gedragscode

advertisement
Randstad Group policy
Title
Business Principles
Effective date
27-11-2009
Function
Group Legal
Document number
BP_version1_27112009
Als marktleider op het gebied van HR-dienstverlening die de wereld van werk vorm wil geven, erkent
Randstad de noodzaak om altijd met integriteit te handelen en mensenrechten te eerbiedigen. De
Business Principles van Randstad zijn gebaseerd op en ondersteunen onze kernwaarden: kennen, dienen,
vertrouwen, simultane belangenbehartiging en streven naar perfectie.
Deze waarden bieden ons een leidraad om te doen wat goed is. De Business Principles dragen een
positief beeld uit, bieden ons een handleiding om de kernwaarden na te leven en zorgen ervoor dat de
behoeften van de wereld waarin wij werken, onze bedrijfsvoering en ons persoonlijk gedrag op elkaar
afgestemd zijn en elkaar versterken.
Randstad heeft het Global Compact van de Verenigde Naties ondertekend, steunt de daarin genoemde
tien principes met betrekking tot mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en
corruptiebestrijding en leeft deze na. De principes met betrekking tot arbeidsomstandigheden zijn
uiteengezet in de Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work van de Internationale
Arbeidsorganisatie (ILO): vrijheid van vereniging en het recht om collectief te onderhandelen, de
uitbanning van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid, effectieve afschaffing van kinderarbeid
en de uitbanning van discriminatie met betrekking tot werk en beroep. Wij zetten ons ervoor in om de
principes van het Global Compact onderdeel te laten uitmaken van de strategie, de cultuur en de
dagelijkse bedrijfsvoering van Randstad en de tien principes worden dan ook beschouwd als onderdeel
van onze Business Principles.
Randstad erkent dat het ook een verantwoordelijkheid draagt jegens haar externe relaties. In de omgang
met haar kandidaten, leveranciers, klanten en andere zakenpartners streeft Randstad ernaar om de
Business Principles hoog te houden en een continue actieve dialoog te stimuleren met mensen die
betrokkenen zijn bij de wereld van werk.
De Business Principles bevatten onze minimumstandaarden. Naast deze standaarden moeten wij er voor
zorgen dat wij altijd alle wetten, mensenrechtenprincipes en de interne beleidsregels en procedures van
Randstad naleven. Niemand heeft het recht om deze te schenden. Indien de Business Principles strijdig
zijn met de lokale wetgeving, dan moet de lokale wetgeving worden gevolgd, maar moet er getracht
worden om te handelen in de geest van de Business Principles. Een aantal van de principes van de
Business Principles zullen indien nodig in detail uitgewerkt worden in afzonderlijke Beleidsregels en
Procedures van Randstad.
Kennen
Wij zijn deskundig. Wij kennen onze klanten, hun bedrijven, onze kandidaten en onze activiteiten.
In onze bedrijfstak zijn het vaak de details die er toe doen.
1.
2.
3.
4.
Wij kennen en houden ons aan de wetten waaraan onze bedrijfsvoering
onderworpen is, alle internationale mensenrechtenprincipes en de interne
beleidsregels en procedures van Randstad.
Wij kennen en houden ons aan de mededingings- en antikartelwetten.
Wij kennen en houden ons aan de wetten over handel met voorkennis en
marktmisbruik met betrekking tot de aandelen of effecten van Randstad.
Wij zorgen ervoor dat onze documenten (inclusief de documenten met
persoonlijke informatie) in overeenstemming met de wet opgesteld, gebruikt,
opgeslagen en vernietigd worden.
Dienen
Ons succes is het gevolg van een collectief geloof in uitmuntende dienstverlening die de eisen van de
sector overtreft.
5.
6.
7.
Wij voeren onze activiteiten op een eerlijke en ethische manier uit en vermijden
situaties die een belangenconflict zouden kunnen creëren of de schijn van een
conflict zouden kunnen opwekken tussen de belangen van Randstad en onze
persoonlijke belangen.
Wij geven, betalen noch accepteren steekpenningen en geven of bieden geen
geschenken of gastvrijheden die een ongepaste beïnvloeding zouden kunnen
creëren.
Wij slaan geschenken en uitnodigingen af die een ongepaste beïnvloeding teweeg
zouden kunnen brengen of de schijn hiervan zouden kunnen opwekken.
Vertrouwen
Wij zijn respectvol. Wij waarderen onze relaties en behandelen mensen goed.
8. Wij behandelen anderen op een rechtvaardige manier, handelen met zorg, houden
rekening met anderen en eerbiedigen mensenrechten. Wij tolereren geen
intimidatie of pesterijen in welke vorm dan ook.
9. Wij eerbiedigen het recht op privacy, zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie
vertrouwelijk wordt behandeld en misbruiken de vertrouwelijke informatie van
anderen niet.
10. Wij misbruiken eigendommen van Randstad niet voor persoonlijke doeleinden.
Simultane belangenbehartiging
Wij overzien het grotere geheel en nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Onze
activiteiten moeten altijd de maatschappij als geheel ten goede komen.
11. Wij hechten belang aan diversiteit en discrimineren niet op grond van leeftijd,
huidskleur, handicap, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, etnische afkomst,
geloofsovertuiging of seksuele geaardheid of andere irrelevante of illegale
gronden.
12. Wij gaan geen banden aan met mensen die betrokken zijn bij terrorisme of andere
criminele activiteiten.
13. Wij leveren geen bijdragen aan kandidaten voor publieke of particuliere functies,
politieke partijen of andere politieke belangengroepen.
Streven naar perfectie
Wij proberen altijd te verbeteren en te innoveren. Wij zijn er om onze klanten en kandidaten tevreden te
stellen bij alles wat wij doen, tot in het kleinste detail. Dit is onze kracht.
14. In onze bedrijfsvoering beschouwen wij gezondheid en veiligheid van mensen, met
inbegrip van ons eigen personeel en tijdelijke medewerkers, als onze hoogste
prioriteit.
15. Wij onderhouden en geven volledige, eerlijke, tijdige, accurate en begrijpelijke
contracten, documenten en financiële informatie.
16. Wij houden rekening met de milieu-impact van onze bedrijfsvoering en proberen
deze zoveel mogelijk te beperken.
In het geval van een schending van deze Business Principles dienen medewerkers hun vermoedens eerst
te uiten via de normale (lokale) meldingskanalen, dat wil zeggen via hun plaatselijke managementlijnen
of via reguliere lokale contactpersonen, zoals vertrouwenspersonen, klachtenloketten, etc. Een melding
bij het management is meestal de snelste en meest gewenste route en tevens de beste manier om te
zorgen voor een goede en open werkomgeving binnen de Randstad Groep.
Indien het vermoeden bestaat dat de lokale meldingskanalen ongeschikt of ondoeltreffend zijn, dan dient
Randstad’s Misconduct Reporting Procedure voor het melden van misstanden gevolgd te worden. Dit
dient echter alleen als laatste mogelijkheid overwogen te worden. Alle meldingen die in
overeenstemming met deze procedure worden gedaan, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Daarnaast
kan de medewerker er zeker van zijn dat er geen vergelding zal plaatsvinden voor een melding die te
goeder trouw wordt gedaan.
Meldingen zullen snel worden onderzocht en indien nodig zullen er corrigerende maatregelen worden
genomen om de kwestie naar tevredenheid op te lossen. Hoewel meldingen in het kader van de
procedure voor het melden van misstanden anoniem kunnen worden ingediend, wordt het onderzoek
naar de gemelde kwestie aanzienlijk versoepeld indien de melder zijn of haar identiteit bekend maakt. U
kunt de procedure voor het melden van misstanden vinden op:
http://www.randstad.com/corporate-governance/compliance
Download