omdat jeugdwerk meer is dan een hobby

advertisement
OMDAT JEUGDWERK
MEER IS DAN EEN
HOBBY ……….!
Presentatie klankbordgroep Jeugdwerk 16 juni 2011
Geschiedenis HSJJ
Initiatiefnemer ds. G. Broere, ‘t Harde.
1982
Doel: professionele ondersteuning voor
het kerkelijk jeugdwerk.
 Stichtingsvorm voor ogen.
 Handen in één door 5 Hervormde
gemeenten te weten: Elburg, ‘t Harde,
Oldebroek, Oosterwolde en Wezep.
 Support en financiële ondersteuning door
burgerlijke gemeenten Elburg en
Oldebroek.



De jeugdwerkadviseurs 1982 – heden
Henk van Dam 1982 - 1985
Albert Strijker 1985 – 1990
Mees Hendriksen 1990 – 1999
Gert Schouten 1999 – 2008
Cor Jan Kolijn 2000 – heden
Erika Slendebroek 2008 - heden
Organisatie HSJJ (1)

Officieel 2 stichtingen:
 (1) HSJJ Oldebroek
 (2) HSJJ Elburg.

Naast een eigen bijdrage van de
deelnemende kerken ontvangt de Stichting
subsidie (o.a. gebruikt voor de
begeleiding/ondersteuning van de vele
vrijwilligers) van de burgerlijke gemeenten
Oldebroek en Elburg.
Organisatie HSJJ (2)
Deelnemende kerkelijke
Hervormde gemeenten:
Burgerlijke gemeenten
Oldebroek/‘t Loo
Oosterwolde/Noordeinde
Wezep/Hattemerbroek
&
Oldebroek
&
Elburg
‘t Harde en Elburg
Herv. Stichting voor Jeugden Jongerenwerk
Oldebroek en Elburg
Taken HSJJ





Hoofdtaak: bieden van professionele (1,36 fte)
ondersteuning aan de ruim 850 vrijwilligers actief in
het kerkelijk jeugdwerk (gem. Oldebroek en
Elburg).
Tevens: Meedenken en meewerken aan het
gemeentelijk integraal jeugdbeleid van de
gemeenten Elburg en Oldebroek.
Het organiseren van regionale activiteiten (de
regionale tieneravonden en club ABBA)
Vertegenwoordigen van het kerkelijk jeugdwerk in
diverse netwerken.
Op projectbasis ondersteuning bieden ten dienste
van het jeugdwerk dat geen deel uitmaakt van de
Stichting (bijv: Hervormde kerk Doornspijk).
HSJJ : planmatig werken!





Maken van afspraken en aangeven prestatie
-indicatoren i.o.m. kerkelijke en burgerlijke
gemeenten.
Jaarplannen opstellen.
Afstemming en samenwerking met SCW en
WIEL.
Verantwoording afleggen via jaar- en
seizoensverslagen
Evaluatie - /overlegmomenten met kerkelijke
en burgerlijke gemeenten.
Inbreng Jeugdwerkadviseurs HSJJ in lokaal
kerkelijk jeugd- en jongerenwerk (1)





De begeleiding en coördinatie bij het
opstellen van meerjaren
jeugdwerkbeleidsplannen.
Zorgdragen voor toerusting/-cursussen
leidinggevenden.
Het ‘geheugen’ (continuïteit) van/in de
jeugdraden.
Adviseren van jeugdraden en kerkenraden op
tal van terreinen betreffende het jeugdwerk.
Landelijk en regionaal zicht op het jeugd- en
jongerenwerk (ontwikkelingen / trends).
Inbreng Jeugdwerkadviseurs HSJJ in lokaal
kerkelijk jeugd- en jongerenwerk (2)




Aandacht en programma-ideeën voor relevante
jeugd- en jongerenthema’s (Drank de Baas)
Het op de kaart zetten van het jeugddiaconaat
(zorgdragen en hulp bieden aan je (jonge)
naaste).
Initiëren van zomeractiviteiten, zoals: VBW/VBF,
kampen en zomer-OJW.
Het coördineren van de regionale club voor
thuiswonende verstandelijk gehandicapten (Club
‘ABBA’).
Inbreng Jeugdwerkadviseurs HSJJ in het
integraal jeugdbeleid Elburg en Oldebroek

Deelname aan en spreekbuis van de kerken
in de Regiegroep Jeugdbeleid (Elburg) en
Stuurgroep Jeugd en Onderwijs (Oldebroek).
 Deelname aan en spreekbuis van de kerken
in de 12+ Netwerken Elburg en Oldebroek.
 Bijdrage leveren aan preventieprojecten
m.b.t. middelengebruik en gedrag.
 Samen met SCW beschikbaar voor
cursussen en trainingen voor het ‘breed
jeugdwerk’.
Financiële bijdragen
(bedragen 2010 – afgeronde bedragen)

Burgerlijke gemeente Elburg


Kerkelijke gemeente Elburg (JWA-deel) 10.800
Kerkelijke gemeente ‘t Harde
5.400

Burgerlijke gemeente Oldebroek
18.000



Kerkelijke gemeente Oldebroek
Kerkelijke gemeente Oosterwolde
Kerkelijke gemeente Wezep
5.000
1.400
5.000
-
Jaarlijks overleg met de financierende instellingen
Totale kosten bestaan op 6.000 Euro na uit salaris en
werkgeverslasten. Overige kosten betreffen reiskosten,
verzekeringen, telefonie, computers, accountant etc.
-
33.000
Bestuursleden anno 2011
Dhr. J. van
Renselaar
voorzitter stg
Oldebroek
Namens wijk 1/3 WezepHattemerbroek
Mw. N. van Oenevan Gelder
2e penningmeester
Namens wijk 2/4 WezepHattemerbroek
Dhr. J. Zegers
bestuurslid
Namens kerkenraad Oosterwolde
Dhr. R. van ’t Slot
1e secretaris
Namens AK Oldebroek
Dhr. W. Prins
2e secretaris
Namens kerkenraad ‘t Harde
Dhr. L. Zegers
1e penningmeester
Namen kerkenraad Wijk Oost
Elburg
Dhr. B. Wubs
voorzitter stg Elburg Namens kernraad Wijk West
Elburg
Download