Hans Casteleyn is afgestudeerd aan het

advertisement
Hans Casteleyn is afgestudeerd aan het Lemmensinstituut te Leuven
voor piano, orkestdirectie, hogere analyse, harmonie, contrapunt en
fuga. Hij geeft les piano en algemene muziektheorie aan de
muziekacademie ‘De Noorderkempen’ en dirigeert verscheidene
orkesten.
Sinds 2002 leidt hij het Euregio Jeugdorkest (EJO), een
grensoverschrijdend orkest voor talentvolle jeugd dat internationaal
hoge toppen scheert en waarmee hij optreedt in binnen- en
buitenland.HansCasteleynenhetEJOontvingenverschillendeprijzen,
o.a. de tweejaarlijkse ‘Van Udenhout-Chappin’ prijs (NL, 2008), de internationale ‘VisserNeerlandia’prijs(2008)endeeersteHartvanBrabantAward(2013).In2013wonnenzede
eerste prijs van het prestigieuze Summa Cum Laude Youth Music Festival in Wenen. Hans
Casteleyn nam met het EJO een achttal cd’s op, waaronder de wereldpremière van het
vioolconcertovandeBelgischecomponistEmmanuelDurlet.
Sinds 2004 is hij dirigent van het Leuvens Alumni Orkest (LAO), dat hij in meer dan 70
concerten dirigeerde: grote klassieke werken, zelden uitgevoerde composities en originele
muzikalekindersprookjes.EenhoogtepuntwasdeconcertreizennaarChinainmei2010en
november2016.
HansCasteleynverdiendeookzijnsporenindeharmoniewereld.Zoleiddehijvan2002tot
2010hetbefaamdeharmonieorkestSt.-CeciliaSchelle,eenorkestuitdehoogsteafdeling.In
november2014dirigeerdehijeenuitgebreidharmonieorkestenmeerdan300uitvoerders
indewereldpremièrevandemusical‘1814,deVergetenVeldslag’.
Hij treedt geregeld op met internationale topsolisten: Anneleen Lenaerts (soloharpiste
Wiener Philharmoniker), Carel Kraaijenhof (bandoneon, Nederland), Johan Van Iersel (solo
cellistConcertgebouworkestAmsterdam),AnneCambier,LiebrechtVanbeckevoortenYossif
Ivanov(laureatenKoninginElisabethwedstrijd),PaulineOostenrijk(solohoboïsteResidentie
Orkest),EliotLawson,TimoraRosler,JefNeve,CandyDulferenveleanderen.
Hans Casteleyn wordt regelmatig gevraagd als gastdirigent bij professionele orkesten in
binnen-enbuitenland.ZodirigeerdehijhetJubileumMozarteumOrkest(Antwerpen2006),
het ensemble Vox Amicorum (Dordogne 2009, Brussel en Parijs 2010), het Qingdao
SymphonyOrchestra(China2013),hetOrquestradeUniversidadedoMinho(Portugal2013
en 2014) het Jiangsu Symphony Orchestra (China 2014) e.a. Hij mocht reeds optreden in
prestigieuze zalen als ‘De Doelen’ (Rotterdam), het ‘Wiener Konzerthaus’ en de beroemde
GoudenZaalvanhet‘Musikverein’(Wenen).Injuni2015debuteerthijmethetEJOinhet
ConcertgebouwvanAmsterdammetMahler’smonumentale2desymfonie.
HetrepertoirevanHansCasteleynbevatwerkvanzowatallebelangrijkecomponistenvan
HaydntotBernstein,maarhijheeftookverschillendecreatiesvanhedendaagsecomposities
opzijnnaamstaan.
Download