NWEA Visie 2030

advertisement
NWEA Visie 2030
Opzet
• Doel sessie:
• Toelichten visie NWEA
• Input Energiedialoog
• Presentatie visie Wind op Land
en Wind op Zee
• Vragen
• Discussie
Inleiding (1)
Doel:
Lange termijn visie om rol en potentie windenergie als dragende pijler
onder duurzame energievoorziening te laten zien. Gericht op 2030 met
doorkijk naar 2050
Primaire doelgroep:
politiek en beleidsmakers
Inleiding (2)
NWEA gaat visie gebruiken voor:
• Energiedialoog
• Verkiezingen 2017
• Energieakkoord 2.0
• Beleidsvisie Energie eind 2016 (EZ)
Visie wordt 16 juni formeel gepresenteerd door Hans Timmers (plenaire sessie winddagen)
Cijfers en ontwikkelingen
• Elektriciteitsverbruik
– EU in 2050: 50% toename door elektrificatie
– Vertaald naar NL: 463 PJ (2030) en 555 PJ (2050)
• Wind op Zee
– Nationaal Waterplan 2016-2021: 17 GW bruto (+/12 GW netto)
– Energierapport: technisch potentieel NL is 34 GW,
Energy Odessey: 250 GW op de Noordzee
• Wind op Land
– 8 GW (Energierapport) - 12 GW inpasbaar
– NEV 2015: WoL zonder subsidie in 2030
Uitgangspunten Visie
•
•
•
•
Transitie naar duurzaam is onomkeerbaar
We gaan naar ander energiesysteem
We worden energieonafhankelijkheid
Energie is een Europese uitdaging
Visie NWEA 2030
• Een nationale Duurzame Energiedoelstelling van 33%
in 2030
• Uitvoeren Energieakkoord heeft eerste prioriteit
• Energie Akkoord 2.0 en SDE+ als stimuleringssysteem
• Alle technieken zijn nodig
Visie NWEA 2030
Hierbij verwacht NWEA:
•
In het energiesysteem in 2050 wind één van de dominante
energiebronnen in NW-Europa is  Wind is de bron voor
Nederland
•
Wind in 2030 50-70% van de elektriciteitsvoorziening levert
•
Wind op land één van de goedkoopste duurzame bronnen
blijft, en nu al kosteneffectief is (fossiel levert onder
kostprijs)
•
Wind op zee het volume levert en zorgt voor
werkgelegenheid en versterking economie en exportpositie
Europese
ontwikkelingen
• Political declaration
• Cost reduction
WindEurope
statement
• Visie TenneT/
Energy Odessey
Visie WOZ (1)
•
•
Doorzetten huidige overheidsbeleid:
vasthouden aan koppeling marktuitrol
(overheid) en kostprijsreductie (markt)
Opschalen tot minimaal 15 GW in 2030: 1 GW per
jaar
Huge potential North Sea
Visie WOZ (2)
• Wind op zee zorgt voor groei
economie, werkgelegenheid en
versterking exportpositie offshore
industrie
• Gezamenlijke regie tussen sector en
overheid
• 60% kostenreductie in 2030. Wind
op zee is kosteneffectief vóór 2030
Visie WOL (1)
Tot 2020: uitvoeren Energieakkoord en SDE+
Doelstelling 6000MW halen
Trend: meer ruimte voor gemeenten, regionale samenwerking (VNG, IPO,
Omgevingswet, beleid EZ)
Na 2020: inzetten op gebiedsgerichte aanpak: nationale duurzame
energiedoelstelling vertaalt naar regionale energiestrategieën
Visie WOL (2)
Krijgt wind dan nog wel kans? Ja:
•
Goedkoopste optie
•
Alle technieken zijn nodig
NWEA pleit niet voor aparte doelstelling voor wind op land
NWEA pleit wel voor regionale verdeling kosten: als regio kiest voor duurdere
opties, dan moet (deel van) meerprijs worden meebetaald door de regio
Stelling 1
Een CO2-doel geeft voldoende
investeringszekerheid voor windenergie (land en
zee)
Stelling 2
De nationale doelstelling (CO2 of DE) moet gelijk
worden verdeeld over de regio’s
Hoe wordt wind op zee verdeeld over de regio’s?
Stelling 3
Bij regionale energiestrategieën hoort ook
regionale financiële verantwoordelijkheid
Stelling 4
De overheid moet voor wind op land én wind op zee
een goede verdeling van lusten en lasten
afdwingen
Stelling 5
De aanwezigheid van de gasindustrie op zee is een
kans voor de windsector
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards