Tarieventabel leges

advertisement
Tarieventabel leges
Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening [20..].
Indeling tarieventabel
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Algemeen
Bestuursstukken
Burgerlijke stand
Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Bouwgerelateerde leges
Gemeentearchief
Kiezersregister
Vastgoedinformatie
Reisdocumenten
Rijbewijzen
Wet op de kansspelen
Drank- en Horecawet
Winkeltijdenwet
Huisvestingswet
Verkeer en vervoer
Diversen
Hoofdstuk 1 Algemeen
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze
tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina
afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet
elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:
per pagina op papier van A4-formaat
per pagina op papier van een ander formaat
kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de
onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in
deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per
kaart, tekening of lichtdruk
vermeerderd met
voor elke dm2 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de ..
dm2 te boven gaat;
een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in
een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen
stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden
opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere
wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ...,
€ ...
€ ...;
€ ....
Hoofdstuk 2 Bestuursstukken
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.2
2.3.2.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
een afschrift van de gemeentebegroting
een afschrift van de gemeenterekening
een afschrift van het burgerjaarverslag
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van:
een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina
een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina
tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:
op de verslagen van de raadsvergaderingen
op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van:
een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per
pagina
een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een
raadscommissie, per pagina
tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:
op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ....
€ ...;
€ ...;
€ ...;
2
2.3.2.2
2.4
2.4.1
2.4.2
2.5
2.5.1
2.5.2
op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van het gemeenteblad
tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op het
gemeenteblad
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
een afschrift van de ....... verordening
enz.
€ ....
€ ...;
€ ....
€ ...;
Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand
3.1
3.1.1
3.1.2.
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.1
3.6
3.6.1
3.6.2
3.7
3.7.1
3.7.2
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een
partnerschap op:
(dag en uren)
(dag en uren)
enz.
Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in
een huwelijk dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap indien
daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de
gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:
(dag en uren)
(dag en uren)
enz.
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een
partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64 , Boek 1, van het
Burgerlijk Wetboek
Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in
een huwelijk dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap in een
bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:
een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering
een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:
alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, voor
zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst
vermelde aangifte
alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde
paren, alsmede geregistreerde partners,voor zover voor plaatsing op die lijst
toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermeld paar
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
afsluiten van een abonnement op het verstrekken van lijsten als in 3.6.1 en
3.6.2 bedoeld:
voor de periode van een maand
voor de periode van drie maanden
€ ...;
€ ...;
€ …;
€ …;
€ ....
€ ….
€ ...;
€ ....
€ ...;
€ ....
€ ...;
€ ...;
3
3.7.3
3.7.4
3.8
3.9
voor de periode van zes maanden
voor de periode van een jaar
Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de
Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een
stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief
zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.
€ ...;
€ ....
€ ....
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.4
4.2.2.5
4.2.3
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.2.1
4.4.2.2
4.4.2.3
4.4.2.4
4.4.2.5
4.5
4.6
Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 4.3
en 4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent
één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
moet worden geraadpleegd.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking
tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens
gedurende de periode van één jaar:
voor 100 verstrekkingen
voor 500 verstrekkingen
voor 1.000 verstrekkingen
voor 5.000 verstrekkingen
voor 10.000 verstrekkingen
tot het afsluiten van een abonnement op het [wekelijks] verstrekken van een
opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en
vestigingen in de gemeente
Voor de toepassing van onderdeel 4.4 wordt onder één verstrekking verstaan
één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking
tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens
gedurende de periode van één jaar:
voor 100 verstrekkingen
voor 500 verstrekkingen
voor 1.000 verstrekkingen
voor 5.000 verstrekkingen
voor 10.000 verstrekkingen
In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in
behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als
bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke
basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ....
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ... .
€ ....
4
Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges
5.1
Algemeen
De bouwgerelateerde leges worden zoveel mogelijk geheven in
overeenstemming met het zogenaamde Model transparantie
bouwgerelateerde leges. De gemeente heeft dit model aangepast aan de
nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Het model heeft alleen betrekking op leges in
relatie tot bouwen en slopen, opgenomen in de onderdelen 5.2 tot en met 5.6.
Dit betreft leges die de gemeente kan heffen voor aanvragen in het kader van
de:
a. Woningwet;
b. Wet ruimtelijke ordening;
c. gemeentelijke bouwverordening;
d. Monumentenwet 1988 en de gemeentelijke erfgoedverordening.
Voor zover in dit hoofdstuk geen begripsomschrijving is opgenomen, geldt voor
de gehanteerde begrippen hetgeen daaronder wordt verstaan in deze
wettelijke bepalingen. De legesheffing in dit hoofdstuk wordt toegepast op de
volgende hoofdcategorieën:
1. legesheffing aanvraag bouwvergunning (zie onderdeel 5.2);
2. verhogingen/aanvullende leges (zie onderdeel 5.3);
3. legesheffing slopen (zie onderdeel 5.4);
4. legesheffing aanlegvergunning (zie onderdeel 5.5);
5. legesheffing overig en voor administratieve kosten (zie onderdeel 5.6);
6. legesheffing gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid (zie
onderdeel 5.7).
Binnen deze hoofdcategorieën gelden nader aangeduide subindelingen.
Ook is nog een restcategorie opgenomen (zie onderdeel 5.8).
5.2
Bouwvergunningen
5.2.1
Algemeen
Op grond van onderdeel 5.2 worden leges geheven, die samenhangen met het
in behandeling nemen van aanvragen tot beoordeling van een:
- schetsplan;
- lichte bouwvergunning;
- reguliere bouwvergunning;
- bouwvergunning eerste fase;
- bouwvergunning tweede fase;
- wijziging bouwvergunning eerste fase.
5
Wanneer de gemeente deze aanvragen in behandeling neemt, toetst zij onder
meer op criteria die geformuleerd staan in het bestemmingsplan, [de
<citeertitel beheersverordening bedoeld in artikel 3.38 Wet ruimtelijke
ordening>], de bouwverordening en het Bouwbesluit. Ook zijn bij deze leges
standaard de kosten inbegrepen die samenhangen met een reguliere toets
aan welstandscriteria. Voor extra toetsing aan welstandscriteria geldt de
verhoging van leges, genoemd in onderdeel 5.3.2.
5.2.2
Begripsbepaling bouwkosten
Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom
bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve
voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te
voeren werk, exclusief omzetbelasting, of voor zover deze ontbreekt een
raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad
NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of
gewijzigd.
Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt
wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde
in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand
brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.
5.2.3
Aanvraag beoordeling schetsplan/vooroverleg
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
beoordeling van een op basis van een schetsplan uitgewerkt bouwplan:
van de bouwkosten zoals die bij een daadwerkelijke aanvraag zouden worden
vastgesteld.
5.2.4
5.2.4.1
5.2.4.2
5.2.4.3
5.2.5
5.2.5.1
5.2.5.2
…%
Aanvraag lichte bouwvergunning
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een
lichte bouwvergunning:
indien de bouwkosten niet meer dan € … bedragen
van de bouwkosten met een minimumtarief van € …;
indien de bouwkosten meer dan € … en minder dan € … bedragen
van de bouwkosten;
indien de bouwkosten meer dan € … en minder dan € … bedragen
van de bouwkosten;
etc.
[met een maximum van
…%
…%
…%
€ ….]
Aanvraag reguliere bouwvergunning
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een
reguliere bouwvergunning:
indien de bouwkosten niet meer dan € … bedragen
van de bouwkosten met een minimumtarief van
indien de bouwkosten meer dan € … en minder dan € … bedragen
van de bouwkosten;
…%
€ …;
…%
6
5.2.5.3
5.2.6
5.2.6.1
5.2.6.2
5.2.6.3
5.2.7
5.2.7.1
5.2.7.2
5.2.7.3
5.2.8
5.2.8.1
5.2.8.2
5.2.8.3
indien de bouwkosten meer dan € … en minder dan € … bedragen
van de bouwkosten;
etc.
[met een maximum van
…%
€ ….]
Aanvraag bouwvergunning eerste fase
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een
reguliere bouwvergunning eerste fase:
indien de bouwkosten niet meer dan € … bedragen
van de bouwkosten met een minimumtarief van
indien de bouwkosten meer dan € … en minder dan € … bedragen
van de bouwkosten;
indien de bouwkosten meer dan € … en minder dan € … bedragen
van de bouwkosten;
etc.
[met een maximum van
…%
€ …;
…%
…%
€ ….]
Aanvraag bouwvergunning tweede fase
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een
reguliere bouwvergunning tweede fase:
indien de bouwkosten niet meer dan € … bedragen
van de bouwkosten met een minimumtarief van
indien de bouwkosten meer dan € … en minder dan € … bedragen
van de bouwkosten;
indien de bouwkosten meer dan € … en minder dan € … bedragen
van de bouwkosten;
etc.
[met een maximum van
…%
€ …;
…%
…%
€ ….]
Aanvraag wijziging bouwvergunning eerste fase
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een
wijziging van een verleende bouwvergunning eerste fase:
indien de bouwkosten niet meer dan € … bedragen
van de bouwkosten met een minimumtarief van
indien de bouwkosten meer dan € … en minder dan € … bedragen
van de bouwkosten;
indien de bouwkosten meer dan € … en minder dan € … bedragen
van de bouwkosten;
etc.
[met een maximum van
5.3
Verhogingen/aanvullende leges
5.3.1
Algemeen
…%
€ …;
…%
…%
€ ….]
7
Wanneer de gemeente bij de behandeling van de aanvraag bouwvergunning
een extra toets moet uitvoeren voordat een besluit over het verlenen van de
vergunning kan worden genomen, worden de leges genoemd in onderdeel 5.2
verhoogd, dan wel worden aanvullend leges geheven.
Het gaat om de volgende extra toetsingen:
- extra toetsing welstand (zie onderdeel 5.3.2);
- beoordeling bodemrapport (zie onderdeel 5.3.3);
- verplicht advies agrarische commissie (zie onderdeel 5.3.4);
- achteraf ingediende aanvraag (zie onderdeel 5.3.5);
- beoordeling aanvullende gegevens (zie onderdeel 5.3.6);
- projectbesluit/buiten toepassingverklaring (zie onderdeel 5.3.7);
- wijziging of ontheffing bestemmingsplan (zie onderdeel 5.3.8);
- bestemmingsplan in voorbereiding (zie onderdeel 5.3.9);
- toetsing of ontheffing in het kader van een exploitatieplan (onderdeel 5.3.10).
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
Extra toetsing welstand
Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, in verband met
een extra toetsing aan welstandscriteria, indien:
bij de aanvraag van een lichte bouwvergunning het bouwplan niet voldoet aan
de gestelde criteria in de welstandsnota, verhoogd met
zich tijdens de beoordeling van de aanvraag wijzigingen voordoen in het
bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, verhoogd
met
5.3.3
Beoordeling bodemrapport
5.3.3.1
5.3.3.2
Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de
aanvraag van een bouwvergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts kan
worden afgehandeld wanneer:
een milieukundig bodemrapport wordt beoordeeld, verhoogd met
een archeologisch bodemrapport wordt beoordeeld, verhoogd met
5.3.4
Verplicht advies agrarische commissie
Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de
aanvraag van een bouwvergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts kan
worden afgehandeld wanneer een advies van de agrarische commissie wordt
beoordeeld, verhoogd met
5.3.5
€ ….
€ …;
€ ….
€ ….
Achteraf ingediende aanvraag
Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de
aanvraag van een bouwvergunning wordt ingediend na aanvang of
gereedkomen van de bouw, verhoogd met
5.3.6
€ …;
…%.
Beoordeling aanvullende gegevens
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens
die worden ingediend nadat de aanvraag van de bouwvergunning al in
behandeling is genomen:
…%
8
van de leges zoals die berekend zijn in het kader van de aanvraag van de
bouwvergunning zoals omschreven in onderdeel 5.2.
5.3.7
5.3.7.1
5.3.7.2
5.3.7.3
5.3.8
Projectbesluit/buiten toepassingverklaring
Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de
aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan artikel 3.10
(projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wet ruimtelijke
ordening wordt toegepast:
indien de bouwkosten niet meer dan € … bedragen, verhoogd met
van de bouwkosten met een minimumtarief van
indien de bouwkosten meer dan € … en minder dan € … bedragen, verhoogd
met
van de bouwkosten;
indien de bouwkosten meer dan € … en minder dan € … bedragen, verhoogd
met
van de bouwkosten;
etc.
[met een maximum van
5.3.8.3
5.3.8.4
5.3.9
Bestemmingsplan in voorbereiding
5.3.8.2
Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de
aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan of artikel 50,
derde lid, onder a, van de Woningwet wordt toegepast, verhoogd met
5.3.10
5.3.10.1
5.3.10.2
…%
€ ….].
€ ….
(differentiatie naar soort):
Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de
aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan:
artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening wordt
toegepast, verhoogd met
artikel 3.6, eerste lid, onder c of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke
ordening wordt toegepast, verhoogd met
artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met
5.3.8.1
…%
Wijziging of ontheffing bestemmingsplan
Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de
aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan artikel 3.6,
eerste lid, onder a of c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke
ordening wordt toegepast, verhoogd met
Alternatief
…%
€ …;
€ …;
€ …;
€ …;
€ …;
€ ...,
Toetsing of ontheffing in het kader van een exploitatieplan
Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de
aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan:
toetsing aan een exploitatieplan dient plaats te vinden, verhoogd met
een ontheffing als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke
ordening wordt verleend, verhoogd met
€ ...;
€ …;
9
5.3.10.3
artikel 50a, derde lid, van de Woningwet wordt toegepast, verhoogd met
5.4
Slopen
5.4.1
Begripsbepaling sloopkosten
€ ….
Onder sloopkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan: de aanneemsom exclusief
omzetbelasting als bedoeld in paragraaf 1, lid 1 van de Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor
het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de
sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.
Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt
wordt in dit hoofdstuk onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde
in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het
bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.
5.4.2
5.4.2.1
5.4.2.2
5.4.2.3
5.4.3
Sloopvergunning
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een
sloopvergunning als bedoeld in:
artikel 3.3, aanhef en onder b, of artikel 3.38, derde lid, aanhef en onder b, van
de Wet ruimtelijke ordening:
van de sloopkosten met een minimum van
[en een maximum van
artikel 37, eerste lid, van de Monumentenwet 1988:
van de sloopkosten met een minimum van
[en een maximum van
<artikel 8.1.1> van de Bouwverordening:
van de sloopkosten met een minimum van
[en een maximum van
…%
€…
€ …];
…%
€…
€ …];
…%
€…
€ …].
Sloopmelding
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als
bedoeld in <artikel 8.2.1> van de Bouwverordening
€ ….
Alternatief
5.4.4
5.4.4.1
5.4.4.2
5.4.4.3
5.5
Verhogingen
Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.4.2 wordt, indien de
aanvraag van een sloopvergunning:
krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een
archeologisch bodemrapport wordt beoordeeld, verhoogd met
betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend
product aanwezig is, verhoogd met
betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan een
ontheffing als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke
ordening wordt verleend, verhoogd met
€ …;
€ …;
€ ….
Aanlegvergunning
10
5.5.1
Begripsbepaling aanlegkosten
Onder aanlegkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan: de aanneemsom
exclusief omzetbelasting als bedoeld in paragraaf 1, lid 1 van de Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor
het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de
aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.
Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door
zelfwerkzaamheid geschieden wordt in dit hoofdstuk onder aanlegkosten
verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten
worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag
betrekking heeft.
5.5.2
5.5.2.1
5.5.2.2
5.5.2.3
Aanvraag aanlegvergunning
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een
vergunning als bedoeld in artikel 3.3, aanhef en onder a, of artikel 3.38, derde
lid, aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (aanlegvergunning):
indien de aanlegkosten niet meer dan € … bedragen
van de aanlegkosten met een minimumtarief van
indien de aanlegkosten meer dan € … en minder dan € … bedragen
van de aanlegkosten;
indien de aanlegkosten meer dan € … en minder dan € … bedragen
van de aanlegkosten;
etc.
[met een maximum van
…%
€ …;
…%
…%
€ ….]
Alternatief
5.5.3
5.5.3.1
5.5.3.2
5.5.3.3
5.5.3.4
Verhogingen
Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.5.2 wordt, indien de
aanvraag van een aanlegvergunning:
krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een
archeologisch bodemrapport wordt beoordeeld, verhoogd met
betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan artikel
3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wet
ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met
betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan artikel
3.6, eerste lid, onder a of c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, van de Wet
ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met
betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan een
ontheffing als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke
ordening wordt verleend, verhoogd met
5.6
Overig/administratief
5.6.1
Algemeen
€ …;
€ …;
€ …;
€ ….
11
Op grond van dit onderdeel worden leges geheven voor dienstverlening die
doorgaans een relatie heeft met bouwactiviteiten of gerelateerd is aan (extra)
administratieve handelingen. Tot slot komt de teruggaaf van een deel van de
leges aan de orde.
5.6.2
Overschrijven vergunningen of ontheffingen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
wijzigen van de tenaamstelling van een verleende bouw-, sloop- of
aanlegvergunning of ontheffing
5.6.3
Aanvraag wijziging vergunning als gevolg van wijziging bouwplan
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
wijziging van een vergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden
beoordeeld, geringe wijziging in het bouwplan
5.6.4
Bestemmingswijzigingen
5.6.4.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
wijziging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder
a, van de Wet ruimtelijke ordening of tot het verkrijgen van een ontheffing als
bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, van de
Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor
een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of
werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een besluit als bedoeld in artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40
(buiten toepassingverklaring) van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen
sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen
sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is
vereist
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van
de Wet ruimtelijke ordening
5.6.4.2
5.6.4.3
5.6.5
€ ....
€ ....
€ ….
€ ….
Ontheffing verbodsbepaling in exploitatieplan
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een
ontheffing van het verbod om bepaalde werken of werkzaamheden uit te
voeren als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening
5.6.7
€ ….
Ontheffing verbodsbepaling in voorbereidingsbesluit
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een
ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik van gronden of
bouwwerken als bedoeld in artikel 3.7, vierde lid, van de Wet ruimtelijke
ordening
5.6.6
€ ….
€ ….
Toetsen bepaalde werken of werkzaamheden aan exploitatieplan
12
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag te
toetsen of voorgenomen werken of werkzaamheden voor het bouwrijp maken
van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen of het inrichten van
de openbare ruimte in het exploitatiegebied voldoen aan de eisen en regels
van een exploitatieplan
5.6.8
Monumentenvergunning
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een
vergunning als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Monumentenwet 1988
of <artikel 10, tweede lid,> van de <citeertitel Erfgoedverordening 2008
Gemeente …>
5.6.9
€ ....
€ ….
Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag bouw-, sloop- of
aanlegvergunning
5.6.9.1
5.6.9.2
5.6.9.3
5.6.10
Wanneer een aanvrager zijn aanvraag bouw-, sloop- of aanlegvergunning
intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt
een deel van de leges teruggegeven. De teruggaaf bedraagt:
indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van <…> weken na
het in behandeling nemen ervan
van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde leges;
indien de aanvraag wordt ingetrokken na <…> weken en binnen <…> weken
na het in behandeling nemen ervan
van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde leges;
indien de aanvraag wordt ingetrokken na <…> weken en binnen <…> weken
na het in behandeling nemen ervan
van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde leges.
Een bedrag minder dan € <…> wordt niet teruggegeven.
…%
…%
…%
Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende bouw-, sloop- of
aanlegvergunning
Wanneer de gemeente een verleende bouw-, sloop- of aanlegvergunning
intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, wordt een deel van de leges
teruggegeven, mits deze aanvraag is ingediend binnen <… maanden/… jaren>
na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is
gemaakt. De teruggaaf bedraagt:
van de verschuldigde basisleges bedoeld in de onderdelen 5.2.4 tot en met
5.2.8, onderscheidenlijk 5.4.2 of 5.5.2, met dien verstande dat een bedrag
minder dan € <…> niet wordt teruggegeven.
5.6.11
…%
Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een bouw-, sloop- of
aanlegvergunning
Wanneer de gemeente een bouw-, sloop- of aanlegvergunning weigert, wordt
een deel van de verschuldigde leges teruggegeven. De teruggaaf bedraagt:
van de verschuldigde basisleges bedoeld in de onderdelen 5.2.4 tot en met
5.2.8, onderscheidenlijk 5.4.2 of 5.5.2, met dien verstande dat een bedrag
minder dan € <…> niet wordt teruggegeven.
…%
13
5.7
5.7.1
5.7.2
5.8
Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:
een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning als bedoeld in
artikel 2.11.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken
een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het
brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in <artikel 2, eerste lid> van
de brandbeveiligingsverordening
€ ...;
€ ....
Overig
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere
beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is
opgenomen
€ ....
Hoofdstuk 6 Gemeentearchief
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het
gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van:
een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per
pagina
een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk
€ ....
€ ...;
€ ....
Hoofdstuk 7 Kiezersregister
7.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als
kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet
€ ....
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
8.1
8.1.1
8.1.1.1
8.1.1.2
8.1.2
8.2
8.2.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan,
voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld
in onderdeel 8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan
in formaat A4 of kleiner, per bladzijde
in formaat A3
tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan,
voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld
in onderdeel 8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per dm 2 lichtdruk
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:
de gemeentelijke gebouwenregistratie
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ...;
14
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet
de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de
Monumentenwet 1988
het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van
de Monumentenwet 1988
het register bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de Woningwet
de kadastrale massale output
het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke
beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie
ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van kopieën van:
het gemeentelijke adressenbestand, per adres
het relatiebestand adreskadastraal perceel, per gelegde relatie
het adrescoördinatenbestand, per adrescoördinaat
de gebouwenregistratie
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€….
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ....
Hoofdstuk 9 Reisdocumenten
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.2.1
9.2.2
9.2.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor
vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden
bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 9.1.1 (zakenpaspoort)
tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op
grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt
behandeld (faciliteitenpaspoort)
tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2
en 9.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument
tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds
uitgegeven reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3
tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 9.1.5 in een
reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3
tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)
De tarieven als genoemd in de onderdelen 9.1.1 tot en met 9.1.3 alsmede in
9.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van
Het tarief als genoemd in 9.2.1 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van
een nieuw reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3 en het bijschrijven
van één of meer kinderen als bedoeld in 9.1.4, slechts één keer per
reisdocument berekend.
Het tarief als genoemd in onderdeel 9.1.5 wordt bij een spoedlevering
vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ....
€ ...;
€ ....
15
Hoofdstuk 10 Rijbewijzen
10.1
10.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs
Het tarief genoemd in onderdeel 10.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd
met
€ ....
€ ….
Hoofdstuk 11 Wet op de kansspelen
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.2
11.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de
Wet op de kansspelen:
voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat
voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor
de eerste speelautomaat
en voor iedere volgende speelautomaat
voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van ...
[langer dan vier jaar] of voor onbepaalde tijd
voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode
van ... [langer dan vier jaar] of voor onbepaalde tijd, voor de eerste
speelautomaat
en voor iedere volgende speelautomaat
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de
kansspelen (loterijvergunning)
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de
kansspelen (prijsvraagvergunning)
€ ...;
€ ...
€ ...;
€ ...;
€ ...
€ ....
€ ....
€ .....
Hoofdstuk 12 Drank- en Horecawet
12.1
12.2
12.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als
bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en
Horecawet
€ ....
€ ....
€ ….
Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet
13.1
13.1.1
13.1.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het
Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet
tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 13.1.1 bedoelde
ontheffing over te dragen aan een ander
€ ...;
€ ...;
16
13.1.3
tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 13.1.1 bedoelde ontheffing
€ ....
Hoofdstuk 14 Huisvestingswet
14.1
14.1.1
14.1.2
14.1.3
14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7,
eerste lid, van de Huisvestingswet
tot het inschrijven in een register van woningzoekenden als bedoeld in artikel
14 van de Huisvestingswet
tot het verstrekken van gegevens uit het register van woningzoekenden als
bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingswet, voor elke in dat register vermelde
woningzoekende
tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van
woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30 , eerste
lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet
tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met
andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de
Huisvestingswet
tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige
woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid,
onderdeel c, van de Huisvestingswet
tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de
Huisvestingswet
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ....
Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer
15.1
15.1.1
15.1.2
15.1.3
15.1.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het
Voertuigreglement
tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49
van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
tot het verkrijgen of wijzigen van een concessie als bedoeld in artikel 20, vierde
lid, van de Wet personenvervoer 2000
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ....
Hoofdstuk 16 Diversen
16.1
16.1.1
16.1.2
16.1.3
16.2
16.2.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag
tot het verkrijgen van een attestatie de vita
tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een gemeentegarantie
€ ...;
€ ...;
€ ....
€ ...;
17
16.2.2
16.3
16.3.1
16.3.1.1
16.3.1.2
16.3.2
16.3.3
16.4
16.5
16.6
16.6.1
16.6.2
16.7.1
16.7.1.1
16.7.1.2
16.7.1.3
16.7.1.4
16.7.1.5
16.7.2
tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente
gegarandeerde hypothecaire geldlening
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een
bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:
bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:
ten hoogste 100 pagina’s, per pagina
met een maximum per bericht van
meer dan 100 pagina’s
bij verstrekking anders dan op papier
dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking,
moeilijk toegankelijke gegevensverwerking
Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 16.3.1, 16.3.2 en
16.3.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de
hoogste gevraagd.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld
in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel ...van de [naam
verordening]
enz.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband
met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van
uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de
Telecommunicatiewet
indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen,
alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in
of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met
indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor
zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per
strekkende meter sleuf verhoogd met
indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen
gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het
netwerk, verhoogd met
indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling
van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet,
verhoogd met
indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel
plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in
behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten,
blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en
wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in 16.7.1.5 is uitgebracht, wordt een melding
in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting
aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde
werkdag schriftelijk is ingetrokken.
€ ....
€ ...;
€ ...;
€ ...;
€ ....
€ ....
€ ....
€ ...;
€ ...,
€ ....
€ ....
€ ...;
€ …;
18
16.8
16.9
16.9.1 € …;
16.9.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een verklaring in het kader van de regeling beëindiging
veehouderijtakken (RBV)
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang,
per uittreksel
inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel
46 van de Wet Kinderopvang, per verstrekking
€ ….
€ ….
Behorende bij raadsbesluit van [datum]
De griffier van [gemeentenaam],
19
Download