal hospitaal Koeala-Simpang
538 Jaarverslag / Commissie van bijstand en advies inzake
het boschwezen
539 Jaarverslag / Indisch jeugd-centrum
540 Jaarverslag / Kleinlandbouwbedrijf Crisis""
541 Jaarverslag / Koningin Wilhelmina jubileum stichting
542 Jaarverslag / N.V. Deli spoorweg maatschappij
543 Jaarverslag / Nederlandsch-Indische anti-opiumvereeniging te Bandoeng
544 Jaarverslag / Roode Kruis Medan
545 Jaarverslag / Semarangsche Kartinivereeniging
546 Jaarverslag / Vereeniging Barnabas tot Steun van
Weduwen en Weezen van Christelijke Onderwijzers in
Nederland
547 Jaarverslag / Vereeniging Pro juventute" te Batavia"
548 Jaarverslag / Vereeniging Soerja Soemirat
549 Jaarverslag / Vereeniging tot Stichting en
Instandhouding van eene Christelijke Kweekschool te
Dokkum
550 Jaarverslag / Vereeniging voor Christelijke Scholen te
Batavia
551 Jaarverslag / Voorlichting Indië""
552 Jaarverslag … / Algemeen Mijnwerkersfonds van de
Steenkolenmijnen in Limburg
553 Jaarverslag … / R.K. Vereeniging Moederschapszorg
554 Jaarverslag … / R.K. Vereniging het Limburgse Groene
Kruis
555 Jaarverslag … / Vereeniging De Kweekschool voor
Vroedvrouwen te Heerlen
556 Jaarverslag … / Wilhelminaschool, …
PERIODE METHODE
1897-1921 digitalisering
microfilm KIT
1851-1852 digitalisering
microfilm KIT
1892-1913 digitalisering
1919-1931 microfilm KIT
1939
microfilm KIT
1931-1938 microfilm KIT
1929-1949 digitalisering
1919-1934 microfilm KIT
microfilm KIT
microfilm KIT
1927
microfilm
microfilm
microfilm
microfilm
microfilm
KIT
KIT
KIT
KIT
KIT
1946-1949 microfilm KIT
1913-1937 microfilm KIT
1894-1938 digitalisering
1927-1938 microfilm KIT
microfilm KIT
1913-1921 digitalisering
1918-1932 digitalisering
microfilm KIT
digitalisering
557 Jaarverslag der opleidingsschool (gymnasium) te Zetten
1919-1960
1931-1971 digitalisering
digitalisering
1910-1964
digitalisering
1912-1916
1917-1922 digitalisering
1880-1907 digitalisering
558 Jaarverslag der R.K. Vereening het Groene Kruis te
Heerlen
1910-1960
Pagina 18
digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
PERIODE METHODE
559 Jaarverslag der Vereeniging tot het Oprichten, Besturen 1908-1916 digitalisering
en Instandhouden van Scholen met den Bijbel te Batavia
560 Jaarverslag der Vereeniging tot Stichting en
Instandhouding van Kweekscholen met den Bijbel te
Groningen
561 Jaarverslag der Vereeniging voor Openbare Leeszalen in
Nederland
562 Jaarverslag en ledenlijst / Nederlandsch-Indisch bureau
voor anthropologie
563 Jaarverslag en mededeelingen /
Reclasseeringsvereeniging voor jeugdige veroordeelden
West-Java" (RWJ)"
564 Jaarverslag over het ... vereenigingsjaar / Indische
ondernemersbond
565 Jaarverslag over het boekjaar ... / Vereeniging voor
Gereformeerd Schoolonderwijs
566 Jaarverslag over... / Hospitaal vereeniging
Tandjongkarang""
567 Jaarverslag over... / Vereeniging Pro juventute" te
Soerabaia"
568 Jaarverslag STOVIA / [School tot opleiding van Indische
artsen]
569 Jaarverslag van "Lukas" Vereeniging ter uitoefening van
barmhartigheid aan Chr. onderwijzers en
onderwijzeressen over ...
570 Jaarverslag van de directie van het Parapattan
weezengesticht te Batavia
571 Jaarverslag van de Inspecteur-Generaal der Mijnen
572 Jaarverslag van de Vereeniging voor Christelijk Hoogeren Middelbaar Onderwijs te Zeist
573 Jaarverslag van de Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs
574 Jaarverslag van de Vereeniging voor Christelijk
Voorbereidend Universitair Onderwijs
575 Jaarverslag van de Vereeniging voor Volkenbond en
Vrede
576 Jaarverslag van de wijkverpleging uitgaande van de AOV
Pasar Senen over... / [Anti opiumvereeniging]
577 Jaarverslag van den Hoofdingenieur der Mijnen …
578 Jaarverslag van den Inspecteur-Generaal der …
579 Jaarverslag van den staat en de verrichtingen /
Doopsgezinde vereeniging tot bevordering der
evangelieverbreiding in de Nederlandsche overzeesche
bezittingen
580 Jaarverslag van het hoofdbestuur, balans en verdere
financieele verantwoording over het kalenderjaar... /
Vereeniging De Nederlandsch-Indische padvinders""
581 Jaarverslag van het Katholiek Sanatorium Hornerheide
te Horn (L)
582
583
584
585
586
587
Java critic
Javapost : weekblad van Nederlandsch-Indië
Je maintiendrai, Vrij Nederland, Christofoor
Jeugd: geillustreerd tijdschrift voor jongens en meisjes
Jezuïeten-missies: maandschrift
Jong Holland : geïllustreerd weekblad voor jongelui
Pagina 19
1905-1926 digitalisering
1908-1911 digitalisering
microfilm KIT
1930-1933 microfilm KIT
1922-1947 microfilm KIT
1896-1900 digitalisering
microfilm KIT
1917-1935 microfilm KIT
microfilm KIT
1932-1949 digitalisering
1879-1936 microfilm KIT
digitalisering
1946/48
1918-1926 digitalisering
1891-1939 digitalisering
1898-1900 digitalisering
1920-1938 digitalisering
1932-1933 digitalisering
1906-1937 digitalisering
1938-1939 digitalisering
microfilm KIT
1935-1938 microfilm KIT
1932-1940
1948-1950
1903-1927
1944-1945
1903-1918
1936-1956
1888-1891
digitalisering
microfilm KIT
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
588 Jong Holland: halfmaandelijksch tijdschrift voor kunst en
litteratuur
589 Jong Limburg
590 Jong Nederland: weekblad voor Hollandsche jongens en
meisjes
591 Jonge Kracht
592 Jonge leven, het, maandblad voor leerlingen en jonge
werklieden in de diamantnijverheid
PERIODE METHODE
1900-1902 digitalisering
1946-1948 digitalisering
digitalisering GvN
1916-1931
1932-1960 digitalisering
1910-1920 digitalisering
593 Het jonge volk: jeugd-orgaan der moderne
arbeidersbeweging in Ned.
594 De jonge vrouw: geïllustreerd Christelijk tijdschrift voor
de vrouwelijke jeugd ter voorbereiding van de taak etc.
1914-1941 digitalisering
595 De jonge werkman
596 Jongeren marcheeren : jongeren maandblad / Nationaal
Socialistische Beweging, Kring Haarlem
597 Joodsch hulpbetoon, halfmaandelijksch tijdschrift voor
de joodsche instellingen van weldadigheid en sociale
voorzorg in Nederland
598 Joodsch Zaandam
599 Joodsche Blinde, de, propagandanummer van de Rabbijn
de Hondstichting "Poukeiach 'Ivriem"
600 Joodsche Buurtblad, 't, wordt gratis verspreid tusschen
Nieuwmarkt en Sarphatistraat
601 Joodsche Courant, de, algemeen weekblad voor het
Nederlandsche jodendom
602 Joodsche Gids, de, veertiendaagsch blad voor de rijpere
Joodsche jeugd
603 Joodsche Illustratie, de
1918-1941 digitalisering
1933-1934 digitalisering
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
De Joodsche jeugdkrant : 'Betsalel'
Joodsche Jeugdkrant, de, Betsalel
Joodsche kompas, het, orgaan ter verspreiding van
Joodsche kennis en tot bestrijding van de zending
Joodsche Kroniek, de
Joodsche Middenstander, de, orgaan voor Joodsch
industrieelen en handeldrijvenden middenstand
Joodsche Nederlander, de, orgaan van de
Nederlandschen Joodsche-jongeren bond
Joodsche Prins, de, geïllustreerd weekblad
Joodsche Staat, de, orgaan van de Unie van
revisionistische zionisten en van den B'rith Trumpeldor
Joodsche Stem, de, uitg. met medewerking van de afd.
Rotterdam van den Nederl. Zionistenbond
Joodsche Volksstem, de, socialistisch-zionistisch
maandblad
Joodsche Vriendenkring, orgaan van de vereeniging: "De
Joodsche vriendenkring"
Joodsche Wachter, de, halfmaandelijksch orgaan voor
Groot-Nederlands Jodendom
Joodsch-letterkundige bijdragen, aanhangsel van het
Nieuw Israelitisch weekblad voor joodsche theologie,
geschiedenis en letterkunde
Joodse Vrijheid, de
Pagina 20
1925-1938 digitalisering
digitalisering
1933-1934
1939-1940 digitalisering
digitalisering
1933-1934
digitalisering
1924
digitalisering
1902-1904
digitalisering
1928-1931
1929-1930 digitalisering
digitalisering GvN
1928-1935
1928-1935 digitalisering
digitalisering
1932-1933
digitalisering
1912
1931-1940 digitalisering
1935-1938 digitalisering
1912-1913 digitalisering
digitalisering
1933-1934
digitalisering
1929
digitalisering
1918
1931-1939 digitalisering
1905-1960
digitalisering
digitalisering
1867-1869
digitalisering
1939
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
618 De journalist : orgaan van den Nederlandschen
Journalistenkring
619 Judeër, de, periodiek orgaan van de bewoners der Bergstichting
620
621
622
623
Justitieele statistiek
Justitieele statistiek van het Koninkrijk der Nederlanden
Justitiële en faillissementsstatistiek
Kadima, mededelingenblad der Joodsche gemeente
Tilburg
624 Kadimah, officieel orgaan der Joodsche sport-en
cultuurvereeniging "Kadimah" Amsterdam
625 Kadimah, tijdschrift ter bevordering van kennis omtrent
Jodendom en officieel orgaan van "Macbi", bond van
jonge Joden
626 De kajotter
627 De Kampioen : orgaan van het Algemeen Nederlandsch
Wielrijders-Bond
628 Kampvuur: maandblad voor meisjes tevens orgaan
V.C.J.C.
PERIODE METHODE
1919-1949 verfilmd /
gedigitaliseerd
digitalisering
1928-1939
1902-1931 digitalisering
1901
digitalisering
1932-1951 digitalisering
digitalisering
1940
digitalisering
1928-1933
digitalisering
1910-1911
1945-1951 digitalisering
1884-1990 verfilmd
digitalisering GvN
1927-1935
629 Karya : menudju ke kemerdekaan dan kemadjuan wanita 1950-1951 microfilm KIT
630 De katholiek : godsdienstig, geschied- en letterkundig
maandschrift
631 Katholiek bouwblad
632 Katholiek cultureel tijdschrift
633 Katholiek leven : tijdschrift tot ontwikkeling der r.k.
jongelingschap
634 Katholiek Leven [Redemptoristen]
635 Katholiek sociaal tijdschrift
636 Katholiek sociaal weekblad
637 Katholieke gezondheidszorg
638 De katholieke illustratie : zondags-lektuur voor het
katholieke Nederlandsche volk
639 De katholieke missiën
640 De katholieke missiën: geïllustreerd maandschrift
641 De katholieke vroedvrouw
642 Kerk School en Ziekenhuis
1842-1924 verfilmd
1946-1959 digitalisering
1945-1947 digitalisering
1918-1932 digitalisering
1952-1964 digitalisering
1948-1965 digitalisering
1902-1929 digitalisering
1933-1972 digitalisering
1867-1967 verfilmd
1950-1967
1874-1967
1935-1950
1935-1942
643 Kerkblad van de Protestantse kerk in Westelijk Indonesië
644 Kerke-nieuws van de Protestantse kerk in Indonesië
645
Kie-ke-boe: weekblad voor de jeugd
646
1930-1933
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
microfilm KIT
microfilm KIT
digitalisering GvN
digitalisering GvN
1944-1946
647 Het kind der Eerste Heilige Communie
1906-1911 digitalisering
648 Het kind der Heilige Communie
1910-1948 digitalisering
649 Het kind: veertiendaagsch blad voor ouders en opvoeders 1900-1955 digitalisering
Kijk : het heden in woord en beeld
650 De Kindercourant
651 Kindercourant
652 De Kinderwereld : geïllustreerd tijdschrift voor jongens
en meisjes
653 Kinematograaf
Pagina 21
1930-1931 digitalisering
1852-1895 verfilmd
1894-1931 verfilmd
1913-1919 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
PERIODE METHODE
654 Klei: tijdschrift gewijd aan de belangen der klei-industrie 1909-1943 digitalisering
655
656
657
658
659
660
Kleinbeeld foto. Van kinofilm tot 6x6
De Kleine Apostel
De kleine bode van huis / Papa Joh. van der Steur
Kleine stukjes NZG/Vrouwenhulpgenootschap
De kleine wij
De klewang : weekblad voor de troepen op Sumatra /
Dienst voor de legercontacten
661 Kloosterling (de)
662 KNILM nieuws / Koninklijke Nederlandsch Indische
luchtvaart maatschappij
663 Knoppen, schoolblad van het R.K. Lyceum voor Meisjes
664 Koemie Orie, maandblad voor Nederland van het
Joodsch socialistisch verbond Poalei Zion
665 De koerier
666 De koffie-gids : tijdschrift gewijd aan de belangen van
de koffie-cultuur en handel : orgaan van het Algemeen
koffie-syndicaat in Nederlandsch-Indië
667 Koloniaal Missie-tijdschrift
668 Koloniaal verslag
669 Het Koloniaal weekblad : orgaan der Vereeniging Oost
en West
670 Koloniale studiën : tijdschrift van de Vereeniging voor
Studie van Koloniaal-Maatschappelijke Vraagstukken
671 Kolonisatie bulletin / Centrale commissie voor migratie
en kolonisatie van inheemschen
672 De kolonist : 14-daagsch tijdschrift ter bevordering van
de kolonisatie van Nederlanders binnen het rijksverband
/ Nationale Nieuw-Guinea vereeniging
673 Kolpingsblad
674 Kom over en Help ons!: maandberigt van het Rijnsch
Zendeling-genootschap
675 Het kompas
676 De Koorknaap
677 Korfbal revue: geillustreerd orgaan gewijd aan de
Nederlandsche korfbalsport: etc.
678 Korfbal: officieel orgaan van den Nederlandschen
Korfbalbond
679 Kort verslag / Handelsvereeniging te Soerabaia =
Lapuran singkat / Perserikatan perdagangan
680 Kort verslag omtrent den arbeid van Het leger des heils"
in Nederlandsch-Indië, gedurende het jaar.."
681 Korte mededeelingen van het bestuur / Internationale
vereeniging voor de rubber- en andere cultures in
Nederlandsch-Indië
682 Het kouter : onafhankelijk tijdschrift voor religie en
cultuur
683 De kracht : orgaan van den Sumatra cultuur bond
684 De krijgsman : weekblad voor de militairen in
Nederlandsch Indië
685 KRO-gids voor de jeugd
686 Kroniek der Witte Zusters
687 Kroniek van de Zusters Missionarissen van OL Vrouw
van Afrika
Pagina 22
1937-1943 digitalisering
1934-1966 digitalisering
microfilm KIT
1834-1890 digitalisering
1940-1941 digitalisering
1946-1949 microfilm KIT
1929-1971 digitalisering
microfilm KIT
1921-1960 digitalisering
digitalisering
1933-1960
1944-1945 digitalisering
microfilm KIT
1931-1941 digitalisering
1847-1930 digitalisering
1901-1933 digitalisering
1919-1941 digitalisering
1938-1941 microfilm KIT
1937-1938 microfilm KIT
1913-1942 digitalisering
1853-1869 digitalisering
1943-1950 digitalisering
1936-1941 digitalisering
1928-1935 digitalisering
1905-1928 digitalisering
microfilm KIT
microfilm KIT
microfilm KIT
1936-1941 digitalisering
1930-1931 microfilm KIT
microfilm KIT
1931-1935 digitalisering
1948-1962 digitalisering
1938-1946 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
688 De kroniek: geïllustreerd maandblad voor Noord- en
Zuidnederland
689 Kroniek: hof, diplomatie, society, kunst en letteren
690 De kunst der Nederlanden: maandblad voor oude en
nieuwe beeldende kunst
691 De kunst: geïllustreerd dagblad voor tooneel, muziek,
beeldende kunsten, bouwkunst en kunstnijverheid […]
692 Kunstkronijk
693 Het laatste nieuws uit Indië / Stichting Het laatste
nieuws uit Indië""
694 De lach : weekblad : foto's, humor, lectuur
695 De lampen brandend
696
Land en vee : weekblad van den Limburgschen
Landbouwbond en den zuid- Nederlandschen Zuivelbond
697
698
699
700
701
Landbouw en maatschappij
Landbouw: landbouwkundig maandblad voor Indonesie
Landbouwkundig tijdschrift
Landbouwkundig tijdschrift
Landbouwkundig tijdschrift: maandblad van het
Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap
702 Het landhuis
703 Het landhuis, op de hoogte
704 Het Landhuis: waarin opgenomen Onze tuinen met huis
en hof
705 De landsdienaar : orgaan van den Bond van burgerlijk
personeel bij de departementen van Algemeen bestuur,
de daaronder ressorteerende diensttakken en de Hooge
colleges in Nederlandsch-Indië
706 De landstand in Gelderland
707 De landsverdediging
708 Lawn tennis en golf, officieel orgaan van de Ned. Lawn
tennis Bond en Ned. Golf Comité
709 Lawn Tennis, officieel orgaan van den Nederlandschen
Lawn-Tennisbond
710 Le moniteur des Indes-orientales et occidentales :
recueil de mémoires et de notices scientifiques et
industriels, de nouvelles et de faits importants
concernant les possessions néerlandaises d'Asie et
d'Amérique
711 Lectuur : boekenschouw voor wetenschap en kunst
712 Het leeskabinet : mengelwerk tot gezellig onderhoud
voor beschaafde kringen
713 Leidersblad : officiële uitgave voor de leidsters en leiders
van de Katholieke Jeugdbeweging
714 Leidstersblad
715 Lelie en Rozeknoppen : weekblad voor meisjes
716 De Lelie. Maandelijksch katholiek dames-tijdschrift voor
Noord- en Zuid-Nederland
717 Les Indes hollandaises : revue commerciale et
économique
718 Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak
Pagina 23
PERIODE METHODE
1915-1924 digitalisering
1925-1937 digitalisering
1930-1931 digitalisering
1909-1943 digitalisering
1840-1887 verfilmd
1946-1948 microfilm KIT
1924-1973 verfilmd
1938-1939 digitalisering
digitalisering
1907-1941
1932-1940 digitalisering
1925-1953 digitalisering
1893-1904 digitalisering
1924-1973 digitalisering
1924-1950 digitalisering
1932-1939 digitalisering
1940-1941 digitalisering
1932-1935 digitalisering
1925-1929 microfilm KIT
1942-1944 digitalisering
1890-1899 digitalisering
1922-1924 digitalisering
1925-1950 digitalisering
microfilm KIT
1904-1905 digitalisering
1834-1903 digitalisering
1946-1951 digitalisering
1923-1949 digitalisering
1882-1893 digitalisering
1909-1914 digitalisering
microfilm KIT
1814-1835 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
719 Het Leven : geïllustreerd
720 Leven en werken : maandblad voor meisjes en jonge
vrouwen
721 Levende talen: berichten en mededelingen van de
Vereniging van Leraren in Levende Talen
722 Levenskracht: maandblad voor reiner leven
723 Lezingen gehouden in de Vereeniging Mekor Chajim te
Amsterdam
724 Lezingen gehouden in de Vereeniging voor Joodsche
letterkunde en geschiedenis te 's-Gravenhage
725 Libanon, maandschrift van de Joodsche vereeniging
Touroh Our (de leer is het licht)
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
De libelle : geïllustreerd weekblad voor de vrouw
De librye: curiosa, rariora
De Lichamelijke Opvoeding
Licht en waarheid
Liefdekoning (de)
Limburg's jaarboek voor geschiedenis, taal en kunst
Limburgsche Landbouwbond
Links Front
Links Richten : maandblad uitgegeven door Arbeidersschrijverscollectief 'Links Richten'
De locale ambtenaar : orgaan van de Vereeniging van
locale ambtenaren in Nederlandsch-Indië
Locale techniek : Indisch bouwkundig tijdschrift :
technisch orgaan van de Vereeniging voor locale
belangen
Locale techniek : technisch orgaan van de Vereeniging
voor locale belangen
De Locomotief
Loop der bevolking in ...
Loop der bevolking in 1860-1869
Losse mededeelingen over tourisme binnen en buiten de
grenzen van Nederlandsch-Indië / ENIZOM travel
department (ETD)
Lotus: tijdschrift voor de jeugd
De luchtpost: verspreid door uw vrienden van de R.A.F.,
herverspreid door goede vaderlanders!
Luctor et emergo
Lukisan mingguan : lembaran bergambar sepekan
L'Union Fraternelle - Tijdschrift voor Vrijmetselaars
Lux
Lux - de Camera
De Maandag-cent : maandblad ter bestrijding van de
tuberculose / [Vereeniging tot bestrijding van
tuberculose ter oostkust van Sumatra]
Maandbericht: Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen, afdeling Rotterdam
Maandbericht: officiëel orgaan der afdeeling Rotterdam
van de NL Vereeniging van Huisvrouwen
Maandberichten voorgelezen op de maandelijksche
bedestonden van het Nederlandsch Zendelinggenootschap
Maandblaadje
Pagina 24
PERIODE METHODE
1906-1940 verfilmd
1916-1941 digitalisering
1930-1940 digitalisering
1907-1929 digitalisering
digitalisering
1887-1899
digitalisering
1886-1888
digitalisering
1908-1914
1934-1974 verfilmd
1887-1889 digitalisering
1913-1950 digitalisering
1910-1924 digitalisering
1923-1962 digitalisering
1894-1928 digitalisering
1903-1906 digitalisering
1934
digitalisering
1932-1933 digitalisering
1923
microfilm KIT
microfilm KIT
microfilm KIT
1882-1933 digitalisering
1867-1876 digitalisering
1874
digitalisering
microfilm KIT
1924-1927 digitalisering
digitalisering GvN
1941-1942
1945-1950 digitalisering
microfilm KIT
1887-1921 digitalisering
1889-1927 digitalisering
1927-1933 digitalisering
microfilm KIT
1924-1941 digitalisering
1924-1941 digitalisering
1827-1917 digitalisering
1897-1900 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
754 Maandblaadje uitgegeven door de Vereeniging voor
Vrouwenkiesrecht
755 Maandblad Centrale Gezondheidsdienst
756 Maandblad / Nederlandsch-Indische vereeniging voor
vrouwenbelangen en gelijk staatsburgerschap
757 Maandblad / Vereeniging van directeuren en onderdirecteuren bij het gevangenis-wezen in NederlandschIndië
758 Maandblad / Vereeniging van huisvrouwen Semarang
759 Maandblad / Vereniging van huisvrouwen Bandung
760 Maandblad der Centrale organisatie voor de religieuse
en moreele verheffing der Joden in Nederland
761 Maandblad der Culturele Joodse club
762 Maandblad der St. Jozefvereeniging
763 Maandblad der Vereeniging Tesselschade
764 Maandblad der Vereeniging voor verbetering van
vrouwenkleeding
765 Maandblad gewijd aan de belangen van het
teekenonderwijs en de kunstnijverheid in Nederland
766 Maandblad het kinder-kompas / uitg. door de Nationale
Levensverzekerings-Bank voor de 5- tot 8-jarige
kinderen van haar verzekerden
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
PERIODE METHODE
1897-1900 digitalisering
1907-1920 digitalisering
1928-1940 microfilm KIT
1929-1930 microfilm KIT
1932-1940 microfilm KIT
1948-1956 microfilm KIT
digitalisering
1911-1920
digitalisering
1938
1949-1960 digitalisering
1923-1943 digitalisering
1899-1909 digitalisering
1884-1912 digitalisering
digitalisering GvN
1936-1949
Maandblad St. Jozefvereeniging
1909-1923 digitalisering
digitalisering
Maandblad van de Limburgschen christelijke Boerenbond 1900-1901
Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van
1913-1942 digitalisering
Huisvrouwen
Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van
1919-1930 digitalisering
Staatsburgeressen
Maandblad van de Nederlandsche
1924-1925 digitalisering
Vroedvrouwenvereeniging
Maandblad van de Nederlandsch-Indische Vereeniging
1937-1939 digitalisering
voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap
Maandblad van de Nederlandse Vereniging voor
1913-1950 digitalisering
Tekenonderwijs
Maandblad van de Nederlands-Indische vereeniging voor 1937-1939 digitalisering
vrouwenbelangen en gelijk staatsburgerschap
Maandblad van de Vereeniging tegen de Kwakzalverij
1881-1950 digitalisering
Maandblad van de Vereeniging van hoogere ambtenaren 1925-1934 microfilm KIT
777 Maandblad van de Vereeniging van Oudleerlingen der
Rijkslandbouwschool
778 Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht
779 Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenrechten in
Nederlands-Indië
780 Maandblad van den Joodschen vrouwenraad
781 Maandblad van den Joodschen vrouwenraad
782 Maandblad van het gezinsapostolaat Cor Domini
783 Maandblad voor Beeldende Kunsten
784 Maandblad voor berechting en reclassering van
volwassenen en kinderen: orgaan v/h Ned. Gen.schap
tot Zedelijke etc.
785 Maandblad voor bibliotheekwezen
786 Maandblad voor de geschiedenis der joden in Nederland
787 Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer
Pagina 25
1888-1894 digitalisering
1900-1919 digitalisering
1927-1937 digitalisering
1923-1928
1923-1926
1963-1967
1924-1950
1922-1960
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
1913-1915 digitalisering
1947-1948 digitalisering
1857-1891 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
788 Maandblad voor het teekenonderwijs in Nederland :
orgaan der Nederlandsche Vereeniging voor
Teekenonderwijs
789 Maandblad voor praktische verloskunde
790 Maandblad voor R.K. Vroedvrouwen, Bond voor
Vroedvrouwen
791 Maandblad voor Vrouwenstudie
792 Maandblad Zuid-Afrika
793 Het maandblad: getuigen en redden
794 Maandbladen van het Genootschap Amstelodamum
795 Maandbulletin van het Nationaal Bureau voor
Vrouwenarbeid
796 Maandrozen ter eere van het H. Hart van Jezus en ter
verbreiding van het Apostolaat des Gebeds
PERIODE METHODE
1912-1913 digitalisering
1897-1899 digitalisering
1922-1950 digitalisering
1913-1915
1924-1960
1878-1911
1914-1950
1920-1936
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
1872-1915 digitalisering
797 Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek
1906-1949 digitalisering
798 Maandschrift voor de Aartsbroederschap van Onze Lieve
Vrouw van het H. Hart van Jezus
799 Maandschrift voor de Broederschap van Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart, gevestigd in het
klooster der Religieusen Ursulinen te Sittard, als
hoofdzetel voor Nederland
800 Maandschrift voor de z.e. directeuren van St. Dominicus'
Derde Orde
801 Ma'aseh, "daad", orgaan van de samenwerkende
Joodsche jeugd- en sportvereenigingen Machaziekei
Touro, Iduna, Metsoedath Tsion, Attila, Ivria, O.N.A. te
Groningen
1908-1941 digitalisering
802 De maasgouw: weekblad voor Limburgsche
geschiedenis, taal- en letterkunde
803 De Maasstad
804 De Maastunnel
805 Maatschappelijk hulpbetoon : tijdschrift gewijd aan het
sociaal- en maatschappelijk werk in Nederlandsch-Indië
/ Nederlandsch Indisch genootschap voor
philanthropischen en maatschappelijken arbeid
806 Maatschappij-belangen: tijdschrift van de Nederlandsche
Maatschappij voor Nijverheid en Handel
807 Maccabeër, de
808 Maccabi Amsterdam
809 Maccabi, orgaan van Maccabi Nederland
810 Machbereth, uitgave van het interfederaal bureau van de
zionistische jeugd van West-Europa
811
812
813
814
815
816
817
1869-1907 digitalisering
1933-1941
digitalisering
digitalisering
1932-1933
1879-1940 digitalisering
1946-1964 digitalisering
1937-1943 digitalisering
1930-1936 microfilm KIT
1928-1940 digitalisering
digitalisering
1914
1934-1937 digitalisering
digitalisering
1936digitalisering
1939
Maçonniek tijdschrift voor Indonesië
1949-1956 digitalisering
Maçonniek Weekblad: Uitgaaf voor Broeders
1852-1920 digitalisering
Maecenas
1944-1945 digitalisering
Mageen David, Joods maandblad voor Amersfoort en
digitalisering
omgeving
1937-1940
Mandril : maandblad voor mensen
1948-1953 digitalisering
Mannenadel : tijdschrift voor de mannenafdeeling "Voor 1911/1912 digitalisering
Eer en Deugd"
;
Mannenadel en vrouweneer : orgaan van de Vereeniging 1916-1937 digitalisering
"Voor Eer en Deugd"
Pagina 26
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
818 Manus manum lavat : orgaan van het Corps van
Studenten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en
van het studentencorps Fides Quaerit Intellectum te
Kampen
819 Margriet : weekblad voor vrouwen en meisjes
820 Maria: tijdschrift van de Nederlandse Carmel
821 Marineblad
822 Marktbericht en prijscourant van invoer-artikelen en
vrachten / Handelsvereeniging te Soerabaia
823 Mavors: maandschrift voor officieren, van reserve,
militie, landweer en weerbaarheid
824 Mbld. Vd Ned. Ver. der Staatsburgeressen
825 Medan post : algemeen tijdschrift voor Sumatra's
Oostkust, enz
826 Mededeeling / Deli planters vereeniging
827 Mededeeling / Instituut voor volksvoeding
828 Mededeeling / Nederlandsche Java-instituut
829 Mededeeling / Nederlandsch-Indische associatie partij
Politiek economische bond" (PEB)"
830 Mededeeling / Nederlandsch-Indische vereeniging tot
natuurbescherming
831 Mededeeling / Oostkust van Sumatra-instituut
832 Mededeeling aan de leden / Indische ondernemersbond
833 Mededeelingen / Nederlandsche Oudheidkundige Bond
834 Mededeelingen / Proefstation Midden-Java
835 Mededeelingen / Verbond van vereenigingen van
landsdienaren
836 Mededeelingen / Vereeniging Indië-Nederland
837 Mededeelingen / Vereeniging van gezaghebbers bij het
binnenlandsch bestuur [BB] in Nederlandsch-Indië
838 Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsch-Indische
motor club aan hare buitengewone en steunende leden
839 Mededeelingen der Nederlandsche Alpen-Vereeniging
840 Mededeelingen orgaan der vereeniging Toutseous
chajiem
841 Mededeelingen over visscherij. Maandblad in overleg
met het College voor de Zeevisscherijen
842 Mededeelingen ten behoeve van de leden / Vereeniging
van ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur in
Nederlandsch-Indië
843 Mededeelingen van de Nederlandsche Vereeniging van
Vrouwen met Academische opleiding
844 Mededeelingen van de NL Vereeniging van werkende
vrouwen
845 Mededeelingen van de(n) Nederlandsche(n) Bond van
vrouwen
846 Mededeelingen van den Burgerlijken Geneeskundigen
Dienst in Nederlandsch-Indië
847 Mededeelingen van den Dienst der Volksgezondheid in
Nederlandsch-Indië
848 Mededeelingen van den Nederlandschen Tuinbouwraad
aan de aangesloten vereenigingen
849 Mededeelingen van den Nederlandse Zwem- en
Reddingsbond
Pagina 27
PERIODE METHODE
1898-1901 digitalisering
1938-1950 digitalisering
1956-1959 digitalisering
1886-1940 digitalisering
microfilm KIT
1907-1941 digitalisering
1919-1930 digitalisering
microfilm KIT
1918-1933 microfilm
microfilm
microfilm
microfilm
KIT
KIT
KIT
KIT
microfilm KIT
microfilm KIT
1932-1948 microfilm KIT
1942-1944 digitalisering
microfilm KIT
1925-1926 microfilm KIT
1937-1941 microfilm KIT
1930-1940 microfilm KIT
microfilm KIT
1903-1936 digitalisering
digitalisering
1931
1894-1918 digitalisering
microfilm KIT
1927-1946 digitalisering
1934-1936 digitalisering
1936
digitalisering
1912-1925 digitalisering
1925-1939 digitalisering
1912
digitalisering
1943-1945 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
PERIODE
850
Mededeelingen van den R.K. Limburgschen Middenstand
851 Mededeelingen van het Apostolaat der Hereeniging.
852 Mededeelingen van het bestuur aan de leden
853 Mededeelingen van het Bestuur der Algemeene
vereeniging van rubberplanters ter oostkust van Sumatra
METHODE
digitalisering
1928-1936
1928-1931 digitalisering
1919-1923 digitalisering
1914-1939 microfilm KIT
854 Mededeelingen van het bestuur der Vereeniging van
1934-1939 microfilm KIT
Europeesch personeel in dienst bij de N.V. Deli spoorweg
maatschappij
855 Mededeelingen van het hoofdbestuur van den
microfilm KIT
Nederlandsch-Indischen aannemersbond : orgaan ter
behartiging van de belangen der aannemers in
Nederlandsch-Indië en tot verspreiding van kennis
omtrent de uitvoering van werken in den ruimsten zin
des woords
856 Mededeelingen van het Nationaal Bureau van
digitalisering
Vrouwenarbeid
1906
857 Mededeelingen van het Nationaal Bureau voor
digitalisering
Vrouwenarbeid
1924-1932
858 Mededeelingen van het Nederlandsch-Indische Roode
1945
microfilm KIT
Kruis
859 Mededeelingen van wege het Nederlandsch
1857-1943 digitalisering
Zendelinggenootschap/ Tijdschrift voor
zendingswetenschap
860 Mededeelingen voor de propaganda onder de vrouwen
1928-1940 digitalisering
861 Mededeelingen: tijdschrift voor zendingswetenschap
1920-1928 digitalisering
862 Mededeelingenblad der Vereeniging Tesselschade
1943-1948 digitalisering
863 Mededeelingenblad van de Federatie van Vereenigingen 1944-1945 verfilmd
van Mijnbeambten
1939
864
digitalisering
Mededeelingen-blad van de Stichting tot verdediging
van de cultureele en maatschappelijke rechten der Joden
865
866
867
868
Mededelingen
Mededelingen
Mededelingen
Mededelingen
/ Nieuw-Guinea instituut
Java-Comité JC
stand Sumatra, Nias, Mentawai RZ
van de Nederlandse Dagbladpers
869 Mededelingen van de Nederlandse Vereniging van
Vrouwen met Academische Opleiding
870 Mededelingen van de NL Vereniging van Vrouwen met
Academische Opleiding
871 Mededelingen van het Comité tot Voorziening in de
Godsdienstige Behoeften van de Gevestigde Inlandsche
Protestantsche Christengemeenten op de Sangi- en
Talauer Eilanden
872 Mededelingenblad : maanduitgave van de R.K.
Vereniging Het Limburgse Groene Kruis
873 Mededelingenblad der Provinciale Grootloge voor
Zuidoost-Azië van de Orde van Vrijmetselaren onder
Grootoosten der Nederlanden
874 Mededelingenblad van de Historische Vereniging voor de
provincie Zuid-Holland
875 Medisch Maandblad
Pagina 28
microfilm KIT
1862-1868 digitalisering
1935-1941 digitalisering
1910digitalisering
1942;
1947-1950
1947-1950 digitalisering
1951-1960 digitalisering
1906-1914 digitalisering
digitalisering
1948-1962
1956-1957 digitalisering
1948-1955 digitalisering
1946-1950 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
876
TIJDSCHRIFTTITEL
PERIODE
Meisjesleven : maandblad
1933-1938
1918-1924 digitalisering
877 Meisjesleven: christelijk tijdschrift voor onze vrouwelijke
jeugd
878 Mensch en Kosmos
879 Mensch en maatschappij: driemaandelijksch tijdschrift
voor anthropologie, psychologie, erfelijkheidsleer,
eugenetiek, prae-historie, ethnologie, sociographie,
sociologie, criminologie, ethiek en rechtsphilosophie :
tevens orgaan van het Nederlandsch Nationaal Bureau
voor Anthropologie
880 Mercurius
881 Mercurius
882 Merga si lima : oesoerlah oekoerken apai sibenar
ngenehen manoesia kerina / Lektuur-leermiddelenfonds
; Nederlandsch zendelingen genootschap
883
Message de la liberte/Voorbode van de vrijheid
884 De Metaalbewerker
885 De Metselaar en de Opperman
886 Het Midden : officieel orgaan van den Algemeenen Bond
van Onderofficieren der Koninklijke Marine en het Korps
Mariniers
887 De middenstand : officieel orgaan van de Federatie van
middenstandsvereenigingen in Nederlandsch-Indië
888 De middenstander
METHODE
digitalisering GvN
1937-1968 digitalisering
1925-1940 digitalisering
1951-1960 digitalisering
1887-1950 digitalisering
microfilm KIT
digitalisering GvN
1943-1944
1894-1950 digitalisering
1907
digitalisering
1916-1938 verfilmd
microfilm KIT
1937-1941 digitalisering
microfilm KIT
889 Middenstands mededeelingen" : officiëel orgaan van de
Middenstandsvereeniging "Batavia""
890 De Middenstandsbond
1904-1919 digitalisering
891 De Middenstandskrant
1930-1941 digitalisering
892 Middenstandsnieuws : officieel maandblad van de
microfilm KIT
Middenstandsvereenigingen te Soerabaia en Batavia /
Middenstandsvereeniging Soerabaia ;
Middenstandsvereeniging Batavia
893 De mijnarbeider : orgaan van den Protestantsch1946-1972 verfilmd
Christelijken Mijnwerkersbond, aangesloten bij de C.N.V.
894 De mijnbeambte : orgaan van de Protest. Chr.
Vereniging van Beambten Werkzaam bij het Mijnbedrijf
895 Mijnen-nummer
896 De mijnindustrie : maandblad van de bij het Nationaal
Arbeids-Secretariaat aangesloten Federatie van
Arbeiders, werkzaam in de mijnindustrie
897 De mijn-industrie : orgaan van de Revolutionaire
Mijnwerkers in Nederland, aangesloten bij den
Federatieven Bond van Mijnwerkers, landelijk bij het
N.A.S.
898 De mijnlamp
899 De mijnwerker : orgaan van den Nederlandsche
Roomsch Katholieke Mijnwerkersbond
900 De mijnwerker : orgaan van den Nederlandschen
Mijnwerkersbond
901 De mijnwerker : orgaan voor het Limburgsch
kolenbekken
Pagina 29
1950-1961 verfilmd
1937-1954 digitalisering
1924-1925 verfilmd
1925-1927 verfilmd
1940-1969 digitalisering
1927-1971 verfilmd
1909-1925 verfilmd
1907-1911 verfilmd
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
902 Mijnwezen : orgaan voor het mijnwezen en de
petroleumindustrie in Indië en Nederland
903 Mijnwezen en metallurgie
904 Mijnwezen: mijnbouwkundig maandblad voor Nederland
en Koloniën
905 Militair blad, gewijd aan de belangen van staat, leger,
marine en schutterij
906 Militair weekblad, gewijd aan de belangen van staat,
leger, marine en schutterij
907 De Militaire Gids
908 Militaire jurisprudentie: gedrukt en uitgegeven op last
van de Departementen van Marine en van Oorlog
909 Militaire spectator: tijdschrift voor het Nederlandsche
leger
910 Militair-rechtelijk tijdschrift
911 Mingguan Waspada / Pekabaran dari rajat-untuk rajat
912 Minjak : orgaan van de Vereeniging van
geëmployeerden bij de petroleum-industrie in
Nederlandsch-Indië
913 Misjmar haboneh, maandblad voor de oudere chawerim
van haboniem
914 Misset’s zuivel
915 Misset’s zuivelbereiding en -handel
916
917
918
919
Missie der Zusters van het Gezelschap
Missienieuws der Nederlandse Jezuiten
Missies van Scheut
Mizrachie, maandblad van "Mizrachie", afd. van den
Nederl. Zionistenbond
920 Mizrocho, orgaan der Vereenigingen: Our Chodosj en
Zichroun Jaangajouv
921 Moderne kunstwerken : schilderijen, teekeningen en
beeldhouwwerken
922 Moeder: practisch tijdschrift voor de vrouw in het gezin
923 Moederschapszorg
924 Mooi Bandoeng : maandblad van Bandoeng en
omstreken : officieel orgaan van de Vereeniging
Bandoeng vooruit""
925 Morgenrood: zondagblad gewijd aan wetenschap, kunst
en letteren
926 Morgenrood: zondagsblad gewijd aan populaire
wetenschap, kunst en letteren
927 Morgenrood: zondagsblad gewijd aan wetenschap, kunst
en letteren
928 Morgenrood: zondagsblad voor de lezers van Recht voor
allen
929 Moriah, orgaan van de Agoedistische jeugdbeweging in
Nederland en België
930 Mork's magazijn
931 Mot, maandblad van de tsofiemgroep "Kaleb"
932 Motor : het enige Nederlandse motorweekblad, tevens
officieel orgaan van de KNMV
933 Het Muziekcollege Caecilia: maandblad voor muziek
934
N.S.V.O. nieuws
Pagina 30
PERIODE
METHODE
digitalisering
1928-1931
1925-1928 digitalisering
digitalisering
1923-1925
1881-1891 digitalisering
1891-1903 digitalisering
1882-1908 digitalisering
1903-1905 digitalisering
1832-1940 digitalisering
1905-1950 digitalisering
microfilm KIT
1925-1936 microfilm KIT
1951-1954
1957-1967
1954-1956
1924-1948
1955-1960
1959-1963
1916-1951
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
1923-1927
1903-1910 digitalisering
1934-1950 digitalisering
1924-1941 digitalisering
microfilm KIT
1893-1900 digitalisering
1917-1921 digitalisering
1893-1900 digitalisering
1888-1889 digitalisering
digitalisering
1935-1936
1910-1942 verfilmd
1933-1935 digitalisering
1913-1976 verfilmd
1931-1933 digitalisering
digitalisering GvN
1944
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
935 De naamlooze vennootschap: maandblad voor den
ondernemingsvorm en het bedrijfswezen in Nederland
en Nederlandsch Indië
936 Nachaliël, maandelijksch orgaan der Joodsche
vereeniging "Nachliël", A'dam-Oost
PERIODE METHODE
1922-1940 digitalisering
digitalisering
937 Nationaal-socialistisch jaarboek
1925-1934
1942
digitalisering
938 Nationaal-socialistische almanak
939 Nationaal-Socialistische vrouw
1942-1943 digitalisering
1940-1942 digitalisering GvN
940 Nationale commentaren : weekblad
941 Nautica : orgaan van de Vereeniging van gezagvoerders
en stuurlieden in Nederlandsch-Indië
942 Het Nederduitsch Zuid-Afrikaansch Tydschrift
microfilm KIT
1929-1940 microfilm KIT
943 Nederland: proza en poëzie van Nederlandsche auteurs
944 Nederlands korfbalblad: officieel orgaan van het
Nederlandsche Korfbalverbond etc.
945 Nederlands weekblad voor zuivel-bereiding en –handel
946 Nederlandsch archievenblad: orgaan van de Vereeniging
van Archivarissen in Nederland
947 Nederlandsch economisch en staatkundig tijdschrift
948 Nederlandsch economisch tijdschrift
949 Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren/Jaarboekje
voor Nederlandsche vrijmetselaren
950
951
952
953
Nederlandsch Landbouwweekblad
Het Nederlandsch magazijn: familiebibliotheek
Nederlandsch tijdschrift voor de psychologie
Nederlandsch Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie
954 Nederlandsch tijdschrift voor pharmacie, chemie en
toxicologie
955 Nederlandsch tijdschrift voor verloskunde, ziekte der
vrouwen en der kleine kinderen
956 Het Nederlandsch tooneel : kroniek en critiek
957 Het Nederlandsch tuinbouwblad Sempervirens : orgaan
van de Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en
Plantkunde
958 Nederlandsch vrouwenleven : tijdschrift voor de
Nederlandsche vrouw
959 Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en veeteelt
960 De Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap = Die
Niederlandisch-Deutsche Kulturgemeinschaft
961 De Nederlandsche dameskroniek
962 De Nederlandsche Hanze
963 De Nederlandsche hondensport
964 Nederlandsche Illustratie: geïllustreerd nieuws van de
week
965 Nederlandsche Illustratie: geïllustreerd nieuws van den
dag
966 De Nederlandsche industrieel: weekblad voor nijverheid,
koop handel en scheepvaart
967 Nederlandsche jaarboeken voor regtsgeleerdheid en
wetgeving
Pagina 31
1836-1842 digitalisering
1849-1940 digitalisering
1935-1950 digitalisering
1924-1953 digitalisering
1892-1940 digitalisering
1939-1943 digitalisering
1933-1939 digitalisering
1842-1919 digitalisering
1935-1941
1865-1885
1933-1940
1889-1950
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
1889-1901 digitalisering
1844-1852 digitalisering
1872-1973 verfilmd
1902-1907 verfilmd
digitalisering GvN
1942-1943
1924-1953 digitalisering
1941-1944 digitalisering
1915-1942 verfilmd
1920-1926/ digitalisering
1896-1914 digitalisering
1901-1942 verfilmd
1889-1901 verfilmd
1862-1889 digitalisering
1839-1850 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
968 De Nederlandsche jager: voor jagers en honden
liefhebbers
969 Nederlandsche katholieke stemmen: maandschrift voor
de R.K. geestelijkheid in Nederland.
970 Nederlandsche katholieke stemmen: weekblad
971 De Nederlandsche nijverheid
972 De Nederlandsche politie : officieel orgaan van den
Kameraadschapsbond der Nederlandsche Politie
973 Nederlandsche regtspraak, of verzameling van arresten
en gewijsdan….
974 Nederlandsche sport
975 De Nederlandsche volkshuishouding: tijdschrift voor het
bedrijfsleven in het nieuwe Nederland
976 De Nederlandsche werkgever
977 Nederlandschen zendings jaarboekje
978 Nederlandschen zendings-almanak voor het jaar….
979 Nederlandsch-Indië : weekblad van de Vaderlandsche
club
980 Nederlandsch-Indië, oud en nieuw : maandblad gewijd
aan bouwkunst, archæologie, land- en volkenkunde,
kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw,
hygiène
981 Nederlandsch-Indisch rubbertijdschrift = Netherlands
India rubber journal
982 De Nederlandsch-Indische jager / Nederlandsch-Indisch
jagersgenootschap
983 Nederlandsch-Israëlietisch Jaarboekje uitg. vanwege het
hoofdbestuur der Maatschappij tot nut der Israëlieten in
Nederland
984 Nederlandsch-Israëlietisch Nieuws- en Advertentieblad
985 De Nederlandse industrie
986 Nederlandse kwekerscatalogi (Van der Schoot / Krelage)
987 Nederlansch tijdschrift voor heel- en verloskunde,
ziekten der vrouwen en der kinderen
988 De Nedermaas : Limburgsch geïllustreerd maandblad
989 Neerlandia dominicana
990 Neerlandia Seraphica
991
Neêrland's jodendom, officieel orgaan van den Bond van
Joodsche Vereenigingen in Nederland
992 Netherlands Indies review / British chamber of
commerce for the Netherlands East Indies
993 NEVING nieuws : orgaan van alle afdelingen van de
Nationale vereniging voor Nederlandse volksplanting in
Nieuw Guinea
994 Nieuw Adresboek van de stad Utrecht
995 Nieuw Archief voor Wiskunde
996 Nieuw Archief voor Wiskunde
997 Nieuw Indië : orgaan van het Comité Nieuw Indie""
998 Nieuw Indië : tijdschrift voor Nederland en de beide
Indiën
999 Nieuw Joodsch leven, mededeelingen van het Verbond
van liberaal religieuse Joden in Nederland
1000 Nieuw religieuse orientering
Pagina 32
PERIODE METHODE
1895-1950 digitalisering
1901-1964 digitalisering
1879-1900 digitalisering
1919-1925 digitalisering
1942-1945 digitalisering
1839-1912 digitalisering
1882-1930 digitalisering
1941-1944 digitalisering
1926-1949
1902
1900-1901
1929-1942
digitalisering
digitalisering
digitalisering
microfilm KIT
1916-1934 digitalisering
microfilm KIT
microfilm KIT
digitalisering
1851-1863
1849-1850 digitalisering
1951-1967 digitalisering
1830-1950 verfilmd /
gedigitaliseerd
1854-1889 digitalisering
1922-1941 digitalisering
1946-1966 digitalisering
1927-1968 digitalisering
digitalisering
1934-1937
microfilm KIT
1950-1955 microfilm KIT
1868-1889 digitalisering
1875-1960 digitalisering
digitalisering
1960-?
1922-1924 microfilm KIT
1945-1946 microfilm KIT
digitalisering
1932-1933
1945-1947 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
TIJDSCHRIFTTITEL
Nieuw Spoor
Nieuw tijdschrift voor de pharmacie in Nederland
Nieuw Weekblad voor de Cinematografie
Nieuwe arbeid: maandschrift van Groot-Nederland
gewijd aan literatuur, beeldende kunsten, muziek
Nieuwe banen
Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs
Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en
de opvoeding voornamelijk met betrekking tot de lagere
scholen in het koninkrijk der Nederlanden
Nieuwe bijdragen voor regtsgeleerdheid en wetgeving
Nieuwe Drentse volksalmanak: historisch jaarboek voor
Drenthe: orgaan van het Prov. Museum van Drenthe etc.
1010 De nieuwe gids : landbouwkundig tijdschrift : orgaan
van het Algemeen syndicaat voor koffiecultuur en
andere bergcultures in Nederlandsch-Indië
1011 Nieuwe Joodsche correspondentie, driewekelijksche
uitgave voor Nederland vanwege de "Neue jüdische
Korrespondenz"
1012 Nieuwe klapper op de Indische staats- en bijbladen:
bijgewerkt tot 1 Januari 1933
1013 De nieuwe koers: maandblad van den Vredeskring
Rotterdam
1014 De Nieuwe Tijd
1015 De nieuwe tijd : revolutionair socialistisch
halfmaandelijksch tijdschrift
1016 De nieuwe tijd : veertiendaagsch orgaan van de
Indische katholieke partij
1017 De nieuwe tijd: sociaaldemokratisch maandschrift
1018 Nieuw-Guinea : een taak, een roeping, een toekomst
voor Nederland / Gronings Nieuw-Guinea comité
1019 De Nieuw-Guineaër : orgaan van de Stichting immigratie
en kolonisatie Nieuw-Guinea (SIKNG)"
1020 De Nieuw-Guineër : orgaan van Stichting staatkundig
Nieuw-Guinea verbond Nederland
1021 Nieuw-Neerlandia : orgaan van het Algemeen
Nederlandsch verbond-Groep Nederlandsch-Indië
1022 Nieuws van de week / Kantoor voor voorlichting en radioomroep
1023 Nieuwsblad voor den boekhandel
1024 Nieuwsblad voor Israëlieten
1025 NIGUVO-post / Stichting Nieuw Guinea vooruit
1026 De nijverheid : wekelijksche courant
1027 Nil desperandum : orgaan van het Corps van Studenten
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
1028 Nil desperandum Deo duce : orgaan van het Studentencorps aan de Vrije Universiteit
1029 NITOUR wereldgids / N.V. Nederlandsch-Indisch
touristenbureau
1030 NIVIO : Nederlandsch-Indonesisch tijdschrift /
Nederlands-Indonesisch verbond van jongeren
organisaties
1031 Niw Hanoar, maandblad voor de Joodse Jeugd
1032 De noodbrug tusschen Nederlandsche Doopsgezinden
Pagina 33
PERIODE
1946-1962
1868-1888
1922-1964
1903-1904
METHODE
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
1917-1926 digitalisering
1874-1877 digitalisering
1815-1873 digitalisering
1851-1884 digitalisering
1882-1950 digitalisering
microfilm KIT
digitalisering
1913
1933
digitalisering
1918-1922 digitalisering
1893-1894 digitalisering
1919-1921 digitalisering
microfilm KIT
1896-1918 digitalisering
microfilm KIT
1930-1940 microfilm KIT
microfilm KIT
microfilm KIT
microfilm KIT
1834-1940
1884-1894
1949
1892-1896
1897-1898
digitalisering
digitalisering
microfilm KIT
digitalisering
digitalisering
1901-1918 digitalisering
microfilm KIT
1927-1928 microfilm KIT
1954-1961 digitalisering
1945-1946 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
1033 Noord en zuid: taalkundig tijdschrift voor de beide
Nederlanden
1034 Noordbrabantsche almanak voor het jaar
1035 Noordbrabantsche volks-almanak voor het jaar 1889:
jaarboekje voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en
letterkunde
1036 Het noordelijk sportblad
1037 Noordelijk sportblad
1038 Noordelijk sportblad: ('t Groentje): weekblad gewijd aan
hl Noorden
i k
i k en
h Beeld
k
k
k fb l
i
1039 Het
in Woord
1040 De Nop: sportblad voor Noord-Holland
1041
De notenkraker : politiek-satiriek weekbladf
1042
De notenkraker: politiek-satiriek weekbladf
1043 Notulen der ... algemeene vergadering der AVROS op...
/ [Al
i i
bb
l t
t
1044 Notulen der jaarlijksche algemeene ledenvergadering
van den Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië,
gehouden ..., bevattende het Verslag over het ...
vereenigingsjaar
1045 Nouvelles de Hollande : recueillis par la rédaction de
"Vrede door Recht"
1046 Oecumenisch christendom : orgaan van de
Nederlandsche Afdeeling van den Wereldbond voor
internationale vriendschap door de kerken
1047 Oedaya : soerat chabar bergambar oentoek tanah
Olanda dan Indonesia = Opgang : geïllustreerd
tijdschrift voor Nederland en Indonesië
1048 Oedaya-bulletin / Oedaya-beweging
1049 Het Offer
1050 Officieel orgaan / Nederlandse Rode Kruis, Afdeling
Indonesië = Madjallah resmi / Palang merah Belanda,
Tjabang Indonesia
1051 Officieel orgaan / Vereeniging van huisvrouwen
Bandoeng
1052 Officieel orgaan / Vereeniging van huisvrouwen
Soerabaia
1053 Officieel orgaan der Federatie van de R.K. Verenigingen
ter bescherming van meisjes in Nederland
PERIODE METHODE
1877-1907 digitalisering
1890-1893 digitalisering
1889
digitalisering
1920-1922 digitalisering
1913-1916 digitalisering
1931-1943 digitalisering
1925-1950 digitalisering
1946-1951 digitalisering
digitalisering GvN
1933-1936
digitalisering GvN
1927-1932
1927-1929 microfilm KIT
1921-1939 microfilm KIT
1913-1919 digitalisering
1938-1940 digitalisering
microfilm KIT
microfilm KIT
1892-1940/ digitalisering
1947-1950 microfilm KIT
1934-1935 microfilm KIT
1931-1940 microfilm KIT
1933digitalisering
1941/1946
-1949
1927-1938 digitalisering
1948
microfilm KIT
1054 Officieel orgaan van de Joodsche invalide
1055 Officieel orgaan van de Stichting transmigratie
Nederland-overzee
1056 Officieel programma van de ... jaarmarkt /
microfilm KIT
Soerabaiasche jaarmarkt vereeniging
1057 Officiëele mededeelingen van den Nederlandschen
1943-1945 digitalisering
Cricket Bond
1058 Officieele reisgids der spoor- en tramwegen en
microfilm KIT
aansluitende automobieldiensten op Java, Madoera en in
Zuid-Sumatra / Staatsspoorwegen
1059 Okido
1938-1955 verfilmd
1060 De Olympiade: officieel orgaan van de
1924-1928 digitalisering
Propagandacommissie van het Comite Olympische
Spelen 1928 en het IOC
1875-1910 digitalisering
1061 Onafhankelijk Israëlietisch orgaan voor Nederland
Pagina 34
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
TIJDSCHRIFTTITEL
Onder God's blauwen hemel
Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië
Het onderwijs in het jaar…
Het onderwijs in Nederland: verslag over het jaar ...
Ons Belang : officieel orgaan van den Algemeenen Bond
van Onderofficieren der Koninklijke Marine en het Korps
Ons eigen blad / RK Jongensweeshuis
Ons eigen tijdschrift
Ons eigen volk: maandblad voor de volkskunde van den
Nederlandschen stam
Ons Indië : officieel orgaan der Stichting vereenigde
Indië-vrijwilligers
Ons krantje / Afdeeling Djocja, Indo-Europeesch verbond
1072 Ons Missievriendje
1073 Ons nageslacht : orgaan van de Eugenetische
vereeniging in Nederlandsch-Indië
1074 Ons orgaan : tijdschrift van de Vereeniging van
Staatsmijnbeambten in Limburg
1075 Ons orgaan uitg. van den Algemeenen Bond van
Werkers in het Mijnbedrijf
1076
Ons reisblad, officieel orgaan van het N.I.W.-reisbureau
in samenwerking met R.E.O.R. (Ritueel op reis)
1077 Ons rijk
1078 Ons Sportblad
1079 Ons streven : centraal orgaan van de Indo Europeesche
jongeren beweging
1080 Ons streven : orgaan van den Federatieven Bond van
Werkers in het Mijnbedrijf
1081
Ons tijdschrift : maandblad voor
electriciteitshuishoudkunde economie en electrotechniek
PERIODE METHODE
1938-1939 digitalisering
microfilm KIT
1932-1946 digitalisering
1949-1964 digitalisering
1912-1915 verfilmd
1913-1964 digitalisering
1922-1933 digitalisering
1940-1944 digitalisering
1945
microfilm KIT
1932-1935 microfilm KIT
1921-1953 digitalisering
microfilm KIT
1921-1922 verfilmd
1944-1961 verfilmd
digitalisering
1936
1945
microfilm KIT
1916-1920 digitalisering
1935-1939 microfilm KIT
1919-1922 verfilmd
digitalisering
1921-1935
1082 Ons Tijdschrift. Afrikaansch familieblad
1900-1901 digitalisering
1083 Ons Tijdschrift. Geïllustreerd familieblad voor Zuid-Afrika 1896-1900 digitalisering
1084 Ons tijdschrift: christelijk letterkundig maandblad
1085 Ons Vakbelang: Orgaan van de Algemeene
Nederlandsche Typografenbond
1086 Ons Volk : den vaderlant ghetrouwe
1087 Ons vrije Nederland
1088 Ontwakend volk : maandblad tot vorming van den
Nederlandschen geest
1089 Ontwakend volk : maandblad tot vorming van den
Nederlandschen geest
1090
1091
1092
1093
1094
1896-1914 digitalisering
1892-1905 digitalisering
1943-1945 digitalisering
1944-1945 digitalisering
digitalisering GvN
1937-1944
digitalisering GvN
1941-1943
Onze bode : orgaan van de Vereeniging van ambtenaren 1932-1939 microfilm KIT
bij den inlandschen bestuursdienst (VAIB)
Onze bond, officieel orgaan van den bond van Joodsche
digitalisering
vereenigingen in Gelderland en Overijsel
1928-1933
Onze gemeenschap, Rotterdamsch orgaan van Joodsche
digitalisering
saamhoorigheid
1932-1950
Onze gids : orgaan van de Afdeeling Batavia van het
1932-1940 microfilm KIT
Indo-Europeesch verbond
Onze kleeding: maandblad van de Vereeniging
1910-1920 digitalisering
Vakschool voor Verbetering van Vrouwen- en
Kinderkleeding
Pagina 35
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
1095 Onze krant, maandblad van de schoolvereeniging der
J.H.B.S.
1096 Onze Kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende
en decoratieve kunsten
1097 Onze missiën in Oost- en West-Indië : tijdschrift der
Indische Missie-Vereeniging
1098 Onze schakel : officieel orgaan van de Afdeeling
Semarang van het Indo-Europeesch verbond
1099 Onze stem : centraal orgaan van het Indo-Europeesch
verbond
1100 Onze Strijd
1101 Onze taak : orgaan van de Afdeeling Soerabaia / Indo
Europeesch verbond
1102 Onze toekomst / Vereeniging kolonisatie Nieuw-Guinea
1103 Onze tuinen, met huis en hof: geïllustreerd weekblad
voor amateur tuiniers
1104 Onze Wachter : tijdschrift
1105 Oorlog of vrede: algemeen weekblad voor democratische
samenwerking, ….
1106 Het Oosten: wekelijksch orgaan der Weesinrichting te
Neerbosch
1107 Op de hoogte: maandschrift voor de huiskamer
1108 Op weg / Christen jonge vrouwen federatie
1109 De opdracht : tijdschrift gewijd aan het nieuwe Indië
1110 Open Oog: Avantgardecahier voor visuele vormgeving
1111 Opgang : blad voor christenjongeren in Nederlandsch
Indië : tevens orgaan van de Nederlandsch Indische
driehoekclubs
1112 Opgang: driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst,
wetenschap en arbeidersbeweging
1113 Opgang: geillustreerd weekblad voor godsdienst,
wetenschap, kunst, staatkunde, economie,
techniek, nijverheid, handel, industrie
1114 Opgang: tijdschrift op christelijken grondslag ter
beoefening van de Nederlandsche letteren en kunst
1115 De opium-vloek: tijdschrift van den Anti-Opium-Bond
1116 De Opmerker : weekblad voor architecten, ingenieurs,
fabrikanten, aannemers en werkbazen
1117 Opvoeding en onderwijs : wetenschappelijk weekblad
voor het katholiek lager, middelbaar en hoger onderwijs
1118 Opvoeding in volkschen geest : maandblad voor het
opvoedersgilde
1119 Opvoeding in volkschen geest: maandblad van het
Opvoedersgilde
1120 Opwaarts / Christelijk werknemersverbond NieuwGuinea = Tampil / Perserikatan sekerdja kristen NieuwGuinea
1121 Orgaan / Centrale Chung Hsioh : bond van
vereenigingen van jong-Chineezen in Indonesië
1122 Orgaan / Indische krijgskundige vereeniging
1123 Orgaan / Roemer Visscher vereeniging
1124 Het orgaan / Vereeniging ter bevordering van het
nijverheidsonderwijs aan meisjes en vrouwen in
Nederlandsch-Indië
Pagina 36
PERIODE
METHODE
digitalisering
1932-1936
1902-1929 digitalisering
1917-1930 digitalisering
1933-1938 microfilm KIT
1920-1950 microfilm KIT
1906-1940 digitalisering
1932-1938 microfilm KIT
1927-1949 microfilm KIT
1906-1930 digitalisering
1874-1885 verfilmd
1931-1936 digitalisering
1876-1961 digitalisering
1903-1939
1935-1940
1945-1947
1946-1947
digitalisering
microfilm KIT
microfilm KIT
digitalisering
microfilm KIT
1922-1930 digitalisering
1921-1934 digitalisering
1920-1926 digitalisering
1891-1899 digitalisering
1866-1920 verfilmd /
gedigitaliseerd
1908-1917 digitalisering
digitalisering GvN
1941-1944
1941-1944 digitalisering
microfilm KIT
1924-1933 microfilm KIT
microfilm KIT
1928-1933 microfilm KIT
1936-1940 microfilm KIT
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
1125 Orgaan / Vereeniging van directeuren en onderdirecteuren bij het gevangeniswezen in NederlandschIndië
1126 Orgaan Nederlandse Zendingsvereniging NZV
1127 Orgaan van de Nederlandsche Maatschappij tot
behartiging der belangen van vrouwelijke verloskundigen
PERIODE METHODE
1931-1935 microfilm KIT
1860-1925 digitalisering
1919-1925 digitalisering
1128 Orgaan van de Vereeniging Staatsmijnbeambten in
Limburg
1129 Orgaan van de Vereeniging van Oudleerlingen der
Rijkslandbouwschool
1130 Orgaan van den Algemeenen Nederlandschen Bond
“Vrede door Recht”
1131 Orgaan van den Bond van de Nederlandsche
Vroedvrouwen
1132 Orgaan van den Bond van hooger en middelbaar
personeel bij den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst in
Nederlandsch-Indië (Postbond)
1133 Orgaan van den Bond van middelbaar personeel bij het
gevangeniswezen in Nederlandsch-Indië
1134 Orgaan van den Bond van Nederlandsche Vroedvrouwen
1918-1941 digitalisering
1135 Orgaan van den Nationalen Vrouwenraad van Nederland
1918-1921 digitalisering
1136 Orgaan van den Nederlandsch Indische politiek
economischen bond
1137 Orgaan van den Nederlandschen Slagersbond
1138 Orgaan van den Nederlandsch-Indischen apothekersadsistenten bond
1139 Orgaan van den Nederlandsch-Indischen plantersbond
1140 Orgaan van den Postbond
1141 Orgaan van het Departement Noord-Sumatra van de
Vaderlandsche club
1142 Orgaan van het Verbond der vereenigingen Pro
juventute in Nederlandsch-Indië : maandblad gewijd
aan jeugdzorg
1143 Orgaan van Pro juventute" te Bandoeng : maandblad,
gewijd aan jeugdzorg"
1144 Orgaan van St. Callister
1145 Oriëntatie : cultureel maandblad
1146 Orpheus
1147 Oude kunst : een maandschrift voor verzamelaars en
kunstzinnigen
1148 Oude volk, het, voorheen en thans, halfmaandelijksch
tijdschrift voor vrijzinnige Joden
1149 Oudheidkundig jaarboek. 3e serie van het Bulletin van
de Koninklijke Nederlandschen Oudheidkundigen Bond
1150 Oudheidkundig jaarboek. 4e serie van het Bulletin van
de Koninklijke Nederlandschen Oudheidkundigen Bond
1151 Oudheidkundig verslag
1152 Oudheidkundige mededeelingen van het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden = etc.
1920-1921 verfilmd
1894-1901 digitalisering
1902-1914 digitalisering
1926-1941 digitalisering
1924-1934 microfilm KIT
1931-1940 microfilm KIT
microfilm KIT
1898-1907 digitalisering
1925-1939 microfilm KIT
1932-1940 microfilm KIT
1934-1940 microfilm KIT
microfilm KIT
1934-1940 microfilm KIT
1932-1933 microfilm KIT
1931-1941
1947-1954
1923-1924
1915-1930
verfilmd
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
1917-1920
1921-1931 digitalisering
1932-1946 digitalisering
1913-1956 digitalisering
1907digitalisering
1913/1920
-1950
1153 Oud-Holland: Nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der 1883-1950 digitalisering
Nederlandsche kunst, letterkunde, nijverheid, enz.
1154 Overdenkingen
1893-1942 digitalisering
Pagina 37
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
1155 Overzicht / Indische ondernemersbond
1156 Overzicht nopens de inlandsche beweging in de
suikerstreken op Java (OIB) / Java suiker werkgevers
bond
1157 Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche
pers
1158 De Padvinder: algemeen orgaan voor de vereeniging “De
Nederlandse Padvinders”
1159 De padvinder: orgaan voor de Boy Scout Beweging in
Nederland
1160 Het Padvindersblad: officieel orgaan der Vereeniging
Nederlandsch Indische Padvinders
1161 Het padvindersblad: weekblad, officieel orgaan van de
Nederlandsche Padvinders Organisatie en van den
Nederlandschen Padvinders Bond
1162 De padvindster
1163 Paedagogisch tijdschrift voor het christelijk onderwijs
1164 Pais: maandblad / uitg. door de Nederl. Vereeniging
van Schoolartsen, de Vereeniging van Onderwijzers en
Artsen etc.
1165 Palaestina
1166 Paljas. Geïllustreerd weekblad gewijd aan kunst, humor
en satire.
1167 Pandji negara : mingguan bergambar / Kementerian
penerangan, Negara Indonesia Timoer
1168 Panorama : geïllustreerd weekblad in koperkopiedruk
1169 Pater Damiaan
1170 Het Patroonsblad. Gids voor werkgevers op technisch,
wetgevend, sociaal-economisch en handelsgebied
1171 Pauselijk liefdewerk van de H. Apostel Petrus
PERIODE METHODE
1924-1932 microfilm KIT
1923-1930 microfilm KIT
1918-1940 digitalisering
1915-1927 digitalisering
1911-1914 digitalisering
1924-1934 digitalisering
1914-1916 digitalisering
1926-1950 digitalisering
1908-1944 digitalisering
1917-1919 digitalisering
1847-1848 digitalisering
1911
digitalisering
microfilm KIT
1913-1973 verfilmd
1946-1967 digitalisering
1912-1922 digitalisering
1947-1951 digitalisering
microfilm KIT
1172 PEB : orgaan van den Nederlandsch Indische politiekeconomischen bond
1173 Pembaroean : madjalah boelanan kaoem moeda jang
microfilm KIT
berhaloean merdeka
1174 Pemimpin : orgaan PPBB : maandblad van de
1931-1940 microfilm KIT
Vereeniging van inlandsche ambtenaren en beambten
bij het binnenlandsch-bestuur in Nederlandsch-Indië /
Perhimpoenan pegawai bestuur boemipoetra
1175 Pemimpin kita : orgaan Vereeniging inlandsche bestuurs
microfilm KIT
ambtenaren (VIBA)
1176 Pengumuman penjelidikan masjarakat desa dan usaha
microfilm KIT
tani / Bahagian ilmu ekonomi pertanian (BIEP), Fakultet
pertanian, Balai perguruan tinggi Republik Indonesia
1177 Penindjau : suara umum merdeka
1178 Penjoeloeh : tijdschrift gewijd aan het bestuurswezen in
Nederlandsch-Indië / PPBB [Perhimpoenan pegawai
bestuur boemipoetra]
1179 Penjoeloeh tani : soerat chabar peroesahaan tanah /
Landbouwvoorlichtingsdienst dari onderafdeeling
Simeloengoen
1180 Het Penningkske UZV
1181 Het penningksken
1182 Periodiek voor de vrouw
Pagina 38
microfilm KIT
1931-1932 microfilm KIT
microfilm KIT
1865-1941 digitalisering
1865-1941 digitalisering
1934
microfilm KIT
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
1183 De Pers : maandblad voor het Nederlandsche perswezen
; officieel orgaan van het persgilde der Nederlandsche
Kultuurkamer
1184 Persinformaties betreffende toestanden en verhoudingen
in Nederlandsch-Indië / Perscontact, Stichting Het
laatste nieuws uit Indië""
1185 Persoverzicht samengesteld uit artikelen en
nieuwsberichten van Nederlandse en buitenlandse dag-,
week- en maandbladen, benevens van de
wereldpersbureaux AP, UP, Reuter, AFP, ANP en
PI/Aneta / Kantoor voor voorlichting en radio-omroep
1186 Petrus Donders
1187 Het Petrus Donders tijdschrift
1188 Pharmaceutisch weekblad
1189 Pharmaceutisch weekblad: voor Nederland
1190 Philarete: tijdschrift voor de jeugd
1191 Philips technisch tijdschrift
1192 Phoenix : maandschrift voor beeldende kunsten /
Vereeniging van Vrienden der Aziatische Kunst en van
haar Museum te Amsterdam
1193 Phoenix, de, orgaan van de Portugeesch-Israëlietische
gemeente te Amsterdam
1194 Pilot balloon observations made in the Netherlands
Indies / [Royal magnetical and meteorological
observatory at Batavia]
1195 Pinkstervuur
1196 De pionier : orgaan van de Katholieke Vereeniging van
Mijnbeambten
1197 De pionier : tijdschrift voor een beter, gaver, welvarend
Nieuw-Guinea
1198 Pit
1199 Pitchon peh, officieel orgaan van de Mizrachistische
jeugdvereeniging Zichron Jaakov te Amsterdam
1200 Pius Almanak
1201 De planter : orgaan van de Vakvereeniging voor
assistenten in Deli
1202 Plein: maandblad voor mensen
1203 De ploeg : wil opwekken tot bezinning op onze
naoorlogsche taak
1204 De Ploeg: geillustreerd maandblad van de WereldBilbiotheek
1205 Pniël, weekblad voor het christelijk gezin
1206 Podium : literair maandblad
1207 Po'Noewa : orgaan dari Perserikatan Gorontaloinstituut""
1208 Praktisch Volksboek : museum voor natuur, kunsten en
wetenschappen, vooral in hare toepassing op het
dagelijksch leven
1209 Praten en breien: maandblad voor handwerkkunst
1210 De prins der geïllustreerde bladen
1211 Prisma der kunsten: orgaan van Nederlandsche
Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst,
Schilderkunstig Genootschap Pulchr
1212 Programma voor het leerjaar... / Middelbare
landbouwschool te Buitenzorg
Pagina 39
PERIODE METHODE
1942-1944 digitalisering
1947
microfilm KIT
microfilm KIT
1924-1934
1934-1950
1945-1961
1864-1942
1841-1843
1936-1960
1946-1949
1930-1931
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
verfilmd
digitalisering
digitalisering
digitalisering
microfilm KIT
1946-1964 digitalisering
1946-1971 verfilmd
microfilm KIT
1948-1950 digitalisering
digitalisering
1939-1940
1875-1950 digitalisering
microfilm KIT
1954-1963 digitalisering
1943-1945 digitalisering
1908-1930 digitalisering
1892-1950 digitalisering
1944-1969 digitalisering
microfilm KIT
1856-1870 digitalisering
1934-1935 digitalisering
1901-1948 verfilmd
1936-1937 digitalisering
microfilm KIT
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
1213 De proletarische vrouw : blad voor arbeidsters en
arbeidersvrouwen
1214 De protestantsch christelijke mijnarbeider : orgaan van
den Prot. Chr. Mijnwerkersbond
1215 Proteus: tijdschrift voor de Hollandsche heerenkleeding
en ter bevordering van nationale nijverheid
PERIODE METHODE
1905-1940 digitalisering
1216 Provinciaal blad van Limburg
1217 Provinciaalblad voor het Hertogdom Limburg
1218 Publicatieblad van Curaçao en onderhoorigheden,
behelzende de publicatien, notificatien, reglementen ...
etc.
1219 Publicatieblad van Curaçao en onderhoorigheden,
behelzende de publicatien, notificatien, reglementen ...
Voor die bezittingen uitgevaardigd in de jaren…
1220 Publicatieblad van het Militair Gezag
1221 R. K. tijdschrift voor kerk, school en armwezen
1863-1960 digitalisering
1851-1862 digitalisering
1861-1954 digitalisering
1222 R.K Patroonsblad. Orgaan voor R.K. Patroons en
Patroonsvereenigingen
1223 Het R.K. bouwblad: veertien daagsch tijdschrift voor
bouw- en aanverwante bedrijven
1224 De R.K. Middenstander, officieel orgaan van den Nederl.
R.K.
1225 Raad en daad
1226 Raad en daad: maandblad van de Unie van Vrouwelijke
Vrijwilligers
1227 Raad en daad: orgaan van de Unie van Vrouwelijke
Vrijwilligers
1228 Raad van State - Afdeling geschillen van bestuur
1229 Radiobode: officieel orgaan van de Algemeene
Vereeniging Radio-Omroep
1230 Radio-Expres
1231 De radiogids: Officieel orgaan van de Vereeniging van
Arbeiders-Radio-Amateurs
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
Radiorubriek Indonesië""
Radiorubriek Rijksdelen overzee". Nieuw-Guinea"
Ra'jat : madjallah politik oentoek Indonesia
Rantai mas : soerat boelanan oentoek anak-anak / INS
(Indonesisch Nederlandsche school)
Rapporten van de Commissie in Nederlandsch-Indie voor
Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera
De rare Jacob
Rashygienische mededeelingen
Rechouwous, Ver. ter behartiging der Joodsche belangen
in de Ind. buurt
1919-1940 verfilmd
1832-1833 digitalisering
1861-1954 digitalisering
1944-1946 digitalisering
1927-1935 digitalisering
1911
digitalisering
1929-1940 digitalisering
1927-1931 digitalisering
1951-1960 digitalisering
1940-1950 digitalisering
1940-1950 digitalisering
1862-1919 digitalisering
1927-1960 digitalisering
1923-1948 digitalisering
1926-1960 digitalisering
1931
microfilm
microfilm
microfilm
microfilm
KIT
KIT
KIT
KIT
1904-1914 digitalisering
1910
digitalisering
1944-1945 digitalisering
digitalisering
1926-1940
digitalisering
Het Recht der Vrouw: Maandblad der Feministische Partij 1920Recht en vrijheid : orgaan van "Recht en vrijheid"
1931-1935 digitalisering
Rechterlijke beslissingen inzake de Wet op de
1909-1942 digitalisering
Arbeidsovereenkomst
Het rechtsfront
1941-1944 digitalisering
Rechtsgeleerd magazijn
1882-1938 digitalisering
Rechtsgeleerd magazijn : tijdschrift voor binnen- en
1882-1938 digitalisering
buitenlandsche rechtsstudie
Rechtsgeleerde bijdragen en bijblad
1885-1894 digitalisering
Pagina 40
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
TIJDSCHRIFTTITEL
De rechtspraak van de Kroon in geschillen van bestuur
Reflex: orgaan van de experimentele groep in Holland
Reformatie stemmen
Register op Tijdschrift van het Centraal Bureau voor de
Statistiek
Het regt in Nederlandsch-Indië: regtskundig tijdschrift
Rein leven
Repertorium op Taxandria 1894-1943
Resensi : periodiek gewijd aan boekbespreking /
Sekolah ekonomi, Instituut voor landbouw- en
handelsonderwijs op praktische grondslag
De revolver: militair tijdschrift voor Nederland
De revue der sporten: geïll. veertiend. tijdschrift
Revue voor Internationalisme
Het rijk der vrouw
PERIODE
1920-1921
1948-1949
1944-1945
1902-1906
METHODE
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
1849-1914 digitalisering
1901-1908 digitalisering
1977
digitalisering
microfilm KIT
1885-1887
1907-1934
1907
1924-1949
digitalisering
digitalisering
digitalisering
verfilmd
digitalisering GvN
Het rijk der vrouw
1260 Rijk van het Heilig Hart van Jesus, Het : officieel orgaan
van het Apostolaat van Eerherstel
1940-1943
1901-1968 digitalisering
1261
1262
1263
1264
De Rijnsche Zending
Rijpende Velden
RK Middenstander (De Hanzebode)
De RK radiogids: officieel orgaan van den
Nederlandschen Bond van RK Radio Vereenigingen en
van den KRO
1870-1920
1946-1947
1910-1920
1925-1960
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
1265
1266
1267
1268
De RK Werkgever
De Roepstem
De Roepstem uit het Oosten
1923-1941
1928-1941
1946-1970
1946-1949
digitalisering
digitalisering
digitalisering
microfilm KIT
De ronde tafel : coördineerend sociaal-economisch
cultureel en politiek weekblad / Stichting De ronde tafel""
1269 Rondom ons Zendingsveld
1270 Roode Kruis Batavia / Afdeling Indonesië, Nederlandsche
Roode Kruis
1271 Roomsche Jeugd : Malmberg's kindertijdschrift
1272 Roomse jeugd
1273 Rotary-Indië : officieel orgaan van het district
Nederlandsch-Indië
1274 De Rotterdamse librye : letterkunde, boekenkennis
1275 Het Rozekruis. Rozekruis serie
1276 Het Rozekruis: maandblad gewijd aan esoterisch
christendom
1277 Rozenkrans (de)
1278 Het Rozenkruis: geheime wetenschap
1279 Sangir-bode: zendingsblad voor Noord- en Zuid-Beveland
1937-1942 digitalisering
1948
microfilm KIT
1280 De schalmei: officieel orgaan voor besturen en leidsters
van het Nederlandsche meisjesgilde
1281 Scheut
1282 Het Schild: apologetisch maandblad Vereeniging Petrus
Canisius
1927-1950 digitalisering
1283 De Schilder
1913-1915 verfilmd
1946-1953 digitalisering
1937-1940 microfilm KIT
1890-1892 digitalisering
1937-1940 digitalisering
1927-1937 digitalisering
1879-1964 digitalisering
1890-1892 digitalisering
1911-1917 digitalisering
1950-1958 digitalisering
1919-1961 digitalisering
1900-1941 digitalisering
Pagina 41
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
1284 School en huis : tijdschrift gewijd aan de belangen der
Europese opvoeding in Nederlandsch-Indië, tevens
orgaan van de Carpentier Alting stichting
1285 School en leven: weekblad voor opvoeding en onderwijs
in school en huisgezin
1286 De School met den Bijbel
1287 De school van Nederlandsch-Indië : orgaan van het
Nederlandsch-Indisch onderwijzers genootschap
1288 De schouw : orgaan van de Nederlandsche
Kultuurkamer, gewijd aan het kultureele leven in
Nederland
1289 Het schouwvenster : week-illustratie voor het christelijk
huisgezin
1290 Schuttevaêr: weekblad gewijd aan de belangen van den
handel en de binnenlandsche scheepvaart
1291 Sedar : madjallah setengah boelan oentoek
bedoedajaan, kemasjarakatan dan politik = Ontwaken :
halfmaandelijks cultureel, sociaal en politiek tijdschrift
1292 De seinpaal : orgaan van de Vereeniging van
Europeesch personeel in dienst bij de Deli spoorweg
maatschappij
1293 Semangat-baroe = De nieuwe geest / Verbond van
Indonesische burgers
1294 Semaphore : international review for literature and art =
revue internationale de littérature et d'art =
Internationaal tijdschrift voor letteren en kunst
1295 Sempervirens : weekblad voor den tuinbouw in
Nederland : tevens orgaan der Koninklijke
Nederlandsche Tuinbouwmaatschappij Linnaeus
1296 Serviam
1297 s-Gravenhage in beeld : geïllustreerd weekblad
1298 Sieboldia : weekblad voor den tuinbouw in Nederland :
tevens orgaan der Boskoopsche Pomologische
Vereeniging
1299 Sint Antonius: maandschrift voor de vereerders van den
grooten wonderdoener van Padua
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
Sint Antonius-bode
Sint Carolus klokje
Sint Claverbond
Sint Franciscus: maandschrift voor de leden van de
Derde Orde
Sint Franciscus: tijdschrift gewijd aan de studie van Sint
Franciscus [...]
Sint Gerardus Klok
Sint Gregorius-blad: tijdschrift tot bevordering van
kerkelijke toonkunst
Sint Jozef: maandschrift voor het katholieke gezin
PERIODE METHODE
1935-1939 microfilm KIT
1899-1921 digitalisering
1903-1943 digitalisering
1926-1954 microfilm KIT
1942-1945 digitalisering
1923-1946 verfilmd
1894-1937 digitalisering
1948-1949 microfilm KIT
1920-1931 microfilm KIT
1945-1946 microfilm KIT
1945-1946 digitalisering
1872-1902 verfilmd
1948-1969 digitalisering
1924-1941 verfilmd
1875-1883 verfilmd
1895-1967 digitalisering
1905-1959
192X-1940
1920-1946
1886-1941
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
1955-1963 digitalisering
1920-1960 digitalisering
1876-1959 digitalisering
1930-1959 digitalisering
1307
1308 Sint Lucas: tijdschrift gewijd aan de kunst en het
1908-1912 digitalisering
ambacht
1309 Sint Melaniablad : orgaan der Vereeniging "Sint Melania- 1929-1957 digitalisering
Werk"
1310 Sinte Geertruydtsbronne; driemaandelijks tijdschrift
gewijd aan de geschiedenis en volkskunde van WestBrabant en omgeving
1311
Sint-Nicolaas : gei¿lustreerd maandschrift voor kinderen
Pagina 42
1924-1940 digitalisering
1896-1900
digitalisering GvN
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
1312 SIWO : orgaan van de Organisatie van in Indonesië
werkzame en werkzaam geweest zijnde Nederlandse
werknemers
1313 SIWO mededelingen / Samenwerkende Indische
werknemers organisaties
1314 Sjoloum Wereingoes, maandblad van "Vrede en
Vriendschap"; Vereeniging tot behartiging der Joodsche
belangen benoorden het IJ
1315 Slaet op den trommele
1316 De Slagerscourant: officieel orgaan van den
Nederlandschen Slagersbond
1317 De smidse: maandblad voor moderne religie en
humanistische cultuur
1318 De Sneeker Courant
1319 Sociaal Weekblad
1320 Sociaal-maandblad: tijdschrift voor arbeidsrecht,
arbeidsmarkt,…
1321 De socialistische gids: maandschrift der SociaalDemocratische Arbeiderspartij
1322 Soeara Minangkabau : madjallah boelanan memoeat
berita-berita dan soal-soal jang berhoeboengan dengan
Minangkabau choesoesnja dan Indonesia oemoemnja /
Persatoean Minangkabau Djakarta
1323 Soeara roepi : orgaan van de Vereniging der
Indonesische studerenden Roekoen peladjar Indonesia""
PERIODE METHODE
1949-1960 microfilm KIT
1948-1950 microfilm KIT
digitalisering
1934-1940
1941-1946 digitalisering
1907-1931 digitalisering
1926-1935 digitalisering
1889-1892 digitalisering
1887-1911 digitalisering
1946-1953 digitalisering
1916-1938 digitalisering
1938-1939 microfilm KIT
1936-1941 microfilm KIT
1324 De solist: tijdschrift voor de jeugd
1325 De Soroptimist
1326 De Spartaan: Maandelijksche Mededelingen van de
Rotterdamsche Voetbal- en Athletiek-Vereeniging
"Sparta"
1327 De speelwagen: populair maandblad, gewijd aan de
historische schoonheid, folklore en geschiedenis in
Hollands Noorderkwartier.
1328 Spektakel: maandelijks orgaan van de Organisatie van
Progressieve Studerende Jeugd
1329 De Spektator van toneel, concerten en tentoonstellingen
1910-1913 digitalisering
1928-1960 digitalisering
1907-1960 digitalisering
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1925-1950 digitalisering
1936-1969 verfilmd
1906-1926 verfilmd
1950-1952 digitalisering
1956-1962 digitalisering
1955-1962 digitalisering
1951-1961 digitalisering
1928-1965 digitalisering
1928-1966 digitalisering
1925-1934 digitalisering
1934digitalisering
1925-1932 digitalisering
De Spiegel
De spiegel : christelijk nationaal weekblad
De spiegel : weekillustratie voor het christelijke gezin
Spiegel van Limburg
Spiegel van Limburg: economische editie
Spiegel van Limburg: sociale editie
SPL: pauselijk liefdewerk van de Heilige Apostel Petrus
Spoor- en tramwegen
Spoor- en tramwegen
Sport in beeld
Sport in beeld/De revue der sporten
Sportblad voor de Noordelijke provinciën : officieel
orgaan van den Frieschen Voetbalbond, Frieschen
Korfbalbond en Frieschen Athletiekbond, Noordelijk
Voetbalbelang en vele plaatselijke voetbal-, korfbal-, en
andere sportvereenigingen
1342 Sportblad voor Friesland
Pagina 43
1946-1950 digitalisering
1953-1967 digitalisering
1843-1850 verfilmd
1922-1925 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
1343 Het sportblad: het goedkoopste weekblad gewijd aan
diverse takken van sport : officiëel orgaan van den
Nederlandsche Athletiek-Bond
1344 De Sport-illustratie
1345 Sportkroniek: weekblad voor sport
1346 SS. Eucharistia: maandelijksch orgaan der Vereeniging
van de Priesters der Aanbidding
1347 Ssma Eucharistia : voor het wekelijks biduur. Bijlage
1348 St. Clemens : orgaan van de Vereniging van R.K.
Mijntechnici
1349 St. Clemensbode
1350 St. Eloy: weekblad van den Ned. R.K.
Metaalbewerkersbond
1351 St. Fidelis: tijdschrift van het missiewerk der paters
Capucijnen
1352 St. Fidelisklokje: gratis orgaan voor de leden van het
seraphijnsch werk der heilige missen
1353 St. Melania-Werk
1354
1355
1356
1357
1358
Staatsalmanak voor het Koningrijk der Nederlanden
Staatsblad v Ned-Indie
Staatsblad van Indonesië
Staatsblad van Nederlandsch-Indië voor het jaar…
PERIODE METHODE
1898-1927 digitalisering
1921-1941 digitalisering
1902-1950 digitalisering
1904-1968 digitalisering
1936-1968 digitalisering
1952-1965 verfilmd
1945-1967 digitalisering
digitalisering
1928-1971
1946-1960 digitalisering
1922-1941 digitalisering
1927-1929
1860-1940
1816-1949
1948-1949
1816-1948
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
Staatsmijnen enkele aspecten van het staatsmijnbedrijf
1359 De Standaard van Maria, orgaan der geestelijke leer
van den zaligen M. de Montfort
1958-1960
1920-1965 digitalisering
1360 De star: een tijdschrift
1361 Statistiek van de loop der bevolking van Nederland 19381954
1362 Statistiek van de loop der bevolking van Nederland 19461967
1363 Statistiek van de sterfte naar den leeftijd en naar de
oorzaken van den dood over het jaar …
1364 Statistiek van de toepassing der kinderwetten over het
jaar
1365 Statistiek van den loop der bevolking van Nederland
over ...
1366 Statistiek van het Christelijk onderwijs in Nederland :
zijnde eenige bladzijden uit het ... Jaarverslag van de
Unie "Een school met den Bijbel"
1367 Statistiek van het gevangeniswezen over
1368 Statistiek van het rijkstucht- en opvoedingswezen over
het jaar
1369 Statistiek voor den detailhandel in textielwaren
1370 Statistiek voor het kruideniersbedrijf
1371 Statistiek voor het slagersbedrijf
1819-1826 digitalisering
1955
digitalisering
1372 Statistieke tabellen van de bevolking der gevangenissen
in Nederland over …
1373 Statistisch jaaroverzicht van Nederlandsch-Indië =
Statistical abstract for the Netherlands East-Indies
1374 De stem van de werknemende middenstand
1375 De Stem van Nederland
1376 Stemmen des tijds: maandblad voor christendom en
cultuur
Pagina 44
1970
digitalisering
1901-1942 digitalisering
1914-1931 digitalisering
1876-1947 digitalisering
1891-1896 digitalisering
1855-1922 digitalisering
1908-1913 digitalisering
1935-1963
1932-1964
1933-1963
1845-1854
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
1922-1929 digitalisering
1954-1964 digitalisering
1946-1947 digitalisering
1911-1943 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
1377 Stemmen uit Indonesia : over sociale, economische,
cultureele en politieke vraagstukken
1378 Stemmen voor waarheid en vrede : evangelisch
tijdschrift voor de protestantsche kerken: nieuwe serie
van de Boekzaal
1379 De Ster
1380 Het Ster Bulletin
1381 De Ster in het oosten
1382 (De) Ster. Officieel orgaan van de Orde van de Ster
1383 De sterfte aan tuberculose gedurende het tijdvak 19051914 in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners in
vergelijking met die in het Rijk
1384 Sterfte aan tuberculose in elke gemeente van
Nederland, in elke provincie en in de 9 groepen van
gemeenten van elke provincie in de periode 1901-1908
1385 Sterfte van kinderen beneden het jaar in elke gemeente
van Nederland, in elke provincie en in de 9 groepen van
gemeenten van el ke provincie, in de periode van 18801884 en 1904-1908
1386 Sterfte-atlas van Nederland [1841-1860] / uitg. door de
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der
geneeskunst
1387 Sterfte-atlas van Nederland [1860-1874] / uitg. door de
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der
geneeskunst
1388 Sterfte-atlas van Nederland 1841-1860
1389 Sterfte-atlas van Nederland over 1860-1874
1390 Stichting Museum Boymans Rotterdam
1391 Storm : blad der Nederlandsche SS
1392
Stormmeeuw : orgaan van de Nationale Jeugdstorm
1393 Strijdend Nederland : men rekent de uitslag niet, doch
telt het doel alleen
1394 Studia catholica
PERIODE METHODE
1936-1940 microfilm KIT
1864-1925 digitalisering
1914-1927
1930-1933
1912-1913
1928-1929
1905-1914
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
1901-1908 digitalisering
1880digitalisering
1884 en
1904-1908
1841-1860 digitalisering
1860-1874 digitalisering
1866
1879
1939-1943
1941-1945
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering GvN
1934-1945
1944-1946 digitalisering
1924-1960 digitalisering
1949-1953 digitalisering
1395 Studie en strijd : blad van de Organisatie Progressieve
Studerende Jeugd
1396 Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en
1868-1878 digitalisering
letterkundig gebied
1397 Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en
1878-1899 digitalisering
letterkundig gebied. Nieuwe reeks
1398 Studiën: tijdschrift voor godsdienst, wetenschap, letteren 1900-1940 digitalisering
1399 Stukkool
1400 De stuw : orgaan der Vereeniging tot bevordering van
de maatschappelijke en staatkundige ontwikkeling van
Nederlandsch-Indië
1401 Sub Tutela Matris
1402 De Suikerbond : orgaan van den Bond van
geëmployeerden bij de suikerindustrie en aanverwante
bedrijven in Nederlandsch-Indië
1403 Sumatra sport : geillustreerd weekblad voor alle sporten
1404 Sunday courier
1405 Surinaams verslag ... I. Tekst van het verslag van
bestuur en staat van Suriname over het jaar ...
Pagina 45
1929-1938 digitalisering
1930-1933 microfilm KIT
1931-1956 digitalisering
1908-1940 microfilm KIT
microfilm KIT
1949-1956 microfilm KIT
1932-1950 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
1406 Surinaams verslag ... II. Statistisch jaaroverzicht van
Suriname over het jaar = Suriname report I.Statistical
abstract for Sur
1407 Swara
1408 De Swastika
1409 De Syndicalist
1410 De taak : algemeen Indisch weekblad
1411 Taal en spelling: orgaan van de nationale vereeniging
voor orde en eenheid in de schrijftaal
1412 De Tampon: orgaan voor de leerlingen en oud-leerlingen
der School voor de Grafische Vakken, Utrecht
1413 Taxandria : tijdschrift voor Noordbrabantsche
geschiedenis en volkskunde
1414 Technisch bouwblad
1415 Technisch studenten-tijdschrift orgaan van de centrale
commissie voor studiebelangen
1416 De Tempel
1417 De tempelier : orgaan der Nederlandsch-Indische
grootloge der Internationale orde van goede tempelieren
1418 De tentoonstelling : orgaan der Vereeniging De
tentoonstelling te Batavia van 1893""
1419 Teroenga, maandblad ten behoeve van de leden der
Israëlietische gemeenten in Suriname
1420 Tesselschade, orgaan der Algemeen Nederlandsche
Vrouwenvereniging Tesselschade
1421 Tesselschade. Maandblad gewijd aan de ontwikkeling
van kunstzin op het gebied van vrouwelijke nijverheid
1422 De Textielarbeider
1423 Teyler's theologisch tijdschrift
1424 Teysmannia
1425 The Java gazette : the official organ of the British
chamber of commerce for the Netherlands East Indies :
a monthly magazine devoted to travel and trade
1426 Theosophia: maandblad gewijd aan broederschap en
aan de studie van goedsdienst…
1427 De tifa : wekelijks nieuwsblad voor Nieuw-Guinea /
Stichting de katholieke pers
1428 Tijd en Taak
1429
Tijd en taak : religieus socialisch weekblad
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
De tijdgenoot: verzameling van stukken betreffende…
Het tijdschrift
Tijdschrift / Indisch aardrijkskundig genootschap
Tijdschrift De visscherij. Vakblad gewijd aan de
belangen van de zee-, kust en binnenvisscherij
Tijdschrift der Maatschappij van Nijverheid
Tijdschrift der Nationale Vereeniging tegen de
Werkloosheid
Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij ter
bevordering van nijverheid
Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij voor
nijverheid en handel
Pagina 46
PERIODE METHODE
1932-1950 digitalisering
1911-1916
1923-1940
1917-1925
1935-1948
microfilm KIT
digitalisering
digitalisering
microfilm KIT
digitalisering
1920-1950 digitalisering
1894-1943 digitalisering
1948-1949 digitalisering
1910-1920 digitalisering
1923-1926 digitalisering
microfilm KIT
microfilm KIT
1939-1960 digitalisering
1875-1950 digitalisering
1881-1923 digitalisering
1897-1950 digitalisering
1903-1911 digitalisering
microfilm KIT
microfilm KIT
1892-1950 digitalisering
microfilm KIT
1932-1960 digitalisering
digitalisering GvN
1939-1944
1841-1845 digitalisering
1911-1913 microfilm KIT
microfilm KIT
1920-1927 digitalisering
1903-1921 digitalisering
1912-1917 digitalisering
1897-1902 digitalisering
1921-1927 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
1438 Tijdschrift der Vereeniging tot Bevordering der
Geneeskundige Wetenschappen in Nederlandsch-Indië
1439 Tijdschrift der Vereeniging tot Bevordering der
Geneeskundige Wetenschappen in Nederlandsch-Indië
1440 Tijdschrift der Vereeniging van Onderwijzers en Artsen
werkzaam aan Inrichtingen voor Onderwijs aan
Achterlijke en Zenuwzwakke Kinderen
1441 Tijdschrift der Vereenigingen van landhuurders in
Djokjakarta en Soerakarta / [Vereeniging van
Djocjasche landhuurders]
1442 Tijdschrift Nieuw-Guinea / Nieuw-Guinea studiekring
1443 Tijdschrift ter beoefening van het administratief recht
1444 Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid
1445 Tijdschrift ter voortplanting der godsdienstige vereering
van den Heiligen Joseph en de Heilige Familie
1446
Tijdschrift ter voortplanting der godsdienstige vereering
van het H. Hart van Jezus en van den H. Joseph
1447 Tijdschrift uitgegeven door de Nederlandsche
Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid
1448
Tijdschrift uitgegeven door de Vereeniging ter
beoefening van Joodsche wetenschappen te Rotterdam
1449 Tijdschrift van de Maatschappij tot nut der Israëlieten in
Nederland, uitg. vanwege het hoofdbestuur
1450 Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond
1451 Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad
1452 Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap
1453 Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap.
Bijbladen
1454 Tijdschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek
1455 Tijdschrift van het Nederlandsch Gymnastiek-verbond
1456 Tijdschrift van het recht / Vereniging van Juristen in
Indonesië
1457 Tijdschrift voor Artsenijkunde
1458 Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen
1459 Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs
1460 Tijdschrift voor economische geographie: orgaan der
Ned. Vereeniging voor Economische Geographie
1461 Tijdschrift voor Indische taal- land- en volkenkunde
1462 Tijdschrift voor Landbouwkunde
1463 Tijdschrift voor Neerland's Indië
1464 Tijdschrift voor nijverheid en landbouw in NederlandschIndië / Nederlandsch-Indische maatschappij van
nijverheid en landbouw
1465 Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en
letterkunde
1466 Tijdschrift voor Praktische Verloskunde
1467 Tijdschrift voor radiotechniek
1468 Tijdschrift voor sociale hygiëne en hygiënische bladen
1469 Tijdschrift voor sociale hygiene, orgaan van het Ned.
Congres voor Openbare Gezondheidsregeling
1470 Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Pagina 47
PERIODE METHODE
1852-1854 digitalisering
1857
digitalisering
1909-1916 digitalisering
microfilm KIT
1936-1956
1884-1923
1832-1859
1869
microfilm KIT
digitalisering
digitalisering
digitalisering
1870-1871 digitalisering
1860-1892 digitalisering
digitalisering
1869
digitalisering
1851-1857
1893-1960 digitalisering
1918-1941 digitalisering
1876-1950 digitalisering
1876-1883 digitalisering
1902-1906 digitalisering
1888-1902 digitalisering
1947-1950 digitalisering
1943-1945
1903-1911
1920-1952
1910-1948
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
1853-1958 digitalisering
1881-1882 digitalisering
1838-1902 digitalisering
microfilm KIT
1883-1886 digitalisering
1897-1950
1947-1950
1903-1904
1905-1933
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
1841-1875 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
Tijdschrift voor tuinbouw (1895-1899)
Tijdschrift voor tuinbouw (1910-1916)
Tijdschrift voor Volkshuisvesting
Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw
Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie
Tijdschrift voor wijsbegeerte
Tijdschrift voor zendingswetenschap
Tijdschrift voor zielkunde en opvoedingsleer
Tijdschrift voor zielkunde en opvoedingsleer : onder
bestuur der docenten van het Psychologisch en
Paedagogisch Instituut der R.K. Leergangen te 'sHertogenbosch …
1480 Tikvath-Israel, de hoop van Israel; maandelijksch
tijdschrift voor de Joodsche jeugd
PERIODE
1895-1899
1910-1916
1920-1923
1924-1958
1849-1867
1907-1932
1929-1943
1918-1955
1918-1955
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1927-1933
1932
1890-1919
1895-1951
1924
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
Timboel : algemeen periodiek voor Indonesië
Timboel : madjallah oemoem boeat Indonésia
De Timmerman
Timotheüs : geïllustreerd weekblad
Tjerita melajoe
Tjerita-Hindia : weekblad over Nederlandsch Oost-Indië
1487 Tob Nooit. Maandblad voor allen waarin opgenomen
"Spirit"
1488 Tob Nooit: gezondheid, wilskracht, evenwicht
1489 Toekomst in Nieuw Guinea / UNICOM [Commissie voor
unificatie van het streven naar vestiging in Nieuw
Guinea] ; VKNG [Vereniging kolonisatie Nieuw Guinea]
1490 De Toekomst. Socialistisch weekblad voor Zeeland en
Westelijk Brabant
1491 De toekomst: weekblad voor Nederland
1492 Het toekomstig leven. Halfmaandelijksch tijdschrift
gewijd aan de Studie der proefondervindelijke zielkunde
en bovenaardse verschijnselen
1493 Het tooneel : geïllustreerd maandschrift
1494 Het tooneel : kroniek en kritiek : orgaan van het
Nederlandsch Toneelverbond
1495 De tooneelspiegel : maandschrift gewijd aan tooneel,
muziek en dans
1496 De tooneelspiegel-het tooneeel: maandschrift gewijd
aan tooneel, muziek en dans
1497 De Toorts: staat- en letterkundig weekblad voor Holland,
Vlaanderen en Zuid-Afrika
1498 De Transportarbeider
1499 Tropisch Nederland / Bestuur der groep NederlandschIndië, Algemeen Nederlandsch verbond
1500 Tsa chih / Geo. Wehry and Co
1501 Tseido Ladoreg, (Teerkost op den weg); maandelijkse
publicatie van de vereniging R.E.O.R. (Ritueel eten op
reis)
1502 De Tuin
1503 De tuinbouw: officieel orgaan van den Nederlandschen
Tuinbouwraad
Pagina 48
METHODE
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
1917-1960 digitalisering
microfilm KIT
microfilm KIT
digitalisering
verfilmd
microfilm KIT
microfilm KIT
1929-1935 digitalisering
1929-1935 digitalisering
microfilm KIT
1893-1923 digitalisering
1915-1918 digitalisering
1897-1941 digitalisering
1915-1935 verfilmd
1881-1915 verfilmd
1929-1935 verfilmd
1935-1942 verfilmd
1916-1921 digitalisering
1909-1942/ digitalisering
microfilm KIT
1933
microfilm KIT
digitalisering
1935
1899
digitalisering
1913-1921 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
1504 Het turnblad: gewijd aan de lichamelijke opvoeding:
orgaan van het Koninklijk Nederlandsch GymnastiekVerbond
1505 Het turnblad: orgaan van het Nederlandsch
gymnastiekverbond
1506 De turnvriend, tijdschrift gewijd aan de lichamelijke
opvoeding des volks
1507 Tweemaandelijksch tijdschrift voor letteren, kunst,
wetenschap en politiek
1508 Tweemandelijkse kroniek der Zusters-Missionarissen van
OL Vrouw van Afrika
1509 Udaya : madjallah Indonesia umum dan merdeka =
Opgang : algemeen en onafhankelijk Indonesisch
tijdschrift
1510 Uilenspiegel. Humoristisch-satiriek weekblad
1511 Uiltje: geillustr. satyr. hum. weekblad gewyd aan wat
belangstelling verdient
1512 Uit eigen kring: Tijdschrift voor onze broeders in missie
en vaderland
1513 Uit het land van St. Olav: tijdschrift gewijd aan de
Noorsche Missiebelangen.
PERIODE METHODE
1921-1950 digitalisering
1903-1920 digitalisering
1881-1888 digitalisering
1894-1901 digitalisering
1930-1938 digitalisering
microfilm KIT
1870-1916 digitalisering
1919-1921 digitalisering
1933-1967 digitalisering
1923-1974 digitalisering
1514 Uitgave van de Commissie voor de koloniale landbouw1912
tentoonstelling te Deventer
1515 Uitgaven van het Bataksch instituut
1516 De uitlaat : voorlichtings- en verbindingsorgaan voor het
personeel van de Koninklijke paketvaart-maatschappij
microfilm KIT
microfilm KIT
microfilm KIT
1517 Uni trinoque: officieel orgaan van de Nederlandse
Capucijnenprovincie der Allerheiligste Drievuldigheid
1924-1967 digitalisering
1518 De unie : orgaan van de Nederlandsche Unie
1519 Utrecht in woord en beeld; Geïllustreerd familieweekblad
voor stad en provincie
1520 De Utrechtsche studentenalmanak
1521 Vademecum undang2 R.I. / NIPA [NederlandschIndonesisch pers archief]
1522 De Vakbeweging
1523 De Vakbeweging
1524 De vakbeweging : orgaan van het Verbond van
vereenigingen van landsdienaren, ter propageering van
de eenheidsgedachte in de Indische vakbeweging
1525 De vakbeweging: kaderblad van het Nederlandsch
Verbond van Vakverenigingen
1526 De Vakbeweging: maandblad van het Nederlandschen
Verbond van Vakvereenigingen
1527 De Vakbeweging: orgaan van het Nederlandschen
Verbond van Vakvereenigingen
1528 De Vakbeweging: tijdschrift van het Nederlandschen
Verbond van Vakvereenigingen
1529 De vakbeweging: voorlopig mededelingenbladvan het
Nederlandsch Verbond van Vakverenigingen
1530 VAMOLA : tijdschrift uitgegeven door de Vereeniging van
ambtenaren van middelbare opleiding bij de landbouwen aanverwante diensten
1531 Van Bouwen en sieren: veertiendaagsch tijdschrift
1532 Van onzen tijd
1533 Van rijkswege getroffen maatregelen op sociaal gebied
1940-1941 digitalisering
1925-1942 digitalisering
Pagina 49
1823-1950 digitalisering
microfilm KIT
1906-1950 digitalisering
1951-1960 digitalisering
microfilm KIT
1948-1950 digitalisering
1921-1935 digitalisering
1906-1920 digitalisering
1936-1940 digitalisering
1945-1947 digitalisering
1931-1932 microfilm KIT
1930-1933 digitalisering
1900-1920 digitalisering
1921-1934 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
1534 De vee- en vleeschhandel: weekblad voor
veehandelaren, slagers, exporteurs enz.
1535 Vegetarische bode: orgaan van den Nederlandschen
Vegetariersbond
1536 Het venster: algemeen litterair maandblad
1537 Verbond Nederland en Indië : fascistisch maandblad
1538 De vereenigde tijdschriften Caecilia en Het
muziekcollege : algemeen toonkunstblad voor GrootNederland
1539 Vereenigings-mededeelingen van de Prot. Christ.
Vereen. Van Beambten Werkzaam bij het Mijnbedrijf
1540 Vereenigt U!
1541 Verenigt U
1542 Verf en kunst
1543 Verhandelingen der Natuurkundige vereeniging in
Nederlandsch Indië = Acta Societatis scientiarum IndoNeêrlandicae
1544 De Verkenner: officieel orgaan voor de
Padvindersbeweging in Nederland
1545 Verordeningen voor het Nederlandsch-Israëlietisch
kerkgenootschap
1546 Verordnungsblatt für die besetzten niederländischen
Gebiete, Jahr ...
Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche
gebied, jaar 1547 Verslag / Hoogere burgerschool en pensionaat voor
meisjes
1548 Verslag / St. Bernulphus-Gilde
1549 Verslag / Treub-stichting
1550 Verslag / Vereeniging openbare leeszaal en bibliotheek
1551 Verslag / Vrije emigratie van DPV [Deli planters
vereeniging] en AVROS [Algemeene vereeniging van de
rubbercultuur ter Oostkust van Sumatra] (VEDA)
1552 Verslag aan de Koningin van de bevindingen en
handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het
jaar …
1553 Verslag aan den Koning van de bevindingen en
handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het
jaar …
1554 Verslag aan den Koningin-Weduwe, Regentes, van de
bevindingen en handelingen van het Geneeskundig
Staatstoezicht in het jaar …
1555 Verslag aangaande den geldelijken toestand der
bijzondere scholen voor christelijk onderwijs over ... /
Bestuur der Bijzondere Scholen voor Christelijk
Onderwijs te Groningen
1556 Verslag betreffende de werkzaamheden van de
Vereeniging Pro juventute" te Semarang over het jaar.."
1557 Verslag dari Vrouwentehuis dan Weefschool /
Vereeniging Vrouwentehuis" ; Afdeeling weefschool,
Nijverheidsvereeniging "Pertoekangan""
1558 Verslag der ... algemeene vergadering van de Unie van
Chr. Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland
Pagina 50
PERIODE METHODE
1916-1950 digitalisering
1897-1950 digitalisering
1931-1936 digitalisering
microfilm KIT
1917-1931 digitalisering
1938-1950 verfilmd
1909-1950 digitalisering
1951-1960 digitalisering
1932-1940 digitalisering
microfilm KIT
1928-1950 digitalisering
1871-1959 digitalisering
1940-1945 digitalisering
1904-1918 microfilm KIT
1886-1900 digitalisering
microfilm KIT
microfilm KIT
1928-1938 microfilm KIT
1896-1902 digitalisering
1866-1890 digitalisering
1890-1895 digitalisering
1878-1881 digitalisering
19201934
microfilm KIT
19311936
microfilm KIT
1897-1913 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
1559 Verslag der Vereeniging "Scholen met den Bijbel" te
Voorthuizen en Zwartebroek
1560 Verslag der verrichtingen van de Afdeeling NederlandschIndië van de Vereeniging Het Nederlandsche Roode
Kruis""
1561 Verslag der werkzaamheden over het jaar... /
Vereeniging Pro juventute" te Bandoeng"
1562 Verslag der werkzaamheden van het Bureau voor
arbeidsbemiddeling te Jogjakarta gedurende het jaar..
1563 Verslag Nederlandse Antillen. II Statistisch jaaroverzicht
van de Nederlandse Antillen over het jaar … =
Netherlands Antilles re
1564 Verslag nopens de Landswerkinrichtingen te Malang en
Ngawi
1565 Verslag omtrent den toestand en de aanwinsten van het
Museum Boymans
1566 Verslag over ... van de Bijzondere School voor
Gereformeerd Onderwijs te Nijkerk o. d. Veluwe
1567 Verslag over ... van de Vereeniging voor Gereformeerd
Schoolonderwijs te Nijkerk op de Veluwe
1568 Verslag over de ... Nederlandsch-Indische jaarbeurs /
Vereeniging Nederlandsch-Indische jaarbeurs te
Bandoeng
1569 Verslag over het ... vereenigingsjaar / Roemer Visscher
vereeniging
1570 Verslag over het ... vereenigingsjaar... /
Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië
1571 Verslag over het jaar ... van het Gesticht OranjeNassau" te Magelang / Vereeniging tot bevordering van
Christelijk leven en onderling hulpbetoon"
1572 Verslag over het jaar .... , door den Raad van Toezicht
op de Spoorwegdiensten
1573 Verslag over het jaar... / Nederlandsch Indische
vereeniging tot natuurbescherming
1574 Verslag over het jaar... / Vereeniging Ati-Soetji""
1575 Verslag over... / Oostkust van Sumatra-instituut
1576 Verslag van de ... algemeene vergadering der
Vereeniging "Johannes" ... / Vereeniging "Johannes" tot
Steun van Bejaarde, Zieke en Hulpbehoevende
Onderwijzers en Onderwijzeressen van Christelijke
Bijzondere Scholen in Nederland
1577 Verslag van de ... jaarmarkt / Soerabaiasche jaarmarkt
vereeniging
1578 Verslag van de algemeene vergadering ... en den staat
der vereeniging over het jaar ... / Vereeniging voor
Gereformeerd Schoolonderwijs
1579 Verslag van de Inspecteur-Generaal der Mijnen …
1580 Verslag van de Inspecteur-Generaal der Mijnen…
1581 Verslag van de Nederlandse Antillen. I. Tekst van het
verslag van bestuur en staat van de Nederlandse
Antillen over het jaar …
1582 Verslag van de staat van het onderwijs in Nederland
over het jaar
1583 Verslag van de Stichting Smeroefonds over het
boekjaar..
Pagina 51
PERIODE METHODE
1887-1888 digitalisering
1873-1936 microfilm KIT
microfilm KIT
1928microfilm KIT
1931
1949-1950 digitalisering
microfilm KIT
1858-1956 digitalisering
1888-1892 digitalisering
1893-1933 digitalisering
microfilm KIT
1910-1938 microfilm KIT
1940-1952 microfilm KIT
1917-1939 microfilm KIT
1861-1921 digitalisering
microfilm KIT
1929-
microfilm KIT
microfilm KIT
1898-1937 digitalisering
microfilm KIT
1869-1896 digitalisering
1949-1960 digitalisering
digitalisering
1940/45
1949 –
digitalisering
1950
1965-1998 digitalisering
1929-1939 microfilm KIT
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
PERIODE METHODE
1584 Verslag van de Vereeniging ter Bevordering van Christel. 1892-1924 digitalisering
Lager en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs te Groningen
1585 Verslag van de werkzaamheden der Indische
maatschappij voor werkverschaffing over..
1586 Verslag van de werkzaamheden van de Vereeniging Pro
juventute" te Medan over het jaar.."
1587 Verslag van den Ingenieur der Mijnen
1588 Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lager
scholen in het Koninkrijk der Nederlanden over. Eerste
deel, Hooger- en middelbaar onderwijs
1589 Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lagere
scholen in het Koninkrijk der Nederlanden over. Tweede
deel, Lager onderwijs
1590 Verslag van den staat der vereeniging over het jaar ... /
Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs
1591 Verslag van den staat en de werkzaamheden der
Christelijke Normaalschool te Nijmegen
1592 Verslag van den staat en de werkzaamheden der
Kweekschool met den Bijbel aan het Haringvliet /
uitgaande van de Vereeniging tot Stichting en
Instandhouding van Kweekscholen op Gereformeerden
Grondslag ter opleiding van Onderwijzers en
Onderwijzeressen te Rotterdam
1593 Verslag van den staat van het onderwijs in het
Koninkrijk der Nederlanden over. Eerste deel, Hoogeren middelbaar onderwijs
1594 Verslag van den toestand der Christelijke normaalschool
te Nijmegen
1595 Verslag van den toestand der inrigting tot opleiding van
kweekelingen voor het Christelijk onderwijs, of der
Christelijke normaalschool, behoorende bij de bijzondere
school der 1e klasse op den Klokkenberg te Nijmegen
1933-1938 microfilm KIT
1918-1938 microfilm KIT
1900-1905 digitalisering
1909-1917 digitalisering
1859-1931 digitalisering
1873-1874 digitalisering
1861-1949 digitalisering
1912-1933 digitalisering
1918-1932 digitalisering
1859-1861 digitalisering
1954-1958 digitalisering
1596 Verslag van den toestand der inrigting tot opleiding van 1858-1859 digitalisering
kweekelingen voor het Christelijk onderwijs, op de
Christelijke normaalschool, te Nijmegen
1597 Verslag van het Java immigranten bureau der AVROS /
1919-1935 microfilm KIT
[Algemeene vereeniging van rubberplanters ter Oostkust
van Sumatra]
1598 Verslag van het Katholiek Sanatorium Hornerheide te
digitalisering
Horn (L)
1943-1963
1599 Verslag van het ziekenfonds "Lukas" over ...
1902-1931 digitalisering
1600 Verslag van werkzaamheden en bevindingen / Stichting
microfilm KIT
het exportbevorderingsfonds
1601 Verslagen … nieuwe reeks / Sint Bernulphus-Gilde
1901-1906 digitalisering
Verslagen
en
mededelingen
betreffende
de
1602
digitalisering
volksgezondheid
1921-1969
1603 Verslagen nopens den staat der hooge, middelbare en
1842-1859 digitalisering
lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden,
gedaan aan de Staten Generaal
1604 Verslagen, rapporten en memoriën omtrent militaire
1867-1907 digitalisering
onderwerpen / Departement van Oorlog
1605 Verstandig ouderschap
1928-1967 digitalisering
1606 Vertalen: orgaan van de Vereeniging Nederlandsche
1934-1946 digitalisering
vertalingen
1607 Victorie
1945
digitalisering
Pagina 52
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
1608 De Visscherij. Handelsch-. Economisch- en Technisch
weekblad voor de Nederlandsche zee-, kust- en
binnenvisscherij etc
1609 De visscherijwereld: officieel orgaan van de Vakgroep
Vischverwerkende Industrie en van de Federatie van
Organisaties etc.
1610 De vliegende Hollander : verspreid door de R.A.F. op
weg naar Duitschland
1611 Vliegwereld: populair geillustreerd weekblad voor de
luchtvaart
1612 Vlugblad [van] proeven van Nederlandsche batiktechniek in het Laboratorium van het Koloniaal museum
te Haarlem
1613 Vlugschrift pauselijk liefdewerk van den heiligen apostel
Petrus tot opleiding van een inlandsche
geestelijkheid in de missiegebieden.
1614 Voetbal-almanak / uitg. door den Nederlandschen
Voetbal-bond
1615 Voetbal-jaarboekje / uitg. door den Nederlandschen
Voetbal-bond
1616 De Volkenbond: maandelijksch tijdschrift voor
internationale vraagstukken: officieel orgaan van de
Vereeniging voor Volkenbond en Vrede
1617 Volksche wacht : strijdblad voor nederlands
volksbewustzijn
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
Volkskunde: tijdschrift voor Nederlandsche folklore
Volksmissionaris (de)
De Volkstribuun
De Volkstribuun. Orgaan der Volkspartij voor de
zuidelijke provinciën
De volkszaak
Volledig adresboek der stad Utrecht; benevens ...
Vondel kroniek : tweemaandelijksch tijdschrift
De Vonk
Voor Allen (HIJSM)
Voor de kinderkamer : rijmpjes en vertelseltjes voor het
kleine volkje
1628
Voor onze jeugd
1629 Voor 't jonge volkje : een gei¿lustreerd tijdschrift voor
de jeugd
PERIODE METHODE
1928-1934 digitalisering
1941-1950 digitalisering
digitalisering GvN
1943-1945
1935-1951 digitalisering
microfilm KIT
1921-1946 digitalisering
1898-1908 digitalisering
1909-1940 digitalisering
1925-1939 digitalisering
1939-1944
1888-1940
1879-1951
1890-1895
1890-1897
1891
1860-1864
1930-1941
1924-1925
1907-1934
1934
1906-1919
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering GvN
digitalisering GvN
digitalisering GvN
1881-1934
1927-1940 digitalisering
1630 Voor Volkenbond en Vrede: uitgave van de Vereeniging
voor Volkenbond en Vrede
1631
Voorhoede, de, orgaan van de Stichting tot verdediging
van de cultureele en maatschappelijke rechten der Joden 1940
1632 De voorpost : orgaan van de Afdeeling Nederland van
1945-1949
het Indo-Europeesch verbond
1633 Vooruit : orgaan van de revolutionnaire vakbeweging in 1927het zuiden
1634 Vorming : maandblad voor de nationaal socialistische
beweging in nederland, later
1936-1937
1635
Vox
1941-1942
1636 Vox Medicorum
1901-1941
Pagina 53
digitalisering GvN
digitalisering
microfilm KIT
verfilmd
digitalisering GvN
digitalisering GvN
digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
1637 Vox Medicorum : orgaan tot het behartigen van de
belangen der geneesheren in Nederland en zijne
koloniën, en van allen die tot de geneeskunde in
betrekking staan
1638 Vox theologica: interacademiaal theologisch tijdschrift
1639 Vragen des Tijds
1640 Vragen van den dag: maandschrift voor Nederland en
koloniën
1641 Vrede door recht, orgaan van den Nederlandschen
Vrouwenbond ter Internationale Ontwapening
1642 Vrede door recht: Nederlandsch maandschrift ter
bevordering van internationale staten-organisatie ter
bestrijding van den oorlog
1643 Vrede: officieël orgaan van het Vredes Studie Bureau en
de vredesgroepen in Nederland
1644 Vredes Pers Bureau ten dienste van de vredesbeweging
in Nederland
1645 Vredesstrijd: orgaan van de Jongeren Vredes Actie
1646 De Vriend des Huizes
1647 De vriend des vaderlands: een tijdschrift toegewijd aan
den roem en de welvaart van Nederland en in het
byzonder aan de hulpbehoeftigen in hetzelve
1648 De vriend van oud en jong
1649 Vrij Nederland
1650 Vrij Nederland : je maintiendrai
1651 De vrijdagavond: joodsch weekblad
1652 De vrije communist
1653 Vrije gedachten
1654 Vrije geluiden: orgaan van den Vrijzinnig Protestantsche
Radio
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
De vrije katheder : nieuwsbulletin
De Vrije Kerk
De Vrije Tribune
Vrije woord, het, weekblad voor Israëlieten
Vrijmetselaars-weekblad / Maçonniek Weekblad: Uitgaaf
voor Broeders
De Vrijzinnig democraat: orgaan van den Vrijzinnig
Democratischen Bond
Vrouw en gemeenschap : maandblad van de
Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en
Gelijk Staatsburgerschap
De vrouw en haar huis : geïllustreerd maandschrift
Vrouw, de, en de opbouw, uitg. van de Joodsche
vrouwenvereen. voor practisch Palestinawerk
1664 De vrouw: veertiendaagsch blad gewijd aan de
onderlinge opvoeding der vrouw
1665 De Vrouw: weekblad voor de vrouw in en buiten het
gezin
1666 Vrouwenarbeid. Orgaan van de Vereeniging Nationale
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
1667 Vrouwenbelangen
1668 Vrouwenbelangen
1669 Vrouwenjaarboekje voor Nederland
1670 Vrouwen-wereld: mode-gids en dameslectuur
Pagina 54
PERIODE METHODE
1901-1941 digitalisering
1930-1960 digitalisering
1875-1930 digitalisering
1886-1934 digitalisering
1900
digitalisering
1915-1919 digitalisering
1930-1940 digitalisering
1930-1947 digitalisering
1929-1937 digitalisering
1883-1962 verfilmd
1827-1842 digitalisering
1880-1950
1940-...
1940-1947
1924-1932
1922-1925
1944-1945
1926-1960
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
1944-1945 digitalisering
1875-1898 digitalisering
1903-1907 digitalisering
1895-1896 digitalisering
1852-1920 digitalisering
1914-1930 digitalisering
1930-1940 digitalisering
1906-1973 verfilmd
1934-1940 digitalisering
1893-1922 digitalisering
1940-1940 digitalisering
1898
digitalisering
1946-1969
1951-1960
1905-1920
1888-1900
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
1671 De Vuurslag: vrijzinnig christelijk jeugdblad
1672 VVA : orgaan van de Vereeniging van administrateurs
van landbouwondernemingen in Nederlandsch-Indië
1673 De Waag : algemeen cultureel, politiek en economisch
weekblad voor Nederland
1674 Waak!, weekblad ter verdediging van de belangen der
Joden
1675 Waakt: orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland
1676 Waarheid in liefde : een godgeleerd tijdschrift voor
beschaafde christenen
1677 De wacht
1678 De Wachter
1679 De wachter : tijdschrift
1680 De Wachter. Socialistisch weekblad voor Groningen en
noordelijk Drenthe
1681 De wandelaar: geilllustreerd maandblad gewijd aan
natuurstudie, natuurbescherming, heemschut, geologie,
folklore, buitenleven en toerisme
1682 Wanita untuk ibu, isteri dan wanita Indonesia dalam
rumah tangga
1683 Wapenbroeders : uitgave van en voor de Nederlandsche
strijdkrachten in Nederlandsch-Indië
1684 De Wapens neder
1685 De Wapens neder
1686 De wapens neder: maandorgaan van de Internationale
Anti-Militaristische Vereeniging in Nederland
1687 De ware Jacob
1688 De ware Jacob
1689 De wederopbouw : actueel algemeen fascistisch
maandblad : gewijd aan economische- en sociale zaken
en politiek
1690 De weegschaal
1691 Weekbericht / Handelsvereeniging te Soerabaia
1692 Het weekblaadje voor de roomsche jeugd
1693 Weekblad / Handelsvereeniging te Soerabaia
1694 Het weekblad cinema en theater
1695 Weekblad der belastingen
1696 Weekblad der directe belastingen, invoerrechten en
accijnzen
1697 Weekblad der gezamenlijke diamantbewerkers
vereenigingen
1698 Weekblad Schuttevaêr: hoofdorgaan der
Schippersvereeniging Schuttevaêr, gewijd aan de
belangen van etc.
1699 Weekblad van den Algemeenen Nederlandschen
Diamantbewerkersbond
1700 Weekblad van den Noordbrabantschen Christelijken
Boerenbond
1701 Weekblad van het Regt : verzameling van regtszaken,
bouwstoffen voor wetgeving, mengelwerk
1702 Weekblad vooor het landhuis
1703 Weekblad voor bloembollencultuur. Orgaan van de
Algemeene Vereeniging voor bloembollencultuur te
Haarlem
Pagina 55
PERIODE METHODE
1935-1947 digitalisering
microfilm KIT
1937-1945 verfilmd
digitalisering
1933-1934
1933-1939 digitalisering
1837-1872 digitalisering
1939-1940
1893-1895
1871-1885
1893-1895
digitalisering
digitalisering
verfilmd
digitalisering
1929-1950 digitalisering
1949-1952 microfilm KIT
1946-1949 microfilm KIT
1903-1914 digitalisering
1915-1919 digitalisering
1915-1940 digitalisering
1901-1928 verfilmd
1901-1916 digitalisering
microfilm KIT
1818-1832 digitalisering
microfilm KIT
1916-1941 verfilmd
microfilm KIT
1924-1944 verfilmd
1940-1954 digitalisering
1924-1939 digitalisering
1894-1895 digitalisering
1937-1950 digitalisering
1894-1950 digitalisering
1899-1946 digitalisering
1839-1943 digitalisering
1931
digitalisering
1890-1950 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
1704 Weekblad voor de administratie der directe belastingen,
..
1705 Weekblad voor de jeugd
1706 Weekblad voor den Nederlandschen Bond van Gemeenteambtenaren
1707 Weekblad voor Israëlieten
1708 Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen, uitg. door de
Veereniging ter beoefening van Joodsche
wetenschappen te Rotterdam
1709 Weekblad voor notaris-ambt en registratie
1710 Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie
1711 Weekblad voor vrijmetselaars : orgaan der Vereeniging
"Eendracht maakt macht"
1712 Weest paraat: officieel orgaan van de Nederlandsche
Padvinders
1713 De weg : nationaal weekblad
1714 De wegwijzer voor motorverkeer en toerisme :
maandelijksche mededeelingen van de Koninklijke
Nederlandsch-Indische motor club aan hare
buitengewone en steunende leden
1715 Wekelijksch marktbericht omtrent den producten-,
wissel- en effectenhandel en de scheepvaart /
Handelsvereeniging te Soerabaia
1716 De wekker : weekblad voor onderwijs en opvoeding
1717 De wekker: nieuwe bijdragen voor het onderwijs
1718 Wendingen : maandblad voor bouwen en sieren van
"Architectura et Amicitia"
1719 De wereldkroniek : geïllustreerd nieuwsblad voor
iedereen
1720 Werk en steun: tijdschrift voor steunverlening,
werkverschaffing, jeugdzorg…
1721 Het werkcontract ter Oostkust van Sumatra, ingevolge
Staatsblad 1889, no. 138 (de koelie ordonnantie) / Deli
plantersvereeniging
1722 Werkend volk
1723 Werkende jeugd
1724 Werkende middenstand
1725 De werker : orgaan van den Alg. Nederl.
Mijnwerkersbond en Limburgsche Bestuurdersbonden
1726 De werkgever
1727 De Werkman : Orgaan voor arbeidersvereenigingen
1728 De Werkmansbode
1729 De wervelwind: maandblad voor vrijheid, waarheid en
recht
1730 West-Friesland's "oud en nieuw" / Historisch
Genootschap "Oud West-Friesland"
1731 West-Indie: landbouwkundig tijdschrift voor Suriname
en Curacao
1732 Wet en adat : bladen, gewijd in het algemeen aan het
recht en aanverwante onderwerpen, in het bizonder aan
Indische rechtsbelangen
1733 Wetend werken : voor de Algemene Nederlandse
Bedrijfsbond Mijnindustrie : kaderblad
1734 Wetenschappelijke bladen: eene bloemlezing van
dergelijke werken uit het buitenland voor Nederland
Pagina 56
PERIODE METHODE
1872-1923 digitalisering
1896-1913 digitalisering
1901-1950 digitalisering
1855-1884 digitalisering
digitalisering
1870-1940
1870-1897 digitalisering
1898-1950 digitalisering
1882-1885 digitalisering
1931-1950 digitalisering
1940-1941 digitalisering
microfilm KIT
microfilm KIT
1844-1877 digitalisering
1878-1896 digitalisering
1918-1931 verfilmd /
gedigitaliseerd
1894-1970 verfilmd
1939-1941 digitalisering
microfilm KIT
1942-1945 digitalisering
1952-1964 digitalisering
1934-1948 digitalisering
1925-1959 verfilmd
1923-1925 digitalisering
1868-1876 digitalisering
1877-1917 digitalisering
digitalisering GvN
1942-1945
1926-1950 digitalisering
1916-1924 digitalisering
microfilm KIT
1954-1967 verfilmd
1856-1940 digitalisering
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
1735 Widoeri : maandblad voor inheemsche vrouwen en
meisjes
1736 De Wiekslag
1737 De Wig: orgaan van de Nederlandsche Unie voor
Vrouwenbelangen
1738 Wij voor onze meisjes en jongens
1739 Wij vrouwen : maandblad voor ontwikkeling en
ontspanning / Christen jonge vrouwen federatie
1740 Wij zijn jong
1741 Wij: ons werk - ons leven
1742 De woeker : tijdschrift voor de woekerbestrijding in
Nederlandsch-Indië / Verbond van antiwoekervereenigingen in Nederlandsch-Indië
1743 De wolfsangel : strijdblad voor nederlandsch
volksbewustzijn
1744 Woord en beeld: geïllustreerd maandschrift
1745 Het woord van den mynslaaf : bedrijfskrant voor de
Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg
1746 Zaans groen
1747 De Zaende: maandblad gewijd aan de historie, folklore
en genealogie van de Zaanstreek.
1748 Zaoth-revue, orgaan van de Rotterdamsche
sportvereeniging "Zaoth"
1749
1750
1751
1752
1753
1754
De Zelateur
De Zelateur der HH. Harten van Jezus en Maria
De Zelateur van het liefdewerk
Zendings-almanak voor…
Zendingsstudie Raad: …verslag 19..
Zichronoth, maandelijksche mededeelingen van Zichron
Jaakov Amsterdam
1755 Zilveren trompet, De : orgaan voor de R.K. meisjes en
jonge vrouwen
1756 Zionistische stem, de, correspondentieblad van de
afdeeling Amsterdam van den Nederlanschen
Zionistenbond
1757 Zondagsblad van de vrije socialist: gewijd aan
wetenschap, kunst en letteren
1758 De zondagsbode in doopsgezinde- en verwante
christelijke gemeenten
1759 De zondagsbode: doopsgezind weekblad
1760 Zonneland
1761
Zonneschijn : weekblad voor jong Nederland
1762 Het Zuid-Afrikaansche Tijdschrift (Nieuwe reeks)
PERIODE METHODE
1932-1936 microfilm KIT
1917-1918 digitalisering
1923-1930 digitalisering
1936-1940 digitalisering
1938-1939 microfilm KIT
1952-1959 digitalisering
1935-1942 digitalisering
1940
microfilm KIT
digitalisering GvN
1936-1938
1896-1902 digitalisering
1930
verfilmd
1944-1945 digitalisering
1946-1950 digitalisering
1932-1933
1921-1941
1915-1921
1920-1921
1884
1911-1939
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
digitalisering
1932-1936
1930-1942 digitalisering
digitalisering
1917-1920
1900
digitalisering
1887-1894 digitalisering
1894-1942 digitalisering
1924-1958 digitalisering
digitalisering GvN
1025-1943
1878-1893 digitalisering
1955-1968 digitalisering
1763 Zuid-Holland : tweemaandelijks orgaan van de
Historische Vereniging voor Zuid-Holland onder de
zinspreuk "Vigilate Deo Confidentes"
1764 De zwarte soldaat : blad voor de WA
1940-1945 digitalisering
1765 De zweep : een wreed weekblad : het grootste weekblad
microfilm KIT
van den Oriënt
1766 Zweepje, het, niewu onafhankelijk Israëlietisch orgaan
digitalisering
voor Nederland
1875-1876
1767 Zwemkroniek: officieel orgaan van de Koninklijke
1946-1950 digitalisering
Nederlandse Zwembond
Pagina 57
Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering
opgemaakt: februari 2017
TIJDSCHRIFTTITEL
1768 Zwemkroniek: orgaan van den Nederlandschen
Zwembond en daarbij aangesloten Vereenigingen
1769 Zwemmen en Redden: officieel orgaan van den
Nederlandse Zwem- en Reddingsbond
Pagina 58
PERIODE METHODE
1923-1942 digitalisering
1943-1945 digitalisering
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards